toán lớp 4 nâng cao

Bài luyện toán nâng lên lớp 4

Bạn đang xem: toán lớp 4 nâng cao

Các mục chính tu dưỡng học viên chất lượng môn Toán lớp 4 là tư liệu tổ hợp những bài bác luyện toán nâng lên lớp 4 hoặc, hữu ích. Toán lớp 4 nâng lên này bao hàm những câu hỏi về 11 mục chính, được bố trí kể từ dễ dàng cho tới khó khăn giành cho những em học viên, cha mẹ và thầy giáo viên xem thêm và tiếp thu kiến thức.

Chuyên đề 1: Tìm bộ phận chưa chắc chắn của quy tắc tính

Bài 1: Tìm x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: Tìm x

a. x + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. x - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: Tìm x

a. x × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. x : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: Tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: Tìm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. x : 125 x 64 = 4608

d. x : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: Tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: Tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự động triển khai những quy tắc tính vô biểu thức. Tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính độ quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính độ quý hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: Cho biểu thức Phường = m + 527 x n

a. Tính Phường Lúc m = 473, n = 138.

Bài 7: Cho biểu thức Phường = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính Phường Lúc x = 52.

b. Tìm x nhằm Phường = 48.

Bài 8*: Cho biểu thức Phường = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính Phường Lúc x = 145.

b. Tìm x nhằm Phường = 373.

- Cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B Lúc x = 57.

b. Tìm x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy đối chiếu A và B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: Cho biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt điều vết ngoặc vô địa điểm phù hợp nhằm biểu thức A có mức giá trị là: (chú ý trình diễn quá trình thực hiện).

a, 47

b, Số bé bỏng nhất hoàn toàn có thể.

c, Số lớn số 1 hoàn toàn có thể.

Bài 12*: Cho sản phẩm số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền tăng những vết quy tắc tính và vết ngoặc vô sản phẩm số để sở hữu thành phẩm là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng đặc thù của những quy tắc tính nhằm tính nhanh chóng, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x trăng tròn x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

\frac{399 \times 45+55 \times 399}{1995 \times 1996-1991 \times 1995}

\frac{1995 \times 1993-18}{1975 \times 1993 \times 1994}

\frac{1996 \times 1995-996}{1000+1996 \times 1994}

Bài 8*: Cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 Không tính A và B, em hãy tính nhanh chóng thành phẩm của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối mối quan hệ trong số những bộ phận của quy tắc tính

A/ Vận dụng quan hệ nhằm Tìm những bộ phận của quy tắc tính:

Câu 1- Tìm một trong những hiểu được nếu như nằm trong số tê liệt với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 2348 cùng theo với số tê liệt thì được tổng là 5247.

Xem thêm: hô hấp ở thực vật

- Tìm một trong những hiểu được nếu như trừ số tê liệt mang lại 3168 thì được 4527.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 7259 trừ lên đường số tê liệt thì được 3475.

Câu 2- Hai số đem hiệu là 1536. Nếu thêm vô số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới mẻ vày bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 1536. Nếu rời ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới mẻ vày bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 3241. Nếu rời số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới mẻ vày bao nhiêu?

- Hai số đem hiệu là 3241. Nếu thêm vô số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới mẻ vày bao nhiêu?

Câu 3- Hai số đem hiệu là 4275. Nếu thêm vô số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và rời ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới mẻ vày từng nào ?

- Hai số đem hiệu là 5729. Nếu thêm vô số trừ 2418 đơn vị chức năng và rời ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới mẻ vày từng nào ?

Câu 4- Cho một quy tắc trừ. Nếu thêm vô số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và rời ở số trừ 1738 đơn vị chức năng thì được hiệu mới mẻ là 7248. Tìm hiệu thuở đầu của quy tắc trừ.

Cho một quy tắc trừ. Nếu thêm vô số trừ 1427 đơn vị chức năng và rời ở số bị trừ 2536 đơn vị chức năng thì được hiệu mới mẻ là 9032. Tìm hiệu thuở đầu của quy tắc trừ.

Câu 5- Tìm một trong những hiểu được nếu như nhân số tê liệt với 45 thì được 27045.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 72 nhân với số tê liệt thì được 14328.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như phân chia số tê liệt mang lại 57 thì được 426.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy 57024 phân chia mang lại số tê liệt thì được 36.

Câu 6- Tìm nhị số biết số rộng lớn tất tả 7 lượt số bé bỏng và số bé bỏng tất tả 5 lượt thương. (hơn, kém)

- Tìm nhị số biết số rộng lớn tất tả 9 lượt thương và thương tất tả 4 lượt số bé bỏng.

