// là gì trong toán học

Các ký hiệu vô toán học tập được dùng Khi triển khai những quy tắc toán không giống nhau. Việc xem thêm những đại lượng Toán học tập trở thành đơn giản rộng lớn khi sử dụng ký hiệu toán học tập. Trên thực tiễn, định nghĩa toán học tập dựa vào trọn vẹn vô những số lượng và ký hiệu. Chính chính vì thế, việc nắm vững những ký hiệu toán học tập trở thành vô nằm trong cần thiết với học viên.

1. Các ký hiệu toán học tập cơ bản

Bạn đang xem: // là gì trong toán học

Các ký hiệu vô toán học tập cơ bạn dạng canh ty trái đất thao tác một cơ hội lý thuyết với những định nghĩa toán học tập. Chúng tớ ko thể thực hiện toán nếu như không tồn tại những ký hiệu. Các tín hiệu và ký hiệu toán học tập đó là thay mặt đại diện của độ quý hiếm. Những tâm trí toán học tập được thể hiện tại bằng phương pháp dùng những ký hiệu. Nhờ trợ canh ty của những ký hiệu, một trong những định nghĩa và ý tưởng phát minh toán học tập chắc chắn được lý giải rõ rệt rộng lớn. Dưới đấy là list những ký hiệu toán học tập cơ bạn dạng thông thường được dùng.

 Ký hiệu Tên ký hiệu Ý nghĩa Ví dụ
= dấu bằng  bình đẳng 3 = 1 + 2
3 tự 1 + 2
không vết bằng bất bình đẳng 3 ≠ 4
3 ko tự 4
khoảng chừng tự nhau xấp xỉ sin (0,01) ≈ 0,01,
a ≈ b tức thị a xấp xỉ tự bb

/

bất đồng đẳng nghiêm nghị ngặt lớn hơn 4/ 3
lớn rộng lớn 3 
< bất đồng đẳng nghiêm nghị ngặt nhỏ hơn 3 < 4 
3 nhỏ rộng lớn 4
bất bình đẳng lớn rộng lớn hoặc bằng 4 ≥ 3, a ≥ b là kí hiệu mang lại a to hơn hoặc tự b 
bất bình đẳng nhỏ rộng lớn hoặc bằng 3 ≤ 4,
a ≤ b tức thị a nhỏ rộng lớn hoặc tự b
()

dấu ngoặc đơn

tính biểu thức phía bên trong đầu tiên 2 × (4 + 6) = 20 
[]

dấu ngoặc

tính biểu thức phía bên trong đầu tiên [(8 + 2) × (1 + 1)] = 20 
+ dấu cộng  thêm vào 1 + 3 = 4
- dấu trừ 

phép trừ

4 - 1 = 3
± cộng - trừ cả quy tắc nằm trong và trừ 3 ± 1 = 1 hoặc 2
± trừ - cộng cả quy tắc trừ và cộng 3 ∓ 2 = 1 hoặc 5
* dấu hoa thị phép nhân 2 * 5 = 10
× dấu thời gian phép nhân 2 × 4 = 8
. dấu chấm chân phép nhân 3 ⋅ 4 = 12
÷ dấu hiệu phân chia sự phân chia 4 ÷ 2 = 2
/

dấu gạch men chéo

sự phân chia 4/2 = 2
- đường chân trời chia / phân số $\frac{6}{3}$ = 2
mod modulo tính toán phần còn dư 9 mod 2 = 1
. giai đoạn = Stage dấu thập phân 3,56 = 3 + 56/100
$a^{b}$ quyền lực số mũ $3^{3}$ = 9 
a ^ b dấu mũ số mũ 3 ^ 3 = 9
√ a căn bậc hai √ a ⋅ √ a  = a √ 4 = ± 2
$\sqrt[3]{a}$ gốc hình khối $\sqrt[3]{f}$ ⋅ $\sqrt[3]{f}$ ⋅ $\sqrt[3]{f}$  = f $\sqrt[3]{27}$ = 3
$\sqrt[4]{a}$ gốc loại tư $\sqrt[4]{g}$ ⋅ $\sqrt[4]{g}$  ⋅ $\sqrt[4]{g}$  ⋅ $\sqrt[4]{g}$ = g

