trạng ngữ chỉ thời gian

1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là gì?
Đó là những mệnh đề chính thức vị những liên kể từ chỉ thời hạn như: when (khi, nhập lúc), while, as (trong khi), until, till (cho cho tới khi), as soon as, once (ngay khi), before, by the time (trước khi), after (sau khi),  as long as, ví long as (chừng này mà), since (từ khi)…
Ví dụ: 
When I was 10 years old, my family moved lớn Thành Phố New York. (Khi tôi 10 tuổi hạc, mái ấm gia đình tôi gửi cho tới Thành Phố New York.)
My mom was cooking while my dad was talking on the phone. (Mẹ bản thân đang được nấu bếp trong lúc thân phụ đang được thì thầm điện thoại cảm ứng thông minh.)

***Lưu ý
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian hoàn toàn có thể hàng đầu hoặc cuối câu. Nếu mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đứng ở đầu câu tiếp tục ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu vị lốt phẩy.

Bạn đang xem: trạng ngữ chỉ thời gian

2. Sự kết hợp đằm thắm động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu và mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

2.1. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì thời điểm hiện tại đơn.

- Tương lai đơn + until / when / as soon as + Hiện bên trên đơn
Ví dụ:
She won't come until it is 9 o'clock. (Cô ấy sẽ không còn cho tới cho đến 9h.)

- Tương lai triển khai xong + by / by the time + Hiện bên trên đơn
Ví dụ:
I will have waited at the airport by the time she arrives. (Lúc cô ấy cho tới thì tôi tiếp tục đợi ở trường bay rồi.)

2. 2. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì thời điểm hiện tại triển khai xong.

- Tương lai đơn + after + Hiện bên trên trả thành
Ví dụ:
Linh will work for her father's company after she has graduated from university. 
(Linh tiếp tục thao tác cho doanh nghiệp của thân phụ cô ấy sau thời điểm cô ấy chất lượng nghiệp ĐH.)

2.3. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì vượt lên trước khứ đơn.

Xem thêm: deny to v hay ving

- Quá khứ đơn + when/ until/ before/ after/ as soon as + Quá khứ đơn
Ví dụ:
She cried as soon as she heard the news. (Cô ấy khóc ngay lúc cô ấy nghe thấy tin tưởng cơ.)

- Quá khứ tiếp tục + when + Quá khứ đơn
Ví dụ:
We were having dinner when she came. (Khi cô ấy cho tới, Cửa Hàng chúng tôi đang được bữa tối.)

- Hiện bên trên triển khai xong + since + Quá khứ đơn
Ví dụ:
I have played football since I was 7 years old. (Tôi đang được đùa soccer kể từ lúc tôi 7 tuổi hạc.)

- Quá khứ triển khai xong + by the time/ before + Quá khứ đơn
Ví dụ:
She had explained everything clearly before we started our work. (Cô ấy đang được lý giải tất cả rõ rệt trước lúc Cửa Hàng chúng tôi chính thức việc làm.)

2.4. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì vượt lên trước khứ tiếp tục.

- Quá khứ tiếp tục + while + Quá khứ tiếp diễn
Ví dụ:
He was chatting with his friends while his teacher was teaching the lesson. (Cậu ấy thì thầm với chúng ta trong lúc giáo viên đang được giảng bài bác.)

Xem thêm: thơ hay ngắn 4 câu

- Quá khứ đơn + while + Quá khứ tiếp diễn
Ví dụ:
The doorbell rang while I was having a shower. (Chuông cửa ngõ reo Khi tôi đang được tắm.)

2.5. Khi mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở thì vượt lên trước khứ triển khai xong.

- Quá khứ đơn + after + Quá khứ trả thành
Ví dụ:
The thiet left after he had stolen her diamond ring. (Tên trộm tách lên đường sau thời điểm hắn đang được lấy trộm cái nhẫn đá quý của cô ý ấy.)