would rather to v hay ving

  • Giống nhau:

Would rather & would prefer: Có nghĩa là quí A rộng lớn (B)
Would lượt thích : diễn tả một cơ hội lịch thiệp 1 câu nói. chào hoặc ý mong muốn của tôi.

Bạn đang xem: would rather to v hay ving

  • Khác nhau:

WOULD RATHER
Khi tớ sử dụng “would rather” thì động kể từ bám theo sau nên là động kể từ vẹn toàn khuôn mẫu ko “to” (bare infinitive):

1. Affirmative:
S + would rather + V(bare inf) + O.
Ex: I would rather study English.

2. Negative:
S + would rather + not + V(bare inf) + O.
Ex: He would rather not study English.

3. Interrogative:
Would + S + rather + V(bare inf) + O?
Ex: Would you rather study German or Chinese?

 

WOULD PREFER
Khi tớ sử dụng “would prefer” tớ chia nhỏ ra nhị tình huống:


- Tình huống loại nhất nếu như nhập câu chỉ tồn tại một sự khiếu nại hoặc một hành vi thì động kể từ chủ yếu bám theo sau “would prefer” nên là động kể từ vẹn toàn khuôn mẫu với “to”.
- Tình huống loại nhị nếu như nhập câu với nhị sự khiếu nại hoặc nhị hành vi thì động kể từ chủ yếu bám theo sau “would prefer” nên là V-ing (gerund).

1. Affirmative:
S + would prefer + to tướng + V(bare inf) + O.
Ex: I would prefer to tướng study English.

Xem thêm: vẽ ngôi nhà lớp 1

S + would prefer + V-ing + O + to tướng + V-ing + O.
Ex: She would prefer learning English to tướng watching TV.

2. Negative:
S + would prefer + not + to tướng + V(bare inf) + O.
Ex: I would prefer not to tướng go out without aim.

S + would prefer + not + V-ing + O + to tướng + V-ing + O.
Ex: She would prefer not cooking dinner to tướng watching TV.

3. Interrogative:
Would (Do/Does) + S + prefer + to tướng + V(bare inf) + O + or + O?
Ex: Would you prefer to tướng take a Clip or a photography class?

Would (Do/ Does) + S + prefer + V-ing + O + to tướng + V-ing + O?
Ex: Would you prefer playing chess to tướng watching TV?

Xem thêm: câu chuyện bông hoa cúc trắng

WOULD LIKE
Would like = would care /love/ hate/ prefer + to tướng + verb Khi diễn tả ĐK cho 1 hành vi ví dụ ở sau này.


Ex: Would you like/ care to tướng come with me? I'd love to
- Would like/ would care for/ would enjoy + Verb-ing Khi diễn tả khẩu vị, ý quí rằng cộng đồng của căn nhà ngữ.

Cheers,