there is little of things improving soon

Câu hỏi:

19/08/2022 1,245

Bạn đang xem: there is little of things improving soon

A. probability

Đáp án chủ yếu xác

B. probably

C. probable

D. probabilities

Đáp án đích là: A

Giải thích: little + N ko điểm được

Dịch: Có đặc biệt không nhiều kỹ năng tất cả tiếp tục sớm cải thiện

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I propose that we all             together ví that nobody gets lost along the way.

Câu 2:

I told you           switch off the computer, didn’t I?

Câu 3:

Your computer may go vĩ đại sleep,             it’s still consuming energy.

Câu 4:

If there were no gravity, everything             .

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

Câu 5:

It is difficult vĩ đại quantify the           that household waste has on the environment.

Câu 6:

Earthquakes are one of the scariest natural phenomena             they are ví unpredictable.

Câu 7:

He started living here three years ago.

Câu 8:

My uncle was elected as the mayor of the thành phố in 2001. He remained in office until 2011.

Câu 9:

What’s new with you?

Câu 10:

Large cities around the world are adopting strategies vĩ đại combat this issue (27)           it is not uncommon

Câu 11:

By the time the ambulance approached, the man             .

Câu 12:

This is an awful film. It is the worst            I have never seen.

Câu 13:

If I had worked harder, I would have passed the exam.

Câu 14:

Parents think their children will remain close vĩ đại them because             .

Câu 15:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the most suitable response for each of the following exchanges.

What a wonderful party!

Xem thêm: nhiên liệu hóa thạch là gì