trắc nghiệm quản trị học

Bài tổng hợp:

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN

TRỊ HỌC

Chương 1 : NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ

1. Những góc nhìn nào là dƣới trên đây đích thị với sinh hoạt quản lí trị: A. Là một quá trình B. Đƣợc tấp tểnh hƣớng tự tiềm năng của tổ chức C. Đối tƣợng của quản lí trị là con cái ngƣời D. Chỉ câu B và C E. Cả A, B và C 2. Hiệu trái ngược quản lí trị đƣợc hiểu là A. Quan hệ đằm thắm tiềm năng và mối cung cấp lực B. Quan hệ đằm thắm nguồn lực có sẵn và kết quả C. Đạt đƣợc những tiềm năng đang được đặt điều ra D. Hệ thống tiềm năng nhất quán E. Mức chừng tiêu tốn lãng phí nguồn lực có sẵn thấp nhất 3. Hiệu suất quản lí trị đƣợc hiểu là A. Quan hệ đằm thắm tiềm năng và mối cung cấp lực B. Đạt đƣợc những tiềm năng đang được đặt điều ra C. Hệ thống tiềm năng nhất quán D. Mức chừng tiêu tốn lãng phí nguồn lực có sẵn thấp nhất E. Quan hệ đằm thắm sản phẩm và mục tiêu 4. Cấp quản lí trị phụ trách chủ yếu so với những sinh hoạt tính năng là: A. Cấp cao B. Cấp trung C. Cấp cơ sở

D. Tất cả những câu trên 10. Chức năng chỉ huy bao hàm những sinh hoạt dƣới trên đây TRỪ: A. xác lập tầm nom mang lại tổ chức B. cung ứng những hướng dẫn và tương hỗ mang lại nhân viên C. khích lệ nhân viên cấp dưới cung cấp dƣới D. Phân xác định rõ quyền hạn và trách móc nhiệm E. tạo nên lập môi trƣờng thao tác tích đặc biệt và xử lý những xung đột 11. Chức năng tổ chức triển khai bao hàm những sinh hoạt dƣới trên đây TRỪ: A. Phân phân chia trọng trách cộng đồng trở thành những việc làm cụ thể B. Nhóm (tích hợp) những công việc C. Xác tấp tểnh những chuỗi hành vi chủ yếu cần thực hiện D. Xác lập quyền hạn cho những cỗ phận E. Tuyển dụng 12. Các tài năng quản lí trị hoàn toàn có thể sở hữu đƣợc từ A. Bẩm sinh B. Kinh nghiệm thực tế C. Đào tạo nên chủ yếu quy D. Kết thích hợp (b) và (c) E. Tất cả những mối cung cấp trên 13. sinh hoạt quản lí trị là những hoạt động: A. khiến cho 2 ngƣời nằm trong khênh khúc mộc trở về 1 hƣớng. B. sinh sống một mình nhƣ Rô-bin-sơn bên trên hoang phí đảo C. lãnh đạo 1 dàn nhạc của một ngƣời D. A và C đều đích thị. 14. Hoạt động quản lí trị quan trọng vì: A. Thể hiện nay ngƣời quản lý và điều hành cung cấp cao là cần thiết nhất B. Thể hiện nay ngƣời đều hành thấp cấp luôn luôn sở hữu năng lượng tầm thường rộng lớn ngƣời quản lý và điều hành cấp cao C. Mang lại hiệu suất cao rộng lớn mang lại công việc

