tóm tắt toán lớp 4

Tổng hợp ý kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập dượt lại những dạng toán cơ bạn dạng và cần thiết ở công tác toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng toán lớp 5.

Bạn đang xem: tóm tắt toán lớp 4

Bài học tập này mamnonuocmoxanh.edu.vn tiếp tục tổng hợp ý kỹ năng toán lớp 4 các vấn đề, nội dung kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng.

1. Ôn tập dượt về số bất ngờ.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm ghi chép số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số đem 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số đem 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số đem 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số bất ngờ nhỏ nhất là số 0. Số bất ngờ lớn số 1 ko có

- Hai số bất ngờ tiếp tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số đem chữ số tận nằm trong là 1 trong những, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số bất ngờ.

Để gọi những số bất ngờ tao gọi kể từ trái ngược lịch sự cần, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ cần lịch sự trái ngược thứu tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn hợp ý trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn hợp ý trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n thứ tự đôi khi những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tạo thêm một trong những trúng vì chưng (n - 1) thứ tự số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị giảm sút n thứ tự, đôi khi những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm sút một trong những trúng vì chưng (1 -) số hạng bị giảm sút.

 • Tổng của những số chẵn là một trong những chẵn

 • Tổng của một trong những lẻ và một trong những chăn là một trong những lẻ

 • Tổng của nhì số bất ngờ tiếp tục là một trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc rời n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n thứ tự và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một trong những trúng vì chưng (n - 1) thứ tự số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n thứ tự thì hiệu bị giảm sút (n - 1) thứ tự số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm sút n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n thứ tự đôi khi mang 1 quá số không giống bị giảm sút n thứ tự thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n thứ tự đôi khi, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n thứ tự và ngược lại nhập một tích mang 1 quá số bị giảm sút n thứ tự, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành giảm sút n thứ tự (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như đem tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tăng a thứ tự tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và đem tối thiểu 1 quá số đem tận nằm trong là 5 thì tích đem tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong phép tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc giảm sút n thứ tự (n > 0) đôi khi số phân tách không thay đổi thì thương cũng tạo thêm (giảm đi) n thứ tự.

 • Trong một phép tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n thứ tự (n > 0) đôi khi số bị phân tách không thay đổi thì thương giảm sút n thứ tự và ngược lại. 

 • Trong một phép tắc phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc rời n thứ tự thì thương ko thay đổi.

 • Trong một phép tắc phân tách đem dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được vội vàng (giảm) n thứ tự (n > 0) thì số dư cũng rất được vội vàng (giảm) n thứ tự.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn cho tới 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 2: Các số đem tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn cho tới 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 5: Các số đem tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn cho tới 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 3: Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn cho tới 3 thì phân tách không còn cho tới 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn cho tới 9: Các số đem tổng những chữ số phân tách không còn cho tới 9 thì phân tách không còn cho tới 9.

2. Ôn tập dượt về phân số và những phép tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và khuôn số của một phân số với nằm trong một trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vì chưng phân số vẫn cho tới.

 • Nếu phân tách cả tử số và khuôn số của một phân số với nằm trong một trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vì chưng phân số vẫn cho tới.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong khuôn số

Trong nhì phân số đem nằm trong khuôn số:

 •  Phân số nào là đem tử số bé thêm hơn thì phân số cơ bé thêm hơn.
 • Phân số nào là đem tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số đều nhau thì nhì phân số cơ đều nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhì phân số đem nằm trong tử số:

 •  Phân số nào là đem khuôn số bé thêm hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số nào là đem khuôn số to hơn thì phân số cơ bé thêm hơn.
 •  Nếu khuôn số đều nhau thì nhì phân số cơ đều nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhì phân số không giống khuôn số, tao rất có thể quy đồng khuôn số nhì phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới nhất.

2.4. Các phép tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhì phân số đem nằm trong khuôn số, tao nằm trong nhì tử số cùng nhau và không thay đổi khuôn số.

 • Muốn nằm trong nhì phân số không giống khuôn số, tao quy đồng khuôn số nhì phân số, rồi nằm trong nhì phân số cơ.

b) Phép trừ phân số

Xem thêm: kinh sám hối hàng ngày

 •  Muốn trừ nhì phân số đem nằm trong khuôn số, tao trừ tử số của phân số loại nhất cho tới khuôn số của phân số loại nhì và không thay đổi khuôn số.

 • Muốn trừ nhì phân số không giống khuôn số, tao quy đồng khuôn số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành khuôn số, khuôn số trở thành tử số.

3. Ôn tập dượt đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tao người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tao người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 thứ tự đơn vị chức năng bé thêm hơn ngay tắp lự sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều kém cỏi 1/10 thứ tự đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều vội vàng 10 thứ tự đơn vị chức năng bé thêm hơn ngay tắp lự sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều kém cỏi 1/10 thứ tự đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon tía, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhì có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhì đem 28 ngày (vào năm nhuận đem 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập dượt về số khoảng cộng

4.1. Bài toán dò thám số khoảng cộng

Một vài ba kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn dò thám số khoảng nằm trong của đa số số, tao tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách cho tới số những số hạng.

Ví dụ: Tìm khoảng nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số khoảng nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết khoảng nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính khoảng cộngDùng sơ đồ dùng nhằm giải toán khoảng cộng

5. Ôn tập dượt dạng dò thám nhì số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhì số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập dượt dò thám nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhì số cơ.

6.1. Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập dượt dạng toán bịa đặt tính của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi triển khai phép tắc tính tao triển khai kể từ cần qua loa trái

 • Ta thứu tự đem những tích riêng biệt loại 1, 2, 3… lúc để tính lưu giữ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay phép tắc tính theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua loa cần.

 • Có đầy đủ 3 phép tắc tính nhập phép tắc phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi sau cùng trừ.

 • Trong phép tắc phân tách đem dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhì số bất ngờ tao rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ cần lịch sự trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhì số bất ngờ tao rất có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo đòi trật tự kể từ cần lịch sự trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập dượt hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu rời chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu rời chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục rời lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào thứ tự thì diện tích S tiếp tục tạo thêm từng ấy thứ tự.

 • Nếu rời một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào thứ tự thì diện tích S tiếp tục giảm sút số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tạo thêm a thứ tự thì diện tích S tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD đem AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa nhập hình vẽ tao có:

Diện tích hình thoi ABCD vì chưng diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vì chưng tích của chừng nhiều năm hai tuyến đường chéo cánh phân tách cho tới 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là chừng nhiều năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đó là bài tổng hợp ý kỹ năng toán lớp 4 nhằm hùn những em ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng đáp ứng cho tới học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa đào tạo toán online của mamnonuocmoxanh.edu.vn để tìm hiểu nhiều kỹ năng hoặc nhé.  

Xem thêm: điều hòa hoạt đông gen