ô nhiễm môi trường tiếng anh

Pollution - độc hại môi trường thiên nhiên là 1 trong yếu tố được quan hoài toàn thị trường quốc tế. Hãy nằm trong IELTS Fighter cho tới với loạt kể từ vựng và ví dụ về chủ thể Pollution nhằm hoàn toàn có thể không ngừng mở rộng kỹ năng, nâng lên ý thức bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.

Top 30 kể từ vựng về độc hại môi trường

TỪ VỰNG

Bạn đang xem: ô nhiễm môi trường tiếng anh

LOẠI TỪ

PHÁT ÂM

GIẢI NGHĨA

acid rain

n

/æsɪd reɪn/

mưa axit

Greenhouse gas emissions

n

/ˈɡriːnhaʊs ɡæs ɪˈmɪʃn/

Khí thải mái ấm kính

pollution

n

/pəˈluːʃn/ 

Sự dù nhiễm

affect

v

/əˈfekt/

gây hình ảnh hưởng

air pollution

n

/eər pəˈluːʃn/

ô nhiễm ko khí

aquatic

adj

/əˈkwætɪk/

sống ở bên dưới nước

atmosphere

n

/ˈætməsfɪər/

bầu ko khí

behaviour

n

/bɪˈheɪvjər/

hành vi

believe

v

/bɪˈliːv/

tin tưởng

birth defect

n

/bɜːθ ˈdiːfekt/

khuyết tật bẩm sinh

blood pressure

n

/blʌd ˈpreʃər/

huyết áp

breathing problem

n

/ˈbriːðɪŋ ˈprɒbləm/

vấn đề thở

change

v

/tʃeɪndʒ/

thay thay đổi, sự thay cho đổi

chemical

adj

/ˈkemɪkəl/

thuộc hóa học

come up with

v

/kʌm ʌp wɪð/

nghĩ ra

complain

v

/kəmˈpleɪn/

phàn nàn

contain

v

/kənˈteɪn/

chứa đựng

contaminant

n

/kənˈtæmɪnənt/

chất tạo ra dù nhiễm

continue

v

/kənˈtɪnjuː/

tiếp tục

decrease

v

/dɪˈkriːs/

làm giảm

dirty

adj

/ˈdɜːti/

bẩn thỉu

discharge

v

/dɪsˈtʃɑːdʒ/

sự toá sản phẩm, sự dỡ ra

disease

n

/dɪˈziːz/

bệnh tật

dramatic

adj

/drəˈmætɪk/

nghiêm trọng

dump

v

/dʌmp/

đổ, vứt bỏ

dust

n

/dʌst/

bụi

earth’s surface

n

/ɜːθ ˈsɜːfɪs/

bề mặt mày trái ngược đất

environmental

adj

/ɪnˌvaɪrənˈmentəl/

thuộc môi trường

expose

v

/ɪkˈspəʊz/

tiếp xúc

factory

n

/ˈfæktəri/

nhà máy

float

v

/fləʊt/

nổi

fume

n

/fjuːm/

khói thải

gas

n

/ɡæs/

khí, dầu xăng

give presentation

v

/ɡɪv prezənˈteɪʃən/

thuyết trình

global warming

n

/ˈɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/

sự rét lên toàn cầu

groundwater

n

/ɡraʊnd ˈwɔːtər/

nước ngầm

harmful

adj

/ˈhɑːmfəl/

có hại

hearing loss

n

/ˈhɪərɪŋ lɒs/

sự thất lạc kĩ năng nghe

herbicide

n

Xem thêm: 11 chế độ trong ngày

/ˈhɜːbɪsaɪd/

thuốc khử cỏ

home village

n

/həʊm ˈvɪlɪdʒ/

quê nhà

household

n, adj

/ˈhaʊshəʊld/

hộ mái ấm gia đình, nằm trong gia đình

illustrate

v

/ˈɪləstreɪt/

minh họa

industrial

adj

/ɪnˈdʌstriəl/

thuộc về công nghiệp

issue

n

/ˈɪʃuː/

vấn đề

land/soil pollution

n

/lænd/sɔɪl pəˈluːʃən/

ô nhiễm đất

lead to

v

/lɪːd tuː/

dẫn tới

light pollution

n

/laɪt pəˈluːʃən/

ô nhiễm ánh sáng

litter

v

/lɪtər/

xả rác rưởi, rác

noise pollution

n

/nɔɪz pəˈluːʃən/

ô nhiễm giờ ồn

occur

v

/əˈkɜːr/

xảy ra

ocean

n

/ˈəʊʃən/

đại dương

pattern

n

/ˈpætən/

kiểu kiểu mẫu, gương mẫu

poison

n

/ˈpɔɪzən/

chất độc

poisonous

adj

/ˈpɔɪzənəs/

