mệnh đề quan hệ là gì

1. Khái niệm mệnh đề mối liên hệ (Relative Clause)

Mệnh đề mối liên hệ (Relative Clause) nhập giờ Anh là mệnh đề phụ được nối với mệnh đề chủ yếu vì như thế những đại kể từ mối liên hệ hoặc trạng kể từ mối liên hệ, đứng sau danh từ/đại kể từ và bửa nghĩa mang lại danh từ/đại kể từ đó

– Câu ví dụ: I really lượt thích the hat that my mom gave bủ on last year birthday!

Bạn đang xem: mệnh đề quan hệ là gì

Mệnh đề phụ “my mom gave bủ on last year birthday” được gọi là mệnh đề mối liên hệ, được nối với mệnh đề chủ yếu vì như thế trạng kể từ mối liên hệ “that”. Nó đứng sau và bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa mang lại danh kể từ “the hat”, nhằm người nghe biết anh hùng đang được nói đến cái nón nào là.

2. Cấu trúc mệnh đề mối liên hệ (Relative Clause)

Mệnh đề chủ yếu + Đại kể từ quan liêu hệ/Trạng kể từ mối liên hệ + mệnh đề quan liêu hệ

3. Các đại kể từ mệnh đề mối liên hệ (Relative Clause) nhập giờ Anh

Đại kể từ quan liêu hệ Vai trò
Who Đóng tầm quan trọng là mái ấm ngữ hoặc tân ngữ chỉ người nhập mệnh đề nhập hệ, bám theo sau là động kể từ hoặc danh từ

– Câu ví dụ: The little boy who is riding the xe đạp is my kid

Whom Đóng tầm quan trọng là tân ngữ chỉ người nhập mệnh đề mối liên hệ, bám theo sau là danh từ

– Câu ví dụ: The beautiful woman whom we saw yesterday is a doctor

Lưu ý: Ta hoàn toàn có thể dùng “who” thay cho thế mang lại “whom”

Which Đóng tầm quan trọng là mái ấm ngữ hoặc tân ngữ chỉ vật nhập mệnh đề nhập hệ

– Câu ví dụ: The mug which is on the right side is mine

That Chỉ khắp cơ thể láo nháo vật, hoàn toàn có thể dùng để thay thế thế mang lại Who, Whom và Which nhập mệnh đề mối liên hệ xác định

– Câu ví dụ: The little boy that is riding the xe đạp is my kid

Whose Thay mang lại tính kể từ chiếm hữu, bám theo sau whose luôn luôn là 1 trong danh kể từ. Chúng tớ hoàn toàn có thể sử dụng “of which” thay cho thế mang lại “whose”

– Câu ví dụ: The boy whose pen you borrowed yesterday is Harry

4. Các trạng kể từ của mệnh đề mối liên hệ (Relative Clause) nhập giờ Anh

Trạng kể từ quan liêu hệ Vai trò
When Chỉ thời hạn, đứng sau kể từ chỉ thời gian

– Câu ví dụ: May Day is the day when people hold meetings

Tùy nằm trong nhập thời hạn được nói đến, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng at which, on which hoặc  in which để thay thế thế mang lại when

Where Chỉ xứ sở, đứng sau kể từ chỉ điểm chốn

– Câu ví dụ: That xanh lơ house is the house where we used to lớn live

Tùy nằm trong nhập xứ sở được nói đến, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng at which, on which hoặc  in which để thay thế thế mang lại where

Why Chỉ nguyên do, bám theo sau vì như thế chi phí ngữ “the reason”. Why dùng làm thay cho thế mang lại “for the reason”

– Câu ví dụ: He did not tell bủ the reason why he break up with me

Chúng tớ hoàn toàn có thể dùng “for which” để thay thế thế mang lại “why”

5. Các loại mệnh đề mối liên hệ (Relative Clause) nhập giờ Anh

a) Mệnh đề mối liên hệ xác định

Mệnh đề mối liên hệ xác lập là mệnh đề sẽ phải với nhằm xác lập được danh kể từ đứng trước,  nếu như vứt đi thì mệnh đề chủ yếu tiếp tục không tồn tại nghĩa rõ rệt.

Mệnh đề mối liên hệ xác lập hoàn toàn có thể chuồn với toàn bộ những đại kể từ và trạng kể từ mối liên hệ nhập giờ Anh (trừ một số trong những tình huống nước ngoài lệ)

– Câu ví dụ: The girl who is wearing the pink dress is my sister

Mệnh đề mối liên hệ “who is wearing the pink dress” canh ty xác lập được danh kể từ “the girl” tuy nhiên người phát biểu mong muốn nói đến là cô nàng nào là nên gọi là mệnh đề mối liên hệ xác định

b) Mệnh đề mối liên hệ ko xác định

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập là mệnh đề lý giải thêm vào cho danh kể từ đứng trước, nếu như vứt đi mệnh đề chủ yếu vẫn đang còn nghĩa rõ rệt.

Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập thông thường được ngăn với mệnh đề chủ yếu vì như thế những lốt phẩy. Đứng trước mệnh đề mối liên hệ thông thường là tên gọi riêng biệt hoặc những danh kể từ thông thường với những kể từ xác lập như: this, that, these, those, my, his, her…

Đại kể từ mối liên hệ “that” ko được dùng nhập mệnh đề mối liên hệ ko xác định

– Câu ví dụ: My best friend, who is also my cousin, is a famous singer

Mệnh đề mối liên hệ “who is also my cousin” canh ty bổ sung cập nhật tăng chân thành và ý nghĩa mang lại danh kể từ “my best friend”, nếu như quăng quật mệnh đề này chuồn thì câu vẫn đang còn ý nghĩa

c) Mệnh đề mối liên hệ nối tiếp

Mệnh đề mối liên hệ tiếp nối đuôi nhau được dùng làm lý giải, bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho tất cả một mệnh đề đứng trước nó.Trường thích hợp này chỉ dùng đại kể từ mối liên hệ which và sử dụng lốt phẩy nhằm tách nhị mệnh đề.

Mệnh đề tiếp nối đuôi nhau luôn luôn đứng ở cuối câu

– Câu ví dụ: Tim forget Mary’s birthday, which makes her sad

Xem thêm: một năm nhuận có bao nhiêu ngày

Mệnh đề mối liên hệ “which makes her sad” đứng ở cuối câu, bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho tất cả mệnh đề “Tim forget Mary’s birthday”

d) Rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

Khi đại kể từ mối liên hệ là mái ấm ngữ của mệnh đề dữ thế chủ động, tất cả chúng ta lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ, to lớn be (nếu có) và vận động kể từ về dạng V-ing

– Câu ví dụ: The girl who is sitting next to lớn the only boy in class is my sister

➔  The girl sitting next to lớn the only boy in class is my sister

Khi đại kể từ mối liên hệ là mái ấm ngữ của mệnh đề tiêu cực, tất cả chúng ta lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ, to lớn be và vận động kể từ về dạng phân kể từ V2/Ved

– Câu ví dụ: The house which is being built at the moment belongs to lớn Mr. Thomas

➔  The house built at the moment belongs to lớn Mr. Thomas

Khi đại kể từ mối liên hệ bám theo sau vì như thế to lớn be và danh từ/cụm danh kể từ, tất cả chúng ta lược quăng quật đại kể từ mối liên hệ và to lớn be

– Câu ví dụ: Football, which is a very popular sport, is good for health

➔  Football, a very popular sport, is good for health

6. Một số Note về mệnh đề mối liên hệ (Relative Clause) nhập giờ Anh

Khi danh kể từ được nói đến việc là tân ngữ của giới kể từ, tớ hoàn toàn có thể trả giới kể từ cơ đứng trước đại kể từ mối liên hệ. Trường thích hợp này chỉ vận dụng với “which” và “whom”

– Câu ví dụ: Fortunately that we had an old map, without which we would got lost

Các tình huống sẽ phải sử dụng “that”:

Khi cụm kể từ đứng trước đại kể từ mối liên hệ vừa phải là danh kể từ chỉ người và vật – Câu ví dụ: She told bủ a lot about the places and people that he had visited in her country
Khi đại kể từ mối liên hệ bám theo sau danh kể từ với những tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất – Câu ví dụ: This is the most interesting book that I’ve ever read
Khi đại kể từ mối liên hệ bám theo sau danh kể từ chuồn cùng theo với all, only và very – Câu ví dụ: That is all that I can say
Khi đại kể từ mối liên hệ bám theo sau những đại kể từ cô động (anything, something, someone, nothing,…) – Câu ví dụ: He never says anything that please people

7. Bài tập

 1. A castle is a place … a king or queen lives.
 2. An actress is a woman … plays in films or theatre plays.
 3. This is the girl … mother is from Canada.
 4. This is the time of the year … many people suffer from hayfever.
 5. The flowers … grow in the garden are beautiful

8. Đáp án

 1. A castle is a place where a king or queen lives.
 2. An actress is a woman who plays in films or theatre plays.
 3. This is the girl whose mother is from Canada.
 4. This is the time of the year when many people suffer from hayfever.
 5. The flowers which grow in the garden are beautiful.

Đăng ký đánh giá chuyên môn giờ Anh

Mệnh đề mối liên hệ là một trong trong mỗi kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản của giờ Anh. Đây là bước trước tiên nhằm thi công chân móng vững chãi nhập quy trình đoạt được giờ Anh của người sử dụng.

Qua những ví dụ giản dị sau, ACET kỳ vọng tiếp tục khiến cho bạn hiểu, bổ sung cập nhật tăng kỹ năng và kiến thức về mệnh đề mối liên hệ (Relative Clauses).

Mệnh đề mối liên hệ ko khó khăn tuy nhiên dễ dàng thực hiện chúng ta bị lầm lẫn trong số những mệnh đề cùng nhau.

Nếu bạn thích bắt chắc thêm những kỹ năng và kiến thức về giờ Anh nhằm luyện ganh đua IELTS, Anh ngữ học tập thuật. Đăng ký tức thì khóa huấn luyện và đào tạo, ưu đãi tương thích mang lại những người dân mới nhất chính thức học tập giờ Anh bên trên ACET.

Link ĐK kiểm tra: https://mamnonuocmoxanh.edu.vn/ae-c

Chương trình học tập Anh ngữ học tập thuật – luyện ganh đua IELTS của ACET:

1. Anh ngữ học tập thuật (Academic English)

Chương trình Anh ngữ Học thuật (Academic English – giờ Anh du học tập và dự bị đại học) nhằm mục tiêu chuẩn bị mang lại học tập viên nền tảng giờ Anh và kĩ năng tiếp thu kiến thức bên trên môi trường xung quanh ĐH. 

Ngoài rèn luyện thạo 4 kĩ năng quan trọng nhập IELTS, học tập viên còn được nâng lên tài năng tự động học tập, thuyết trình, suy nghĩ phản biện, nghe giảng, chú thích, hiểu tài luyện, ghi chép luận và báo cáo…

Chương trình Anh ngữ học tập thuật bên trên ACET ko phía chúng ta bám theo lối học tập công cụ, luyện đề kiểu mẫu đã có sẵn trước một cơ hội phạm vi tuy nhiên là thi công hành động tự nhiên, chuyên môn thật sự với giờ Anh. 

Bạn hoàn toàn có thể áp dụng nhập môi trường xung quanh Đại học tập Quốc Tế và thâu tóm thời cơ nghề nghiệp và công việc toàn thế giới.

Tùy nhập Lever vẫn xong xuôi, học tập viên sẽ tiến hành liên thông nhập lịch trình Cao đẳng, Dự bị Đại học tập của UTS Insearch và thời cơ gửi tiếp nhập nhiều ngôi trường Đại học tập bên trên Úc. 

2. Tiếng Anh giành cho trung học cơ sở (First Steps)

Chương trình Anh ngữ First Step được design thích hợp mang lại học tập viên ở khoảng tuổi Trung học tập Cơ Sở (11-15 tuổi).

Xem thêm: bản đồ đông nam á

Học viên sẽ tiến hành thi công nền tảng Anh ngữ Tổng quát tháo và Anh ngữ Học thuật. Từ cơ, những các bạn sẽ dần dần hoàn mỹ 4 kĩ năng cần thiết là: Nghe – Viết – Đọc – Nói nhằm ganh đua lấy chứng từ Anh ngữ quốc tế.

Đặc biệt, lịch trình First Step còn tồn tại khóa luyện ganh đua IELTS sâu sát giành cho học tập viên ở lứa tuổi trung học cơ sở (IELTS for Teens). Các các bạn sẽ được chuẩn bị những kĩ năng giờ Anh cần thiết và kế hoạch thực hiện bài xích ganh đua IELTS một cơ hội hiệu suất cao nhằm đạt thang điểm kể từ 6.5 – 7.5. 

Tại sao nên lựa chọn ACET?

 • 20 năm kinh nghiệm tay nghề giảng dạy độc quyền về Anh ngữ Học thuật bám theo tiêu xài chuẩn chỉnh Úc
 • Giáo trình Anh ngữ học tập thuật độc quyền được design và update vì như thế Học viện Ngôn ngữ UTS Insearch – Trường ĐH Công nghệ Sydney
 • Trực nằm trong tổ chức triển khai dạy dỗ quốc tế IDP Education – mái ấm đồng chiếm hữu kỳ ganh đua IELTS
 • 80% học tập viên đạt IELTS 6.0+ trở lên
 • Đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn chỉnh quốc tế (TESOL, CELTA,…) với trình độ cao, nhiều kinh nghiệm tay nghề giảng dạy Anh ngữ và luyện ganh đua IELTS
 • Cơ hội sẽ có được học tập bổng và trong suốt lộ trình gửi tiếp cho tới 63 ngôi trường ĐH tiên phong hàng đầu Anh – Úc – Mỹ – New Zealand – Singapore

ACET – Australian Centre for Education and Training