kinh vu lan báo hiếu

NGHI THỨC TỤNG

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Bạn đang xem: kinh vu lan báo hiếu

(Thắp 3 cây hương thơm, quỳ thật thà, ráng hương thơm ngang trán niệm rộng lớn bài bác Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng trở nên kính

Gởi bám theo đám mây hương

Phảng phất từng mươi phương

Cúng nhường nhịn ngôi Tam Bảo

Thề trọn vẹn đời lưu giữ đạo

Theo tự động tánh thực hiện lành

Cùng pháp giới bọn chúng sanh

Cầu Phật kể từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học tập vững vàng bền

Xa bể đau đớn mối cung cấp mê

Chóng trở lại bờ giác.

(Xá rồi gọi tiếp bài bác kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, đem đức lành lặn phổ hoá bọn chúng sinh. Chúng con cái một dạ chí trở nên, cúng nhường nhịn trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện từng cả thân phụ ngôi Tam hướng dẫn, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo công ty Di-đà, nằm trong là Bồ-tát, những vị Thánh Tăng. Hiệp thân phụ cõi mươi phương Tăng bọn chúng, ước kể từ bi tiếp phỏng hương thơm linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thoát, u phụ vương hiện tại thế phước tăng lâu ngôi trường. Khắp bọn chúng sinh rõ ràng đàng đạo đức nghề nghiệp, bay muội mải hội chứng bậc quang đãng minh. Ngưỡng ước đức cả oai phong linh, kể từ bi thương xót minh chứng hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm hương thơm nhập lư và gọi bài bác kệ nghiền thán Phật)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy dỗ từng trời người,

Cha lành lặn công cộng tư loại,

Quy nó tròn trặn một niệm,

Dứt tinh khiết nghiệp thân phụ kỳ,

Xưng dương nằm trong nghiền thán,

Ức kiếp ko tận cùng.

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thông thường trống rỗng lặng,

Đạo thông cảm ko thể suy nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang đãng sáng sủa ngời,

Trước bảo toạ thân thuộc con cái hình ảnh hiện tại,

Cúi đầu van nài thệ nguyện quy nó.

(Xá 1 xá rồi xướng lạy)

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tận hư vô đổi mới pháp giới, vượt lên trên, hiện tại, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thông thường trụ Tam hướng dẫn. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Ta-bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương Cực lạc toàn cầu đại kể từ đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

(Đứng hoặc ngồi tùy ý, vô chuông mõ và đồng tụng)

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương thơm vừa vặn bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mươi phương

Hiện trở nên mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ ràng biết ngọn hương thơm chí thiềng

Pháp thân thuộc toàn thể hiện tại tiền

Chứng minh hương thơm nguyện phước ngay tắp lự ban mang lại.

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ-TÁT. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô lo ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority.

Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén rời khỏi domain authority, người tình đề tát đoả bà domain authority, quái ha tát đoả bà domain authority, quái ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án, tát bàn rời khỏi trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát toả.

Nam tế bào vớ kiết lật đoả, nó mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật rời khỏi lăng đà bà.

Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì hê rị, quái ha bàn nhiều rơi mế, tát bà a thả đậu du vày, a thệ dựng, tát bà tát nhiều, mãng cầu quái bà dà, quái trừng trị đạt đậu, đát điệt thả. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, quái ha người tình đề tát đoả, tát bà tát bà, quái rời khỏi quái rời khỏi, quái hê quái hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, phỏng lô phỏng lô, trừng trị xà domain authority đế, quái ha trừng trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi. Mạ mạ trừng trị quái rời khỏi, mục đế lệ, nó hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi, trừng trị rơi trừng trị sâm. Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô, quái rời khỏi, hô lô hô lô, hê rị, tao rời khỏi tao rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô, người tình đề dạ người tình đề dạ, người tình đà dạ người tình đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì, địa rị sắc ni mãng cầu, thân phụ dạ quái mãng cầu, tao bà ha. Tất đà dạ, tao bà ha. Ma ha vớ đà đạ, tao bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn rời khỏi dạ, tao bà ha. Na rời khỏi cẩn trì, tao bà ha. Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi, tao bà ha. Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tao bà ha. Ta bà quái ha, a vớ đà dạ, tao bà ha. Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ, tao bà ha. Ba đà quái yết vớ đà dạ, tao bà ha. Na rời khỏi cẩn trì bàn dà rời khỏi dạ, tao bà ha. Ma bà lợi thắng kiết rời khỏi dạ, tao bà ha. Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô kiết đế, thước bàn rời khỏi dạ, tao bà ha.

Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tao bà ha. (3 lần)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT. (3 lần)

KHAI KINH KỆ

Phật pháp rộng lớn thâm thúy vô cùng nhiệm mầu.

Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn tìm hiểu cầu.

Con ni nghe thấy chuyên nghiệp trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI

KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời nói tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở nên Kỳ Thụ viên trung,

Mục Liên mới nhất đặng lục thông,

Muốn mang lại phụ vương u ngoài vòng trầm luân.

Công chăm sóc dục rạm ân dốc trả,

Nghĩa sinh trở nên đạo cả ước đền rồng,

Làm con cái hiếu thảo vi tiên,

Bèn sử dụng huệ nhãn bên dưới bên trên tìm hiểu tầm

Thấy vong kiểu sinh thực hiện ngạ quỷ,

Không nốc ăn tiều tuỵ hình hài,

Mục Liên thấy vậy bi ai!

Biết u đói khát ai hoài tình rạm.

Lo sản phẩm đem dưng kể từ kiểu,

Đặng hứng lòng vô cùng đau đớn xưa nay,

Thấy cơm trắng, u vô cùng lo lắng,

Tay miêu tả che chắn hữu hầu bốc ăn.

Lòng bỏn xẻn chi phí căn ko dứt,

Sợ bọn chúng quái cướp giựt của bà,

Cơm đem chưa tới mồm đà,

Hoá trở nên kêu ca lửa nuốt nhưng mà đặng đâu.

Thấy như thế đau đớn thê thảm,

Mục Kiền Liên mến thương xót thương,

Mau mau về cho tới giảng đàng,

Bạch nằm trong Sư phụ tầm phương giải nàn.

Phật mới nhất bảo rõ rệt căn nơi bắt đầu.

Rằng u ông gốc tội vô cùng thâm thúy,

Dầu ông thần lực nhiệm mầu,

Một bản thân ko thể ai cầu đặng đâu.

Lòng hiếu hạnh của ông dầu rộng lớn,

Tiếng vang tháp canh thấu cho tới cửu Thiên,

Cùng là những bậc Thần kỳ,

Tà quái nước ngoài đạo, tư vì như thế Thiên vương

Cộng thân phụ cõi sáu phương tụ tập dượt,

Cũng ko phương cứu vớt tế u ngươi,

Muốn mang lại cứu vớt đặng mạng người,

Phải nhờ thần lực của mươi phương Tăng.

Pháp cứu vớt tế Ta toan giảng rằng,

Cho quý khách bay ngoài ách nàn

Bèn kêu Mục Thị lại gần,

Truyền mang lại Diệu pháp ân quan trọng thi đua.

Rằm mon Bảy là ngày Tự tứ,

Mười phương Tăng đều dự lễ này,

Phải toan tậu sửa chớ chầy,

Thức ăn trăm số, ngược cây năm màu sắc.

Lại cần tậu chóng ở nệm lót,

Cùng thau, bể, đèn, đuốc, nhang, dầu,

Món ăn tinh nghịch tinh khiết báu mầu,

Đựng vào trong bình chén vọng cầu kính dưng.

Chư Đại đức mươi phương lâu thực

Trong bảy đời sẽ tiến hành siêu thoát,

Lại tăng phụ vương u hiện tại chi phí,

Đặng nhờ phước đức tiêu xài khiên ách nàn.

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đầy đủ,

Dầu ở đâu cũng tụ hội về,

Như người thiền tấp tểnh tô khê,

Tránh điều phiền óc chuyên nghiệp về Thiền-na.

Hoặc người đặng tư toà đạo ngược,

Công tu hành nguyện thoả vô sinh,

Hoặc người lâu hạ kinh hành,

Chẳng ham quyền quý và cao sang ẩn danh lâm tòng.

Hoặc người đặng Lục thông tấn phân phát,

Và những sản phẩm Duyên Giác, Thanh Văn,

Hoặc chư Bồ-tát mươi phương,

Hiện hình thực hiện sãi ở sát bọn chúng sinh.

Đều trì giới vô cùng thanh, vô cùng tịnh,

Đạo đức dày chánh tấp tểnh chơn tâm,

Tất cả những bậc Thánh, phàm,

Đồng lòng lâu lãnh chén cơm lục hoà.

