ý nghĩa chú đại bi

Mỗi câu nhập bài xích Chú Đại Bi đại diện với hình hình họa một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần tự Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân thuộc.

Sự linh ứng vi diệu của thần chú Đại bi

Bạn đang xem: ý nghĩa chú đại bi

Ý nghĩa của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là bài xích chú được rút đi ra kể từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng đại thỏa mãn vô lo ngại đại bi tâm đà đi ra ni. Đây là bài xích chú canh ty cứu giúp đau đớn cứu giúp nàn mang lại thế giới.

Chú Đại Bi là gì? 

Theo kinh sách Phật giáo, Thần chú Đại Bi được rút đi ra kể từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, tự chủ yếu Đức Phật Thích Ca thao diễn trình bày nhập một pháp hội.

Theo kinh sách Phật giáo, Thần chú Đại Bi được rút đi ra kể từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, tự chủ yếu Đức Phật Thích Ca thao diễn trình bày nhập một pháp hội.

Thần Chú Đại Bi được rút đi ra kể từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, tự chủ yếu Đức Phật Thích Ca thao diễn trình bày nhập một pháp hội trước mặt mày sầm uất đầy đủ những vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh bọn chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, những Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… nằm trong câu hội, bên trên núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải hòn đảo ở về phía Nam xứ nén Độ, được nhìn nhận như thể điểm tuy nhiên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thông thường trụ tích. Ta hoàn toàn có thể tin tưởng dĩ nhiên vấn đề này cũng chính vì Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn được khai mạc vị lời nói thân thuộc của Ngài A Nan “Như thế tôi nghe” tương đương xuyên qua quýt nội dung chất vấn đáp thân thuộc ngài A Nan và Đức Thế Tôn và được ghi lại ở nhập kinh.

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì như thế tâm đại bi so với bọn chúng sinh, ham muốn mang lại “chúng sinh được an vui sướng, được trừ toàn bộ những căn bệnh, được sinh sống lâu, được phong lưu, được khử toàn bộ nghiệp ác tội nặng trĩu, được xa thẳm thoát ly chướng nàn, được phát triển công đức của pháp lành lặn, được trở thành tựu toàn bộ những thiện căn, được tan biến toàn bộ sự kiêng dè hãi, được mau vừa đủ toàn bộ những khu vực mong chờ cầu” tuy nhiên tâm sự Thần Chú này.

Ngài cho thấy nguyên nhân thành lập của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì như thế tâm thương tưởng cho tới bọn chúng sinh nên tiếp tục tâm sự thần chú Đại Bi và khuyến nghị Bồ Tát Quán Thế Âm nên lâu trì tâm chú này nhằm mang tới quyền lợi an vui sướng rộng lớn mang lại bọn chúng sinh nhập đời vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm khi bấy giờ mới mẻ ở ngôi sơ địa khi nghe đến xong xuôi thần chú này ngay tắp lự triệu chứng vượt qua đệ chén bát địa. Vui mừng trước oai nghiêm lực của thần chú, Ngài bèn vạc đại nguyện: “Nếu nhập đời vị lai, con cái hoàn toàn có thể thực hiện quyền lợi an vui sướng mang lại toàn bộ bọn chúng sinh với thần chú này, thì xin xỏ tạo cho thân thuộc con cái ngay tắp lự sinh đi ra ngàn đôi mắt ngàn tay”.

Ý nghĩa những câu Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại thỏa mãn, thần chú vô lo ngại đại bi, thần chú cứu giúp đau đớn. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc.

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại thỏa mãn, thần chú vô lo ngại đại bi, thần chú cứu giúp đau đớn. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc.

1. Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân thuộc Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện tại tướng tá hành fake nuốm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát chạm màn hình.

2. Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tại tướng tá tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành fake hắn giáo phụng hành.

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện tại tướng tá Quán-Tự-Tại trì chén bát. Hành fake quán tưởng khiến cho bọn chúng sinh được ngôi trường lâu.

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tại thân thuộc Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự động giác giác ân xá, phổ phỏng bọn chúng sinh.

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tại tướng tá tụng chú, theo dõi pháp tu trì, được thiện giải bay.

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá Mã-Minh Bồ Tát tự động giác giác ân xá, tự động đô tự động ân xá.

7. Án: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá những Thần Quỷ Vương lẹo tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án trở thành chánh giác.

8. Tát Yên Ra Phạt Duệ: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá Tứ Đại Thiên Vương người sử dụng lục phỏng hoá phỏng bọn chúng quỷ.

9. Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cho cải ác theo dõi thiện.

10. Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, thu phục toàn bộ quỷ ân oán.

11. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện tại tướng tá Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng lớn phỏng vô lượng bọn chúng sinh.

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng tá Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ bọn chúng sinh an nhàn.

13. Hê Rị Ma Ha Yên Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tại tướng tá Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành fake xa thẳm thoát ly loại mãnh thú.

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Cam Lộ Vương tay nuốm cành dương, tay nuốm bình ngọc cam lộ phỏng bọn chúng sinh.

15. A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tại tướng tá Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát tư phương khuyến thiện ngừng ác.

