trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

Preview text

HÞ THâNG CÂU HàI THI TRẮC NGHIÞM TƯ TƯàNG HỒ CHÍ MINH

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Truyền thống trân quý nhất của dân tộc bản địa Việt Nam đ°ợc Sài Gòn thừa kế và trở nên tân tiến là gì?

a. Lòng nhân ái b. Chủ nghĩa yêu thương nước c. Tinh thần hiếu học d. Cần cù làm việc.

Bạn đang xem: trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn xây dựng Hội nước ta cơ hội mạng thanh niên vô nm nào?

a. Nm 1920.

b. Năm 1925.

c. Nm 1927.

d. Nm 1930.

 1. Tìm một đáp án sai trong khúc sau đây:

Trong 10 nm đầu (1911 - 1920) của quy trình dạt dẹo dò thám đ°ßng cứu giúp n°ớc, Nguyễn Aí Quốc đã:

a. V°ợt qua chuyện 3 đại d°¡ng, 4 lục địa. b. Đến khoảng chừng ngay sát 30 n°ớc. c. Sống, thực hiện mướn và tự động học tập bên trên những n°ớc Mỹ, Anh, Pháp. d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế dân cày.

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc viết lách d°ới đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Sài Gòn là thu nhận vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mày tích cực kỳ của Nho giáo.

b. T° t°áng vị tha bổng của Phật giáo.

c. Kế quá lòng nhân ái, đức quyết tử của Hồi giáo

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc viết lách sau đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Sài Gòn là thu nhận vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mày tích cực kỳ của Nho giáo.

b. Kế quá những độ quý hiếm văn hóa truyền thống tiến bộ cỗ của thßi kỳ Phục hưng.

c. T° t°áng vị tha bổng của Phật giáo.

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n

 1. Tìm một điểm lầm lẫn trong khúc viết lách sau đây:

Một trong mỗi xuất xứ của t° t°áng Sài Gòn là tiếp vn hóa ph°¡ng Đông. Cụ thể là:

a. Những mặt mày tích cực kỳ của Nho giáo.

b. T° t°áng vị tha bổng của Phật giáo.

c. Tư tưáng của Khổng Tử về một xã hội bình yên lặng ko bao giß thay cho thay đổi.

d. T° t°áng Tam dân của Tôn Trung S¡n.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn từng dạy dỗ học tập á ngôi tr°ßng nào?

a. Tr°ßng đái học tập Pháp - Việt á Vinh. b. Tr°ßng đái học tập Đông Ba á Huế. c. Tr°ßng Quốc học tập Huế. d. Trưßng Dục Thanh á Phan Thiết.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Bản án cơ chế thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc đ°ợc xuất phiên bản chuyến thứ nhất vô nm nào?

a. 1920. c. 1925. b. 1922. 1927.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Đường kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc đ°ợc xuất phiên bản chuyến thứ nhất vô nm nào?

a. 1920. c. 1927. b. 1925. 1930.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Thuật ngữ Tư tưởng Hồ Chí Minh đ°ợc Đảng ta chính thức dùng chính thức kể từ bao giß?

a. Từ nm 1969. c. Từ nm 1986. b. Từ nm 1990. d. Từ năm 1991

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: T° t°áng Sài Gòn đ°ợc tạo hình kể từ những nguồn gốc nào? a. Giá trị truyền thống lịch sử của dân tộc bản địa nước ta. b. Tinh hoa vn hóa thế giới (trong cơ với công ty nghĩa Mác – Lênin). d. Những phẩm hóa học khinh suất của Hồ Chí Minh? e. Cả phụ vương đáp án còn sót lại đều đích thị.

c. Cuối năm 1917 d. Cuối nm 1918

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Nguyễn Tất Thành vô Đảng xã hội Pháp nm nào?

a. Đầu nm 1917 b. Đầu nm 1918 c. Đầu năm 1919 d. Đầu nm 1920

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn vĩnh biệt tất cả chúng ta vào trong ngày tháng nm nào?

a. Ngày 1/9/1969 b. Ngày 2/9/

c. Ngày 3/9/1969 dày 4/9/

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Đảng lấy công ty nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện nền tảng tư tưởng và mục tiêu mang lại từng hành vi cơ hội mạng=. Câu nói trên đ°ợc Đảng tao xác minh chuyến thứ nhất bên trên Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại mấy?

