trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CNXHKH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Câu 1: Trong khoa học tập ngẫu nhiên những phát minh sáng tạo vạch thời đại vô cơ vật lý và sinh học nào là đã trải nền móng khoa học tập cho việc thành lập và hoạt động của Chủ nghĩa duy vật biện hội chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử?

A. Học thuyết tiến thủ hóa B. Định luật bảo toàn và fake hóa năng lượng

Bạn đang xem: trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

C. Học thuyết tế bào

D. Tất cả đều đúng Câu 2: Trong khoa học tập xã hội những trở thành tựu nào là đã trải nền móng lý luận cho việc ra đời của Chủ nghĩa duy vật biện hội chứng và Chủ nghĩa duy vật lị ch sử?

A. Triết học tập cổ xưa Đức B. Kinh tế chủ yếu trị học tập cổ xưa Anh C. Chủ nghĩa siêu hạng phê phán Anh, Pháp

D. Tất cả đều đúng Câu 3: Với Các kể từ thời điểm cuối năm 1843 cho tới 4/1844, trải qua kiệt tác “Góp phần phê phán triết học tập Pháp Quyền của Heghen – Lời trình bày đầu (1844)” vẫn thể hiện tại rõ ràng sự chuyển biến?

A. Từ trái đất quan liêu duy vật quý phái trái đất quan liêu duy tâm B. Từ lập ngôi trường dân công ty quý phái lập ngôi trường nằm trong sản công ty nghĩa C. Từ trái đất quan liêu duy tâm quý phái trái đất quan liêu duy vật. Từ lập ngôi trường dân chủ cách m ạng quý phái lập ngôi trường nằm trong sản công ty nghĩa

D. Tất cả đều đúng Câu 4: Với Ph.Ăngghen từ thời điểm năm 1843, kiệt tác “Tình cảnh nước Anh”; “Lược khảo khoa Kinh tế - Chính trị” vẫn thể hiện tại rõ ràng sự fake biến?

A. Từ trái đất quan liêu duy tâm quý phái trái đất quan liêu duy vật. Từ lập ngôi trường dân chủ cách m ạng quý phái lập ngôi trường nằm trong sản công ty nghĩa B. Từ lập ngôi trường dân công ty cách mệnh quý phái lập ngôi trường dân công ty xã

hội C. Từ trái đất quan liêu duy vật quý phái trái đất quan liêu duy tâm D. Tất cả đều đúng Câu 5: Ba phân phát con kiến vĩ đại của Các và Ph.Ănghen?

A. Chủ nghĩa duy vật, Chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, Học thuyết về độ quý hiếm thặng dư B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, Chủ nghĩa duy tâm biện hội chứng, Học thuyết về giá chỉ trị th ặng dư C. Học thuyết thặng dư giá trị, Chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, Phép biện hội chứng duy tâ m

D. Chủ nghĩa duy vật lịch sử hào hùng, Học thuyết về thặng dư giá trị, Học thuyết về sứ m ệnh lịch sử hào hùng toàn trái đất của giai cung cấp công nhân

Câu 6: Các và Ph.Ănghen vẫn thừa kế gì ở V.Phêghen và Lơbắc nhằm sáng lập công ty nghĩa duy vật biện chứng?

A. Phép biện hội chứng của V.Phêghen và ý kiến duy vật của Lơbắc

B. Phép biện hội chứng và ý kiến siêu hình C. Phép biện hội chứng duy vật của V.Phêghen và ý kiến siêu hình của Lơbắc

D. Phép biện hội chứng duy tâ m của V.Phêghen và ý kiến duy vật của Lơbắc Câu 7: Phát con kiến vĩ đại của Các và Ph.Ănghen – “Học thuyết về độ quý hiếm thặng dư” là sự xác định về điều gì? A. Về góc nhìn tài chính sự tiêu vong ko tách ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và s ự thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội

B. Về góc nhìn triết học tập sự sụp sập của CNTB và sự thắng lợi của CNXH đều t ất yếu ớt như nhau

C. Về góc nhìn chủ yếu trị - xã hội sự tiêu vong ko tách ngoài của CNTB và s ự thành lập và hoạt động thế tất của CNXH

D. Tất cả đều đúng Câu 8: Phát con kiến vĩ đại của Các và Ph. Ănghen – “Chủ nghĩa duy vật lịch sử” là sự xác định về điều gì? A. Về góc nhìn tài chính sự tiêu vong ko tách ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và s ự thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội

B. Về góc nhìn triết học tập sự sụp sập của công ty nghĩa tư bạn dạng và sự thắng lợi của ch ủ nghĩa xã hội đều thế tất như nhau C. Về góc nhìn chủ yếu trị - xã hội sự tiêu vong ko tách ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và sự thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội

D. Tất cả đều đúng Câu 9: Phát con kiến vĩ đại của Các và Ph.Ănghen – “Học thuyết về thiên chức lịch sử toàn trái đất của giai cung cấp công nhân” là việc xác định về điều gì?

