sau danh từ là gì

Tiếp nối chuỗi bài học kinh nghiệm về danh kể từ nhập Tiếng Anh, nội dung bài viết tiếp sau nhưng mà Monkey mong muốn mang về cho tới chúng ta này là những kiến thức và kỹ năng về những loại kể từ đứng sau danh kể từ. Vậy những loại kể từ đứng sau danh từ là gì, nằm trong Monkey lần hiểu ngay!

Từ loại đứng sau danh từ là gì?

Trước khi lên đường sâu sắc lần hiểu về những loại kể từ được phối kết hợp sau danh từ là gì, bạn phải ôn lại kiến thức và kỹ năng về định nghĩa danh kể từ.

Bạn đang xem: sau danh từ là gì

Khái niệm: Danh kể từ là kể từ dùng làm gọi thương hiệu của một loại sự vật, cơ hoàn toàn có thể là kẻ, loài vật, dụng cụ, hiện tượng kỳ lạ, vị trí hoặc định nghĩa. Noun là tên thường gọi của danh kể từ nên N được xem là ký hiệu (viết tắt) của danh kể từ nhập Tiếng Anh.

Ví dụ về những danh kể từ thông dụng nhập Tiếng Anh: 

 • Danh kể từ chỉ người: he (anh ấy), doctor (bác sĩ), the men (đàn ông),…

 • Danh kể từ chỉ con cái vật: dog (con chó), mèo (con mèo), pet (thú cưng)…

 • Danh kể từ chỉ vật nhập giờ Anh: money (tiền), table (cái bàn), computer (máy tính),…

 • Danh kể từ chỉ hiện tại tượng: storm (cơn bão), earthquake (động đất),…

 • Danh kể từ chỉ địa điểm: school (trường học), office (văn phòng),…

 • 5 danh kể từ chỉ khái niệm: culture (văn hóa), presentation (thuyết trình), experience (kinh nghiệm), ability (khả năng), relationship (mối quan tiền hệ),...

Sau danh kể từ là kể từ loại nào?

Theo sau danh kể từ bao gồm nhì loại kể từ đa phần là động kể từ thông thường hoặc động kể từ tobe.

Ví dụ: The library is new. (Thư viện là mới mẻ.)

           He is a new student. (Anh ấy là học viên mới mẻ.)

Xem thêm: 120+ danh kể từ lên đường với giới kể từ thông thường bắt gặp và bài bác luyện giúp đỡ bạn lưu giữ nhanh

Các loại kể từ kết phù hợp với danh kể từ nhập Tiếng Anh

Trong một câu, danh kể từ cần thiết kết phù hợp với những loại kể từ không giống nhau muốn tạo chân thành nghĩa hoàn hảo.

Tính kể từ đứng trước hoặc sau danh từ

Cách dùng: Danh kể từ tiếp tục lên đường sau những tính kể từ chiếm hữu (my, your, our, their, his, her, its) hoặc những tính kể từ khác ví như good, beautiful,...

Ví dụ: 

 • Her mother is very beautiful. (Mẹ cô ấy vô cùng rất đẹp.)

 • Selin is a new student. (Selin là một trong những học viên mới mẻ.)

 • Bạn học tập mới mẻ đem đi học tôi thực sự rất tuyệt bụng. 

 • (The new classmate who transferred đồ sộ my class was really kind.)

Mạo kể từ đứng trước danh từ

Cách dùng: Khi bắt gặp những mạo kể từ a, an, the hoặc những kể từ như: this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,… tao đặt điều danh kể từ đứng hâu phương mạo kể từ.

Ví dụ: 

 • The wedding breakfast was held in a beautiful garden. (Bữa tiệc cưới được tổ chức triển khai nhập một quần thể vườn xinh rất đẹp.)

 • This book is an interesting book. (Cuốn sách này là một trong những cuốn sách thú vị.)

 • Lina is a famous singer. (Lina là một trong những ca sĩ phổ biến.)

Giới kể từ đứng trước và sau danh từ

Cách dùng: Danh kể từ thông thường đứng sau những giới kể từ như: in, on, of, with, under, about, at,...

Ví dụ: 

 • I will always have fond memories of you. (Tôi luôn luôn ghi lưu giữ những kí ức rất đẹp về các bạn.)

 • Maryanna is good at nhảy đầm. (Maryanna nhảy chất lượng.)