a. Đại hội chuyến loại V b. Đại hội chuyến loại VI c. Đại hội chuyến loại VII d. Đại hội chuyến loại VIII

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: T° t°áng Sài Gòn tạo hình và vạc triển qua bao nhiêu thßi kỳ?

a. 3 b. 4

c. 5 d. 6

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Dân tộc tao, dân chúng tao, núi sông nước nhà ta đã sinh rời khỏi Hồ Chủ tịch, người hero dân tộc bản địa vĩ đại, và chủ yếu Người đã thử rực rỡ dân tộc tao, dân chúng tao và núi sông nước nhà ta". Câu phát biểu bên trên á vô vn khiếu nại nào?

a. Lßi lôi kéo Ban chấp hành Trung °¡ng Đảng làm việc nước ta ngày 3/9/ b. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc nước ta hiểu tại lễ truy diệu Chủ tịch Sài Gòn ngày 9/9/1969. c. Diễn vn của Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng LĐVN hiểu bên trên lễ kỷ niệm 80 nm ngày sinh của Sài Gòn. d. Diễn vn của Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng CSVN hiểu bên trên lễ kỷ niệm 100 nm ngày sinh của Sài Gòn.

 1. Hãy lựa lựa chọn câu trả lßi đích thị nhất:

a. Sài Gòn là hero giải tỏa dân tộc bản địa và là mái ấm vn hóa rộng lớn. b. Sài Gòn là hero giải tỏa của dân tộc bản địa nước ta và là danh nhân vn hóa kiệt xuất của toàn cầu.

c. Sài Gòn là hero giải tỏa dân tộc bản địa và là mái ấm văn hóa truyền thống kiệt xuất của nước ta. d. Sài Gòn là hero giải tỏa dân tộc bản địa của dân tộc bản địa nước ta và là nhà vn hoá lỗi lạc.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất:

a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng t° t°áng, mục tiêu mang lại hành vi của Đảng tao. b. T° t°áng Sài Gòn là nền tảng t° t°áng, mục tiêu mang lại hành vi của Đảng tao. c. Cùng với công ty nghĩa Mác - Lênin, tư tưáng Sài Gòn là nền tảng tư tưáng và mục tiêu mang lại hành vi cách mệnh của Đảng tao. d. Cả phụ vương đáp án còn sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, °u điểm lớn số 1 của học thuyết Khổng Tử là gì?

a. Tinh thần hiếu học tập. b. Quản lý xã hội bởi đạo đức nghề nghiệp. c. Sự tu chăm sóc đạo đức nghề nghiệp cá thể. d. Đề cao vn hoá, lễ giáo.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn đang được thu nhận những nhân tố tích cực nào của Phật giáo?

a. T° t°áng vị tha bổng c. Tinh thần cứu giúp đau đớn, cứu giúp nạn b. Tinh thần kể từ bi, có nhân d. Cả phụ vương đáp án còn sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, °u điểm lớn số 1 của chủ nghĩa Mác là gì?

a. Bản hóa học cách mệnh c. Chủ nghĩa nhân đạo nằm trong sản b. Bản hóa học khoa học tập d. Phương pháp thao tác làm việc biện chứng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn chuyến thứ nhất cho tới Liên Xô vô thßi gian nào?

a. Nm 1921 c. Năm 1923 b. Nm 1922 d. Nm 1924

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Từ nm 1890 cho tới nm 1911: Thßi kỳ phân tích, tham khảo thực tiễn, cho tới với chủ nghĩa Mác - Lênin.

a. Tác phẩm "Nhà n°ớc và cơ hội mạng". b. Tác phẩm <Những trọng trách tr°ớc đôi mắt của tổ chức chính quyền xô viết= c. S¡ thảo chuyến loại nhất Luận c°¡ng về những yếu tố dân tộc bản địa. d. Sơ thảo chuyến loại nhất Luận cương về những yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn đ°ợc Đại hội đồng UNESCO ra Nghị quyết thừa nhận là Anh hùng giải tỏa dân tộc bản địa và Nhà văn hóa truyền thống kiệt xuất của Việt Nam vô nm nào?

a. 1969 c. 1987 b. 1975 d. 1990

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn phát biểu câu: "Không với gì quý rộng lớn độc lập, tự động do= vô thßi gian ngoan nào?

