thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được

Khi thủy phân hóa học mập vô môi trường xung quanh axit tao thu được

Bạn đang xem: thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được

Khi thủy phân hóa học mập vô môi trường xung quanh axit tao thu được


glixerol và axit mập.

glixerol và muối hạt của axit mập.

glixerol và láo lếu hợp ý muối hạt của axit mập. 

glixerol và láo lếu hợp ý những axit mập.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Chất mập đem dang: (RCOO)3C3H5 bị thủy phân vô môi trường xung quanh axit đem phản ứng:

(RCOO)3C3H5 + 3H2O  \(\underset{{}}{\overset{{{H^ + }\,,{t^0}}}{\longleftrightarrow}}\) 3RCOOH + C3H5(OH)3 => chiếm được glixerol và láo lếu hợp ý những axit béo

Đáp án D

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Chất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp bazơ là:
 
       

  Xem thêm: bài học về việc đón nhận thành công

  Chất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp bazơ là:

 • Oxit axit là:

 • Chất khí này sau đó là vẹn toàn nhân tạo ra cảm giác mái ấm kính

  Chất khí này sau đó là vẹn toàn nhân tạo ra cảm giác mái ấm kính ?

 • Chất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp axit là
           

  Chất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp axit là

 • Lưu huỳnh trioxit (SO3) ứng dụng được với:
 
 

  Lưu huỳnh trioxit (SO3) ứng dụng được với:

 • Chất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp axit là:
         

  Chất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp axit là:

 • Oxit là:

 • Oxit Bazơ là:

 • Chất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp bazơ là:
         

  Chất ứng dụng với nước dẫn đến hỗn hợp bazơ là:

 • Oxit lưỡng tính là:

  Xem thêm: tính quy phạm phổ biến