tính nhanh lớp 4 phép nhân

Toán lớp 4 phép tắc nhân là vấn đề con cái được tạo quen thuộc với những đặc điểm mới mẻ của phép tắc nhân như giao phó hoán, phối hợp, nhân nhẩm, tính nhanh chóng.

Bạn đang xem: tính nhanh lớp 4 phép nhân

Bài học tập thời điểm ngày hôm nay mamnonuocmoxanh.edu.vn tiếp tục hỗ trợ mang đến con cái những dạng toán cần thiết của toán lớp 4 phép tắc nhân nhằm canh ty con cái gia tăng kỹ năng và học tập chất lượng toán rộng lớn.

1. Kiến thức cần thiết nhớ 

Kiến thức lưu ý của phép tắc nhân

 • Trong một tích nếu như quá số được cấp lên n lượt đôi khi sở hữu một quá số không giống bị giảm xuống n lượt thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được cấp lên n lượt đôi khi, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được cấp lên n lượt và ngược lại nhập một tích sở hữu một quá số bị giảm xuống n lượt, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm xuống n lượt (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được tăng a lượt tích những quá số còn sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

2. Các dạng toán lớp 4 phép tắc nhân

2.1. Nhân những số tự động nhiên

2.1.1. Phương pháp

Thực hiện nay bịa đặt tính rồi tính

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Thực hiện nay phép tắc tính

a) 52 x 11

b) 148 x 100

c) 17 x 8

d) 39 x 40

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 149 x 9

b) 285 x 18

c) 849 x 248

d) 63924 x 23

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

a) 52 x 11

Đây là dạng tính nhẩm nhân số sở hữu nhì chữ số với số 11

Ta sở hữu nằm trong chữ số hàng trăm với chữ số sản phẩm đơn vị chức năng ở số tiếp tục mang đến được 5 + 2 = 7

Do tổng tìm ra nhỏ rộng lớn 10 nên tao chèn nhập thân mật số tiếp tục mang đến được 572

Vậy 52 x 11 = 572

b) 148 x 100

Đây là dạng nhân số đương nhiên với 100, tao chỉ việc tăng 2 chữ số 0 nhập số tiếp tục cho

148 x 100 = 14800

c) 17 x 8 = 136

d) 39 x 40 

= 39 x 4 x 10 

= (39 x 4) x 10 

= 156 x 10 

= 1560

Bài 2.

Đặt tính rồi tính bám theo quy tắc của phép tắc nhân tao sở hữu.

đặt tính rồi tính a

 • 9 nhân 9 vày 81, viết lách 1 lưu giữ 8

 • 9 nhân 4 vày 36 tăng 8 vày 44, viết lách 4 lưu giữ 4

 • 9 nhân 1 vày 9 tăng 4 vày 13, viết lách 13

Vậy 149 x 9 = 1341

đặt tính rồi tính b

 • 8 nhân 5 vày 40, viết lách 0 lưu giữ 4

8 nhân 8 vày 64 tăng 4 vày 68, viết lách 8 lưu giữ 6

8 nhân 2 vày 16 tăng 6 vày 22, viết lách 22

 • 1 nhân 5 vày 5 viết lách 5

1 nhân 8 vày 8, viết lách 8

1 nhân 2 vày 2, viết lách 2

 • Hạ 0

8 nằm trong 5 vày 13, viết lách 3 lưu giữ 1

2 nằm trong 8 vày 10 thêm một vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

2 nằm trong 2 vày 4 thêm một vày 5, viết lách 5

Vậy 285 x 18 = 5130

đặt tính rồi tính c

 • 8 nhân 9 vày 72, viết lách 2 lưu giữ 7

8 nhân 4 vày 32 tăng 7 vày 39, viết lách 9 lưu giữ 3

8 nhân 8 vày 64 tăng 3 vày 67, viết lách 67

 • 4 nhân 9 vày 36, viết lách 6 lưu giữ 3

4 nhân 4 vày 16 tăng 3 vày 19, viết lách 9 lưu giữ 1

4 nhân 8 vày 32 thêm một vày 33, viết lách 33

 • 2 nhân 9 vày 18, viết lách 8 lưu giữ 1

2 nhân 4 vày 8 thêm một vày 9, viết lách 9

2 nhân 8 vày 16, viết lách 16

 • Hạ 2

9 nằm trong 6 vày 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 thêm một vày 8 nằm trong 9 vày 17, 17 nằm trong 8 vày 25, viết lách 5 lưu giữ 2