a. 1945 c. 1960 b. 1954 d. 1966

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại thắc mắc : Theo Sài Gòn, cách mệnh giải tỏa dân tộc mong muốn giành đ°ợc thắng lợi cần thiết phải:

a. Đi theo đòi con cái đ°ßng cách mệnh vô sản

b. Có Đảng nằm trong sản hướng dẫn.

c. Tiến hành bởi đấm đá bạo lực cách mệnh. c. Cả phụ vương đáp án còn sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa giành đ°ợc thắng lợi đồng thßi với thắng lợi của cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. b. Thắng lợi của cách mệnh vô sản á nằm trong địa cần tùy thuộc vào thắng lợi của cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. c. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa á nằm trong địa với kỹ năng giành được thắng lợi trước cách mệnh vô sản á chủ yếu quốc. d. Cả phụ vương đáp án còn sót lại đều đúng

 1. Chọn cụm kể từ đích thị điền vô khu vực rỗng tuếch vô câu viết lách tại đây của Hồ Chí Minh: "Toàn quốc đồng bào hãy vực dậy.... nhưng mà tự động giải tỏa mang lại ta".

a. phụ thuộc vào sự trợ giúp quốc tế d. rước mức độ ta b. phụ thuộc vào sự câu kết toàn dân c. d°ới sự hướng dẫn của Đảng

 1. Chọn cụm kể từ đích thị điền vô khu vực rỗng tuếch vô câu viết lách tại đây của Sài Gòn : "Toàn thể dân tộc bản địa nước ta quyết rước...... để lưu lại vững vàng quyền tự tại, song lập ấy".

a. Lòng gan góc và sự hy sinh

b. Toàn cỗ mức độ lực. c. Tất cả lòng tin và lực l°ợng. d. Tất cả lòng tin và lực lượng, tính mạng con người và của nả. 43. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn viết lách Tuyên ngôn Độc lập vô nm nào? a. 1930. c. 1945. b. 1941. 1946. 44. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tác phẩm Bản án cơ chế thực dân Pháp của Hồ Chí Minh đ°ợc xuất phiên bản chuyến thứ nhất á đâu? a. Mỹ. c. Pháp. b. Anh. d. Trung Quốc. 45. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn rời khỏi < Lời lôi kéo toàn nước kháng chiến= kháng thực dân Pháp vô thßi gian ngoan nào? a. 19-12-1945. c. 19-12-1947. b. 19-12-1946. d. 19-12-1948. 46. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Chủ tịch Sài Gòn chuyến thứ nhất kể từ n°ớc ngoài trá về Tổ quốc vô thßi gian ngoan nào? a. Nm 1930 c. Nm 1944 b. Năm 1941 d. Nm 1945 47. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những kiệt tác d°ới phía trên, kiệt tác này không phải là của Hồ Chí Minh? a. Bản án cơ chế thực dân Pháp b. Đ°ßng cơ hội mệnh. c. Tuyên ngôn Độc lập. d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. 48. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn xác minh song lập, tự tại là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của toàn bộ những dân tộc bản địa vô thßi gian ngoan nào? a. Trong cách mệnh mon 8-1945. b. Trong kháng chiến kháng Pháp. c. Trong kháng chiến kháng Mỹ. d. Cả những đáp án còn sót lại đều đích thị. 49. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn xác minh công ty nghĩa dân tộc bản địa là một động lực rộng lớn á những n°ớc đang được đấu giành giật giành song lập. Đó là công ty nghĩa dân tộc bản địa nào?

b. Đấu giành giật chủ yếu trị. c. Đấu giành giật vũ trang, đấu giành giật chủ yếu trị và sự phối kết hợp thân thích nhị hình đấu tranh. d. Cả phụ vương đáp án còn sót lại đều đích thị.