- Tìm nhị số biết số số bé bỏng vày 1/5 số rộng lớn và số rộng lớn tất tả 8 lượt thương.

- Tìm nhị số biết thương vày 1/4 số rộng lớn và tất tả 8 song số bé bỏng.

- Tìm nhị số biết số số bé bỏng vày 1/3 thương và thương vày 1/9 số rộng lớn.

Câu 7- Trong một quy tắc phân chia không còn, 9 phân chia mang lại bao nhiêu nhằm được:

a, Thương lớn số 1.

b, Thương bé bỏng nhất.

Câu 8-Tìm một trong những biết nếu như phân chia số tê liệt mang lại 48 thì được thương là 274 và số dư là 27.

- Trong một quy tắc phân chia đem số phân chia vày 59, thương vày 47 và số dư là số lớn số 1 hoàn toàn có thể đem. Tìm số bị phân chia.

- Tìm một trong những hiểu được nếu như lấy số tê liệt phân chia mang lại 74 thì được thương là 205 và số dư là số dư lớn số 1.

- Tìm số bị phân chia của một quy tắc phân chia biết thương tất tả 24 lượt số phân chia và đem số dư lớn số 1 là 78.

B/ Vận dụng kinh nghiệm tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của nhị số là 82. Nếu tất tả số hạng loại nhất lên 3 lượt thì được tổng mới mẻ là 156. Tìm nhị số tê liệt.

- Tổng của nhị số là 123. Nếu tất tả số hạng loại nhị lên 5 lượt thì được tổng mới mẻ là 315. Tìm nhị số tê liệt.

Câu 2, Hiệu của nhị số là 234. Nếu tất tả số bị trừ lên 3 lượt thì được hiệu mới mẻ là 1058. Tìm nhị số tê liệt.

- Hiệu của nhị số là 387. Nếu tất tả số trừ lên 3 lượt thì được hiệu mới mẻ là 113. Tìm nhị số tê liệt.

- Hiệu của nhị số là 57. Nếu ghi chép tăng chữ số 0 vô tận phía bên phải số bị trừ thì được hiệu mới mẻ là 2162. Tìm số bị trừ và số trừ.

- Hiệu của nhị số là 134. Nếu ghi chép thêm 1 chữ số vô tận phía bên phải số bị trừ thì được hiệu mới mẻ là 2297. Tìm số bị trừ , số trừ và chữ số ghi chép tăng.

Câu 3, Tổng của nhị số là 79. Nếu tăng số loại nhất lên 4 lượt và tăng số loại nhị lên 5 lượt thì được tổng mới mẻ là 370. Tìm nhị số tê liệt.

- Tổng của nhị số là 270. Nếu tăng số loại nhất lên gấp đôi và tăng số loại nhị lên 4 lượt thì tổng mới mẻ gia tăng 370 đơn vị chức năng. Tìm nhị số tê liệt.

Câu 4, Tích của nhị số là 1932. Nếu thêm vô quá số loại nhất 8 đơn vị chức năng thì được tích mới mẻ là 2604. Tìm nhị số tê liệt.

- Tích của nhị số là 1692. Nếu rời ở quá số loại nhị 17 đơn vị chức năng thì được tích mới mẻ là 893. Tìm nhị số tê liệt.

Câu 5 - Khi nằm trong một trong những đương nhiên với 107, một chúng ta học viên đang được chép khuyết điểm 107 trở nên 1007 nên được thành phẩm là 1996. Tìm tổng chính của quy tắc nằm trong.

- Khi nằm trong 2009 với một trong những đương nhiên, một chúng ta học viên đang được chép khuyết điểm 2009 trở nên 209 nên được thành phẩm là 684. Tìm số hạng chưa chắc chắn.

Câu 6, Khi trừ một trong những đem 3 chữ số mang lại một trong những có một chữ số, tự đãng trí, một chúng ta học viên đang được đặt điều số trừ trực tiếp với chữ số hàng ngàn nên đang được thành phẩm là 486 nhưng mà đúng ra thành phẩm chính cần là 783. Tìm số bị trừ và số trừ.

Chuyên đề 5: Dấu hiệu phân chia hết

Kiến thức cần thiết nắm:

- Học sinh bắt được 2 group tín hiệu cơ bản:

+ Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ Nắm được những tín hiệu phân chia không còn mang lại 4 ; 8

+ Nắm được những tín hiệu phân chia không còn mang lại 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ Nắm được một trong những đặc thù của quy tắc phân chia không còn và quy tắc phân chia đem dư.

- thạo phụ thuộc vào tín hiệu phân chia không còn nhằm xác lập số dư trong những quy tắc phân chia.