A. Về góc nhìn tài chính sự tiêu vong ko tách ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và s ự thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội

B. Về góc nhìn triết học tập sự sụp sập của công ty nghĩa tư bạn dạng và sự thắng lợi của ch ủ nghĩa xã hội đều thế tất như nhau C. Về góc nhìn chủ yếu trị - xã hội sự tiêu vong ko tách ngoài của công ty nghĩa tư bạn dạng và sự thành lập và hoạt động thế tất của công ty nghĩa xã hội D. Tất cả đều đúng

B. Góp phần phê phán triết học tập Pháp Quyền của Heghen – Lời trình bày đầu (1844)

C. Lược khảo khoa Kinh tế - Chính trị D. Chống Đuyrinh Câu 16: Khi reviews về công ty nghĩa Mác, ai là kẻ vẫn chỉ rõ: “Học thuyết của Mác là thuyết lí vạn năng vì thế nó là thuyết lí đúng chuẩn ”?

A. V.Iênin B. Ph.Ăngghen C. Các

D. Plekhanov Câu 17: Chủ nghĩa xã hội khoa học tập vẫn dùng cách thức luận công cộng nhất nào của triết học tập Mác – Lênin nhằm luận giải trúng đắn, khoa học tập về thiên chức lịch sử hào hùng của giai cung cấp công nhân?

A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng B. Chủ nghĩa duy vật lịch sử C. Chủ nghĩa duy vật biện hội chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

D. Không đem câu vấn đáp đúng Câu 18: Đối tượng nghiên cứu và phân tích của Chủ nghĩa xã hội khoa học?

A. Những quy luật, tính quy luật B. Lĩnh vực chủ yếu trị - xã hội của cuộc sống xã hội

C. Lĩnh vực tài chính của cuộc sống xã hội D. Sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cung cấp người công nhân, những ĐK, những con phố để giai c ấp người công nhân hoàn thành xong thiên chức lịch sử hào hùng của mình Câu 19: Một trong mỗi trách nhiệm cần thiết của Chủ nghĩa xã hội khoa học tập là gì?

A. Giác ngộ và chỉ dẫn giai cung cấp người công nhân triển khai thiên chức lịch sử hào hùng của mình để đấu tranh giành ngăn chặn sự cai trị của giai cung cấp tư sản B. Luận hội chứng một cơ hội khoa học tập tính thế tất về mặt mày lịch sử hào hùng thi công công ty nghĩa xã h ội và công ty nghĩa nằm trong sản

C. Luận giải một cơ hội khoa học tập những phương phía và kế hoạch, con cái đường hình th ức đấu tranh giành theo phía xã hội công ty nghĩa

D. Phê phán đấu tranh giành chưng quăng quật những trào lưu tư tưởng chống nằm trong, chống chủ nghĩa xã hội, đảm bảo sự vô sáng sủa của Chủ nghĩa Mác – Lênin và những trở thành ngược cách m ạng xã hội công ty nghĩa Câu 20: Phương pháp nghiên cứu và phân tích nào là sẽ là cách thức đem tính quánh thù của Chủ nghĩa xã hội khoa học? A. Phương pháp luận công cộng nhất là Chủ nghĩa duy vật biện hội chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử

B. Phương pháp phối kết hợp lôgic dựa vào những ĐK tài chính - xã hội cụ thể

C. Phương pháp lịch sử hào hùng dựa vào những ĐK tài chính - xã hội cụ thể D. Phương pháp tham khảo và phân tách về mặt mày chủ yếu trị - xã hội dựa vào những điều kiện tài chính - xã hội cụ thể

CHƯƠNG 2: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Câu 1: Xét vô mối quan hệ tạo ra tư bạn dạng công ty nghĩa, vị thế của giai cung cấp công nhân được xác đị nh:

A. Đại diện mang đến công thức tạo ra tiên tiến và phát triển. B. Không chiếm hữu tư liệu tạo ra đa số của xã hội

C. Có con số đông đúc nhất vô dân cư D. Trực tiếp hoặc loại gián tiếp vận hành công cụ đem đặc thù công nghiệp ngày càng

hiện đại Câu 2: Nhân tố khinh suất cần thiết nhất nhằm giai cung cấp người công nhân triển khai thắng lợi sứ mệnh lịch sử hào hùng của tôi là:

A. Sự cách tân và phát triển của bạn dạng thân thiết giai cung cấp công nhân

B. Đảng Cộng sản C. Sự liên minh giai cấp

D. Tất cả đều đúng Câu 3 : Đặc trưng cơ bạn dạng phân biệt người người công nhân văn minh với những người công nhân thủ công?