$\sqrt[4]{81}$ = ± 3

$\sqrt[n]{a}$ gốc loại n (gốc)   với n = 3, $\sqrt[n]{27} = 3$
% phần trăm 1% = 1/100 10% × trăng tròn = 2
phần nghìn 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% 10 ‰ × trăng tròn = 0,2
ppm mỗi triệu 1ppm = 1/1000000 10ppm × trăng tròn = 0,0002
ppb mỗi tỷ 1ppb = 1/1000000000 10ppb × trăng tròn = 2 × $10^{-7}$
ppt mỗi ngàn tỷ 1ppt = $10^{-12}$ 10ppt × trăng tròn = 2 × $10^{-10}$

Các ký hiệu vô toán học tập

2. Các ký hiệu số vô toán học

Tên Tây Ả Rập Roman Đông Ả Rập Do Thái
không 0   ٠  
một 1 ١ א
hai 2 II ٢ ב
ba 3 III ٣ ג
bốn 4 IV ٤ ד
năm 5 V ٥ ה
sáu 6 VI ٦ ו
bảy 7 VII ٧ ז
tám 8 VIII ٨ ח
chín 9 IX ٩ ט
mười 10 X ١٠ י
mười một  11  XI  ١١ יא
mười hai 12 XII  ١٢ יב
mười ba 13 XIII ١٣ יג
mười bốn 14 XIV ١٤ יד
mười lăm 15  XV ١٥ טו
mười sáu 16 XVI ١٦ טז
mười bảy 17 XVII ١٧ יז
mười tám 18 XVIII ١٨ יח
mười chín 19 XIX ١٩ יט
hai mươi 20 XX ٢٠ כ
ba mươi 30 XXX  ٣٠ ל
bốn mươi 40 XL ٤٠ מ
năm mươi 50 L ٥٠ נ
sáu mươi 60 LX ٦٠ ס
bảy mươi 70 LXX ٧٠ ע
tám mươi 80 LXXX ٨٠ פ
chín mươi 90 XC  ٩٠ צ
một trăm  100 C ١٠٠ ק

>>>Nắm đầy đủ 9+ đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông một cơ hội đơn giản nằm trong trong suốt lộ trình ôn được cá thể hóa phù phù hợp với bạn dạng thân<<<

3. Ký hiệu đại số

Ký hiệu  Tên ký hiệu  Ý nghĩa  Ví dụ 
x biến x giá trị ko xác lập cần thiết tìm 3x = 6 thì x = 2