- thạo phụ thuộc vào tín hiệu phân chia không còn nhằm mò mẫm số và lập những số bám theo đòi hỏi.

Bài luyện vận dụng

1- Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang lại 2 ; b. Chia không còn mang lại 3 ; c. Chia không còn mang lại 5;

d. Chia không còn mang lại 9. g. Chia không còn cho tất cả 5 và 9. (mỗi dạng ghi chép 5 số).

2* Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang lại 6 ; b. Chia không còn mang lại 15 ; c. Chia không còn mang lại 18 ; d. Chia không còn mang lại 45.

3* Viết 5 số đem 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang lại 12 ; b. Chia không còn mang lại 24 ; c. Chia không còn mang lại 36 ; d. Chia không còn mang lại 72.

4- Với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập toàn bộ những số đem 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia không còn mang lại 2. b. Chia không còn mang lại 5. c. Chia không còn mang lại 3.

5 - Với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ những số đem 3 chữ số không giống nhau:

a. Chia không còn mang lại 2. b. Chia không còn mang lại 5. c. Chia không còn mang lại 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về mối quan hệ tỉ số

Dạng 1: Tìm phân số của một trong những.

1 - Lớp 4B đem 35 học viên. Số học viên nữ giới vày 2/5 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên phái mạnh. (2 cách)

2 - Lớp 4A đem 18 học viên phái mạnh. Số học viên nữ giới vày 2/3 số học viên phái mạnh. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 36m, chiều rộng lớn vày 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S mảnh đất nền.

4 - Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm 3/5m, chiều rộng lớn vày 3/4 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật tê liệt.

5- Một cửa hàng đem 15 tạ gạo. Đã chào bán 2/3 số gạo. Hỏi cửa hàng sót lại ? kilogam gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 25m, rộng lớn 18m. Người tớ dùng 2/5 diện tích S nhằm xẻ ao, phần khu đất sót lại nhằm thực hiện vườn. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện vườn.

6- Hùng đem một trong những chi phí, Hùng đang được tiêu xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí sót lại vày 3/5 số chi phí đang được tiêu xài. Hỏi khi đầu Hùng đem từng nào tiền?

Dạng 2: Tìm một trong những lúc biết độ quý hiếm phân số của nó

3 - Lớp 4A đem 18 học viên phái mạnh. Số học viên phái mạnh vày 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên nữ giới.(2 cách)

4 - Lớp 4B đem 12 học viên nữ giới. Số học viên nữ giới vày 2/3 số học viên phái mạnh. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên. (2 cách)

- Lớp 4B đem 15 học viên phái mạnh. Số học viên phái mạnh vày 5/4 số học viên nữ giới. Hỏi lớp 4B đem từng nào học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học viên chất lượng của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A đem từng nào học viên giỏi?

- Tìm chiều lâu năm của một phần đường, biết 3/5 đoạn tê liệt vày 9/10 km.

- Có nhị thùng dầu. thạo 2/3 số dầu ở thùng loại nhất là 24 lít. 3/4 số dầu ở thùng loại nhị là 36 lít. Hỏi cả nhị thùng đem toàn bộ từng nào lít dầu ?

- Khối 5 đem 3 lớp. thạo 2/3 số học viên của lớp 5A là 18 học tập sinh; 3/4 số học viên của lớp 5B là 24 học tập sinh; 4/7 số học viên của lớp 5C là 16 học viên. Hỏi khối 5 đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

6- Hải đem một trong những chi phí, Hải đang được tiêu xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí đang được tiêu xài vày 2/3 số chi phí Hải đem thuở đầu. Hỏi sau khoản thời gian tiêu xài, Hải sót lại từng nào tiền?

- Hùng đem một trong những chi phí, Hùng đang được tiêu xài không còn 36000 đồng. Như vậy số chi phí đang được tiêu xài vày 3/4 số chi phí sót lại. Hỏi khi đầu Hùng đem từng nào tiền?

Dạng 3: Dạng ngỏ rộng:

1- Lan đem 84000 đồng, Lan mua sắm vở không còn 2/7 số chi phí, mua sắm sách không còn 3/5 số chi phí. Hỏi Lan sót lại từng nào tiền? (2 cách)

- Lớp 4A đem 35 học viên. Cuối năm học tập, đem 2/7 số học viên giành danh hiệu học viên Giỏi, 2/5 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên Tiến. Hỏi đem ? học viên ko giành danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh vày 2/5 số tuổi hạc tía, tuổi hạc em vày 2/9 số tuổi hạc tía. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

2- Tuổi anh vày 2/5 số tuổi hạc tía, tuổi hạc em vày một nửa số tuổi hạc anh. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

- Số tuổi hạc em vày 2/9 số tuổi hạc tía và vày 5/9 số tuổi hạc anh. Tính tuổi hạc từng người biết tuổi hạc tía là 45 tuổi hạc.