A. Phương thức làm việc của giai cung cấp công nhân B. Địa vị của giai cung cấp công nhân C. Vai trò của giai cung cấp công nhân

D. Trình chừng của giai cung cấp công nhân Câu 4: Trong Tuyên ngôn của Đảng nằm trong sản, Các và Ph.Ăngghen xác định, cơ s ở chủ yếu trị - xã hội của Đảng nằm trong sản là:

A. Giai cung cấp nông dân B. Giai cung cấp công nhân C. Trí thức

D. Nhân dân lao động Câu 5 : Các và Ph.Ăngghen viết: “trong quy trình cai trị giai cung cấp gần đầy một thế kỷ, vẫn đưa đến những lực lượng tạo ra nhiều hơn thế và hoành tráng rộng lớn lực lượng sản xuất

của toàn bộ những mới trước gộp lại”. Đó là đánh giá về giai cung cấp nào?

A. Giai cung cấp phong kiến B. Gia cung cấp công nhân C. Giai cung cấp tư sản

D. Đấu tranh giành giai cung cấp ở Pháp Câu 12: Phát hình thành thiên chức lịch sử hào hùng của giai cung cấp người công nhân là một trong vô những c ống hiến vĩ đại của:

A. R.Ô-oen

B. Ph.Ăngghen C. V.Iênin

D. Các và Ph.Ăngghen Câu 13: Thêm cụm kể từ tương thích vô điểm trống không nhằm hoàn thành xong vấn đề của V.Iênin :“Điểm đa số vô thuyết lí của Mác là ở vị trí nó thực hiện sáng sủa rõ ràng tầm quan trọng lịch s ử trái đất của.........à người thi công công ty nghĩa xã hội”.

A. Giai cung cấp nông dân B. Giai cung cấp vô sản C. Nhân dân lao động

D. Quần bọn chúng nhân dân Câu 14: Công nhân ở nước nào là sẽ là người con đầu lòng của nền công nghiệp hi ện đại?

A. Anh B. Mỹ C. Nhật

D. Đức Câu 15: Thêm cụm kể từ tương thích vô điểm trống không của câu sau sẽ được câu đúng: “ Trong công ty nghĩa tư bạn dạng và công ty nghĩa xã hội, với nền tạo ra đại công nghiệp ngày càng cách tân và phát triển, thì lực lượng tạo ra số 1 của toàn trái đất là .........”

A. Giai cung cấp vô sản B. Nhân dân lao động C. Công nhân, là kẻ lao động

D. Giai cung cấp công nhân Câu 16: Khái niệm giai cung cấp người công nhân được những mái ấm tầm cỡ xác lập bên trên hai phương diện cơ bẫy n là:

A. Kinh tế - xã hội và chủ yếu trị - xã hội

B. Phương thức tạo ra và vị thế của giai cung cấp công nhân C. Kinh tế và chủ yếu trị

D. Phương thức tạo ra và thiên chức lịch sử Câu 17: Giai cung cấp người công nhân là giai cung cấp tiên phong thái mạng vì thế bọn họ đại biểu cho: A. Phương thức tạo ra tiên tiến và phát triển và mang 1 lý luận khoa học tập, cơ hội mạng B. Tinh thần cách mệnh tiên tiến và phát triển và đem quyền lợi đối kháng với giai cung cấp tư sản

C. Khoa học tập chuyên môn tiến thủ tiến và đem niềm tin tổ chức triển khai kỷ luật

D. Trình chừng trí tuệ tiên tiến và phát triển và khăng khít với trào lưu người công nhân quốc tế Câu 18 : Phong trào đấu tranh giành của giai cung cấp người công nhân thiệt sự mang tính chất hóa học chính tr ị Khi và chỉ Khi giai cung cấp công nhân:

A. Đạt cho tới trình độ chuyên môn khoa học tập về lý luận cơ hội mạng B. Đạt cho tới trình độ chuyên môn tự động giác bằng cơ hội thu nhận lý luận khoa học tập và cơ hội mạng

C. Trực tiếp thu nhận lý luận khoa học tập và cách mệnh. D. Kế quá lý luận khoa học tập và cách mệnh của Chủ nghĩa Mác – Lênin Câu 19: T ỷ lại lệ tạo ra tự động hóa hóa càng ngày càng tăng thêm trong số nước tư bạn dạng cách tân và phát triển.