Bài luyện danh kể từ phối kết hợp những loại kể từ nhập Tiếng Anh

Sau khi lần hiểu những loại kể từ đứng sau danh từ là gì, nhằm đơn giản và dễ dàng áp dụng những kiến thức và kỹ năng vẫn học tập vận dụng nhập những dạng bài bác luyện thực hành thực tế, các bạn hãy test mức độ bản thân với những dạng bài bác bên dưới nhé!

Bài luyện 1: Hoàn trở thành câu nhưng mà ko thực hiện thay cho thay đổi ý nghĩa

1. What caused the explosion?

     What was the cause ___________________ ?

2. We’re trying đồ sộ solve the problem.

     We’re trying đồ sộ find a solution ___________________.

3. Sue gets on well with her brother.

     Sue has a good relationship ___________________.

4. The cost of living has gone up a lot.

     There has been a big increase ___________________.

5. I don’t know how đồ sộ answer your question.

     I can’t think of an answer ___________________.

6. I don’t think that a new road is necessary.

     I don’t think there is any need ___________________.

7. I think that working at home page has many advantages.

     I think that there are many advantages ___________________.

8. The number of people without jobs fell last month.

     Last month there was a fall ___________________.

9. Nobody wants đồ sộ buy shoes lượt thích these any more.

     There is no demand ___________________.

10. In what way is your job different from mine?

       What is the difference ___________________ ?

Bài luyện 2: Hoàn trở thành những câu sau bằng phương pháp dùng những danh kể từ cho tới trước + một giới từ

cause, connection, liên hệ, damage, invitation, key, map, photographs, reason, reply

1. On the wall there were some pictures and a _____________ the world.

2. Thank you for the _____________ your các buổi tiệc nhỏ next week.

3. Since she left home page two years ago, Sophie has had little _____________ her family.

4. I can’t open this door. Do you have a _____________ the other door?

5. The _____________ the fire at the khách sạn last week is still unknown.

6. Did you get a _____________ the gmail you sent đồ sộ the company?

7. The two companies are completely independent. There is no _____________ them.

8. Jane showed mạ some old _____________ the đô thị as it looked 100 years ago.

9. Carol has decided đồ sộ give up her job. I don’t know her _____________ doing this.

10. It wasn’t a bad accident. The _____________ the siêu xe wasn’t serious.

Bài luyện 3: Điền những giới kể từ tương thích nhằm hoàn thành xong câu

1. There are some differences ____________  British and American English.

2. Money isn’t the solution ____________ every problem.

3. There has been an increase ____________  the amount of traffic using this road.

4. The advantage ____________ having a siêu xe is that you don’t have đồ sộ rely on public transport.

5. There are many advantages ____________  being able đồ sộ speak a foreign language.

6.  Everything can be explained. There’s a reason ____________ everything.

7. When Paul left home page, his attitude ____________ his parents seemed đồ sộ change.

8. Ben and I used đồ sộ be good friends, but I don’t have much liên hệ ____________ him now.

9. There has been a sharp rise ____________ property prices in the past few years.

10. What was Sarah’s reaction ____________ the news?

11. If I give you the camera, can you take a picture ____________ me?

12. The company has rejected the workers’ demands __________ a rise __________ pay.

13. What was the answer ____________  question 3 in the test?

14. The fact that Jane was offered a job has no connection ____________  the fact that she is a friend of the managing director.

Bài luyện 4: Điền a, an, the hoặc X nhập địa điểm trống không nhằm hoàn thành xong những câu mặt mày dưới

1. Are you coming đồ sộ ___________ các buổi tiệc nhỏ next Saturday?

2. I bought ___________ new TV phối yesterday.

3. I think ___________ man over there is very ill. He can't stand on his feet.

4. I watched ___________ đoạn Clip you had sent mạ.

5. She was wearing ___________ ugly dress when she met him.

6. I am crazy about reading ___________ history books.

7. She is ___________ nice girl.

8. Do you want đồ sộ go đồ sộ ___________ restaurant where we first met?

9. He is ___________ engineer.

10. He thinks that ___________ love is what will save us all.

Bài luyện 5: Chọn đáp án trúng nhất 

1. I have the __________ đồ sộ visit New Zealand next month.

a. opportunity

b. possibility

c. Either could be used here

2. There is a/an __________ of my visiting New Zealand next month.

a. opportunity

b. possibility

c. Either could be used here

3. She drove off in the __________ 

a. direction opposite

b. opposite direction

c. Either could be used here

4. My brother is playing on the __________ 

a. side opposite

b. opposite side

c. Either could be used here

5. Suddenly I noticed that the __________ was staring at mạ.

a. opposite man

b. man opposite

c. Either could be used here

6. I can read your mind lượt thích an __________ book.

a. open

b. opened

c. Either could be used here

7. Is the ngân hàng __________ on Saturdays?

a. open

b. opened

c. Either could be used here

8. I cannot __________ this shoelace?

(Please select 2 correct answers)