3- Một cửa hàng đem 96kg muối bột. Buổi sáng sủa bán tốt 24kg muối bột, chiều tối chào bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam muối bột.

- Một cửa hàng đem 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày loại nhị chào bán 3/4 số gạo sót lại. Hỏi sau nhị ngày chào bán cửa hàng sót lại từng nào ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng đem 42 loại kẹo, chị mang lại An 2/7 số kẹo, mang lại Bình 3/5 số kẹo sót lại. Hỏi ở đầu cuối chị Hồng sót lại từng nào loại kẹo?

- Mẹ mang lại Hoa 48000 đồng. Hoa mua sắm cặp không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây viết không còn 3/4 số chi phí sót lại. Hỏi Hoa sót lại từng nào tiền?

- Lớp 4A đem 40 học viên. Cuối năm học tập, đem 3/8 số học viên giành danh hiệu học viên Tiên

Tiến, 2/5 số học viên sót lại giành danh hiệu học viên Giỏi. Hỏi đem ? hsinh ko giành danh hiệu.

5- Một tấm vải vóc lâu năm 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải vóc tê liệt. Số vải vóc sót lại người tớ lấy may những túi,

mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được toàn bộ từng nào loại túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 24m, rộng lớn 15m. Người tớ dùng 3/8 diện tích S nhằm trồng hoa, 1/5 diện tích S nhằm thực hiện lối đi, phần diện tích S sót lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- Kết ngược của học tập kì I, lớp 4A đem 1/4 số học viên đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học viên đạt Học sinh Tiên tiến bộ. Hỏi số học viên ko được tán tụng cướp từng nào đối với cả lớp?

2 - Lớp 4B đem 18 học viên phái mạnh. Số học viên nữ giới vày 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên nữ giới.

3- Cường đem một trong những chi phí, Cường đang được tiêu xài không còn 45000 đồng. Như vậy số chi phí sót lại vày 3/4 số chi phí Cường đem thuở đầu. Hỏi Cường sót lại từng nào tiền?

4 - Lan đem một trong những chi phí. Lan đang được tiêu xài không còn 3/4 số chi phí thì sót lại 20000 đồng. Hỏi khi đầu Lan đem từng nào chi phí ?

5- Nam đem một trong những chi phí, sau khoản thời gian mua sắm vở không còn 5/8 số chi phí thì Nam sót lại 24000 đồng. Hỏi khi đầu Nam đem từng nào tiền?

6 - Một thùng chứa chấp đẫy dầu khối lượng 48 kilogam, người tớ sập đi ra 5/9 số dầu vô thùng thì thùng dầu chỉ với nặng trĩu 23 kilogam. Hỏi thùng ko nặng trĩu từng nào kilogam ?

- Một thùng chứa chấp đẫy mắm khối lượng 27 kilogam, người tớ sập đi ra 2/5 số mắm vô thùng thì thùng mắm chỉ với nặng trĩu 17 kilogam. Hỏi thùng ko nặng trĩu từng nào kilogam ?

7 - Tuổi em vày 1/4 tuổi hạc u, tuổi hạc anh vày 3/8 tuổi hạc u. thạo tổng số tuổi hạc của nhị đồng đội là 30 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc của từng người.

- Số tuổi hạc em vày 2/9 số tuổi hạc tía, sô tuổi hạc anh vày 2/5 số tuổi hạc tía. thạo tổng số tuổi hạc của nhị đồng đội là 28 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc của từng người.

8- Một người chào bán trứng, buổi sáng sớm bán tốt 1/5 số trứng, chiều tối bán tốt 1/3 số trứng. thạo chiều tối chào bán nhiều hơn thế buổi sáng sớm là 30 ngược. Hỏi sót lại từng nào ngược trứng?

- Một máy cày, ngày loại nhất cày được 3/8 diện tích S ruộng, ngày loại nhị cày được 2/5 diện tích S ruộng và vì vậy, ngày loại nhị đang được cày nhiều hơn thế ngày loại nhất 100m2. Hỏi thường ngày, máy cày này đã cày được từng nào diện tích S ruộng?

- Qua mùa KTĐK lượt II, lớp 5A đem 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học viên đạt điểm

khá, sót lại đạt điểm tầm. thạo số hsinh đạt điểm Giỏi rộng lớn số học viên đạt điểm khá là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên từng loại.