Người này đem tậu rời khỏi vật thực,

Đặng cúng nhường nhịn Tự tứ Tăng thời,

Hiện chi phí phụ kiểu của những người,

Bà con cái quyến nằm trong thảy đều nhờ ơn.

Tam đồ dùng đau đớn chắc chắn rằng thoát ra khỏi,

Cảnh thanh nhàn hạ tận hưởng lâu đương nhiên,

Như còn phụ vương u hiện tại chi phí,

Nhờ này cũng đặng bá niên lâu trường;

Như phụ vương u bảy đời vượt lên trên vãng,

Sẽ hoá sinh về cõi Thiên cung,

Người thời tuấn tú tưởng tượng,

Hào quang đãng phát sáng từng nằm trong châu thân thuộc,

Phật dạy dỗ bảo mươi phương Tăng bọn chúng,

Phải tuân bám theo thể thức sau này:

Trước Lúc lâu thực đàn chay,

Phải cầu chú nguyện cho những người tín gia.

Cầu thất thế u phụ vương thí công ty,

Định tinh thần quán đầy đủ hãy nhớ là,

Cho kết thúc tấp tểnh ý hành thiền,

Mới sử dụng sản phẩm đàn chi phí hiến dưng.

Khi lâu dụng, nên an vật thực,

Trước Phật đài hoặc tự động tháp trung,

Chư Tăng chú nguyện viên dung,

Sau rồi tự ý lâu sử dụng bữa trưa.

Pháp cứu vớt tế Phật vừa vặn rằng dứt,

Mục Liên nằm trong Bồ-tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ phấn chấn mừng,

Mục Liên cũng không còn than khóc rầu buồn.

Mục Liên kiểu cũng trong thời gian ngày ấy,

Kiếp đau đớn về ngạ quỷ được tan,

Mục Liên bạch với Phật rằng:

Mẹ con cái nhờ mức độ Thánh Tăng ngoài nàn.

Lại cũng nhờ oai phong thần Tam hướng dẫn,

Bằng chẳng thì nàn đau đớn khó khăn rời khỏi.

Như sau môn đệ xuống tóc,

Vu Lan Bồn pháp sử dụng nhưng mà phỏng sinh.

Độ phụ vương u còn đương bên trên thế,

Hoặc bảy đời hoàn toàn có thể đặng không?

Phật rằng: Lời chất vấn vô cùng thông,

Ta vừa vặn mong muốn rằng con cái ngay tắp lự chất vấn bám theo.

Thiện phái mạnh tử, Tỳ-kheo phái mạnh nữ giới,

Cùng Quốc vương vãi, Thái tử, Đại thần,

Tam công, Tể tướng tá, vịn quan tiền,

Cùng sản phẩm lê loại vạn dân dương gian.

Như chí mong muốn đền rồng ơn phụ vương u,

Hiện bên trên nằm trong thất thế tình rạm.

Đến Rằm mon Bảy từng năm,

Sau Lúc kiết hạ chư Tăng tựu về.

Chính ngày ấy Phật Đà hoan tin vui,

Phải buôn bán bá vị cơm trắng canh,

Đựng vào trong bình chén tinh nhanh,

Chờ giờ Tự tứ bọn chúng Tăng cúng nhường nhịn.

Đặng nguyện cầu tuy vậy đàng ngôi trường lâu,

Chẳng nhức nhối nhức cũng chẳng đau đớn chi,

Cùng cầu thất thế đồng thì,

Lìa điểm ngạ quỷ sinh về nhơn thiên,

Đặng tận hưởng phước nhân duyên phấn chấn rất đẹp,

Lại xa xôi ly biệt nàn đau đớn vô cùng thân thuộc,

Môn sinh Phật tử vồ cập,

Hạnh tu hiếu thuận cần cần được chuyên nghiệp.

Thường nguyện cầu xuân huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ kiểu siêu sinh,

Ngày Rằm mon Bảy từng năm,

Vì lòng hiếu hạnh ân rạm cần đền rồng.

Lễ cứu vớt tế chí trở nên sắp xếp,

Ngõ cúng nhường nhịn chư Phật, chư Tăng,

Ấy là báo đáp thù địch ân,

Sanh trở nên chăm sóc dục tuy vậy thân thuộc buổi đầu,

Đệ tử Phật lo lắng giữ giàng,

Mới cần là Thích tử Thiền môn.