a. untie

b. undo

c. open

9. Who left the taps __________?

a. open

b. turned on

c. Either could be used here

10. One of my __________ is an actor.

a. friend

b. friends

c. Either could be used here

11. One of our pigs __________ disappeared.

Xem thêm: karaoke gợi nhớ quê hương

a. has

b. have

c. Either could be used here

12. I __________ yesterday when I was hiking.

(Please select 2 correct answers)

a. kept falling

b. fell several times

c. often fell

Bài luyện 6: Sử dụng những kể từ cho tới trước nhằm điền nhập địa điểm trống

face, fly, care, address,  break, draw

1. The boy usually _________ her mum in low tones.                                       

2. I went đồ sộ her _________ but nobody was home page.

3. We accidentally _________ the radio last night.

4. I lượt thích television channels without commercial _________.

5. Handle that crystal bowl with _________ , please!

6. Once inside, we didn’t _________ whether it rained or not.

7. He _________ a map of the area yesterday for mạ not đồ sộ get lost.

8. Yesterday’s match ended in a _________.

9. We saw many new _________ on the first day of classes.

10. You should _________ the problems and don’t be sánh pessimistic.

11. A kite _________ above the playground every day.

12. I complained đồ sộ the waiter because there was a _________ in my soup.

Bài luyện 7: Xác ấn định những kể từ in đậm bên dưới đó là danh kể từ hoặc động từ

1. We hope that our children will be successful.

2. My hope is that prices will fall and I get a job this year.  

3. Turning his back on mạ was a deliberate insult. 

4. He  insulted her by telling her she was not only ugly but stupid too

5. The newly married couple kissed at the kết thúc of the wedding ceremony.

6. I put my arms around her and gave her a kiss. 

7. Can you give mạ your telephone number? 

8. We must number the names of the great mathematicians.

9. I'll post the news on the bulletin board. 

10. If you go down đồ sộ town, could you bring mạ the post? I’m waiting for an important letter.

11. I love đồ sộ watch the rain from my room window.

12. I don’t usually go out when it rains in my town.

13. My father goes đồ sộ work by siêu xe.

14.  He works in a restaurant.

15. I can’t stand the smell of boiled cauliflowers.

16. This cake smells of orange.

Đáp án

Bài luyện 1: 

1. of the explosion

2. đồ sộ the problem

3. with her brother

4. in the cost of living

5. đồ sộ your question

6. for a new road

7. in or đồ sộ working at home

8. in the number of people without jobs

9. for shoes lượt thích these any more

10. between your job and mine

Bài luyện 2: 

1. map of

2. invitation to

3. liên hệ with

4. key to 

5. cause of

6. reply to

7. connection between

8. photographs of

9. reason for

10. damage to

Bài luyện 3: 

1. between

2. to

3. in

4. of

5. in or to

6. for

7.  đồ sộ or towards

8. with

9. in

10. to

11. of

12. for a rise/ in pay

13. to

14. with

Bài luyện 4:

1. the

2. a

3. the

4. the

5. an

6. X

7. a

8. the

9. an

10. X

Bài luyện 5: 

1. a

2. b

3. b

4. b

5. b

6. a

7. a

8. a-b

9. b

10. b

11. a

12. a-b

Bài luyện 6:

1. addresses

2. address

3. broke

4. breaks

5. care

6. care

7. drew

8. draw

9. faces

10. face

11. flies

12. fly

Bài luyện 7:

1. Động từ

2. Danh từ

3. Danh từ

4. Động từ

5. Động từ

6. Danh từ

7. Danh từ

8. Động từ

9. Động từ

10. Danh từ

11. Danh từ

12. Động từ

13. Danh từ

14. Động từ

15. Danh từ

Xem thêm: sở giáo dục hòa bình

16. Động từ

Bài ghi chép trả lời thắc mắc những loại kể từ đứng sau danh từ là gì bên trên trên đây sẽ hỗ trợ chúng ta nắm vững những kiến thức và kỹ năng về kể từ loại. Hy vọng trải qua nội dung bài viết nhưng mà Monkey share, những các bạn sẽ hoàn thành xong thiệt chất lượng những dạng bài bác tương quan cho tới danh kể từ.

Chúc chúng ta học tập tốt!