9- Một xe pháo máy lên đường quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất lên đường được 2/7 quãng đàng, giờ loại nhị lên đường được 1/7 quãng đàng, giờ loại phụ thân ôtô lên đường 56 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB lâu năm từng nào km?

- Một ôtô lên đường quãng đàng kể từ A cho tới B. Giờ loại nhất lên đường được 2/5 quãng đàng, giờ loại nhị lên đường được 3/7 quãng đàng, giờ loại phụ thân ôtô lên đường 42 km nữa thì không còn quãng đàng. Hỏi quãng đàng AB lâu năm từng nào km?

- Một người chào bán trứng, lượt loại nhất bán tốt 1/5 số trứng, lượt loại nhị chào bán 3/8 số trứng thì sót lại 17 ngược. Hỏi người tê liệt lấy chào bán ? ngược trứng và từng lượt chào bán từng nào quả?

- Một chưng người công nhân, từng tháng ăn không còn một nửa sô chi phí lương bổng, trả chi phí mái ấm không còn 1/6 số chi phí lương bổng, tiêu xài lặt vặt không còn 1/5 số chi phí lương bổng, vào cuối tháng chưng còn nhằm dành riêng được 200000 đồng. Tính coi lương bổng mon của chưng người công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt đem một trong những chi phí. Đạt mua sắm vở không còn 2/3 số chi phí, mua sắm cây viết không còn 1/5 số chi phí sót lại sau khoản thời gian mua sắm vở thì sót lại 8000 đồng. Hỏi khi đầu Đạt đem từng nào chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải câu hỏi đem tiếng văn

- Có 4 thùng dầu như nhau chứa chấp tổng số 112 lít. Hỏi đem 16 thùng như vậy thì chứa chấp được từng nào lít ?

- thạo 28 bao lúa như nhau thì chứa chấp tổng số 1260 kilogam. Hỏi nếu như đem 1665 kilogam lúa thì chứa chấp vô từng nào bao ?

- Xe loại nhất chở 12 bao đàng, xe pháo loại nhị chở 8 bao đàng, xe pháo loại nhị chở thấp hơn xe pháo loại nhất 192 kilogam đàng. Hỏi từng xe pháo chở từng nào kilogam đàng ?

- Hai xe pháo ôtô chở tổng số 4554 kilogam thực phẩm gia súc, xe pháo loại nhất chở 42 bao, xe pháo loại nhị chở nhiều hơn thế xe pháo loại nhất 15 bao. Hỏi từng xe pháo chở từng nào kilogam ?

- Cửa sản phẩm đem 15 túi bi, cửa hàng chào bán không còn 84 viên bi và sót lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc chào bán cửa hàng đem từng nào viên bi ?

- Có một trong những lít nước mắm nam ngư đóng góp vô những can. Nếu từng can chứa chấp 4 lít thì đóng góp được 28 can. Hỏi nếu như từng can chứa chấp 8 lít thì đóng góp được từng nào can ?

II/ Toán tầm cộng:

- Học sinh cần thiết nắm được định nghĩa về số TBC và tìm kiếm ra số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được những câu hỏi mò mẫm số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày loại nhất xuất 180 tấn, ngày loại nhị xuất 270 tấn, ngày loại phụ thân xuất 156 tấn. Hỏi tầm thường ngày cửa hàng đang được xuất được từng nào tấn gạo ?

2 - Hằng đem 15000 đồng, Huệ đem nhiều hơn thế Hằng 8000 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào tiền?

- Hằng đem 15000 đồng, Hằng đem thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào tiền?

3 - Lan đem 125000 đồng, Huệ đem nhiều hơn thế Lan 37000 đồng. Hồng đem thấp hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào chi phí ?

- Lan đem 125000 đồng, vì vậy Lan đem nhiều hơn thế Huệ 37000 đồng tuy nhiên lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào chi phí ?

4 - Hằng đem 15000 đồng, Huệ đem số chi phí vày 3/5 số tài chính Hằng. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào tiền?

- Hằng đem 15000 đồng, Hằng đem số chi phí vày 3/5 số tài chính Huệ. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào tiền?

5- Lan đem 126000 đồng, Huệ đem số chi phí vày 2/3 số tài chính Lan. Hồng đem số chi phí vày 3/4 số tài chính Huệ. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào chi phí ?

- Lan đem 126000 đồng, Huệ đem số chi phí vày 2/3 số tài chính Lan và vày 3/4 số tài chính Hồng. Hỏi tầm từng chúng ta đem từng nào chi phí ?