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn,

Môn sinh tứ bọn chúng thảy đồng tin vui hoan.

Mục Liên với tư ban Phật tử,

Nguyện một lòng tín sự phụng hành.

Trước là trả nghĩa sinh trở nên,

Sau là cứu vớt vớt, bọn chúng sinh muôn loại.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

PHẬT NÓI 

KINH BÁO ĐÁP CÔNG ƠN CHA MẸ

Ta từng nghe lời nói tạc như vầy::

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ,

Xá Vệ trở nên Kỳ Thụ viên trung,

Chư Tăng câu hội rất nhiều,

Tính rời khỏi cho tới số nhì muôn tám ngàn,

Lại cũng có thể có những sản phẩm Bồ-tát,

Hội bên trên trên đây đầy đủ mặt mày thông thường thông thường,

Bấy giờ, Phật lại lên đàng,

Cùng sản phẩm đại bọn chúng Nam phương tổ chức.

Đáo phân phối lộ đành rành đôi mắt thấy,

Núi xương thô quăng quật đấy nhiều năm,

Thế Tôn bèn vội vã cho tới điểm,

Lạy ngay tắp lự thân phụ vái, rồi rơi giọt hồng

Đức A-nan trong tâm địa ái lo ngại,

Chẳng hiểu sao Phật vái gò xương,

Vội vàng van nài Phật dạy dỗ tường:

“…Thầy là Từ Phụ thân phụ phương tư loại.

Ai người nào cũng kính Thầy nhường nhịn ấy,

Cớ sao Thầy lại vái xương khô?”

Phật rằng: Trong những môn đồ dùng,

Ngươi là môn đệ hàng đầu dày công.

Bởi chưa chắc chắn đục nhập ko rõ ràng,

Nên vì như thế ngươi Ta tỏ đuôi đầu:

Đống xương liên tiếp xưa nay,

Cho nên nhập tê liệt biết bao cốt hài.

Chắc cũng có thể có các cụ phụ vương u,

Hoặc thân thuộc tao, hoặc kẻ tao sinh,

Luân hồi tử sinh, tử sinh,

Lục thân thuộc đời trước, tử thi còn trên đây.

Ta lễ bái kỉnh người chi phí bối,

Và ngậm ngùi vì như thế lưu giữ kiếp xưa.

Đống xương lếu tạp chẳng vừa vặn,

Không phân trai gái quăng quật bừa khó khăn coi.

Ngươi chịu thương chịu khó xét soi mang lại kỹ,

Phân thực hiện nhì mặt mày nữ giới, mặt mày phái mạnh,

Để mang lại phân biệt cốt phàm,

Không còn lộn lạo nữ giới phái mạnh hóa học ck.

Đức A-nan trong tâm địa thiết tha,

Biết làm thế nào phân biệt ngoài sai,

Ngài bèn van nài Phật tỏ bày,

Vì khó khăn lựa chọn gái trai thời điểm hiện tại.

Còn sinh chi phí dễ dàng bề sắp xếp,

Cách đứng lên đường ăn diện rành mạch,

Chớ Lúc chảy xác tiêu xài hình,

Xương ai như nấy, khó khăn nom khó khăn phân.

Phật mới nhất bảo: A-nan nên biết,

Xương nữ giới phái mạnh phân biệt rõ rệt,

Đàn ông xương White nặng trĩu oằn,

Đàn bà xương nhẹ nhõm đen thui rạm dễ thương.

Ngươi đem biết cớ sao đen thui nhẹ?

Bởi phụ nữ sinh nở nhưng mà rời khỏi,

Sanh con cái thân phụ đấu huyết rời khỏi,

Tám hộc tư đấu sữa hoà nuôi con cái.

Vì cớ ấy hao sút thân thuộc thể,

Xương phụ nữ, đen thui nhẹ nhõm rộng lớn trai.

A-nan nghe vậy buồn,

Xót thương phụ vương u công dày chăm sóc sinh.

Bèn cầu Phật thi đua ân dạy dỗ bảo,

Phương pháp này báo hiếu tuy vậy thân?

Thế Tôn mới nhất bảo lời nói rằng:

Vì ngươi Ta tiếp tục phân trần khá nghe!

