phương trình logarit chứa tham sốBài viết lách Cách giải phương trình logarit chứa tham số với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách giải phương trình logarit chứa tham số.

Bạn đang xem: phương trình logarit chứa tham số

Cách giải phương trình logarit chứa tham số cực kỳ hay

Bài giảng: Cách giải phương trình logarit - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

♦ Dạng toán Tìm m nhằm phương trình với số nghiệm mang lại trước:

    • Bước 1. Tách m đi ra khỏi biến số x và đem về dạng f(x)=A(m).

    • Bước 2. Khảo sát sự biến thiên của hàm số f(x) bên trên D.

    • Bước 3. Dựa vào bảng biến thiên nhằm xác định giá trị tham ô số A(m) để đường thẳng y=A(m) nằm ngang cắt đồ thị hàm số y=f(x).

    • Bước 4. Kết luận những giá trị của A(m) để phương trình f(x)=A(m) có nghiệm (hoặc với k nghiệm) bên trên D.

♦ Lưu ý

    • Nếu hàm số y=f(x) có độ quý hiếm lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất bên trên D thì giá trị A(m) cần tìm là những m thỏa mãn:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

    • Nếu bài toán yêu thương ước tìm tham ô số để phương trình có k nghiệm phân biệt, tớ chỉ là dựa vào bảng biến thiên để xác định sao mang lại đường thẳng y=A(m) nằm ngang cắt đồ thị hàm số y=f(x) tại k điểm phân biệt.

Hoặc dùng ĐK với nghiệm của phương trình bậc nhì với chú ý sau.

♦ Nhắc lại: Phương trình bậc nhì với nhì nghiệm thỏa mãn

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Hoặc dùng tấp tểnh lí hòn đảo về lốt tam thức bậc hai:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Tìm thông số thực m nhằm phương trình: log23 x+log3x+m=0 với nghiệm.

Lời giải:

Tập xác định D=(0;+∞).

Đặt log3x=t. Khi cơ phương trình phát triển thành t2+t+m=0 (*)

Phương trình vẫn mang lại với nghiệm khi phương trình (*) với nghiệm: Δ=1-4m ≥ 0 ⇔ m ≤ 1/4.

Vậy để phương trình có nghiệm thực thì: m ≤ 1/4.

Bài 2: Tìm thông số m nhằm phương trình log2(5x-1)log4(2.5x-2)=m có nghiệm thực x ≥ 1.

Lời giải:

Điều kiện: 5x-1 > 0 ⇔ x > 0

log2(5x-1)log4(2.5x-2)=m

⇔ log2(5x-1) 50% log2(2(5x-1))=m

⇔ log2(5x-1)(1+log2(5x-1))=2m

⇔ log22 (5x-1)+log2(5x-1)=2m

Đặt log2(5x-1)=t. Khi cơ phương trình vẫn mang lại phát triển thành t2+t-2m=0    (*)

Phương trình vẫn mang lại với nghiệm x ≥ 1 khi phương trình (*)có nghiệm

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Vậy phương trình với nghiệm thực x ≥ 1 thì m ≥ 3.

Bài 3: Tìm thông số thực m nhằm phương trình Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải có nghiệm thực có một không hai.

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

⇔ log(mx)=2log(x+1)

⇔ log(mx)=log(x+1)2

⇔ mx=(x+1)2 ⇔ x2+(2-m)x+1=0 (*)

Phương trình vẫn mang lại với nghiệm duy nhất lúc phương trình (*)có một nghiệm thỏa mãn

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

TH1: phương trình (*) với nhì nghiệm thỏa mãn nhu cầu -1 < x1 ≤ x2:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

TH2: phương trình (*) với nhì nghiệm thỏa mãn nhu cầu x1 < -1 < x2: af(-1) < 0 ⇔ m < 0.

Các độ quý hiếm m cần thiết mò mẫm Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Quảng cáo

B. Bài tập dượt vận dụng

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa

Bài 1: Tìm thông số thực m nhằm phương trình sau có nhì nghiệm thực phân biệt trong tầm (4;6).

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Khi đó phương trình vẫn mang lại trở thành: mt2-2(m2+1)t+m3+m+2 = 0 (*).

Yêu cầu việc tương tự với (*) nên với nhì nghiệm phân biệt

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Vậy 0 < m ≠ 1 thỏa yêu thương ước bài toán.

Bài 2: Tìm m nhằm phương trình sau có tối thiểu một nghiệm vô đoạn[1;3√3 ] .

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Lời giải:

Điều kiện: x > 0.

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Khi đó phương trình vẫn mang lại trở thành: t2+t-2m-2 = 0 ⇔ t2+t=2m+2 (*).

Yêu cầu việc tương tự với (*) nên với tối thiểu một nghiệm nằm trong đoạn [1;2].

Xét hàm số f(t)=t2+t bên trên đoạn[1;2] . Ta với f'(t) = 2t+1 > 0, ∀t ∈ [1;2]

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Để (*) với tối thiểu một nghiệm nằm trong đoạn [1;2] thì 2 < 2m+2 < 6 ⇔ 0 < m < 2

Bài 3: Tìm thông số m nhằm (m-4)log22 x-2(m-2)log2 x+m-1=0 với nhì nghiệm thỏa 1 < x1 < 2 < x2

Lời giải:

Đặt log2 x=t, phương trình vẫn mang lại trở thành:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Yêu cầu việc tương tự với (*) nên với nhì nghiệm thỏa mãn nhu cầu 0 < t1 < 1 < t2.

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Từ BBT ⇒ m > 4.

Bài 4: Tìm thông số m nhằm phương trình sau với nghiệm thực nằm trong [32;+∞].

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Lời giải:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Đặt log2 x=t, phương trình vẫn mang lại trở thành:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Yêu cầu việc tương tự với (*) nên với nhì nghiệm phân biệt t ≥ 5:

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Bảng đổi thay thiên

Các dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia với điều giải

Căn cứ BBT suy đi ra độ quý hiếm cần thiết mò mẫm là m ∈ (1;√17/2].

Bài 5: Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm phương trình log2 (mx-x2 )=2 vô nghiệm?

Lời giải:

log2 mx-x2 = 2 ⇔ -x2+mx-4 = 0 (*)

Phương trình (*) vô nghiệm ⇔ Δ < 0 ⇔ m2-16 < 0 ⇔ -4 < m < 4

Quảng cáo

Bài 6: Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm phương trình log42 x+3log4 x+2m-1=0 với 2 nghiệm phân biệt?

Lời giải:

Phương trình với 2 nghiệm phân biệt ⇔ Δ > 0 ⇔ 13-8m > 0 ⇔ m < 13/8

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 12 với vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Giải phương trình logarit bằng phương pháp đem về nằm trong cơ số
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng phương pháp đem về nằm trong cơ số
 • Dạng 2: Giải phương trình logarit bằng phương pháp nón hóa
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng phương pháp nón hóa
 • Dạng 3: Giải phương trình logarit bằng phương pháp bịa ẩn phụ
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit bằng phương pháp bịa ẩn phụ
 • Dạng 4: Sử dụng tính đơn điệu nhằm giải phương trình logarit
 • Trắc nghiệm dùng tính đơn điệu nhằm giải phương trình logarit
 • Trắc nghiệm giải phương trình logarit chứa tham số

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


phuong-trinh-logarit.jsp

Xem thêm: công thức tính diện tích hình bình hành