Xem thêm: cách đổi mật khẩu instagram

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất: Kiên trì con cái đ°ßng Sài Gòn đang được lựa lựa chọn nghĩa là:

a. Giữ vững vàng nền song lập dân tộc bản địa. b. Thực hiện nay triệt nhằm cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân. c. Thực hiện nay tiềm năng song lập dân tộc bản địa nối sát với công ty nghĩa xã hội. d. Hội nhập với nền kinh tế tài chính toàn cầu.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Trong phiên bản "Yêu sách của dân chúng An Nam" gửi đến Hội nghị Véc xây, khi cơ Sài Gòn có tên là gì?

a. Nguyễn Tất Thành b. Nguyễn Ái Quốc c. Vn Ba c. Trần V°¡ng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những câu tại đây, câu này là của Hồ Chí Minh?

a. Sự tàn bạo của công ty nghĩa t° phiên bản đang được sẵn sàng khu đất rồi, CNXH chỉ từ cần làm loại việc là gieo phân tử tương đương của việc làm giải tỏa nữa thôi. b. Xem xét lại công ty nghĩa Mác về c¡ sá lịch sử hào hùng của chính nó, gia tăng nó bởi dân tộc học tập ph°¡ng Đông. c. Chủ nghĩa dân tộc bản địa là động lực rộng lớn của khu đất n°ớc. d. Cả phụ vương đáp án còn sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Câu: "... Chủ trương thực hiện tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mệnh nhằm tiếp cận xã hội nằm trong sản" đ°ợc trích kể từ nội dung bài viết này của Hồ Chí Minh?

a. Đ°ßng cơ hội mệnh b. Chính cương vắn tắt của Đảng c. Sách l°ợc vắn tắt của Đảng d. Ch°¡ng trình tóm lược của Đảng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Trong lßi lôi kéo của Sài Gòn với câu "Toàn quốc đồng bào hãy vực dậy rước mức độ tao nhưng mà tự động giải tỏa mang lại ta= lßi lôi kéo cơ của Ng°ßi vô thßi gian ngoan nào?

a. 3/

b. 8/ c. 9/

d. 12/

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại thắc mắc : "Chúng tao thà quyết tử toàn bộ chứ chắc chắn không chịu thoát nước, chắc chắn ko Chịu đựng thực hiện nô lệ". Câu phát biểu cơ của Sài Gòn vô thßi gian nào? a. Tháng 8 nm 1945 b. Tháng 9 nm 1945 c. Tháng 12 năm 1946 d. Tháng 6 nm 1966
  1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: "Chiến giành giật rất có thể kéo dãn dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu không chỉ có vậy..., tuy nhiên dân chúng nước ta quyết ko sợ? Không với gì quý hơn độc lập tự tại. Đến ngày thắng lợi dân chúng tao sẽ xây dựng dựng lại nước nhà tao đàng hoàng hơn, vĩ đại đẹp mắt hơn". Câu phát biểu cơ của Sài Gòn vô thßi gian ngoan nào? a. Lßi lôi kéo của Sài Gòn ngày 19 – 12 – 1946 b. Lßi lôi kéo của Sài Gòn ngày 17 – 7 – 1966 c. Th° chúc đầu năm mới đầu Xuân 1969 d. Bản Di chúc của Sài Gòn đ°ợc công tía bên trên lễ truy điệu Ng°ßi ngày 9
  • 9 – 1969
  1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Ai là ng°ßi đang được với công rộng lớn trong công việc cứu giúp Hồ Chí Minh bay ngoài mái ấm tù của thực dân Anh á Hồng Kông: a. Tô đuối Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông) b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi) c. Luật s° Nôoen Pri d. Đồng chí Hồ Tùng Mậu
  2. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hành Trung °¡ng Đảng lần thứ 8 đ°ợc mở đầu ngày 10 – 5 – 1941 bởi ai thực hiện công ty tọa? a. Nguyễn Ái Quốc b. Tr°ßng Chinh c. Hoàng Quốc Việt d. Hoàng Vn Thụ
  3. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Tại một Hội nghị trung °¡ng, Đảng tao khẳng định: Trong thời điểm này, nghĩa vụ và quyền lợi của dân tộc bản địa phải kê lên bên trên không còn, trước không còn. Đó là khẳng định của Hội nghị này của Đảng? a. Hội nghị TW6 (11/1939) b. Hội nghị TW7 (11/1940)

c. Nhân dân cần tiến hành những nhiệm vụ công dân

d. Nhân dân với toàn bộ những quyền và nhiệm vụ nêu vô phụ vương phương án còn sót lại.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất mang lại câu hỏi: Theo ý kiến của Sài Gòn, nền kinh tế XHCN là nền kinh tế tài chính nh° thế nào?