Thân phụ nữ nhiều bề vô cùng vất vả,

Sanh đặng con cái thập ngoạt nuôi nấng,

Tháng đầu, bầu đậu tợ sương,

Mai chiều giữ giàng hoảng hồn tan không bình thường.

Tháng loại nhì nhường nhịn như sữa quánh.

Tháng loại thân phụ như viên huyết dừng.

Bốn mon vẫn tượng rời khỏi hình.

Năm mon ngũ thể([1]) hiện tại sinh rõ rệt.

Tháng loại sáu lục căn([2]) đều đầy đủ.

Bảy mon thì đầy đủ cỗ cốt xương.

Lại tăng đầy đủ nang lông,

Cộng công cộng cho tới số tám muôn tư ngàn.

Tháng loại tám trọn vẹn tạng phủ.

Chín mon thì vừa đủ vóc hình.

Mười mon là cho tới kỳ sinh.

Nếu con cái hiếu thuận xuôi bản thân rời khỏi luôn luôn,

Bằng ngỗ ngược thực hiện buồn thân thuộc kiểu.

Nó vẫy vùng giẫm quấu lộn xộn,

Làm mang lại phụ vương u hãi hùng,

Sự nhức, sự đau đớn ko nằm trong tỏ phân.

Khi sinh đặng muôn phần hoan lạc,

Cũng ví như được bạc được vàng.

Thế Tôn lại bảo A-nan:

Ơn phụ vương nghĩa u mươi phần cần tin cậy.

Điều loại nhất lưu giữ gìn bầu giáo,

Mười mon ngôi trường chu đáo từng bề.

Thứ nhì sinh nở ghê gớm kinh,

Chịu nhức Chịu đựng đau đớn mỏi mải trăm phần.

Điều loại thân phụ, rạm ân nuôi chăm sóc,

Cực cho tới đâu, kiên cố chẳng lắc.

Thứ tư ăn đắng nuốt cay,

Để dành riêng bùi ngọt đầy đủ đẫy mang lại con cái.

Điều loại năm lại còn Lúc ngủ,

Ướt u ở, thoáng đãng phần con cái.

Thứ sáu sú nước nhai cơm trắng,

Miễn con cái no giá buốt chẳng nhờm, chẳng kinh.

Điều loại bảy ko chê dù uế,

Giặt đồ dùng dơ của trẻ con ko phiền.

Thứ tám chẳng nỡ phân chia riêng biệt,

Nếu con cái lên đường vắng tanh phụ vương phiền u lo

Điều loại chín miễn con cái sung sướng,

Dầu cần đem nghiệp chướng cũng cam,

Tính sao đảm bảo chất lượng thì thực hiện,

Chẳng màng tội lỗi, bị nhốt bị ráng.

Điều loại mươi chẳng ham đẽo gọt,

Dành mang lại con cái những cuộc thanh nhàn hạ,

Thương con cái như ngọc như vàng,

Ơn phụ vương, nghĩa u sánh vày Thái Sơn.

Phật lại bảo: A-nan nên biết!

Trong bọn chúng sinh tuy rằng thiệt phẩm người,

Mười phần mải muội cả mươi,

Không tường ơn trọng đức dày tuy vậy thân thuộc.

Chẳng kính mến, quên ân, ngược đức,

Không xót thương chăm sóc dục cù lao.

Ấy là bất hiếu khoác phó,

Thì những người dân ấy đời này nên thân thuộc.

Mẹ sinh con cái nuôi nấng mươi mon,

Cực đau đớn nhường nhịn trọng trách bên trên vai,

Uống ăn chẳng đặng vì như thế bầu,

Cho nên thân thuộc thể hình hài thông thường suy.

Khi sinh đẻ gian truân chi xiết,

Sanh đặng rồi tinh nghịch huyết tầm tã,

Ví như thọc huyết trâu dê,

Nhứt sinh thập tử nhiều bề gian truân.

Con còn nhỏ cần băn khoăn săn bắn sóc,

Ăn đắng cay, bùi ngọt phần con cái,

Phải tắm, cần giặt, cọ trôn,

Biết rằng dơ dáy u ko lo ngại gì.

Nằm phía đầm đìa, con cái ở phía ráo,

Sợ mang lại con cái đầm đìa áo, đầm đìa chăn,

Hoặc Lúc ghẻ chóc từng thân thuộc,

Ắt con cái cần Chịu đựng trăm phần thảm thương.