có độc, nhiễm độc

polluted

adj

/pəˈluːtɪd/

bị dù nhiễm

pollution

n

/pəˈluːʃən/

sự dù nhiễm

radioactive pollution

n

/reɪdiəʊˈæktɪv pəˈluːʃən /

ô nhiễm phóng xạ

recycle

v

/riːˈsaɪkl/

tái chế

reduction

n

/rɪˈdʌkʃən/

sự rút gọn gàng, sự giảm

renewable

adj

/rɪˈnjuːəbl/

làm vừa mới được, tái mét sinh được

river

n

/rɪvər/

dòng sông

rubbish

n

/ˈrʌbɪʃ/

rác thải

serious

adj

/ˈsɪəriəs/

nghiêm trọng

sneeze

v

/sniːz/

hắt hơi

spill

v

/spɪl/

làm tràn, thực hiện đổ

stream

n

/ˈstriːm/

dòng suối

thermal pollution

n

/ˈθɜːməl pəˈluːʃən/

ô nhiễm nhiệt

throw

v

/θrəʊ/

ném, vứt

tiny species

n

/ˈtaɪni ˈspiːʃiːz/

những loại vật nhỏ

untidy

adj

/ʌn ˈtaɪdi/

lôi thôi, lếch thếch

vehicle

n

/ˈviːɪkl/

phương tiện uỷ thác thông

visual pollution

n

/ˈvɪʒuəl pəˈluːʃən/

ô nhiễm tầm nhìn

waste

n

/weɪst/

chất thải

water pollution

n

/ˈwɔːtər pəˈluːʃən/

ô nhiễm nước

weed

n

/wiːd/

cỏ dại

Example:

- The toxic waste from coal power plants is hurting the environment. (Chất thải ô nhiễm kể từ những xí nghiệp năng lượng điện than vãn đang khiến tác động xấu xí cho tới môi trường thiên nhiên.)

- The population of kangaroos is in danger of dying out. (Quần thể loài chuột túi đem nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt.)

- All over the world, people are gradually turning vĩ đại renewable energy sources such as solar and wind energy.(Ở mọi nơi bên trên trái đất, quả đât đang được dần dần fake thanh lịch dùng những mối cung cấp tích điện khởi tạo như tích điện mặt mày trời và tích điện gió).

- People are damaging the environment by using pesticides and herbicides. (Con người đang tạo ra kinh hoảng cho tới môi trường thiên nhiên vì chưng dùng dung dịch trừ thâm thúy và dung dịch trừ cỏ).

- The huge amount of waste from humans is a major threat vĩ đại the environment (Lượng rác rưởi thải to con kể từ quả đât là 1 trong côn trùng rình rập đe dọa rộng lớn so với môi trường).

- This money should be invested in reducing the number of pollutants released into the air. (Số chi phí này nên được góp vốn đầu tư nhập việc hạn chế con số hóa học độc hại thải nhập ko khí).

- Environmental pollution is threatening natural habitats/coastal ecosystems. (Ô nhiễm môi trường thiên nhiên đang được rình rập đe dọa môi trường thiên nhiên sinh sống tự động nhiên/hệ sinh thái xanh ven bờ.

Trên đó là toàn cỗ kể từ vựng giờ Anh về chủ thể Pollution - độc hại môi trường thiên nhiên. Hy vọng nội dung bài viết đang được mang đến cho mình một mối cung cấp kỹ năng mới nhất mẻ chung gia tăng vốn liếng kể từ vựng giờ Anh của khách hàng.

Xem thêm: cách viết lại câu trong tiếng anh

Các chúng ta cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm: 

30+ TỪ VỰNG THÔNG DỤNG CHỦ ĐỀ ACTIVITIES

CÁC CẶP TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN KHI SỬ DỤNG TRONG TIẾNG ANH