Do v ậy, lực lượng người công nhân cần thiết đ ược:

A. Nâng cao trình độ chuyên môn chuyên nghiệp môn B. Học luyện và nghiên cứu C. Rèn luyện tay nghề

D. Tri thức hóa Câu 20: Phạm trù nào là được xem là phạm trù trung tâm, nguyên tắc xuất phân phát của Chủ nghĩa xã hội khoa học?

A. Giai cung cấp công nhân B. Chuyên chủ yếu vô sản C. Sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cung cấp công nhân

D. Xã hội công ty nghĩa Câu 21: Những ĐK thuộc sở hữu yếu tố khinh suất nhằm giai cung cấp người công nhân hoàn thành thiên chức lịch sử hào hùng của tôi là:

A. Sự cách tân và phát triển của bạn dạng thân thiết giai cung cấp người công nhân cả về con số và chất

lượng B. Đảng Cộng sản C. Sự liên minh giai cung cấp thân thiết giai cung cấp người công nhân với giai cung cấp dân cày và những tầng lớp làm việc không giống tự giai cung cấp người công nhân trải qua team tiền phong của chính nó là Đảng

Cộng sản lãnh đạo D. Tất cả đều đúng Câu 22: Sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cung cấp người công nhân sở dĩ được triển khai được là vì chưng...

A. Giai cung cấp người công nhân là một trong giai cung cấp cơ hội mạng; thay mặt mang đến lực lượng sản xuất

hiện đại, công thức tạo ra tiên tiến B. Giai cung cấp người công nhân thay mặt mang đến lực lượng tạo ra văn minh, công thức sản

xuất tiên tiến C. Giai cung cấp người công nhân là giai cung cấp nghèo đói đau đớn, ko tài năng sản

D. Không đem câu vấn đáp đúng Câu 23: Giai cung cấp người công nhân lúc bấy giờ là những tập đoàn lớn...

CHƯƠNG 3 : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Câu 1: S ự thay cho thế hình hài tài chính - xã hội tư bạn dạng công ty nghĩa vì chưng hình hài kinh tế

  • xã hội nằm trong sản công ty nghĩa, được triển khai thông qua:

A. Cách social công ty nghĩa B. Cách mạng xã hội C. Cách mạng dân tộc

D. Cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân Câu 2: Theo ý kiến của C. Mác và Ph. Ăngghen hình hài tài chính - xã hội cộng sản công ty nghĩa trải qua chuyện những giai đoạn:

A. Chủ nghĩa xã hội và công ty nghĩa nằm trong sản

B. Thời kỳ quá đáng, công ty nghĩa xã hội và công ty nghĩa nằm trong sản C. Giai đoạn đầu và công ty nghĩa xã hội D. Giai đoạn thấp và quy trình tiến độ cao Câu 3: Theo V. I. Lênin: “cần nên đem thời kỳ quá đáng khá lâu lâu năm kể từ công ty nghĩa tư bản

Xem thêm: động từ trong tiếng anh

lên ch ủ nghĩa xã hội” so với những nước:

A. Đã phát triển thành công ty nghĩa tư bạn dạng phân phát triển B. Chưa trải qua chuyện công ty nghĩa tư bạn dạng phân phát triển C. Bị cuộc chiến tranh tàn phá huỷ nặng nề nề

D. Là nằm trong địa của công ty nghĩa đế quốc Câu 4: Cách mạng vô sản là cuộc cách mệnh của giai cung cấp người công nhân và n hân d ân lao động bên dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, bên trên thực tiễn được triển khai vì chưng con đường :

A. Đấu tranh giành bất bạo động B. Đấu tranh giành nghị trường C. Bạo lực cơ hội mạng

D. Giáo dục đào tạo thuyết phục Câu 5: Cách mạng vô sản là cuộc cách mệnh của giai cung cấp người công nhân và n hân d ân lao động bên dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, về mặt mày lý thuyết cũng rất có thể được tiến hành vì chưng con cái đường:

A. Hòa bình B. Bạo lực C. Chính trị D. Kinh tế Câu 6: Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp) của hình hài tài chính - xã hội công sản chủ ngh ĩa đem bao nhiêu đặc thù cơ bản?