6 tăng 2 vày 8 nằm trong 3 vày 11, 11 nằm trong 9 vày đôi mươi, viết lách 0 lưu giữ 2

3 tăng 2 vày 5, 5 nằm trong 6 vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

1 thêm một vày 2,viết lách 2

Vậy 849 x 248 = 210552

đặt tính rồi tính d

 • 3 nhân 4 vày 12,viết lách 2 lưu giữ 1

3 nhân 2 vày 6 thêm một vày 7,viết lách 7

3 nhân 9 vày 27, viết lách 7 lưu giữ 2

3 nhân 3 vày 9, tăng 2 vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

3 nhân 6 vày 18, thêm một vày 19, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 nhân 4 vày 8, viết lách 8

2 nhân 2 vày 4, viết lách 4

2 nhân 9 vày 18, viết lách 8 lưu giữ 1

2 nhân 3 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7

2 nhân 6 vày 12, viết lách 12

 • Hạ 2

7 nằm trong 8 vày 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 nằm trong 4 vày 11 thêm một vày 12, viết lách 2 lưu giữ 1

1 thêm một vày 2, 2 nằm trong 8 vày 10, viết lách 0 lưu giữ 1

9 thêm một vày 10, 10 nằm trong 7 vày 17 viết lách 7

1 thêm một vày 2, 2 nằm trong 2 vày 4, viết lách 4

hạ 1

Vậy 63924 x 23 = 1470252

2.2. Tính độ quý hiếm biểu thức

2.2.1. Phương pháp

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 238 + 852 - 83 x 10

b) 8593 x 2 + 593 - 983

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

Bài 2. Tính nhanh

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

b) 12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

2.2.3. Bài giải

Bài 1.

Thực hiện nay phép tắc tính bám theo những quy tắc đo lường và tính toán tao có:

a) 238 + 852 - 83 x 10

= 238 + 852 - 830

= 1090 - 830

= 260

b) 8593 x 2 + 593 - 983

= 17186 + 593 - 983

= 17779 - 983

= 16796

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

= 2349 x 4 - 427 + 591

= 9360 - 427 + 591

= 8933 + 591

= 9524

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

= 7248 - 3210 + 1976

= 4038 + 1976

= 6014

Bài 2.

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

Nhận thấy phép tắc tính này đều phải sở hữu bội số công cộng là 10 nên tao có

4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

= (4 + 6 + 14 + 26 ) x 10

= 50 x 10

= 500

b) 12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

Ta thấy phép tắc tính này còn có bội số công cộng là 10 nên tao có:

12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

= (12 x 2 + 13 x 3 + 14 x 4 + 15 x 5) x 10

Xem thêm: (a b)^2

= (24 + 39 + 56 + 75) x 10

= 194 x 10

= 1940

2.3. Tìm x

2.3.1. Phương pháp

2.3.2. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) x : 74 = 14

b) x : 17 = 293

c) x : 9 = 9598

d) x : 52 = 885

Bài 2. Tìm hắn biết

a) hắn : 5 x 6 = 958 +532

b) hắn x 2 : 8 = 19388 - 359

c) hắn : 39 + 392 = 8593

d) hắn : 84 - 590 = 9340

2.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) x : 74 = 14

x = 14 x 74

x = 1036

b) x : 17 = 293

x = 293 x 17

x = 4981

c) x : 9 = 9598

x = 9598 x 9

x = 86382

d) x : 52 = 885

x = 885 x 52

x = 46020

Bài 2.