Trọn thân phụ năm bú nương sữa u,

Thân gầy đét sút này nệ với con cái,

Đến Lúc vừa mới được rộng lớn khôn ngoan,

Mẹ phụ vương dạy dỗ bảo mang lại con cái vỡ lòng,

Cho tới trường banh thông trí huệ,

Dựng bà xã ck đem thế thực hiện ăn,

Ước ước con cái được nên thân thuộc,

Dầu mang lại phụ vương u cơ xấu xa quản ngại chi.

Con bệnh tật tức thì băn khoăn chạy,

Dầu tốn hao cơ hội bao nhiêu cũng đành,

Khi con cái căn dịch đặng lành lặn,

Thì phụ vương u mới nhất an thần tấp tểnh tâm.

Công chăm sóc dục sinh vày non đại dương,

Cớ sao con cái chẳng hàm ân này!

Hoặc Lúc tội lỗi bị rầy,

Chẳng tuân thì chớ lại bày ngỗ ngang.

Hỗn phụ vương u phùng đem trợn đôi mắt,

Khinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi,

Bà con cái chẳng kể rời khỏi chi,

Không tuân Sư phụ lễ thức chẳng tường.

Lời dạy dỗ bảo tuy vậy hàng không kể,

Tiếng khuyên răn răn anh chị chẳng màng.

Trái ngang chống báng từng đàng,

Ra nhập tới lui mắng càn người bên trên.

Vì thô lỗ tánh thân quen thực hiện bướng,

Chẳng kể lời nói trưởng thượng dạy dỗ răn,

Lớn lên bám theo thói hung hăng,

Đã ko nhẫn nhịn lại càng hành hung.

Bỏ chúng ta lành lặn bám theo nằm trong bọn chúng dữ,

Nết tập dượt thân quen thực hiện sự ngược ngang,

Nghe lời nói dỗ dành quân hoang phí,

Bỏ phụ vương quăng quật u trốn thanh lịch quê người

Trước còn tập dượt bám theo thời bám theo thế,

Thân lập thân thuộc tìm hiểu nối tiếp sinh nhai,

Hoặc lên đường kinh doanh tìm hiểu lời nói,

Hoặc nhập lính tráng với đời lập công.

Vì buộc ràng đồng công, nguyệt lão nợ,

Hoặc trở ngăn vì như thế bà xã vì như thế con cái,

Quên phụ vương quên u tình rạm,

Quên xứ quên sở nhiều năm ko về.

Ấy là rằng những người dân đem chí,

Chớ phần nhiều du hý nhưng mà thôi,

Sau Lúc đập phá không còn của rồi,

Phải tìm hiểu phương nối tiếp tìm hiểu song đồng xài.

Theo ăn cướp, hoặc là cờ bạc,

Phạm tội hình, tù ngục cần vương vãi,

Hoặc Lúc đem dịch thân thuộc đàng,

Không người nuôi chăm sóc quăng quật thân thuộc ngoài đồng.

Hay tin cậy dữ, bà con cái cô chưng,

Cùng u phụ vương xao xác rầu rĩ,

Thương con cái kêu ca khóc ưu sầu,

Có Lúc đem dịch thong manh mù vương vấn.

Hoặc bệnh nguy kịch vì như thế thương vượt lên trên lẽ,

Phải quăng quật bản thân thực hiện quỷ lưu giữ hồn,

Hoặc nghe con cái chẳng băn khoăn lường,

Trà đình, tửu quán, phố phường nghêu du.

Cứ mải miết bám theo đồ dùng bất chánh,

Chẳng bao nhiêu Lúc thần tỉnh mộ khang,

Làm mang lại phụ vương u kêu ca cầu xin,

Sanh con cái bất hiếu cần đem giờ đồng hồ đời.

Hoặc phụ vương u cho tới hồi già nua yếu ớt,

Không ai nuôi thốn thiếu hụt từng điều,

Xem thêm: font chữ tiếng việt đẹp

Ốm nhức đói rách rưới kêu rêu,

Con ko sản xuất quăng quật liều lĩnh chẳng thương.

Phận phụ nữ còn nương phụ vương u,

Thì đem lòng hiếu đễ thuận hoà,

Cần lao phục dịch nhập căn nhà,

Dễ sai dễ dàng khiến cho rộng lớn là phái mạnh nhi.

Song đến thời điểm tòng phu xuất giá bán,

Lo mặt mày ck chẳng sá theo người,

Trước còn lai vãng viếng thăm hỏi,

Lần chuyến nguội giá buốt biệt tăm biệt căn nhà.