a. Có công nghiệp hiện nay đại

b. Có nông nghiệp hiện nay đại

c. Có khoa học tập, chuyên môn tiên tiến

dó công nghiệp, nông nghiệp tiến bộ, có căn cứ khoa học - chuyên môn tiên tiến

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Biện pháp nhằm kh¡i dậy động lực của từng cá nhân vô thiết kế CNXH là:

a. Tác động vô nhu yếu và quyền lợi của con cái ng°ßi

b. Tác động vô những động lực chủ yếu trị, tinh anh thần

c. Phát huy tầm quan trọng hướng dẫn của Đảng và vận hành của Nhà n°ớc

d. Cả phụ vương phương án còn sót lại đều đúng

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Những trá lực trì trệ sự trở nên tân tiến của CNXH là:

a. Chủ nghĩa cá nhân

b. Bệnh tham lam dù, tiêu tốn lãng phí, quan tiền liêu

c. Sự phân tách rẽ, bè phái, tổn thất đoàn kết

d. Cả phụ vương phương án còn sót lại đều đúng

 1. Chßn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hái: Nhißm vụ lịch sử hào hùng của thßi kỳ quá đáng lên CNXH á Vißt Nam là:

a. Xây dựng nền tảng vật hóa học và kỹ năng của công ty nghĩa xã hội

b. Cải tạo nên nền kinh tế tài chính cũ, thiết kế nền kinh tế tài chính mới nhất, phối kết hợp tôn tạo với xây dựng

c. Cả a và b

d. Xây dựng khối hệ thống chủ yếu trị vững vàng mạnh

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, công ty nghĩa nằm trong sản thích ứng á đâu dễ dàng h¡n?

a. à những n°ớc châu Âu. b. à những nước châu Á, phương Đông. c. à những n°ớc t° phiên bản trở nên tân tiến nhất. d. à toàn bộ châu lục

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo giáo trình T° t°áng Sài Gòn, nguyên tắc phân phối đa số vô công ty nghĩa xã hội là gì?

a. Làm theo đòi nng lực, h°áng theo đòi nhu yếu. b. Làm theo đòi năng lượng, hưáng theo đòi làm việc. c. Phân phối trung bình mang lại toàn bộ từng ng°ßi. d. Theo làm việc và CP góp phần.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, vì sao cần thiết tiến hành chế độ làm khoán d°ới công ty nghĩa xã hội?

a. khích lệ đ°ợc quyền lợi của ng°ßi làm việc. b. Có lợi tập luyện thể. c. Có lợi mang lại Nhà n°ớc. d. Cả phụ vương phương án còn sót lại đều đích thị.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Điều ước muốn sau cuối của Hồ Chí Minh đ°ợc nêu vô Di chúc của Ng°ßi là gì?

a. <... làm sao để cho n°ớc tao đ°ợc trọn vẹn song lập, dân tao đ°ợc trọn vẹn tự tại, đồng bào tao ai cũng có thể có c¡m n áo đem, người nào cũng đ°ợc học tập hành=. b. <Không với gì quý h¡n song lập tự động do! Đến ngày thắng lợi, tất cả chúng ta sẽ xây dựng dựng lại khu đất n°ớc tao khoan thai h¡n, vĩ đại đẹp mắt h¡n=. c. Đ°a cuộc kháng chiến kháng Mỹ cứu giúp n°ớc cho tới thắng lợi trọn vẹn. d. <Toàn Đảng, toàn dân tao câu kết phấn đấu thiết kế một nước nước ta hòa bình, thống nhất, song lập, dân công ty, nhiều mạnh và góp thêm phần xứng danh vô sự nghiệp cách mệnh thế giới=.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo Sài Gòn, tiềm năng tối đa của CNXH là

a. Khoa học tập - chuyên môn tiên tiến và phát triển. b. Kinh tế trở nên tân tiến. c. Xã hội đồng đẳng. c. Nâng cao đßi sinh sống dân chúng.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Mặt trận Việt Minh đ°ợc xây dựng vô thßi gian nào?

a. Nm 1938 b. Năm 1941 c. Nm 1944 d. Nm 1946

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Mặt trận thống nhất Liên - Việt đ°ợc trở nên lập vào thßi gian ngoan nào?

a. Tuyên ngôn Độc lập b. Lßi lôi kéo toàn nước kháng chiến c. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại II của Đảng. d. Diễn vn mở đầu Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng Lao động Việt Nam.