7 - Một đoàn xe pháo chở sản phẩm. Tốp đầu đem 4 xe pháo, từng xe pháo chở 92 tạ hàng; tốp sau đem 3 xe pháo, từng xe pháo chở 64 tạ sản phẩm. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được từng nào tạ sản phẩm ?

b. Trung bình từng xe pháo chở được từng nào tạ sản phẩm ?

8- Trung bình nằm trong của phụ thân số là 48. thạo số loại nhất là 37, số loại nhị là 42. Tìm số loại phụ thân.

- Trung bình nằm trong của phụ thân số là 94. thạo số loại nhất là 85 và số loại nhất rộng lớn số loại nhị là 28. Tìm số loại phụ thân.

- Một cửa hàng nhập về phụ thân mùa, tầm các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 170 kilogam và nhập thấp hơn mùa nhị 40 kilogam. Hỏi mùa phụ thân cửa hàng đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Một cửa hàng nhập về phụ thân mùa, tầm các mùa 150 kilogam đàng. Đợt một nhập 168 kilogam, và nhập vày 4/5 mùa nhị. Hỏi mùa phụ thân cửa hàng đang được nhập về từng nào kilogam ?

- Khối lớp 5 của ngôi trường em đem 3 lớp, tầm từng lớp đem 32 em. thạo lớp 5A đem 33 học viên và nhiều hơn thế lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C đem từng nào học viên ?

9 - An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem số viên bi vày tầm nằm trong số bi của An và Bình. Hỏi Hùng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem 23 viên bi. Dũng đem số viên bi vày tầm nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem nhiều hơn thế An16 viên bi, Hùng đem thấp hơn Bình11 viên, Dũng đem số viên bi vày tầm nằm trong số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi ?

- An đem 18 viên bi, Bình đem 16 viên bi, Hùng đem số viên bi vày tầm nằm trong số bi của An và Bình, Dũng đem số bi vày tầm nằm trong số bi của Bình và Hùng. Hỏi Dũng đem từng nào viên bi?

Chuyên đề 9 - Bài toán về việc làm chung

1/ Có nhị người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì cần 3h mới mẻ kết thúc. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì cần 4 giờ mới mẻ kết thúc. Hỏi nếu như nhị người nằm trong thực hiện cộng đồng việc làm tê liệt thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc ?

- Có nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô một chiếc bể. Vòi loại nhất chảy đẫy bể vô 4giờ. Vòi loại nhị chảy đẫy bể vô 6giờ. Bể không tồn tại nước, nếu như mang lại nhị vòi vĩnh chảy vô bể và một khi thì sau bao lâu bể tiếp tục đẫy nước?

2/ Có phụ thân người nằm trong thực hiện một việc làm. Người loại nhất thực hiện 1 mình thì cần 3h mới mẻ kết thúc. Người loại nhị thực hiện 1 mình thì cần 4 giờ mới mẻ kết thúc. Người loại phụ thân thực hiện 1 mình thì chỉ với sau 2 tiếng là kết thúc Hỏi nếu như cả phụ thân người nằm trong thực hiện cộng đồng việc làm tê liệt thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc ?

3/ Hai người nằm trong thực hiện cộng đồng một việc làm thì sau 2 tiếng tiếp tục kết thúc. Nếu người loại nhất thực hiện 1 mình thì cần rơi rụng 5 giờ mới mẻ kết thúc. Hỏi nếu như người loại nhị thực hiện 1 mình thì cần cần thiết từng nào thời hạn nhằm thực hiện kết thúc việc làm tê liệt ?

- Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bề thì sau 3h tiếp tục đẫy bể. Nếu nhằm một vòi vĩnh loại nhất chảy thì cần rơi rụng 8 giờ mới mẻ đẫy. Hỏi nếu như chỉ ngỏ một vòi vĩnh loại nhị thì sau bao lâu bể tiếp tục đẫy ?

4/ Hai người thợ thuyền nằm trong thực hiện cộng đồng một việc làm thì sau 5 giờ tiếp tục kết thúc. Sau Lúc thực hiện được 3h thì người thợ thuyền cả bận việc nên nhằm người thợ thuyền phụ hoàn thiện nốt việc làm tê liệt vô 6 giờ. Hỏi nếu như từng thợ thuyền thực hiện 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục kết thúc việc làm tê liệt ?

5/ Một loại bể đem nhị vòi vĩnh nước, một chảy vô và một chảy đi ra. Vòi chảy vô chảy vô 5 giờ thì đẫy bể. Vòi chảy đi ra tiếp tục thực hiện cạn bể đẫy nước vô 7 giờ. Nếu ngỏ cả nhị vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục đẫy nước ?