tương đương giống hệt  
bằng nhau theo dõi quyết định nghĩa bằng nhau theo dõi quyết định nghĩa  
: = bằng nhau theo dõi quyết định nghĩa bằng nhau theo dõi quyết định nghĩa  
~ khoảng chừng tự nhau xấp xỉ yếu 2,5 ~ 33
khoảng chừng tự nhau xấp xỉ sin (0,01) ≈ 0,01
tỷ lệ với tỷ lệ với b ∝ a Khi b = ka, k hằng số
vô cực  vô cực   
ít rộng lớn thật nhiều so sánh với ít rộng lớn thật nhiều so sánh với 1 ≪ 1000000000
lớn rộng lớn nhiều lớn rộng lớn nhiều 1000000000 ≫ 1
() dấu ngoặc đơn tính toán biểu thức phía vô trước tiên 2 * (4 + 5) = 18
[] dấu ngoặc tính toán biểu thức phía vô trước tiên [(1 + 0,5) * (1 + 3)] = 6
{} dấu ngoặc nhọn  thiết lập  
⌊ x ⌋ làm tròn trĩnh số vô ngoặc trở thành số nguyên vẹn thấp hơn làm tròn trĩnh số vô ngoặc trở thành số nguyên vẹn thấp hơn ⌊4,3⌋ = 4
⌈ x ⌉ làm tròn trĩnh số vô ngoặc trở thành số nguyên vẹn rộng lớn hơn làm tròn trĩnh số vô ngoặc trở thành số nguyên vẹn rộng lớn hơn ⌈4,3⌉ = 5
x ! giai thừa giai thừa 4! = 1.2.3.4  
| x | giá trị tuyệt đối  giá trị tuyệt đối | -3 | = 3 
f ( x ) hàm của x các độ quý hiếm của x ánh xạ trở thành f (x) f ( x ) = 2 x +4 
( f ∘ g ) thành phần chức năng ( h ∘ i ) ( x ) = h ( i ( x )) h ( x ) = 5 x , i ( x ) = x -3 ⇒ ( h ∘ i ) ( x ) = 5 ( x -3)
( a , b ) khoảng thời hạn mở ( a , b ) = { hắn | a < hắn < b } c ∈ (3,7)
[ a , b ] khoảng thời hạn đóng  [ a , b ] = { j | a ≤ j ≤ b } j ∈ [3,7]
thay thay đổi / không giống biệt thay thay đổi / không giống biệt ∆ t = $t_{x+1}$ - $t_{x}$ 
  Δ = $b^{2}$ - 4 ac  
sigma tổng - tổng của toàn cỗ những độ quý hiếm vô phạm vi của chuỗi

∑ $x_{i}$ = $x_{1}$ + $x_{2}$ + ... + $x_{n-1}$ + $x_{n}$

∑∑ sigma

tổng kép

$\sum_{j=1}^{3}$ $\sum_{i=1}^{9}$ $x_{i,j}$ = $\sum_{i=1}^{9}$ $x_{i,1}$ + $\sum_{i=1}^{8}$ $x_{i,3}$
số pi vốn sản phẩm - thành phầm của toàn cỗ những độ quý hiếm vô phạm vi  ∏ $x_{i}$ = $x_{1}$ ∙ $x_{2}$ ∙ ... ∙ $x_{n-1}$ ∙ $x_{n}$
e hằng số/ số Euler e = 2,718281 ... e = lim $(1 + 1 / x)^{x}$ , vô cơ x → ∞
γ hằng số  γ = 0,5772156649 ...  
φ Tỉ lệ vàng tỷ lệ ko đổi  
π hằng số pi π = 3,1415926 ...
là tỷ số đằm thắm chu vi hình tròn trụ và 2 lần bán kính của hình tròn trụ đó

 
d⋅π  = 2⋅ π ⋅ r =c

4. Các ký hiệu phần trăm và thống kê

Ký hiệu  Tên ký hiệu  Ý nghĩa  Ví dụ 
P ( A ) hàm xác suất xác suất của một sự khiếu nại A P ( A ) = 0,3 
P ( A ⋂ B ) xác suất những sự khiếu nại phó nhau

xác suất của những sự khiếu nại A và sự khiếu nại B

 

P ( A ⋃ B )

xác suất kết hợp  xác suất của những sự khiếu nại A hoặc sự khiếu nại B    
P ( A | B ) hàm phần trăm sở hữu điều kiện xác suất của việc khiếu nại A mang lại trước việc khiếu nại đang được xẩy ra B   
f ( x )

hàm tỷ lệ phần trăm (pdf)

Q ( a ≤ x ≤ b ) =  ∫ f ( x ) dx f ( x ) = 2x+3  
F ( x ) hàm phân phối (cdf)    
μ dân số trung bình

giá trị dân sinh trung bình 

μ = 12 
E ( X ) kỳ vọng  giá trị kỳ vọng của X (X là phát triển thành ngẫu nhiên) E ( X ) = 10