Bạn đang xem: trắc nghiệm quản trị học

D. Cho thấy ự phân loại cấp độ rõ rệt. 15. Trong thực tiễn, sinh hoạt quản lí trị sẽ sở hữu được hiệu suất cao Lúc (chọn câu sai): A. Giữ nguyên vẹn sản lƣợng Output đầu ra và tăng những nguyên tố nguồn vào. B. Giảm thiểu ngân sách những nguồn lực có sẵn ở nguồn vào và không thay đổi sản lƣợng Output đầu ra. C. Giảm đƣợc những ngân sách ở nguồn vào tăng thành phầm ở Output đầu ra. D. Giữ nguyên vẹn những nguyên tố nguồn vào và ngày càng tăng số lƣợng Output đầu ra. 16. Chọn câu sai: A. Hiệu trái ngược nối liền với tiềm năng triển khai hoặc mục tiêu trong những khi sản phẩm gắn liền với phƣơng tiện. B. Hiệu trái ngược là làm những công việc đƣợc việc (doing things right) trong những khi sản phẩm là làm những công việc đích thị việc (doing right things) C. Hiệu trái ngược tỷ trọng thuận với sản phẩm đạt đƣợc, tỷ trọng nghịch ngợm với phí tổn ném ra. D. Càng không nhiều tốn tầm thường những nguồn lực có sẵn thì hiệu suất cao phát triển càng tốt. 17. Công thức nhằm tính hiệu suất cao công việc: A. P=O B. P=I/O C. P=O/I D. Tất cả đều sai 18. Chọn câu sai: A. Quản trị hùn giới hạn ngân sách và ngày càng tăng kết quả B. Chỉ lúc nào ngƣời tớ quan hoài cho tới sản phẩm thì ngƣời tớ mới mẻ quan hoài cho tới hoạt động quản lí trị. C. Lý tự tồn bên trên của sinh hoạt quản lí trị là mong muốn sở hữu hiệu suất cao. D. Cả 3 ý bên trên đều đúng 19. Ai là ngƣời đang được nêu rời khỏi 7 tính năng quản lí trị: A. Frederich Taylor B. Robert owen C. Charles Babbage D. Gulic and Urwich

C. Quản trị cơ sở D. Cả 3 câu bên trên đều đích thị. 26. Một tổ chức triển khai là 1 trong những thực thể: A. Có mục tiêu riêng B. Có những trở thành viên C. Có một tổ chức cơ cấu sở hữu tính hệ thống D. Cả 3 câu bên trên đều đích thị. 27. Tại cung cấp đằm thắm, một căn nhà quản lí trị thƣờng hoàn toàn có thể đƣợc gọi là: A. Giám thị B. Tổ trƣởng C. Huấn luyện viên D. Chỉ đạo công trình xây dựng. 28. Chọn câu sai: Nhà quản lí trị cung cấp hạ tầng là A. Những căn nhà quản lí trị cấp độ sau cùng nhập khối hệ thống cấp độ của càc căn nhà quản lí trị nhập nằm trong một nhóm chức. B. Ngƣời con gián tiếp nhập cuộc những việc làm phát triển marketing rõ ràng nhƣ những nhân viên dƣới quyền bọn họ. C. Nhà quản lí trị với trọng trách hƣớng dẫn, đốc đốc, điều khiển và tinh chỉnh người công nhân nhập công việc thƣờng ngày. D. Cả 3 câu bên trên đều sai. 29. Ngƣời thẳng nhập cuộc những việc làm phát triển marketing rõ ràng nhƣ các nhân viên không giống dƣới quyền bọn họ là những căn nhà quản lí trị: A. Cấp cao B. Cấp giữa C. Cấp cơ sở D. Cả 3 câu bên trên đều đích thị. 30. Nhà quản lí trị cung cấp đằm thắm hoàn toàn có thể là: A. Trƣởng phòng B. Tổ trƣởng

C. Cửa sản phẩm trƣởng D. Cả A, C đều đích thị. 31. Chọn câu đúng: A. Sự không giống nhau trong số những căn nhà quản lí trị chỉ không giống nhau về chuyên mục chứ không hề cần về trình độ B. Nhà quản lí trị nào thì cũng đƣa rời khỏi những ra quyết định về hoạch tấp tểnh, tổ chức triển khai, điều khiển và tinh chỉnh và đánh giá. C. Tại những cấp độ không giống nhau, thời hạn triển khai tính năng cũng thay cho thay đổi. D. Cả B, C đều đích thị. 32. Một nhập thân phụ loại tài năng của phòng quản lí trị: A. Kỹ năng giao phó tiếp B. Kỹ năng kỹ thuật C. Kỹ năng thuyết trình D. Kỹ năng thao tác nhóm 33. Kỹ năng nhân sự cần thiết nhất với: A. Nhà quản lí trị cung cấp cơ sở B. Nhà quản lí trị cung cấp giữa C. Nhà quản lí trị cung cấp cao D. Cả thân phụ câu bên trên đều sai. 34. Mọi căn nhà quản lí trị đều cần triển khai từng nào tầm quan trọng không giống nhau: A. 9 B C. 11 D. 12 35. Khi căn nhà quản lí trị dò xét cơ hội nâng cấp sinh hoạt của tổ chức triển khai, căn nhà quản lí trị cơ đảm nhận vai trò: A. Vai trò giải quyết B. Vai trò thƣơng thuyết C. Vai trò ngƣời phân phối tài nguyên D. Vai trò doanh nhân 36. Lƣơng của quản lí trị viên: A. Phản ánh những lực cung và cầu của thị trƣờng

