vật lý 12 bài 13 lý thuyết

Ôn luyện Vật lý 12

Bạn đang xem: vật lý 12 bài 13 lý thuyết

Chúng tôi van gửi cho tới độc giả nội dung bài viết Lý thuyết Vật lý 12 bài bác 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều. Mời chúng ta nằm trong theo đuổi dõi cụ thể nội dung bài viết sau đây nhé

Phương trình tổng quát lác của loại năng lượng điện xoay chiều: i=I0cosω.t+φi (A)

Phương trình tổng quát lác của năng lượng điện áp: u=U0cosω.t+φuV

Độ lệch sóng thân thiện năng lượng điện áp và loại điện: Δφ=φu−φi

- Nhận xét:

+ Nếu Δφ>0 ⇒ Điện áp nhanh (sớm) trộn rộng lớn loại năng lượng điện (dòng năng lượng điện chậm (trễ) trộn rộng lớn năng lượng điện áp.)

+ Nếu Δφ<0⇒ Điện áp chậm (trễ) trộn rộng lớn loại năng lượng điện (dòng năng lượng điện nhanh (sớm) trộn rộng lớn năng lượng điện áp.)

+ Nếu Δφ=0 ⇒ Điện áp cùng trộn với loại điện

I. Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ mất năng lượng điện trở

- Giả sử bịa vô nhị đầu đoạn mạch chỉ chứa chấp năng lượng điện trở R một năng lượng điện áp u=U0cosω.t+φu thì độ mạnh loại năng lượng điện chạy trong khúc mạch là i=I0cosω.t+φi.

Lý thuyết Vật lí 12 Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều (ảnh 1)

+ Định luật Ôm: I0=U0R hoặc I=UR.

+ Độ lệch sóng φ=φu−φi=0: tớ thưa loại năng lượng điện nằm trong trộn với năng lượng điện áp.

+ Mối mối quan hệ thân thiện u và i tức thời: i=uR .

II. Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ mất tụ điện

1. Khảo sát mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ mất tụ điện

- Đặt vô nhị đầu đoạn mạch chỉ chứa chấp tụ năng lượng điện C một năng lượng điện áp u=U0cosω.t+φu.

- Điện tích bên trên phiên bản tụ: q=Cu=CU0cosωt+φu

- Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua chuyện tụ điện:

i=dqdt=CωU0cosωt+φu+π2=I0cosωt+φi

Lý thuyết Vật lí 12 Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều (ảnh 1)

- Từ phương trình của u và i tớ rút rời khỏi được một trong những công thức:

+ Định luật ôm: I=U.ωC=UZc .

Xem thêm: you are not allowed to take photos in the museum

+ Độ lệch sóng là φ=φu−φi=−π2: năng lượng điện áp đủng đỉnh trộn rộng lớn loại năng lượng điện là π2.

2. Ý nghĩa của dung kháng

Trong cơ ZC=1ω.C là dung kháng - đại lượng đặc thù cho việc cản ngăn loại năng lượng điện.

+ Nếu C càng rộng lớn thì ZC càng nhỏ và loại năng lượng điện xoay chiều bị cản ngăn không nhiều.

+ Nếu tần số góc càng rộng lớn thì ZC càng nhỏ, loại năng lượng điện xoay chiều bị cản ngăn không nhiều.

III. Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ mất cuộn cảm thuần

Cuộn cảm thuần là cuộn cảm với năng lượng điện trở ko đáng chú ý, khi loại năng lượng điện xoay chiều chạy qua chuyện cuộn cảm tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ tự động cảm.

Từ thông tự động cảm: Φ=L.i

Suất năng lượng điện động tự động cảm: e=−L.didt

1. Khảo sát mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ mất cuộn cảm thuần

- Giả sử độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua chuyện đoạn mạch:

i=I0cosω.t+φi

- Khi cơ suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện tại vô cuộn dây:

e=−Ldidt=ωLI0sinωt+φi

Lý thuyết Vật lí 12 Bài 13: Các mạch năng lượng điện xoay chiều (ảnh 1)

- Vì mạch không tồn tại năng lượng điện trở thành hiệu năng lượng điện thế nhị đầu mạch:

u=−e=ωLI0cosω.t+φi+π2=U0cosω.t+φu

- Từ phương trình của u và i tớ rút rời khỏi được một trong những công thức:

+ Định luật ôm: I=Uω.L=UZL

+ Độ chếch pha: φ=φu−φi=π2⇒ Điện áp thời gian nhanh trộn rộng lớn loại năng lượng điện là π2.

2. Ý nghĩa của cảm kháng

Trong cơ ZL=ω.L là đại lượng đặc thù cho việc cản ngăn loại năng lượng điện xoay chiều.

Xem thêm: it is found that endangered