tính biểu thức lớp 4

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là vấn đề học viên áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ nhằm đo lường độ quý hiếm.

Bạn đang xem: tính biểu thức lớp 4

Bài học tập toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kiến thức và kỹ năng nên nhớ và những dạng bài bác tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại quy tắc tính theo gót trật tự kể từ cần qua quýt trái khoáy tớ có:

 • 1 nằm trong 7 vì chưng 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vì chưng 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vì chưng 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại quy tắc tính theo gót quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân tách hoặc quy tắc trừ và quy tắc nằm trong, tớ tiến hành đo lường kể từ trái khoáy qua quýt cần.

 • Nếu vô biểu thức, sở hữu cả quy tắc nhân, quy tắc phân tách, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, tớ tiến hành nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, sở hữu lốt ngoặc, tớ tiến hành quy tắc tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức sở hữu quy tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức tiếp tục mang đến trở thành group sở hữu tổng là những số tròn trĩnh chục/ tròn trĩnh trăm/ tròn trĩnh ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của quy tắc cộng: Khi thay đổi vị trí những số hạng vô một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 - 90

c) nó - 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của quy tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày siêu thị bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú sở hữu 76 viên bi, số bi của An vội vã 7 phiên số bi của Tú. An mang đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo gót quy tắc của quy tắc nhân, phân tách, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo gót quy tắc của biểu thức sở hữu chứa chấp quy tắc nằm trong, trừ tớ có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số đặt điều trực tiếp sản phẩm cùng nhau. Thực hiện tại quy tắc tính kể từ cần qua quýt trái khoáy. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vì chưng 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vì chưng 7 thêm một vì chưng 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vì chưng 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vì chưng 3 thêm một vì chưng 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Tính độ quý hiếm biểu thức b

Xem thêm: bài tập câu bị đông trong tiếng anh

 • 7 nằm trong 9 vì chưng 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vì chưng 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vì chưng 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vì chưng 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được thành phẩm 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vì chưng 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vì chưng 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 vì chưng 7, viết lách 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vì chưng 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vì chưng 3, 9 trừ 3 vì chưng 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vì chưng 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vì chưng 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vì chưng 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vì chưng 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vì chưng 3, 7 trừ 3 vì chưng 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô sản phẩm số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân ái 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác đi ra tớ sở hữu số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy sản phẩm số bên trên sở hữu 18 số hạng

b) Các tính tổng vô sản phẩm số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài bác đi ra tớ sở hữu tổng của sản phẩm số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô sản phẩm số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 15 = 7264 + 5111

b) nó + 4763 = 1947 x 3

c) nó : 8 = 478 - 98

d) nó - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những sản phẩm số.

b) Tính tổng của sản phẩm số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) nó = 825

b) nó = 1078

c) nó = 3040

d) nó = 19794

Bài 4

a) sở hữu 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kiến thức và kỹ năng, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn cha mẹ rất có thể xem thêm những khóa đào tạo và huấn luyện toán online bên trên mamnonuocmoxanh.edu.vn nhé!

Xem thêm: come up with nghĩa là gì