42 : Điền nhập khu vực rỗng : “quản trị là những sinh hoạt quan trọng Lúc có rất nhiều ngƣời kết hợp cùng nhau trong một tổ chức triển khai nhằm mục tiêu triển khai ... .. chung” a. Mục tiêu b. Lợi nhuận c. Kế hoạch d. Lợi ích 43 : Điền nhập khu vực rỗng “ Hoạt động quản lí trị chịu đựng sự hiệu quả của ... đang được biến hóa động không ngừng” a. Kỹ thuật b. Công nghệ c. Kinh tế d. Môi truờng 44 : Quản trị quan trọng cho a. Các tổ chức triển khai vì như thế lợi tức đầu tư và tổ chức triển khai phi lợi nhuận b. Các công ty sinh hoạt phát triển kinh doanh c. Các đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp d. Các doanh nghiệp lớn lớn 4 5: Điền nhập khu vực rỗng “ quản lí trị hƣớng tổ chức triển khai đạt tiềm năng với ... tối đa và chi phí thấp nhất” a. Sự thỏa mãn b. Lợi ích c. Kết quả d. Lợi nhuận 4 6: Để tăng hiệu suất quản lí trị, những căn nhà quản lí trị hoàn toàn có thể triển khai tự cách a. Giảm ngân sách ở nguồn vào và lợi nhuận ở Output đầu ra ko thay cho đổi b. Ngân sách ở nguồn vào bất biến và tăng lợi nhuận ở đầu ra c. Vừa hạn chế ngân sách ở nguồn vào và một vừa hai phải tăng lợi nhuận ở đầu ra d. Tất cả những cơ hội trên 47: Quản trị viên trung cung cấp thƣờng triệu tập nhập việc rời khỏi những loại quyết định

a. Chiến lƣợc b. Tác nghiệp c. Chiến thuật d. Tất cả những loại ra quyết định trên 4 8: Càng xuống thấp cấp rộng lớn thời hạn giành riêng cho tính năng quản lí trị nào là tiếp tục càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức và kiểm trả c. Điều khiển d. Tất cả những tính năng trên 4 9: Càng lên cung cấp cao hơn nữa, thời hạn giành riêng cho tính năng quản lí trị nào là tiếp tục càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức c. Điều khiển d. Kiểm tra 5 0: Nhà quản lí trị phân bổ thời hạn nhiều nhất mang lại việc triển khai chức năng a. Hoạch định b. Điểu khiển và kiểm tra c. Tỏ chức d. Tất cả phƣơng án bên trên đều ko chủ yếu xác 51: Nhà quản lí trị cung cấp cao quan trọng nhất kỹ năng a. Nhân sự b. Tƣ duy c. Kỹ thuật d. Kỹ năng tƣ duy + nhân sự 5 2: Mối mối quan hệ trong số những cấp độ quản lí trị và những tài năng của phòng quản lí trị là a. Tại bậc quản lí trị càng tốt tài năng chuyên môn càng sở hữu tầm quan lại trọng

d. Tất cả những tuyên tía nêu bên trên đều sai 5 8: Kỹ năng nào là quan trọng ở tại mức chừng nhƣ nhau so với những căn nhà quản lí trị a. Tƣ duy b. Kỹ thuật c. Nhân sự d. Tất cả đều sai 5 9: Vai trò nào là và đã được triển khai Lúc căn nhà quản lí trị đƣa rời khỏi 1 ra quyết định nhằm trở nên tân tiến kinh doanh a. Vai trò ngƣời lãnh đạo b. Vai trò ngƣời đại diện c. Vai trò ngƣời phân bổ tài nguyên d. Vai trò ngƣời doanh nhân 6 0: Điền nhập khu vực rỗng “ Nhà quản lí trị thấp cấp thì tài năng ... càng quan lại trọng a. Nhân sự b. Chuyên môn c. Tƣ duy d. Giao tiếp 6 1: Mục tiêu xài của quản lí trị trong một tổ chức triển khai là a. Đạt đƣợc hiệu suất cao và hiệu suất cao b. Sử dụng phù hợp những nguồn lực có sẵn hiện nay có c. Tìm dò xét lợi nhuận d. Tạo sự ổn định tấp tểnh nhằm trừng trị triển 6 2: Phát biểu nào là sau đó là đúng a. Quản trị quan trọng so với dịch viện b. Quản trị quan trọng so với trƣờng đại học c. Quản trị chỉ quan trọng so với tổ chức triển khai sở hữu quy tế bào lớn d. Quản trị quan trọng so với doanh nghiệp 6 3: Quản trị quan trọng trong những tổ chức triển khai để a. Đạt đƣợc lợi nhuận