A. 5 B. 6

C. 7 D. 8 Câu 7: Trong ĐK mới mẻ của cuộc sống chủ yếu trị - xã hội trái đất đầu t hế kỷ XX, đồng thời kể từ thực tiễn của việc làm thi công công ty nghĩa xã hội ở nước Nga Xô - Viết, V.Iênin vẫn nhận định rằng, mục tiêu tối đa, sau cuối của những tôn tạo xã hội chủ tức thị triển khai vẹn toàn tắc:

A. Làm theo gót năng lượng, tận hưởng theo gót hiệu suất cao công việc

B. Làm theo gót năng lượng, tận hưởng theo gót sản phẩm C. Làm theo gót năng lượng, tận hưởng theo gót nhu cầu

D. Làm theo gót năng lượng, tận hưởng theo gót lao động Câu 8: V.Iênin mang đến rằng: “từ công ty nghĩa tư bạn dạng, trái đất chỉ rất có thể tiến thủ trực tiếp l ên chủ nghĩa xã hội, tức thị cơ chế công hữu về những ...(1)... và cơ chế p h ân p ăn năn t heo ...(2)..ủa từng người”.

Câu 13: Đặc điểm của thời kỳ quá đáng kể từ công ty nghĩa tư bạn dạng lên công ty nghĩa xã hội, xét trên góc nhìn tài chính là thời kỳ còn tồn tại: A. Nền tài chính sản phẩm & hàng hóa, chuyển động theo gót hình thức thị ngôi trường đem sự quản lí lí của nhà

nước B. Nền tài chính trí thức, lấy trí thức thực hiện động lực cho việc phát triển kinh tế

C. Nền tài chính nhiều bộ phận, vô tê liệt đem bộ phận đối lập D. Nền tài chính tư bạn dạng dựa vào sự tư hữu tư bạn dạng công ty nghĩa về tư liệu sản xuất Câu 14: Đặc điểm của thời kỳ quá đáng kể từ công ty nghĩa tư bạn dạng lên công ty nghĩa xã hội, xét trên phương diệ n tư tưởng – văn hóa truyền thống là thời kỳ còn tồn tại:

A. đa phần tư tưởng không giống nhau, đa số là tư tưởng vô sản và tư tưởng tư sản B. Tư tưởng sùng nước ngoài, khinh thường những độ quý hiếm văn hóa truyền thống dân tộc C. Tư tưởng ko quan tâm những chuẩn chỉnh mực đạo đức nghề nghiệp của xã hội D. Tư tưởng, lối sinh sống thực dụng chủ nghĩa, chỉ quan tâm độ quý hiếm vật hóa học, lạnh nhạt về chính

trị Câu 1 5: Đặc trưng nào là thể hiện tại tính chất thực chất của công ty nghĩa xã hội?

A. Giải phóng giai cung cấp, giải hòa dân tộc bản địa, giải hòa xã hội, giải hòa con người, tạo ra ĐK nhằm quả đât cách tân và phát triển toàn diện B. Do dân chúng làm việc thực hiện chủ C. Có nền tài chính cách tân và phát triển cao dựa vào lực lượng tạo ra văn minh và chế độ công hữu về tư liệu tạo ra công ty yếu

D. Chủ nghĩa xã hội đem nền văn hóa truyền thống cách tân và phát triển cao, thừa kế và đẩy mạnh những giá tr ị của văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và tinh ma hình họa trái đất.

Câu 16: Mục tiêu xài tối đa của công ty nghĩa xã hội là giải hòa quả đât bên trên hạ tầng điều kiện :

A. Kinh tế - xã hội cách tân và phát triển, nhưng mà xét cho tới nằm trong là trình độ chuyên môn phá huỷ t triển ca o của lực lượng s ản xuất.

B. Kinh tế cách tân và phát triển cao, với lực lượng tạo ra văn minh, mối quan hệ tạo ra dựa

trên cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất C. Kinh tế được tổ chức triển khai quản lý và vận hành đem hiệu suất cao, năng suất làm việc cao và phân phối

chủ yếu ớt theo gót làm việc. D. Không đem câu vấn đáp đúng Câu 17 : Đâu là nền móng tài chính - xã hội dẫn cho tới sự sụp sập ko tách ngoài của chủ nghĩa tư bản? A. Sự cách tân và phát triển về lực lượng tạo ra và sự cứng cáp của giai cung cấp công nhân B. Sự cách tân và phát triển về lực lượng tạo ra và sự cứng cáp của giai cung cấp nông dân

C. Sự cách tân và phát triển về lực lượng tạo ra và sự cứng cáp của giai tầng trí thức D. Sự cách tân và phát triển về lực lượng tạo ra và sự cứng cáp của giai cung cấp người công nhân,

nông dân Câu 18: Quan điểm: “Về lý luận, ko thể ngờ vực gì được rằng thân thiết công ty nghĩa tư b ản và công ty nghĩa nằm trong sản, đem 1 thời kỳ quá đáng nhất định” là của ai?