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Khẩu hiệu chiến l°ợc: "Giai cấp cho vô sản vớ cả các nước và những dân tộc bản địa bị áp bức câu kết lại!" là của người sáng tác nào?

a. Các Mác b. Ph. ngghen

c. V.Iênin d. Hồ Chí Minh

 1. Chọn câu trả lßi đích thị với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Đại câu kết dân tộc bản địa là yếu tố sách l°ợc b. Đại câu kết dân tộc bản địa là yếu tố tăng thêm ý nghĩa chiến lược c. Đại câu kết dân tộc bản địa là khẩu hiệu tập luyện hiệp lực l°ợng cơ hội mạng d. Cả a, b, c

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Theo t° t°áng Sài Gòn, lực l°ợng nền tảng của khối đại câu kết dân tộc bản địa bao gồm những bộ phận này vô xã hội?

a. Mọi ng°ßi nước ta yêu thương n°ớc b. Công nhân, nông dân c. Khối liên minh công- dân cày - làm việc trí óc d. Toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam

 1. Chọn câu trả lßi đích thị nhất với t° t°áng Hồ Chí Minh:

a. Đảng Cộng sản nước ta là member của Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất b. Đảng nằm trong sản nước ta là lực l°ợng hướng dẫn Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất c. Đảng nằm trong sản nước ta vừa phải là member, vừa phải là lực lượng hướng dẫn Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất d. Cả a, b, c.

 1. Chọn câu trả lßi đích thị nhất theo đòi t° t°áng Sài Gòn về tổ chức triển khai của Mặt trận dân tộc thống nhất: a. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của những đảng phái, những đoàn thể, các nhân sĩ b. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của những đẳng cấp nhân dân c. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là tổ chức triển khai của giai cấp cho người công nhân, dân cày, lao động trí óc

d. Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất là điểm quy tụ từng tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội và cá nhân ngưßi Việt phái nam á nội địa và nước ngoài 93. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: C¡ sá tạo hình t° t°áng Sài Gòn về đại đoàn kết dân tộc bản địa là: a. Truyền thống yêu thương n°ớc, câu kết, nhân ngãi, t°¡ng thân thích, t°¡ng ái của dân tộc bản địa ta b. Tổng kết những kinh nghiệm tay nghề của trào lưu cách mệnh nước ta và phong trào cách mạng toàn cầu cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX c. Quan điểm của công ty nghĩa Mác-Lênin d. Cả a,b,c. 94. Chọn đáp án trả lßi phù hợp t° t°áng Hồ Chí Minh: a. Đoàn kết là sức khỏe. b. Đoàn kết là then chốt của từng trở nên công c. Đoàn kết là xuất xứ của từng thắng lợi d. Cả a, b, c 95. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất theo đòi t° t°áng Hồ Chí Minh: a. Đại câu kết dân tộc bản địa vừa phải là tiềm năng, vừa phải là trọng trách số 1 của Đảng. b. Đại câu kết dân tộc bản địa vừa phải là tiềm năng, vừa phải là trọng trách số 1 của dân tộc bản địa. c. Đại câu kết dân tộc bản địa vừa phải là tiềm năng, vừa phải là trọng trách số 1 của Đảng và dân tộc. d. Cả phụ vương đáp án trên 96. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Nguyên tắc, ph°¡ng châm thiết kế Mặt trận dân tộc thống nhất? a. Hiệp th°¡ng dân chủ b. Dựa bên trên nền tảng liên minh công – nông – làm việc trí óc c. Đoàn kết nghiêm ngặt, lâu lâu năm, câu kết thiệt sự chân thành d. Cả phụ vương đáp án trên

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Luận điểm sau đó là của ai?

"Đảng tiêu biểu vượt trội mang lại trí tuệ, danh dự, lộc tâm của dân tộc bản địa và thời đại". a. Các Mác. c. Xtalin. b. V. Lênin. d. Sài Gòn. 98. Chọn đáp án trả lßi đích thị mang lại câu hỏi: Sài Gòn cho tới với công ty nghĩa Mác - Lênin và trá trở nên ng°ßi nằm trong sản thứ nhất của nước ta vô thßi gian ngoan nào?

c. 6 d. 7

 1. Luận điểm: "Phải lưu giữ gìn Đảng tao thiệt trong sáng, cần xứng danh là kẻ hướng dẫn, là người nô lệ thiệt trung thành với chủ của nhân dân" đ°ợc trích kể từ kiệt tác này của Hồ chí Minh?