b. Giảm chi phí c. Đạt đƣợc tiềm năng với hiệu suất cao d. Tạo trật tự động trong một tổ chức 6 4: Để tăng hiệu suất cao, những căn nhà quản lí trị hoàn toàn có thể triển khai tự cách a. Giảm ngân sách ở nguồn vào và sản phẩm ở Output đầu ra ko thay cho đổi b. Ngân sách ở nguồn vào ko thay đổi và tăng sản phẩm đầu ra c. Vừa hạn chế ngân sách ở nguồn vào và tăng sản phẩm đẩu ra d. Tất cả đều sai 6 5: Để đạt hiệu suất cao, những căn nhà quản lí trị cần thiết phải a. Xác tấp tểnh và triển khai xong đích thị mục tiêu b. Giảm ngân sách đầu vào c. Tăng lợi nhuận ở đầu ra d. Tất cả đều chƣa chủ yếu xác 6 6: Trong quản lí trị công ty cần thiết nhất là a. Xác tấp tểnh đích thị nghành nghề dịch vụ sinh hoạt tổ chức b. Xác tấp tểnh đích thị quy tế bào của tổ chức c. Xác tấp tểnh đích thị trình độ chuyên môn và số lƣợng lực lượng nhân viên d. Xác tấp tểnh đích thị chiến lƣợc trở nên tân tiến của doanh nghiệp 6 7: Nhà quản lí trị thấp cấp cần thiết triệu tập thời hạn tối đa mang lại tính năng nào là sau đây? a. Hoạch định b. Tổ chức và kiểm tra c. Điều khiển d. Tất cả những tính năng trên 6 8: Thời lừa lọc giành riêng cho tính năng hoạch tấp tểnh tiếp tục cần thiết nhiều hơn thế so với căn nhà quản lí trị a. Cấp cao b. Cấp trung c. Cấp thấp d. Tất cả những căn nhà quản lí trị

7 4: Hiệu suất của quản lí trị chỉ mất đƣợc khi a. Làm đích thị việc b. Làm việc đích thị cách c. Ngân sách thấp d. Tất cả đều sai 7 5: Trong quản lí trị tổ chức triển khai, cần thiết nhất là a. Làm đích thị việc b. Làm việc đích thị cách c. Đạt đƣợc lợi nhuận d. Ngân sách thấp 7 6: Trong quản lí trị tổ chức triển khai, cần thiết nhất là a. Thực hiện nay tiềm năng đích thị với hiệu suất cao b. Làm đích thị việc c. Đạt đƣợc lợi nhuận d. Ngân sách thấp nhất 7 7: Hiệu trái ngược và hiệu suất của quản lí trị chỉ mất đƣợc khi a. Làm đích thị việc b. Làm đích thị cách c. Tỷ lệ đằm thắm sản phẩm đạt đƣợc/ ngân sách ném ra cao d. Làm đích thị phương pháp để đạt được mục tiêu 7 8: Nhà quản lí trị triển khai tầm quan trọng j Lúc đƣa ra ra quyết định vận dụng technology mới mẻ nhập sản xuất a. Vai trò ngƣời thực hiện b. Vai trò ngƣời đại diện c. Vai trò ngƣời phân chia tài nguyên d. Vai trò căn nhà kinh doanh 7 9: Nhà quản lí trị triển khai tầm quan trọng j Lúc xử lý yếu tố đình công xẩy ra nhập doanh nghiệp