A. Các B. Ph.Ăngghen C. V. Lênin

D. C. Mác - Ph.Ăngghen Câu 19: Chủ nghĩa xã hội thành lập và hoạt động đi ra tự xích míc thân thiết đặc thù xã hội hóa của lực lượng tạo ra với cơ chế sở hữu cá nhân tư bạn dạng công ty nghĩa so với tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này thể hiện về mặt mày xã hội l à:

A. Mâu thuẫn thân thiết giai cung cấp dân cày với giai cung cấp tư sản B. Mâu thuẫn thân thiết giai cung cấp người công nhân văn minh với giai cung cấp tư sản lỗi thời C. Mâu thuẫn thân thiết giai tầng trí thức với giai cung cấp tư sản.

D. Mâu thuẫn thân thiết địa công ty phong con kiến với giai cung cấp tư sản Câu 20: Trong quy trình tiến độ đầu của công ty nghĩa nằm trong sản cùng theo với việc từng bước xác lập cơ chế công hữu về tư liệu tạo ra, đ ể nâng lên năng suất làm việc cầ n phải làm gì? A. Tổ chức làm việc theo gót một trình độ chuyên môn cao hơn nữa, tổ chức triển khai nghiêm ngặt và kỷ luật lao động

nghiêm B. Tổ chức nghiêm ngặt, kỷ luật làm việc nghiêm ngặt, trang vũ khí hiện tại đại

C. Trình chừng tay nghề ngỗng của những người làm việc cao, trang vũ khí hiện tại đại D. Cải tiến thủ công cụ và thông thường xuyên huấn luyện và đào tạo nâng lên trình độ chuyên môn cho tất cả những người lao động

TRẮC NGHIỆM E-LEARNING

1. Đặc trưng của công ty nghĩa xã hội xét về góc nhìn tài chính, tiềm năng tối đa của chủ nghĩa xã hội: A. Có nền tài chính cách tân và phát triển cao, với lực lượng tạo ra văn minh, mối quan hệ tạo ra dựa trên cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất B. Có nền tài chính được tổ chức triển khai quản lý và vận hành đem hiệu suất cao, năng suất làm việc cao và phân phối chủ yếu ớt theo gót làm việc. C. Giải phóng quả đât, giải hòa xã hội tiến thủ cho tới thi công nền tài chính cách tân và phát triển, nâng cao thu nhập cho tất cả những người dân D. Giải phóng quả đât bên trên hạ tầng ĐK tài chính - xã hội cách tân và phát triển, nhưng mà xét cho tới cùng là trình độ chuyên môn cách tân và phát triển cao của lực lượng sản xuất

C. Chức năng chủ yếu trị, tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội

D. Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại Câu 3 : Căn cứ vô nghành tác dụng của quyền lực tối cao sơn hà, công dụng của nhà nướ c xã hội công ty nghĩa được phân chia thành:

A. Chức năng giai cung cấp và công dụng xã hội B. Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại C. Chức năng thi công và đối nội, đối ngoại

D. Chức năng chủ yếu trị, tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội Câu 4: Căn cứ vô đặc thù của quyền lực tối cao sơn hà, công dụng của phòng nước xã h ội công ty nghĩa được phân chia thành:

A. Chức năng đối nội và Chức năng đối ngoại B. Chức năng thi công và đối nội, đối ngoại

C. Chức năng giai cung cấp và công dụng xã hội

D. Chức năng chủ yếu trị, tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội Câu 5: Bản hóa học dân công ty xã hội công ty nghĩa ở VN được triển khai trải qua các hình th ức nào?

A. Hình thức dân công ty loại gián tiếp và dân công ty trực tiếp B. Hình thức dân công ty loại gián tiếp và dân công ty đại diện C. Hình thức dân công ty thẳng, loại gián tiếp và đại diện

D. Không đem câu vấn đáp đúng Câu 6: Dưới khía cạnh nào là dân công ty sẽ là một trở thành tựu văn hoá, một vượt lên trình sáng tạo ra văn hoá, thể hiện tại khát vọng tự tại được phát minh và cách tân và phát triển của con cái người?