Quên chăm sóc dục tuy vậy thân thuộc ân trọng

Không lưu giữ công đem nặng trĩu đẻ nhức,

Chẳng băn khoăn báo vấp ngã cù lao,

Làm mang lại phụ vương u rầu rĩ thảm thay cho.

Nếu phụ vương u quở mắng quở mắng,

Trở sinh lòng hờn giẫn dữ chẳng kiêng khem,

Chớ chi ck tiến công triền miên,

Thì cam lòng Chịu đựng chẳng phiền chẳng kêu ca.

Tội bất hiếu lưỡng ban phái mạnh nữ giới,

Nói ko nằm trong nghiệp dữ cần đem.

Nghe Phật chứng thật từng đàng,

Trong sản phẩm đại bọn chúng lòng càng thảm thay!

Gieo xuống khu đất, lấy cây lấy củi,

Đập nhập bản thân, nhập mũi nhập hông,

Làm cho những nang lông,

Thảy đều rướm tiết, đầm đìa váy đầm cả thân thuộc.

Đến mê man tinh thần biến động,

Một giây lâu mới nhất tỉnh kêu ca rằng:

Bọn tao ngược thiệt tội nhơn,

Xưa ni chẳng rõ ràng ko rộng lớn người thong manh.

Nay tỏ ngộ biết bao nhầm nhỡ,

Ruột gan lì nhường nhịn như nhừ như tan,

Tội tình khó khăn nỗi kêu ca cầu xin,

Làm sao trả đặng muôn nghìn ơn thâm thúy.

Trước Phật chi phí ai cầu trần tố,

Xin Thế Tôn mẫn cố bi lân,

Làm sao báo đáp thù địch ân,

Tỏ lòng hiếu thuận tuy vậy thân thuộc của tớ.

Phật bèn dụng Phạm thinh sáu số,

Phân tỏ nằm trong Đại bọn chúng lắng tai,

Ơn phụ vương nghĩa u áp lực,

Không phương báo đáp mang lại vừa vặn mức độ đâu.

Ví đem người ơn thâm thúy dốc trả,

Cõng u phụ vương toàn bộ nhì vai.

Giáp vòng hòn núi Tu-di,

Đến trăm ngàn kiếp ơn tê liệt ko đền rồng.

Ví đem người bắt gặp cơn đói rét,

Nuôi tuy vậy thân thuộc dưng không còn thân thuộc này,

Xương nghiền thịt nhừ phân thây,

Trải trăm ngàn kiếp ơn trên đây ko đồng.

Ví đem người vì như thế công sinh chăm sóc,

Tự tay bản thân khoét thủng tuy vậy ngươi,

Chịu thân thuộc thong manh tối như vọc,

Đến trăm ngàn kiếp ơn này ngấm đâu.

Ví đem người ráng dao thiệt bén,

Mổ bụng rời khỏi, rút không còn tấm lòng,

Huyết rời khỏi từng khu đất chẳng kêu ca,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân đâu vày.

Ví đem người tiêu dùng ngàn mũi nhọn,

Đâm nhập bản thân bất luận nơi nào,

Tuy là sự việc khó khăn biết bao,

Trải trăm ngàn kiếp không vấn đề gì đáp đền rồng.

Ví đem người vì như thế ơn chăm sóc dục,

Tự treo bản thân cúng Phật thế đèn,

Cứ treo như thế trọn vẹn năm,

Trải trăm ngàn kiếp ân rạm ko đền rồng.

Ví đem người xương nghiền rời khỏi mỡ,

Hoặc sử dụng dao chặt bửa thân thuộc bản thân,

Xương tan thịt nhừ chẳng phiền,

Đến trăm ngàn kiếp ơn bên trên ko đồng.

Ví đem người vì như thế công chăm sóc dục,

Nuốt Fe giá buốt thấu ruột thấu gan lì,

Làm mang lại thân thuộc thể tan biến,

Đến trăm ngàn kiếp rạm ân ko đền rồng.

Nghe Phật rằng thảy đều hãi kinh,

Giọt lệ tràn khó khăn nỗi ráng ngăn,

Đồng thinh bạch Phật lời nói rằng:

Làm sao trả đặng rạm ân tuy vậy đường?

