were you reading this book at 8 o'clock last sunday she asked ba

`A`nswer : She asked Ba if he had been reading that book at `8` o'clock the previous Sunday

`-` Cấu trúc câu trần thuật (Question - Yes / No) : 

Bạn đang xem: were you reading this book at 8 o'clock last sunday she asked ba

`-` S + asked/wanted lớn know + (O/sb) + If/Whether + S + V (lùi thì) + ...

`-` Lùi thì : QKTD `->` QKHTTD : (+) S + had + been + V-ing + ...

`-` Đổi căn nhà ngữ : You `->` he

`-` Đổi đại kể từ chỉ định và hướng dẫn : this `->` that

`-` Đổi thời hạn : Last Sunday `->` The previous Sunday

Xem thêm: voi con ở bản đôn

`-` Dịch : Cô ấy chất vấn Ba rằng liệu anh ấy sở hữu hiểu cuốn sách bại nhập `8` giờ tối ngày căn nhà nhật trước không

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: trường đại học quảng bình

5

1 vote