a. Đ°ßng Cách mệnh b. Th°ßng thức chủ yếu trị c. Sửa thay đổi lối thực hiện việc d. Di chúc

 1. Chọn đáp án trả lßi đích thị nhất: Theo t° t°áng Sài Gòn, việc thay đổi, chỉnh đốn Đảng đ°ợc hiểu là:

a. Một biện pháp tình thế b. Việc thực hiện thưßng xuyên của Đảng c. Khi Đảng không thể vững vàng mạnh d. Khi cách mệnh á vô thßi kỳ khó khăn khn

 1. Quan điểm : "Đảng tao là đạo đức nghề nghiệp, là văn minh" đ°ợc Sài Gòn trình diễn vô tác phẩm nào?

a. Sách l°ợc vắn tắt của Đảng b. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại II của Đảng c. Diễn văn hiểu bên trên lễ kỷ niệm 30 năm ngày xây dựng Đảng d. Diễn vn mở đầu Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng

 1. Đảng nằm trong sản nước ta trá trở nên Đảng nỗ lực quyền chính thức nm nào?

a. 1930 b. 1945 c. 1954 d. 1975

 1. Quan điểm: "Đảng tao là một trong những Đảng nỗ lực quyền= đ°ợc Sài Gòn trình diễn trong vn khiếu nại nào?

a. Chánh c°¡ng vắn tắt của Đảng b. Báo cáo chủ yếu trị bên trên Đại hội chuyến loại II của Đảng c. Diễn vn mở đầu Đại hội đại biểu toàn nước chuyến loại III của Đảng Lao động Việt Nam d. Di chúc

 1. "Đảng tao là một trong những Đảng nỗ lực quyền. Mỗi đảng viên và cán cỗ cần thiệt sự ngấm nhuần đạo đức cách mệnh, thiệt sự cần thiết kiệm liêm chủ yếu, chí công vô tư lự. Phải lưu giữ gìn Đảng tao thật

trong sạch sẽ, cần xứng danh là kẻ hướng dẫn, là kẻ nô lệ thiệt trung thành với chủ của nhân dân=. Câu viết lách bên trên của Sài Gòn á vô kiệt tác này của Ng°ßi?

a. Đạo đức cơ hội mạng b. Đ°ßng cơ hội mệnh c. Di chúc d. Sửa thay đổi lối thực hiện việc

110 "Đoàn kết là một trong những truyền thống lịch sử siêu trân quý của Đảng và của dân tao. Các đồng chí từ Trung ương cho tới những chi cỗ rất cần phải lưu giữ gìn sự câu kết đồng tình của Đảng như lưu giữ gìn con ngươi của đôi mắt mình". Câu viết lách bên trên á vô kiệt tác này của Hồ Chí Minh?

a. Đạo đức cơ hội mạng b. Sửa thay đổi lối thực hiện việc c. Th°ßng thức chủ yếu trị d. Di chúc

 1. "Đảng với vững vàng cơ hội mệnh mới nhất thành công xuất sắc, rưa rứa người nỗ lực lái với vững vàng thuyền mới chạy". Câu bên trên trích kể từ kiệt tác này của Hồ Chí Minh?

a. Bản án cơ chế thực dân Pháp. b. Chánh c°¡ng vắn tắt của Đảng c. Đưßng cơ hội mệnh. d. Lßi lôi kéo nhân thời cơ xây dựng Đảng.

Xem thêm: loại tụ điện nào không thể mặc được vào mạch điện xoay chiều

 1. Theo Sài Gòn, tầm quan trọng hướng dẫn của giai cấp cho người công nhân vô cách mệnh Việt Nam bởi nhân tố này quy định?

a. Do ý mong muốn của Đảng Cộng sản. b. Do số l°ợng giai cấp cho người công nhân. c. Do Đặc điểm của thßi đại mới nhất. d. Do đặc điểm của giai cấp cho người công nhân.

 1. Khi mới nhất xây dựng, Đảng tao mang tên gọi là gì?

a. Đảng Cộng sản nước ta. b. Đảng Cộng sản Đông D°¡ng. c. Đông D°¡ng nằm trong sản Đảng d. Đảng Lao động nước ta.

 1. Đảng tao mang tên gọi là Đảng Lao động nước ta kể từ khi nào?

a. Nm 1930. c. Năm 1951.