6/ Một loại bể đem phụ thân vòi vĩnh nước, nhị chảy vô (V1, V2) và một chảy đi ra (V3). Vòi1 chảy đẫy bể vô 2 tiếng. Vòi2 chảy đẫy bể vô 6 giờ. Vòi chảy đi ra tiếp tục thực hiện cạn bể đẫy nước vô 4 giờ. Nếu 2/5 bể đang được đem việt nam ngỏ cả phụ thân vòi vĩnh đồng thời thì sau bao lâu bể tiếp tục đẫy nước ?

8/ Trâu u ăn một bó cỏ không còn 16 phút. Nhưng trâu mới mẻ ăn được 4 phút thì đạt thêm nghé con cái cho tới nằm trong ăn và cả nhị u con cái chỉ ăn vô 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi nếu như nghé con cái ăn 1 mình thì sau bao lâu tiếp tục không còn bó cỏ bên trên ?

9*/ Một bể nước đem nhị loại vòi vĩnh. Vòi 1 chảy đẫy bể vô 2 tiếng 15 phút. Cách lòng bể 1/3 độ cao đem vòi vĩnh loại nhị dùng để làm túa nước đi ra. Nếu bể đẫy nước, tớ ngỏ vòi vĩnh nhị vô 3h thì vòi vĩnh nhị không hề chảy nữa. Bể không tồn tại nước, khi 5 giờ người tớ ngỏ vòi1 và quên ko khoá vòi vĩnh 2. Hỏi cho tới lúc nào thì bể đẫy nước ?

10/ Có phụ thân vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô một chiếc bể thì sau nhị giờ bể tiếp tục đẫy.

+ Nếu vòi vĩnh 1 và 2 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục đẫy bể.

+ Nếu vòi vĩnh 2 và 3 nằm trong chảy thì sau 4 giờ tiếp tục đẫy bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Gà Nâu và gà Mơ ấp trứng. Gà Nâu nói: " Nếu tôi gửi mang lại chị 2 trứng thì số trứng của nhị tớ ấp vày nhau". Gà Mơ nói: " Nếu tôi gửi mang lại chị 3 trứng thì thì số trứng của tôi chỉ vày một nửa số trứng của chị ấy ấp ".

Hỏi từng con cái ấp từng nào trứng?

2. 3 chúng ta Hồng, Hoa, Huệ tham dự cuộc thi học viên chất lượng lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, phụ thân. Sau khi nghe tới chúng ta đoán:

+ Tùng giải phụ thân.

+ Lâm ko giành giải phụ thân.

+ Tú ko giành giải nhì.

- Ba chúng ta Tùng, Lâm, Tú thực hiện bài bác đánh giá toán đạt phụ thân điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm được điểm 10 ", "Tùng ko đạt điểm 10 ", " Tú ko được 9 " thì chỉ có một câu chính.

Tính số điểm của từng chúng ta.

3. Hai chúng ta Tí và Tèo sinh sống bên trên quần đảo rằng thiệt và dối trá. Tí rằng với Tèo: " tối thiểu 1 trong những nhị tất cả chúng ta mang trong mình 1 người dối trá ". Hỏi Tí và Tèo ai là kẻ rằng thiệt, ai là kẻ rằng dối?

4. Có 5 ổ khoá nom y chang nhau, những chìa cũng đều có vẻ giống như nhau tuy nhiên từng ổ khoá đều sở hữu chìa phù hợp. Vì sơ ý người thân đang được nhằm lộn lạo những chìa khoá. Hỏi cần test tối đa từng nào lượt nhằm mò mẫm đi ra chìa khoá phù hợp cho từng ổ khoá.

5. Trong vỏ hộp đem 15 viên bi đỏ ửng, 14 viên bi xanh rớt, 10 viên bi vàng. Hỏi cần mang ra tối thiểu từng nào viên bi thì thì chắc chắn rằng vô tê liệt đem 10 viên bi nằm trong màu sắc ( ko nom vô vỏ hộp ).

6. Người tớ nhằm 10 cái cây viết chì đỏ ửng, trăng tròn cây viết chì xanh rớt và 30 cây viết chì vàng vô một cái vỏ hộp. Hỏi còn nếu không nom vô vỏ hộp thì cần mang ra tối thiểu từng nào loại cây viết chì nhằm vô số cây viết mang ra có:

a. tối thiểu 1 cái cây viết red color.

b. tối thiểu 2 cái cây viết màu xanh da trời.

c. tối thiểu 3 cái cây viết gold color.

d. tối thiểu 2 cái cây viết nằm trong màu sắc.

g. tối thiểu có một cái cây viết từng loại.

h. tối thiểu 3 cái cây viết red color và 2 cái cây viết màu xanh da trời.