Xem thêm: cuộc sống quanh em lớp 5

a. Vai trò nàh kinh doanh b. Vai trò ngƣời xử lý xới trộn c. Vai trò ngƣời thƣơng thuyết d. Vai trò ngƣời lãnh đạo 8 0: Nhà quản lí trị triển khai tầm quan trọng j Lúc thương lượng với đối tác chiến lược về sự tăng đơn giá bán gia công tròn trĩnh quy trình thảo luận thích hợp đồng với họ a. Vai trò ngƣời liên lạc b. Vai trò ngƣời thƣơng thuyết c. Vai trò ngƣời lãnh đạo d. Vai trò ngƣời đại diện

Chương 2 : SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƢ TƢỞNG QUẢN TRỊ

AI LÀ TRIỆU PHÚ

1/ Tác phẩm phổ biến nào là thể hiện nay tƣ tƣởng hƣớng cho tới hiệu suất cao quản lí trị thông qua việc tăng năng suất làm việc bên trên hạ tầng phù hợp hoá những bƣớc việc?

A. The Human Side of Enterprise – Mc. Gregor B. = The Principles of Scientific Management – W. Taylor C. The End of Economic Man – Peter Drunker D. In tìm kiếm of exellence – Tom Peter and Robert H. Waterman

2/ Ai là ngƣời lên đường tiền phong trong các công việc dùng những tấm hình thao tác nhằm nghiên cứu và bố trí phù hợp những thao tác thao tác phụ thuộc những công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích của Taylor?

A. Frank Lilian B. Henry L. Gantt C. =Frank Gibreth D. Cả A và C

A. W. Taylor B. Henry Fayol C. Elton Mayo D. Max Weber 9/ Điểm quan hoài cộng đồng của những trƣờng phái quản lí trị là A. Năng suất lao động B. Con ngƣời C. Hiệu quả D. Lợi nhuận 10 / Lý thuyết quản lí trị cổ xưa hạn chế chế là: A. Quan niệm nhà máy là 1 trong những khối hệ thống đóng B. Chƣa chú ý cho tới con cái ngƣời C. Bao bao gồm cả a và b D. Ra đời quá lâu 11/ người sáng tác của thuyết lí Z là: A. Ngƣời Mỹ B. Ngƣời Nhật C. Ngƣời Mỹ gốc Nhật D. Ngƣời khác 12/ “ Ra ra quyết định thực sự chìa khoá nhằm đạt hiệu suất cao quản lí trị” là ý kiến của trƣờng phái: A. Định hƣớng B. Khoa học C. Tổng quát D. Tâm lý – xã hội 13/ những lý thuyết cổ đại: A. Còn đúng trong các thời gian hiện nay tại B. Không còn đúng trong các thời gian hiện nay tại C. Không còn tồn tại độ quý hiếm nhập thời gian hiện nay tại

Xem thêm: lời bài hát quốc ca việt nam

D. Cần phân tách nhằm áp dụng linh hoạt

TRẮC NGHIỆM

1 là ngƣời tạo nên rời khỏi trƣờng phái quản lí trị loại thƣ lại? A. Max Weber B. Taylor C. Henry L D. Elton Mayo

  1. Mục tiêu xài của quản lí trị một cách khoa học tập là nhằm: A. Nâng cao năng suất. B. Nâng cao hiệu suất cao. C. Cắt hạn chế sự lãng phí D. =Cả 3 phƣơng án trên
  2. Trong cơ hội tiếp cận theo gót 7 nguyên tố (7’S), những nguyên tố quản lí trị: A. Độc lập, không trở nên hiệu quả tự những nguyên tố còn sót lại. B. Chỉ bị hình họa hƣởng Lúc nguyên tố System (hệ thống) thay cho thay đổi. C. Chỉ bị hình họa hƣởng Lúc nguyên tố Share values (giá trị share ) thay cho thay đổi. D. Có hình họa hƣởng lên nhau, Lúc một nguyên tố thay cho thay đổi kéo theo gót những nguyên tố không giống cũng bị hình họa hƣởng.

4ý thuyết quản lí trị loại thƣ lại đƣa rời khỏi tiến độ về điều gì??? aCách quản lí lí nhân viên cấp dưới mới B.= Về phương thức quản lý và điều hành một nhóm chức C. Tạo rời khỏi phong thái cá nhân D. Cả 3 phƣơng án trên