E ( X | Y )

giá trị kỳ vọng sở hữu điều kiện giá trị kỳ vọng của X mang lại trước Y E ( X | Y = 33 ) = 90
var ( X ) phương sai  phương sai của phát triển thành tình cờ X var ( X ) = 3 
$\sigma ^{2}$ phương sai  phương sai của những giá bán trị $\sigma ^{2}$ = 9 
std ( X ) độ chênh chếch chuẩn  giá trị chừng chênh chếch chuẩn chỉnh của X (X là phát triển thành ngẫu nhiên) std ( X ) = 3 
$\sigma _{X}$ độ chênh chếch chuẩn độ chênh chếch chuẩn chỉnh của phát triển thành X ngẫu nhiên $\sigma _{x}$  = 4 
trung bình giá trị khoảng  của phát triển thành X (ngẫu nhiên) = 5
cov ( X , Y ) hiệp phương sai giá trị hiệp phương sai của những phát triển thành tình cờ X và Y cov ( X, Y ) = 6 
corr ( X , Y ) tương quan sự đối sánh tương quan của những phát triển thành tình cờ X và Y corr ( X, Y ) = 0,7 
$\rho _{X,Y}$ tương quan sự đối sánh tương quan của những phát triển thành tình cờ X và Y $\rho _{X,Y}$ = 0,8

tổng

tổng của toàn cỗ những độ quý hiếm vô phạm vi của chuỗi $\sum_{i=1}^{3} x_{i} = x_{1} + x_{2} + x_{3}$
∑∑

tổng kép

tổng kết kép $\sum_{j=1}^{3} \sum_{i=1}^{9} x_{i,j} = \sum_{i=1}^{9} x_{i,1} + \sum_{i=1}^{8} x_{i,3}$
Mo mốt giá trị xuất hiện tại thông thường xuyên nhất   
MR tầm trung MR = ( $x_{1} + x_{2}$ ) / 2 vô cơ $x_{1}$là max, $x_{2}$ là min   
Md trung bình mẫu    
$Q_{1}$  phần tư đầu tiên     
$Q_{2}$  phần tư loại nhị / trung vị     
$Q_{3}$  phần tư loại thân phụ / phần tư trên    
x

trung bình mẫu

Xem thêm: tháng 4 có bao nhiêu ngày

giá trị trung bình   

$s^{2}$

giá trị phương sai mẫu phương sai mẫu  $s^{2}$ = 8 
s độ chênh chếch chuẩn chỉnh mẫu độ chênh chếch chuẩn s = 2
$z_{x}$ giá trị điểm chuẩn $z_{a} = (a - \bar{a}) / s_{a}$  
X ~ phân phối  phân phối của phát triển thành tình cờ X X ~ N (0,2)
N ( μ , $\sigma ^{2}$ ) phân phối bình thường  phân phối gaussian X ~ N (0,2)
Ư ( a , b ) phân thân phụ đồng đều xác suất đều bằng nhau vô phạm vi x, hắn   X ~ U (0,2)
exp (λ) phân phối theo dõi cung cấp số nhân f ( hắn ) = $\lambda e^{-\lambda y}$ , vô cơ hắn ≥0  
gamma ( c , λ) phân phối gamma f ( x ) = $\lambda$ $cx^{c-1} e^{-\lambda x} /$ Γ ( c ) với x ≥0  
χ 2 ( h ) phân phối chi bình phương f ( x ) =  $x^{h/2-1} e^{-x/2} / (2^{h/2} \Gamma (h/2))$  
F ( k 1 , k 2 ) phân phối F    
Bin ( n , p ) phân phối nhị thức

f ( k ) =${(1-p)^{nk}}_{n}C_{k} p^{k}$

 
Poisson (λ) phân phối Poisson f ( k ) = $(\lambda ^{k}e^{-\lambda }) / k!$  
Geom ( p ) phân thân phụ hình học    
Bern ( p ) Phân phối Bernoulli    