7. Ba chúng ta Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. quý khách hàng trồng cây hồng rằng với Cúc: "Trong cả phụ thân tất cả chúng ta, không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tôi cả". Hỏi chúng ta này đang được trồng cây nào?

8. Có 10 người phi vào chống họp, toàn bộ đều hợp tác cho nhau. Hỏi đem toàn bộ từng nào loại bắt tay?

9. Trước Lúc vô trận soccer, những cầu thủ thứu tự hợp tác nhau và hợp tác 3 trọng tài, những trọng tài cũng thứu tự hợp tác nhau. Hỏi đem toàn bộ từng nào loại hợp tác.

10. Có 9 cái nhẫn vẻ ngoài y chang nhau, vô tê liệt đem 8 cái nặng trĩu đều bằng nhau và 1 cái nặng trĩu rộng lớn một chút ít. Làm thế này nhằm tìm kiếm ra cái nhẫn nặng trĩu rộng lớn vày một cái cân nặng đĩa và chỉ với gấp đôi cân?

11. Có 5 hòm đựng xà chống, vô tê liệt mang trong mình 1 hòm nhưng mà từng gói bị thiếu thốn 10g. Làm thế này chỉ người sử dụng loại cân nặng đồng hồ thời trang (cân đơn) và với cùng một lượt cân nặng nhằm phân phát sinh ra hòm xà chống bị thiếu thốn. (đánh số trật tự và mang ra ở từng hòm số gói bám theo trật tự của hòm-> cân nặng và địa thế căn cứ vô lượng xà chống thiếu thốn nhằm phân phát sinh ra hòm xà chống thiếu thốn.

12. An đem 3 miếng giấy tờ. Từ 3 miếng giấy tờ này, An mang ra một trong những miếng rồi xé mỗi từng miếng tê liệt trở nên 3 miếng nhỏ. Trong số những miếng đã đạt được An lại mang ra một trong những miếng rồi lại xé mỗi từng miếng trở nên 3 miếng nhỏ rộng lớn. Cứ thực hiện vì vậy ở đầu cuối An kiểm đếm được toàn bộ 102 miếng giấy tờ rộng lớn nhỏ. Hỏi An đang được kiểm đếm chính hoặc sai?

Chuyên đề 11: Các câu hỏi về cân nặng - đong - đo

*- Một tấm vải vóc lâu năm 2m 4dm. Muốn rời lấy 6dm vải vóc nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm rời mang lại đúng?

- Có một sợi dây rất dài 3m 2dm. Muốn rời lấy một quãng lâu năm 6dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm rời mang lại đúng?

- Có một sợi dây rất dài 3m 6dm. Muốn rời lấy một quãng lâu năm 9dm nhưng mà không tồn tại thước đo thì thực hiện thế này nhằm rời mang lại đúng?

- Có một sợi dây rất dài 1m 2dm. Không đem thước đo, thực hiện thế này nhằm rời đi ra một quãng lâu năm 4dm 5cm?

- Bình mang trong mình 1 sợi dây rất dài 1m 2dm, Bình mong muốn rời đi ra một quãng dây rất dài 4dm5cm tuy nhiên không tồn tại thước đo nên ko rời được. Em hãy suy nghĩ cơ hội hùn Bình.

*- Có 4 kilogam gạo và một cân nặng nhị đĩa, không tồn tại ngược cân nặng. Muốn mang ra 1kg gạo thì cần thực hiện như vậy nào?

- Có 5 kilogam gạo, một ngược cân nặng 1kg và một cân nặng nhị đĩa. Muốn mang ra 1kg gạo vày một lượt cân nặng thì cần thực hiện như vậy nào?

Có một cân nặng nhị đĩa và một ngược cân nặng 1kg, một ngược cân nặng 2kg. Làm thế này nhằm qua chuyện nhị lượt cân nặng mang ra được 9kg gạo?

Các mục chính tu dưỡng học viên chất lượng lớp 4 môn Toán bao hàm 11 mục chính cho những em học viên bắt được những dạng Toán trọng tâm ôn đua học viên chất lượng môn Toán lớp 4. Các em coi và vận chuyển về cụ thể toàn cỗ tư liệu. Các thầy cô xem thêm tư liệu để mang đi ra những bài bác ôn luyện lớp 4 cho những em học viên.

Xem thêm:

Xem thêm: sách giáo khoa hóa 12

  • 300 bài bác ôn luyện môn Toán lớp 4
  • Chuyên đề tu dưỡng học viên chất lượng môn Toán lớp 4: Toán tầm cộng