tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2


It's ví hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? Trời ngày hôm nay vượt lên nóng! Có nên trời thông thường như vậy nhập ngày hè ko Nam ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.) 

a) It's ví hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? - Yes, it is.

(Trời ngày hôm nay vượt lên nóng! Có nên trời thông thường như vậy nhập ngày hè ko Nam? - Đúng thế.)

b) It's usually hot in summer. And it rains a lot. - Really? I lượt thích summer here because I can swim in the sea.

(Trời thông thường xuyên rét nhập ngày hè. Và trời mưa nhiều. - Thật không? Mình mến ngày hè ở phía trên chính vì bản thân rất có thể tắm biển lớn.)

c) What's summer lượt thích in your country, Peter? - It's cooler than thở here. But it's very green. There are lots of flowers and plants?

(Mùa hè ở giang sơn các bạn thế này Peter? - Trời non rộng lớn ở phía trên. Nhưng trời cực kỳ xanh rớt. Có nhiều hoa và cây trồng.)

d) Really? I'd lượt thích lớn visit your country in summer.

(Thật không? Mình ham muốn cho tới thăm hỏi giang sơn các bạn nhập ngày hè.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.) 

Lời giải chi tiết:

a) What's spring lượt thích in your country? - It's usually cold. There's wind.

(Mùa xuân ở giang sơn các bạn ra sao? - Trời thông thường rét mướt. Có dông.)

b) What's summer lượt thích in your country? - It's usually hot. There are flowers.

(Mùa xuân ở giang sơn các bạn ra sao? - Trời thông thường rét. Có nhiều hoa.)

c) What's autumn lượt thích in your country? - It's usually cool. There is rain.

(Mùa thu ở giang sơn các bạn ra sao? - Trời thông thường non. Có mưa.)

d) What's winter lượt thích in your country? - It's very cold. There is snow.

(Mùa nhộn nhịp ở giang sơn các bạn ra sao? - Trời cực kỳ rét mướt. Có tuyết.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong thưa.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những mùa nhập năm và khí hậu.

Where tự you live?

(Bạn sinh sống ở đâu?)

I live...

(Tôi sinh sống ở...)

How many seasons are there?

(Có từng nào mùa?)

There are...

(Có...)

What are they?

(Chúng là gì?)

They're...

(Chúng là...)

What's your favourite season?

(Mùa yêu thương mến của người tiêu dùng là gì?)

I lượt thích...

(Tôi thích...)

What's spring/summer/... like?

(Mùa xuân/hè/... thế này ?)

It's usually...

(Trời thông thường...)

Bài 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và viết lách một kể từ nhập điểm rỗng tuếch.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Do you lượt thích winter, Tony?

   Tony: Yes. I lượt thích it very much.

   Mai: What's winter lượt thích in your country?

   Tony: It's usually very cold. And there's a lot of wind.

2. Mai: What's your favourite season in your country, Akiko?

    Akiko: I lượt thích winter.

    Mai: Is it cold in winter?

    Akiko: Yes, it is. And there's a lot of snow.

3. Hakim: What's your favourite season, Mai?

   Mai: I lượt thích summer.

   Hakim: What's summer lượt thích in your country?

Xem thêm: vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường là

   Mai: It's usually hot. There's a lot of rain.

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Season

(Mùa)

Weather

(Thời tiết)

Tony

winter

(mùa đông)

cold, a lot of (1) wind

(lạnh, nhiều gió)

Akiko

(2) winter

(mùa đông)

cold, a lot of (3) snow

(lạnh, nhiều tuyết)

Mai

summer

(mùa hè)

(4) hot, a lot of (5) rain

(nóng, nhiều mưa)

Bài 5

5. Write about your favorite season and weather.

(Viết về mùa yêu thương mến của người tiêu dùng và khí hậu.)

1. What's your favourite season?

(Mùa yêu thương mến của người tiêu dùng là mùa nào?)

2. What's the weather lượt thích in your favourite season?

(Thời tiết ra sao nhập mùa yêu thương mến của bạn?)

3. What's the weather lượt thích today?

(Hôm ni khí hậu thế nào?)

4. What will the weather be lượt thích tomorrow?

(Thời tiết tiếp tục ra sao vào trong ngày mai?)

Lời giải chi tiết:

1. My favourite season is spring.

(Mùa yêu thương mến của tôi là ngày xuân.)

2. It's cool.

(Trời non.)

3. It's hot and sunny.

(Trời rét và sở hữu nắng và nóng.)

4. It's cold and windy.

(Trời rét mướt và sở hữu dông.)

Bài 6

6. Let's sing. 

(Chúng tao nằm trong hát.)

The weather song (Bài hát thời tiết)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather lượt thích today? (Hôm ni khí hậu thế nào?)

It's sunny and it's windy. (Trời sở hữu nắng và nóng và sở hữu dông.)

And there will be rain later. (Và tiếp tục mưa tiếp sau đó.)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be lượt thích tomorrow? (Ngày mai khí hậu tiếp tục thế nào?)

It will be cold. It wil be wet. (Trời tiếp tục rét mướt. Trời tiếp tục lúc nào cũng ẩm ướt.)

And there will be snow as well. (Và tiếp tục cũng có thể có tuyết.)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: phân tích bài chị em thúy kiều