5. Ký hiệu giải tích và phân tích

Ký hiệu  Tên ký hiệu  Ý nghĩa  Ví dụ 
lim giới hạn giới hạn của một hàm $\lim_{x\rightarrow x_{0}} f(x) = 1 $
ε epsilon số cực kỳ nhỏ, ngay gần tự không ε → 0
hằng số 

e = 2,7182818 ...

e = $\lim_{}(1+1/x)^{x}$ , vô cơ x → ∞
y ' đạo hàm  đạo hàm -  Lagrange ($x^{9}$) '= 9 $x^{8}$
y '' đạo hàm loại hai  đạo hàm của đạo hàm 72 $x^{7}$ = ( $x^{9}$) '' 

$y^{n}$

đạo hàm loại n  n đợt đạo hàm 32 = (4 $x^{3}$ )$^{(3)}$
$\frac{dy}{dx}$ dẫn xuất  dẫn xuất - ký hiệu Leibniz d (4 $x^{3}$ ) / dx = 16 $x^{2}$
$\frac{d^{2}y}{dx^{2}}$ dẫn xuất loại hai đạo hàm của đạo hàm $d^{2}$ (4 $x^{3}$ ) / d$x^{2}$ = 32 x 
$\frac{d^{n}y}{dx^{n}}$     dẫn xuất loại n n đợt dẫn xuất  
\ dot {y} đạo hàm thời gian ( ký hiệu Newton ) đạo hàm theo dõi thời gian  
đạo hàm thời hạn loại hai đạo hàm của đạo hàm  
$D_{x}y$ dẫn xuất  dẫn xuất - ký hiệu Euler  
${D_{x}}^{2}y$ Dẫn xuất loại hai đạo hàm của đạo hàm  
\ frac {\ một trong những phần f (x, y)} {\ một trong những phần x} đạo hàm riêng   $\partial (a^{2} + b^{2})/\partial a= 2a$
Tích phân  đối lập với dẫn xuất ∫ f (x) dx = 1 
∫∫ tích phân kép   ∫∫ f (x, y) dxdy
∫∫∫ tích phân ba   ∫∫∫ f (x, hắn, z) dxdydz
tích phân đường    
tích phân mặt phẳng đóng    
tích phân lượng đóng    
[ a , b ]

khoảng thời hạn đóng

[ hắn , z ] = { k | hắn ≤ k ≤ z }  
( a , b ) khoảng thời hạn mở

( i , j ) = {w | i< w < j }

 
i đơn vị tưởng tượng i ≡ √ -1 z = 2,5 + 2 i
z* liên phù hợp phức z = a + ci → z * = a - ci z * = 2,5 - 2 i
Re ( z ) phần thực của một trong những phức z = a + ci → Re ( z ) = a Re (2,5- 2 i ) = 2,5 
Im ( z ) phần ảo của một trong những phức z = a + qi → Im ( z ) = q Im (3,5 -  3i ) = - 3
| z | giá trị tuyệt đối | z | = | a + li | = √ $(a^{2} + l^{2})$  
arg ( z ) đối số của một trong những phức chính là góc của nửa đường kính (trong mặt mũi bằng phức)  
nabla / del toán tử gradient / phân kỳ  
vector    
đơn vị véc tơ    
x * y tích chập  y ( j ) = x ( j ) * h ( j )  
biến thay đổi laplace 

F ( hắn ) = { f ( o )}

 
biến thay đổi Fourier X (ω) = { f ( p)}  
δ hàm delta    
vô cực  vô cực   

>> Xem thêm: Lý thuyết số phức và cơ hội giải những dạng bài xích tập luyện cơ bản

Đăng ký ngay lập tức nhằm nhận bí quyết bắt đầy đủ kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích tập luyện Toán đua trung học phổ thông Quốc Gia chừng quyền của VUIHOC