16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tại tướng tá Thần Vương Bà Già Bà Đế phỏng bọn chúng sinh với duyên.

17. Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện tại tướng tá Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt mày với phụ vương con cái đôi mắt cảm hóa ác nhơn phía thiện.

18. Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tại tướng tá A La Hán thuyết pháp phỏng bọn chúng sinh.

19. Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện tại tướng tá Quan Âm Bồ Tát kể từ bi vô lượng cứu giúp đau đớn ban vui sướng.

20. Lô Ca Đế: Quan Âm hiện tại tướng tá Đại Phạm Thiên Vương ở nhập mươi phương trái đất phỏng bay bọn chúng sinh.

21. Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tại tướng tá Đế Thần ở nhập mươi phương trái đất thông thường cứu giúp bọn chúng sinh.

22. Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện tại tướng tá Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh phỏng bọn chúng sinh.

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm người sử dụng tâm nguyện thanh tịnh, kể từ bi vô trượt chạm màn hình phỏng người chân thực tu hành.

24. Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện tại thân thuộc Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương bọn chúng quỷ theo dõi hầu tương hỗ bọn chúng sinh.

25. Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện tại Bạch Y Bồ Tát tay mặt mày nuốm Như Ý, tay trái khoáy dắt tiểu đồng khiến cho bọn chúng sinh được ngôi trường lâu.

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện tại tướng tá Phật A Di Đà khiến cho bọn chúng sinh Lúc không còn thân thuộc nầy đồng sinh Cực Lạc quốc.

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Không Thân thu phục vạn ức thiên binh, hóa phỏng vô lượng bọn chúng sinh.

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa thân thuộc Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương thu phục những quỷ ân oán.

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện tại Đại Lực Thiên Tướng tay nuốm chỉ bảo Xử hộ trì bọn chúng sinh, tinh ma tấn tu hành.

30. Đà La Đà La: Quan Âm hiện tại tướng tá trượng phu tu đau đớn hạnh khiến cho bọn chúng sinh đập trừ trượt chấp pháp chấp.

31. Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tại tướng tá Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến cho bọn chúng sinh chi tiêu trừ tai ương.

32. Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Thích Lịch tay nuốm Kim Xử thu phục những quỷ và quyến nằm trong của bọn chúng.

33. Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện tại thân thuộc Bồ tát Tồi Toái tay nuốm Kim Luân hóa phỏng ân oán quỷ điều phục tòng.

34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quan Âm hiện tại thân thuộc Đại Hàng Ma Kim Cang tay nuốm Kim Luân hộ trì bọn chúng sinh vướng đại cát tường như ý.

35. Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tại tướng tá chư Phật, Bồ Tát lẹo tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành fake phụng trì triệu chứng vướng Phật trái khoáy.

36. Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện tại thân thuộc Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

37. Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện tại thân thuộc Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không khiến tai kiêng dè nhân gian tham.

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện tại tướng tá tay nuốm khiên, tay nuốm cung thương hiệu kính tụng thần chú đắc pháp tự động bên trên.

39. Phạt Xa Phạt Xâm: Quan Âm hiện tại thân thuộc Kim Khôi Đại Tướng nuốm linh thuận thời giáo hóa phỏng bọn chúng sinh.

40. Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Phật A Di Đà, bọn chúng sinh tưởng vọng thì hiện tại chi phí sau này tiếp tục thấy Phật.

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Sở Thần Vương lẹo tay niệm kể từ bi thu phục bọn chúng quỷ.

Xem thêm: đề thi b1 tiếng anh

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện tại tướng tá Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt thắp sáng hóa phỏng nhơn thiên.

Muốn đạt cho tới cứu giúp cánh giác ngộ ko thể ko trải qua cách thức thiền quyết định. Nhưng khi nghe đến nói đến việc Thiền, một người Phật tử thông thường khó khăn tưởng tượng đi ra nổi và nghĩ về cho tới nó như thể một chiếc gì cơ mung lung, trừu tượng, bí ẩn.

Muốn đạt cho tới cứu giúp cánh giác ngộ ko thể ko trải qua cách thức thiền quyết định. Nhưng khi nghe đến nói đến việc Thiền, một người Phật tử thông thường khó khăn tưởng tượng đi ra nổi và nghĩ về cho tới nó như thể một chiếc gì cơ mung lung, trừu tượng, bí ẩn.

43. Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa phỏng Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, ý nghĩa Ta-Bà đau đớn như núi non hiểm trở.

44. Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện tại tướng tá mạo kể từ bi tay nuốm cành dương, tay nuốm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu giúp đau đớn phỏng sinh.

45. Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng tá lá cây rụng, bọn chúng sinh nghe giờ đồng hồ được tư lợi ích: quán đảnh, non thân thuộc, tâm vui sướng, vừa đủ.

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá dung mạo kể từ bi thân thuộc cận trẻ con con cái giáo hóa quyền lợi bọn chúng sinh.

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá A Nan tôn fake tay nuốm bình chén bát hóa phỏng bọn chúng sinh.

48. Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy dỗ bọn chúng sinh tu hạnh đại bi, được chơn giác ngộ an nhàn.

49. Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng tá Địa Tạng Bồ Tát khai ngộ bọn chúng sinh tỉnh giác đắm đuối chấp, được bay đau đớn ác đạo.

50. Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát chỉ bảo Tràng tay kiết ấn, tay nuốm Kim Xoa thực hiện quyền lợi bọn chúng sinh.

51. Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện tại tướng tá chỉ bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát nuốm Bạt Chiết La Xử quyền lợi phỏng sinh.

52. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá phụ vương đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa quyền lợi phỏng sinh.

53. Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá tôn fake Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt toàn bộ pháp.

54. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng bên trên đầu dragon, người sử dụng tâm cát tường như ý hóa phỏng bọn chúng sinh.

55. Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Phóng-Quang tay nuốm tràng phan báu quyền lợi phỏng sinh.

56. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá tôn fake Mục Kiền Liên tay nuốm tích trượng, bình chén bát dứt trừ tai ương, cứu giúp phỏng bọn chúng sinh.

57. Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện tại Tây Phương Cực Lạc, toàn bộ chư Thiên, Bồ Tát vân tập dượt thính lâu pháp tin vui, hóa phỏng thập phương nhơn thiên.

58. Thất Yên Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn

59. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá tôn fake A-Xà-Na hoan tin vui bưng cao bình chén bát phát triển tâm quyền lợi phỏng sinh.

60. Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay nuốm dò la vàng hóa phỏng thánh-giả Tiểu-thừa.

61. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá tôn fake Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa phỏng hóa bọn chúng sinh.

62. Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát chỉ bảo nén Vương tay nuốm búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh bọn chúng sinh.

63. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá tôn fake Câu Hy La đem giầy cỏ giẫm bên trên sóng nước vạc sinh giờ đồng hồ hải triều cảnh giác tâm bọn chúng sinh.

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Dược Vương tay nuốm thảo dược trừ bịnh đau đớn bọn chúng sinh.

65. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá Viên Mãn Bồ Tát thân thuộc khoác hắn đỏ rực chấp tay tâm thỏa mãn an nhàn bọn chúng sinh.

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Dược Thượng Bồ Tát tay nuốm bình ngọc giải trừ tật đau đớn bọn chúng sinh.

67. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá tôn fake Xá Lợi Phất tay nuốm chơn kinh cứu giúp cánh thắng nghĩa hóa đạo bọn chúng sinh quy Tịnh Độ.

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Thần Hổ gầm, tay nuốm búa kiên quyết định tâm thu phục quỷ ân oán.

69. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá chư Thiên Ma Vương tay nuốm Xà Thương hóa đạo bọn chúng sinh giải trừ tâm ân oán hận.

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì bọn chúng sinh.

71. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay nuốm bảo liên ngàn cánh trở thành tựu bọn chúng sinh quyền lợi an nhàn.

72. Na Ra Cẩn Trì Yên Già Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình chén bát cứu giúp phỏng bọn chúng sinh thoát ly tai nạn đáng tiếc.

73. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái khoáy tươi tắn tía thí phỏng sinh chân thực tu hành rõ rệt pháp tánh ko.

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Tam Ma Thiền Na kiết già cả bên trên bánh xe cộ, tay bưng đèn ngọc sáng sủa từng pháp giới.

75. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá tôn fake Đại Ca Diếp tay trái khoáy nuốm chuỗi, tay mặt mày nuốm thiền trượng hướng dẫn bọn chúng sinh tu hành.

76. Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Hư Không Tạng nuốm hoa ngồi bên trên đá tạo cho bọn chúng sinh kiên quyết định tín tâm dõng mãnh tinh ma tấn.

77. Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Phổ Hiền kiết già cả thiền tọa bên trên Hương Tượng khiến cho bọn chúng SV mãn công hạnh.

78. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hóa thân thuộc Bồ Tát Văn Thù ngồi bên trên sư tử tay chỉ hư vô khến bọn chúng sinh khai ngộ.

79. Thước Yên Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá hoa sen ngàn cánh giải trừ bọn chúng sinh ái sắc trần hư đốn vọng, thấy tự động tánh ko.

80. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá buông thõng nhì tay giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư đốn vọng, nghe tự động tánh ko.

81. Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện tại tướng tá ngỏ nhì bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm hương thơm trần, tự động giác tánh ko.

82. Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện tại tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư đốn vọng, tự động giác tánh ko.

83. Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá tay bưng chén bát hương thơm giải trừ tham lam ái chạm xúc, khiến cho bọn chúng sinh đoạn thân thuộc căn xúc trần hư đốn vọng, tự động giác tánh ko.

84. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng tá tay nuốm tràng phan giải trừ phân biệt những pháp, khiến cho bọn chúng sinh đoạn ý căn chấp pháp trần hư đốn vọng, biết tự động tánh ko.

Xem thêm: hàm lọc dữ liệu có điều kiện trong excel

Sự tích Thần chú Đại bi và vì như thế sao người tớ ko ăn thịt trâu bò?

> Mời quý Phật tử coi thêm thắt đoạn Clip về "Buông xả phiền óc theo dõi tiếng Phật dạy":