a) hắn : 5 x 6 = 958 +532

y : 30 = 1490

y = 1490 x 30

y = 1490 x (3 x 10)

y = (1490 x 3) x 10

y = 4470 x 10

y = 44700

b) hắn x 2 : 8 = 19388 - 14359

y x 2 : 8 = 5029

y x 2 = 5029 x 8

y x 2 = 40232

y = 40232 : 2

y = 20116

c) hắn : 39 + 392 = 8593

y : 39 = 8593 - 392

y : 39 = 8201

y = 8201 x 39

y = 319839

d) hắn : 84 - 590 = 9340

y : 84 = 9340 + 590

y : 84 =  9930

y = 9930 x 84

y = 834120

2.4. Dạng toán sở hữu câu nói. văn

2.4.1. Phương pháp

 • Đọc và phân tách đòi hỏi bài xích toán

 • Xác quyết định những dạng toán nhằm tính bám theo công thức của dạng toán đó

 • Trình bày bài xích toán

 • Kiểm tra thành phẩm và kết luận

2.4.2. Bài tập

Bài 1: Trong một mùa plan nhỏ từng lớp 4A sở hữu 29 chúng ta, từng chúng ta quyên canh ty 8kg giấy má. Hỏi lớp 4A quyên canh ty được từng nào kilogam giấy?

Bài 2. Một con cái xoay trong một phút xoay được 498 vòng. Hỏi trong tầm 1 giờ 12 phút xoay được từng nào vòng?

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

Lớp 4A quyên canh ty được số kilogam giấy má là:

29 x 8 = 232 (kg giấy)

Vậy lớp 4A quyên canh ty được 232 kilogam giấy

Bài 2.

Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút

Số vòng của con cái xoay là:

498 x 72 = 35856 (vòng)

Vậy 1 giờ 12 phút con cái xoay xuay được 35856 vòng.

3. Bài tập dượt áp dụng kỹ năng phép tắc nhân lớp 4

3.1. Bài tập

Bài 1. Thực hiện nay phép tắc tính

a) 1643 x 30

b) 18482 x 11

c) 858 x 100

d) 57 x 1000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 142 x 27

b) 8538 x 248

c) 72726 x 8

d) 6315 x 164

Bài 3. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 15 x (10 + 9)

b) 24 x (17 + 13)

c) 58 x (75 - 55)

d) 70 x (33 - 13)

Bài 4. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1748 x 7 + 753 - 824

b) 772892 - 57839 + 580 x 4

c) 5896 : 4 x 10 + 73

d) 4278 x 2 : 3 - 1027

Bài 5. Tìm y

a) hắn : 87 = 24

b) hắn : 6 = 184

c) hắn : 26 = 8593 + 274

d) hắn : 18 = 9348 - 583

Bài 6. Một ngày đàn gà ăn không còn 75kg thóc. Hỏi sau một tuần lễ gà ăn không còn từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 7. An mua sắm 5 quyển vở từng quyển 24 ngàn đồng, 7 cái cây viết từng cái 5 ngàn đồng. Hỏi số chi phí An nên trả là bao nhiêu?

Bài 8. Một ngôi nhà vườn sở hữu 40 sản phẩm cây từng sản phẩm sở hữu 455 cây kiểu như, Nhà vườn tiếp tục phân phối 8 sản phẩm. Hỏi số lượng kilomet kiểu như còn sót lại là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1.

a) 49290

b) 203302

c) 85800

d) 57000

Bài 2.

a) 3834

b) 2117424

c) 581808

d) 1035660

Bài 3.

a) 285

b) 720

c) 1160

d) 1400

Bài 4.

a) 12165

b) 717373

c) 14813

d) 1825

Bài 5.

a) 2088

b) 1104

c) 230542

d) 157770

Bài 6

Đáp số: 525 kg

Bài 7.

Đáp số: 155 ngàn đồng

Bài 8.

Đáp án: 14560 cây

Trên đó là những dạng bài xích không ngừng mở rộng của toán lớp 4 phép tắc nhân. Dường như những em hoàn toàn có thể nhập cuộc những khóa đào tạo và huấn luyện toán bên trên mamnonuocmoxanh.edu.vn nhằm đoạt được toán lớp 4 đơn giản rộng lớn nhé.

Xem thêm: fe oh 3 màu gì