6. Các ký hiệu vô toán hình học

Ký hiệu Tên ký hiệu Ý nghĩa Ví dụ
góc tạo tự nhị tia ∠ABC = 60 °

góc đo được 

  ABC = 50 °
góc hình cầu   AOB = 40 °
góc vuông bằng 90 ° α = 90 °
° độ 1 vòng = 360 ° α = 60 °
deg  độ 1 vòng = 360deg α = 60deg
' nguyên tố arcminute, 1 ° = 60 ' α = 60 ° 59 ′
"

số yếu tắc kép

arcsecond, 1 ′ = 60 ″ α = 60 ° 59′59 ″
hàng dòng vô tận   
AB đoạn thẳng từ điểm A tới điểm B  
tia  bắt đầu kể từ điểm A  
cung cung kể từ điểm A tới điểm B  = 30 °
vuông góc đường vuông góc (tạo góc 90 °) AC ⊥ AD 
song tuy vậy, tương đồng song song AB ∥ DE 
~ đồng dạng  hình dạng tương tự nhau, hoàn toàn có thể ko nằm trong kích thước ∆ABC ~ ∆XYZ
Δ hình tam giác Hình tam giác ΔABC≅ ΔBCD
| x - hắn | khoảng cách khoảng cơ hội đằm thắm điểm x & điểm y | x - hắn | = 5
π số pi π = 3,1415926 ... π ⋅ d = 2. r.π = c 
rad  radian   đơn vị góc radian 360 ° = 2π rad
radian đơn vị góc radian 360 ° = 2π c
grad  gons        cấp đơn vị chức năng đo góc  360 ° = 400 grad
g gons cấp đơn vị chức năng đo góc  360 ° = 400g 

>> Xem thêm thắt bài xích viết: Tổng phù hợp công thức toán hình 12 rất đầy đủ dễ dàng lưu giữ nhất

7. Biểu tượng Hy Lạp

Chữ viết lách hoa Chữ loại thường Tên vần âm Hy Lạp Tiếng Anh tương đương Tên chữ cái
Phát âm
A α Alpha a al-fa 
B β Beta b be-ta
Γ γ Gamma g ga-ma
Δ δ Delta  d del-ta
E ε Epsilon đ ep-si-lon
Z ζ Zeta  z ze-ta
H η Eta  h eh-ta
Θ θ Theta th te-ta 
ι Lota  tôi io-ta
K κ Kappa  k ka-pa 
Λ λ Lambda l lam-da
M μ Mu m m-yoo 
N ν Nu noo
Ξ ξ Xi x x-ee
O o Omicron o-mee-c-ron
Π π Pi p pa-yee
Ρ ρ Rho r hàng
Σ σ Sigma  sig-ma
Τ τ Tau t ta-oo
Υ υ Upsilon u oo-psi-lon
Φ φ Phi  ph học phí
Χ χ Chi ch

kh-ee

Ψ ψ Psi ps p-see
Ω ω Omega o o-me-ga

8. Số La Mã

Số  Số la mã 
0  
1
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11  XI 
12 XII 
13 XIII
14 XIV
15  XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
30 XXX 
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
80 LXXX
90 XC 
100 C
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D
600

DC

700 DCC
800 DCCC
900 CM 
1000 M
5000 V
10000 X
50000 L
100000 C
500000 D
1000000 M

9. Biểu tượng logic

Ký hiệu Tên ký hiệu Ý nghĩa Ví dụ
x . y
^ dấu nón / vết mũ x ^ y
& dấu và

x & y

+ thêm hoặc x + y
dấu nón hòn đảo ngược hoặc x ∨ y
| đường trực tiếp đứng hoặc x | y
x '  trích dẫn duy nhất không - phủ định x '
$\bar{x}$  quầy bar không - phủ định $\bar{x} $
¬ không không - phủ định ¬ x
! dấu chấm than không - phủ định ! x
khoanh tròn trĩnh vết nằm trong / oplus độc quyền hoặc - xor x ⊕ y
~ dấu ngã phủ định ~ x
ngụ ý    
tương đương khi và chỉ Khi (iff)  
tương đương khi và chỉ Khi (iff)  
cho vớ cả    
có tồn tại    
không tồn tại    
vì thế    
bởi vì như thế / kể từ    