A. Bản hóa học tư tưởng - văn hóa truyền thống - xã hội

B. Bản hóa học kinh tế C. Bản hóa học chủ yếu trị

D. Tất cả đều đúng Câu 7: Nền dân công ty xã hội công ty tức thị nền dân chủ:

A. Mọi quyền lực tối cao thuộc sở hữu dân chúng, dân là công ty và dân thực hiện chủ

B. Dân công ty và pháp lý nằm vô sự thống nhất biện chứng C. Được triển khai bằng sơn hà pháp quyền xã hội công ty nghĩa bịa bên dưới sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản D. Tất cả đều đúng Câu 8: Xét về thực chất chủ yếu trị, đâu là nền dân công ty một vừa hai phải đem thực chất giai cung cấp công nhân, v ừa đem tính dân chúng thoáng rộng, tính dân tộc bản địa thâm thúy sắc?

A. Dân công ty chủ nô B. Dân công ty tư sản

C. Dân công ty xã hội công ty nghĩa

D. Cả 3 nền dân chủ Câu 9: Thực hiện tại cơ chế công hữu về tư liệu tạo ra đa số và thực h iện chế độ phân phối quyền lợi theo gót sản phẩm làm việc là đa số. Đây là thực chất tài chính của nền

dân công ty nào?

A. Dân công ty vẹn toàn thủy B. Dân công ty chủ nô C. Dân công ty tư sản

D. Dân công ty xã hội công ty nghĩa Câu 10: Nội dung đa số và mục tiêu sau cuối của phòng nước xã hội công ty nghĩa là gì?

A. Trấn áp thành phần chống đối đảm bảo sơn hà xã hội công ty ngĩa

B. Cải tạo ra xã hội cũ, thi công thành công xuất sắc xã hội mới

C. chỉ bảo đảm mang đến việc thực đua quyền thực hiện công ty của những người dân D. Thể chế hóa và tổ chức triển khai triển khai những đòi hỏi dân công ty chân chí nh của nhân dân Câu 11 : Câu nói: “Chế chừng dân công ty là một trong kiểu dáng sơn hà, một trong các những hình thái của phòng nước. Cho nên na ná từng sơn hà, cơ chế dân công ty là sự thi hành đem tổ chức triển khai, đem khối hệ thống sự chống bức so với người ta” là của:

A. V.Iênin

B. Các C. Ph.Ănghen D. Hồ Chí Minh Câu 12: Khác biệt về hóa học thân thiết sự cai trị của giai cung cấp vô sản và sự cai trị của các giai c ấp tách lột trước đó là:

A. Sự cai trị của thiểu số so với toàn bộ những giai cung cấp, giai tầng dân chúng lao động

trong xã hội nhằm đảm bảo và lưu giữ vị thế của mình B. Sự cai trị của tương đối nhiều so với thiểu số giai cung cấp tách lột nhằm giải hòa giai cấp

mình và giải hòa toàn bộ những giai tầng dân chúng làm việc không giống vô xã hội C. Sự cai trị của thiểu số so với hầu hết giai cung cấp tách lột nhằm giải hòa giai cấp

mình và giải hòa toàn bộ những giai tầng dân chúng làm việc không giống vô xã hội D. Sự cai trị của tương đối nhiều so với toàn bộ những giai cung cấp, giai tầng dân chúng lao động

trong xã hội nhằm đảm bảo và lưu giữ vị thế của mình Câu 13: Nền dân công ty xã hội công ty tức thị nền dân công ty cao hơn nữa về hóa học đối với nền dân công ty tư sản ở điểm nào?

A. Mọi quyền lực tối cao thuộc sở hữu dân chúng, dân là công ty và dân thực hiện chủ B. Dân công ty và pháp lý nằm vô sự thống nhất biện chứng

B. Là sự cai trị của tương đối nhiều so với thiểu số giai cung cấp tách lột nhằm giải hòa giai

cấp bản thân và giải hòa toàn bộ những giai tầng dân chúng làm việc không giống vô xã hội C. Mang lại cuộc sống thường ngày đảm bảo chất lượng xinh xắn hơn mang đến đại hầu hết những giai cấp D. Là sự cai trị của tương đối nhiều so với toàn bộ những giai cung cấp, giai tầng dân chúng lao động

trong xã hội nhằm đảm bảo và duy trì vị thế của mình Câu 18: Theo ý kiến của công ty nghĩa Mác – Lênin xét bên trên góc nhìn cơ chế xã h ội và trong nghành nghề chủ yếu trị, dân chủ là:

A. Một phép tắc - phép tắc dân chủ

B. Một kiểu dáng hoặc hình hài sơn hà, là chủ yếu thể dân công ty hoặc cơ chế dân công ty. C. Sản phẩm và là trở thành ngược của quy trình đấu tranh giành giai cấp

