ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập dù trống:

Tổng nhị số

\(318\)

\(1945\)

\(3271\)

Hiệu nhị số

\(42\)

\(87\)

\(493\)

Số lớn

Số bé

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: 

Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                   Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Số rộng lớn là:            \(( 318+42):2 =180 \)

Số bé nhỏ là:             \(318 - 180= 138\)

+) Cột loại ba:

Số rộng lớn là:            \((1945 +87) : 2 =1016 \)

Số bé nhỏ là:             \(1945 - 1016=929 \)

+) Cột loại tư:

Số rộng lớn là:           \(( 3271+493):2 =1882 \)

Số bé nhỏ là:             \(3271- 1882= 1389\)

Ta đem bảng sản phẩm như sau:

Tổng nhị số

\(318\)

\(1945\)

\(3271\)

Hiệu nhị số

\(42\)

\(87\)

\(493\)

Số lớn

\(180\)

\(1016\)

\(1882\)

Số bé

\(138\)

\(929\)

\(1389\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Hai group trồng rừng được \(1375\) cây. Đội loại nhất trồng nhiều hơn thế group loại hai \(285\) cây. Hỏi từng group trồng được từng nào cây ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                    Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Đội loại nhất trồng được số lượng km là:

Xem thêm: văn tả cánh đồng lớp 5 ngắn gọn

           \((1375 + 285) : 2 = 830\) (cây)

Đội loại nhị trồng được số lượng km là:

           \(1375 - 830 = 545\) (cây)

                             Đáp số: Đội 1: \(830\) cây;

                                          Đội 2: \(545\) cây.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chu vi \(530m\), chiều rộng lớn kém cỏi chiều dài \(47m\). Tính diện tích S của thửa ruộng.

Phương pháp giải:

- Tính nửa chu vi \(=\) Chu vi \(:\;2\). Khi cơ tao đem tổng (chính là nửa chu vi) và hiệu của chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

- Tìm chiều lâu năm và chiều rộng lớn theo dõi việc lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó:

     Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                       Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

- Tính diện tích S = chiều dài × chiều rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

           \(530 : 2 = 265\;(m)\)

Ta đem sơ đồ:

Chiều rộng lớn thửa ruộng là:

          \((265 - 47) : 2 = 109\;(m)\)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

          \(265 - 109 = 156\;(m)\)

Diện tích thửa ruộng là:

          \(156 × 109 = 17004\;(m^2)\)

                                   Đáp số: \(17004m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Trung bình nằm trong của nhị số bằng \(135\). lõi 1 trong những nhị số là \(246\). Tìm số cơ.

Phương pháp giải:

- Tổng nhị số = khoảng nằm trong \(\times \; 2\).

- Số còn sót lại = tổng - số hạng tiếp tục biết.

Lời giải chi tiết:

Tổng của nhị số cần thiết lần là:

             \(135 × 2 = 270\)

Số nên lần là:

              \(270 - 246 = 24\)

                                   Đáp số: \(24\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Tìm nhị số biết tổng của bọn chúng thông qua số lớn số 1 đem tía chữ số và hiệu của nhị số cơ thông qua số lớn số 1 đem nhị chữ số.

Phương pháp giải:

- Tìm số lớn số 1 đem tía chữ số và số lớn số 1 đem nhị chữ số. Khi cơ tao đem tổng và hiệu của nhị số cơ.

- Tìm nhị số cơ theo dõi công thức:

   Số rộng lớn \(=\) (Tổng \(+\) Hiệu) \(:\; 2\);                    Số bé nhỏ \(=\) (Tổng \(-\) Hiệu) \(: \;2\)

Lời giải chi tiết:

Số lớn số 1 đem tía chữ số là \(999\). Vậy tổng nhị số là \(999\).

Số lớn số 1 đem nhị chữ số là \(99\). Vậy hiệu nhị số là \(99\).

Ta đem sơ đồ:

Số bé nhỏ là:           \((999 - 99 ) : 2 = 450\)

Số rộng lớn là:           \(450 + 99 = 549\)

                                  Đáp số: Số lớn: \(549\);

                                               Số bé: \(450\).

Loigiaihay.com

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì