lớp trưởng tiếng anh là gì

Lớp trưởng là người dân có dùng cho tối đa vô lớp nhập cuộc thẳng chung nghề giáo công ty nhiệm toàn bộ những việc vô lớp.

Bạn đang xem: lớp trưởng tiếng anh là gì

1.

Rose là một trong những lớp trưởng tận tụy.

Rose is an excellent class monitor.

2.

Làm lớp trưởng đồng nghĩa tương quan chúng ta nên Chịu đựng nhiều trách móc nhiệm rộng lớn.

Being a class monitor means extra responsibilities.

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

Chúng tớ nằm trong học tập một số trong những kể từ vựng giờ Anh sở hữu tương quan cho tới chủ thể ban cán sự lớp nha!

- class committee (ban cán sự lớp)

- class staff (thành viên ban cán sự lớp)

- class monitor (lớp trưởng)

- class vice academic (lớp phó học tập tập)

Xem thêm: đổi đơn vị độ dài

- class vice discipline (lớp phó kỷ luật)

- class secretary (bí thư lớp)

- class treasurer (thủ quỹ)