D. Không đem câu trả lới đúng Câu 19: Nhà nước xã hội công ty nghĩa triển khai công dụng trấn áp so với giai cung cấp và đối tượ ng nào? A. Nhân dân và những thành phần chống đối nhằm đảm bảo trở thành ngược cách mệnh, lưu giữ vững

an ninh chủ yếu trị, tạo ra ĐK tiện nghi cho việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội B. Các giai cung cấp, giai tầng nhằm đảm bảo trở thành ngược cách mệnh, lưu giữ vững vàng an toàn chính

trị, tạo ra ĐK tiện nghi cho việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội C. Giai cung cấp tách lột đã trở nên lật sập và những thành phần chống đối nhằm đảm bảo trở thành quả cách mạng, lưu giữ vững vàng an toàn chủ yếu trị, tạo ra ĐK tiện nghi cho việc cách tân và phát triển kinh

tế - xã hội D. Những thành phần chống đối nhằm đảm bảo trở thành ngược cách mệnh, lưu giữ vững vàng an ninh

chính trị, tạo ra ĐK tiện nghi cho việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội Câu 20: Nền dân công ty vô sản hoặc thường hay gọi là nền dân công ty xã hội công ty nghĩa chủ yếu thức đượ c xác lập Khi nào?

A. Thực dẫn đấu tranh giành giai cung cấp ở Pháp và Công xã Pari năm 1871 B. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công xuất sắc với việc thành lập và hoạt động của phòng nước xã hội chủ

nghĩa thứ nhất bên trên trái đất (1917) C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư cơ hội hạ tầng lý luận tổ chức triển khai, tổ chức cách mệnh và

xây dựng sơn hà của giai cung cấp công nhân D. Không đem câu vấn đáp đúng

TRẮC NGHIỆM E-LEARNING

1. Thêm cụm kể từ tương thích vô điểm trống không của câu sau sẽ được vấn đề đúng:“Dân chủ một vừa hai phải là ...(1)..., một vừa hai phải là...(2)... của việc làm thi công công ty nghĩa xã hội” A. (1) Quyền lực (2) Công cụ B. (1) Nền tảng (2) Động lực C. (1) Mục tiêu xài (2) Động lực D. (1) Mục tiêu xài (2) Hiện thực

2. Với tư cơ hội là một trong hình hài sơn hà, một cơ chế chủ yếu trị thì vô lịch sử hào hùng nhân loại, cho tới ni đem từng nào nền (chế độ) dân chủ? A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

3. Trên hạ tầng của công ty nghĩa Mác – Lênin và ĐK ví dụ của VN, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn cách tân và phát triển dân công ty theo phía Dân công ty trước không còn là một trong giá chỉ trị nhân loại công cộng. Và, Khi coi dân công ty là một trong độ quý hiếm xã hội mang tính chất toàn trái đất, Người vẫn khẳng định: A. Dân công ty là dân là công ty và dân thực hiện chủ B. Dân công ty là dân là chủ C. Không đem câu vấn đáp đúng D. Dân công ty là dân thực hiện chủ

Xem thêm: công thức các thì trong tiếng anh

4. Thêm cụm kể từ tương thích vô điểm trống không của câu sau sẽ được vấn đề đúng: “Khác với nền dân công ty tư sản, ... của nền dân công ty xã hội công ty tức thị triển khai chế độ công hữu về tư liệu tạo ra đa số và triển khai cơ chế phân phối quyền lợi theo kết ngược làm việc là công ty yếu” A. Bản hóa học chủ yếu trị B. Không đem câu vấn đáp đúng C. Bản hóa học tư tưởng – văn hóa truyền thống – xã hội D. Bản hóa học kinh tế

5. Phạm trù dân công ty xuất hiện tại Khi nào? A. Ngay kể từ Khi đem xã hội loại người B. Học thuyết Mác đi ra đời C. Khi đem sơn hà vô sản D. Khi đem mái ấm nước

6. Nhà nước xã hội công ty nghĩa là: A. Thực hiện tại công dụng trấn áp vào vai trò đưa ra quyết định trong các việc lưu giữ vị thế của giai cấp bắt quyền sở hữu tư liệu tạo ra đa số của xã hội B. Sự cai trị chủ yếu trị thuộc sở hữu giai cung cấp người công nhân, tự cơ hội social công ty nghĩa sản sinh đi ra và đem thiên chức thi công thành công xuất sắc công ty nghĩa xã hội C. Không đem câu vấn đáp đúng D. Nhà nước của thiểu số cai trị so với hầu hết dân chúng lao động