10. Đặt ký hiệu lý thuyết

Ký hiệu Tên ký hiệu Ý nghĩa Ví dụ 
{} thiết lập  tập phù hợp những yếu đuối tố A = {3,5,9,11},
B = {6,9,4,8}
A ∩ B giao  các thành phần đôi khi nằm trong nhị tụ hợp A và B A ∩ B = {9}
A ∪ B hợp  các đối tượng người tiêu dùng nằm trong tập luyện A hoặc tập luyện B A ∪ B = {3,5,9,11,6,4,8}
A ⊆ B tập phù hợp con A là tập luyện con cái của B. Tập A được tiến hành tập luyện B. {9,14} ⊆ {9,14}
A ⊂ B tập phù hợp con cái nghiêm nghị ngặt Tập phù hợp A là 1 trong những tập luyện con cái của tụ hợp B, tuy nhiên A ko tự B. {9,14} ⊂ {9,14,29}

A ⊄ B

không nên tụ hợp con

Một tập luyện tụ hợp ko là tập luyện con cái của tập luyện còn lại 

{9,66} ⊄ {9,14,29}
A ⊇ B   tập phù hợp A là 1 trong những siêu tụ hợp của tụ hợp B và tụ hợp A bao hàm tụ hợp B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A ⊃ B   A là 1 trong những tập luyện siêu của B, song tập luyện B ko tự tập luyện A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
$2^{A}$ bộ nguồn tất cả những tập luyện con cái của A  
\ mathcal {P} (A) bộ nguồn tất cả những tập luyện con cái của A  
A = B bình đẳng Tất cả những thành phần tương tự nhau  A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
$A^{c}$ bổ sung tất cả những đối tượng người tiêu dùng đều ko nằm trong tụ hợp A  
A \ B bổ sung tương đối đối tượng thuộc sở hữu tập luyện A song ko thuộc sở hữu B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
A - B bổ sung tương đối đối tượng thuộc sở hữu tập luyện A và ko thuộc sở hữu tập luyện B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
AB = {9,14}
A ∆ B sự khác lạ đối xứng

các đối tượng người tiêu dùng nằm trong A hoặc B tuy nhiên ko tập luyện phó của chúng

Xem thêm: (a b)^2

A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A ⊖ B sự khác lạ đối xứng các đối tượng người tiêu dùng nằm trong A hoặc B tuy nhiên ko nằm trong phù hợp của chúng A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈ A phần tử của,
thuộc về
  A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉ A không nên thành phần của   A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) cặp  bộ thuế tập luyện của 2 yếu đuối tố  
A × B   tập phù hợp toàn bộ những cặp hoàn toàn có thể được bố trí kể từ A và B  
| A | bản chất số thành phần của tập luyện A  
#A bản chất số thành phần của tập luyện A A = {3,9,14}, # A = 3
| thanh dọc như vậy mà A = {x | 3 <x <14}
aleph-null bộ số bất ngờ vô hạn  
aleph-one số lượng số trật tự kiểm điểm được  
Ø bộ trống Ø = {} C = {Ø}
\ mathbb {U} bộ phổ quát tập phù hợp toàn bộ những độ quý hiếm sở hữu thể  
$\mathbb{N}_{0}$ bộ số bất ngờ / số nguyên vẹn (với số 0) $\mathbb{N}_{0}$ = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ $\mathbb{N}_{0}$
$\mathbb{N}_{1}$ bộ số bất ngờ / số nguyên vẹn (không sở hữu số 0) $\mathbb{N}_{1}$ = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ $\mathbb{N}_{1}$
\ mathbb {Z} bộ số nguyên  = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈ \ mathbb {Z}
\ mathbb {Q} bộ số hữu tỉ \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b ∈ \ mathbb {Z}} 2/6 ∈ \ mathbb {Q}
\ mathbb {R} bộ số thực \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈ \ mathbb {R}
\ mathbb {C} bộ số phức \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i ∈ \ mathbb {C}