Phật mới nhất bảo những sản phẩm Phật tử,

Phải lắng tai Ta chỉ với sau này,

Các ngươi mong muốn đáp ơn dày,

Phải toan ghi chép Kinh trên đây lưu truyền.

Vì phụ vương u trì chuyên nghiệp phúng tụng,

Cùng hối hận những tội lỗi xưa,

Cúng nhường nhịn Tam hướng dẫn sớm trưa,

Cùng là tu phước chẳng chừa số chi.

Rằm mon Bảy cho tới kỳ Tự tứ

Thập phương Tăng đều dự lễ này,

Sắm sinh lễ phẩm đầy đủ đẫy,

Chờ giờ câu hội bịa bày cúng dưng.

Đặng nguyện cầu tuy vậy đàng ngôi trường lâu,

Hoặc sinh về Tịnh Độ thư nhàn,

Ấy là báo đáp thù địch ân,

Sanh trở nên chăm sóc dục tuy vậy thân thuộc của tớ.

Mình còn cần cần thiết chuyên nghiệp trì giới,

Pháp Tam quy Ngũ giới lưu giữ gìn,

Những lời nói Ta dạy dỗ đinh ninh,

Khá nên nó test phụng hành chớ sai

Được như thế mới nhất là ngoài tội,

Bằng chẳng thì ngục tối cần rơi,

Trong năm đại tội kể rời khỏi,

Bất hiếu loại nhất, thiệt là trọng thay cho.

Sau Lúc bị tiêu diệt bị hành hạ nhập ngục

Ngũ Vô Gián, cũng gọi A-tỳ

Ngục này nhập núi Thiết Vi,

Vách phên vày Fe vây xung quanh tư bề.

Trong ngục này hằng ngày lửa cháy,

Đốt tội nhân không còn thảy trở nên kêu ca,

Có lò nấu nướng Fe mang lại tan,

Rót nhập vào mồm tội nhân hành quyết.

Một vá đầy đủ cho những người lâu đau đớn,

Lột thịt domain authority nhức thấu tấm lòng,

Lại đem chó Fe, rắn gang,

Phun rời khỏi sương lửa nhóm đoàn tội nhân,

Ở nhập ngục đem chóng vày Fe,

Bắt tội nhân ở từng tê liệt kết thúc,

Rồi cho 1 ngọn lửa hồng,

Nướng xoay kẻ tội domain authority phồng thịt thau.

Móc vày Fe, thương đao, gươm giáo,

Trên ko trung sụp tháo dỡ như mưa,

Gặp ai chém nấy chẳng chừa,

Làm mang lại thân thuộc thể nhừ nhừ như tương.

Những hình trừng trị vô phương kể không còn,

Mỗi ngục đều sở hữu cơ hội trị riêng biệt,

Như là xe pháo Fe phân thây,

Chim ưng phẫu thuật bụng, trâu cày lưỡi le.

Chớ chi đặng bị tiêu diệt ngay tắp lự vô cùng hứng,

Vì nghiệp duyên ko nỡ hành thân thuộc,

Ngày tối thư hùng muôn chuyến,

Đến trăm ngàn kiếp không ngừng nghỉ một giây.

Sự hành trừng trị bên trên A-tỳ ngục,

Rất áp lực ngỗ ngược tuy vậy thân thuộc,

Chúng ngươi đều cần vồ cập,

Thừa hành những việc phân trần khoản bên trên.

Nhứt là cần Kinh này in chép,

Truyền bá rời khỏi mang lại từng Đông Tây

Như ai chép một quyển này,

Ví vày đặng thấy một vì như thế Thế Tôn

Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy,

Thì cũng vày thấy Phật vạn thiên

Do bám theo nguyện lực tuỳ duyên,

Chư Phật cỗ vũ nó như sở nguyền.

Cha u đặng xa xôi miền khốc lãnh.

Lại hoá sinh về cảnh Thiên cung.

Khi lời nói Phật giảng vừa vặn kết thúc,

Khắp nhập tứ bọn chúng một lòng kính vâng.

Lại phân phát nguyện thà thân thuộc này nát

Ra những vết bụi tro, muôn kiếp chẳng nằn nì,

Dầu mang lại lưỡi kéo trâu cày,

Đến trăm ngàn kiếp lời nói Thầy không bao giờ quên.

Ví như bị bá thiên đao tìm hiểu.

Khắp thân thuộc này đâm chém phân thây.

Hoặc như lưới trói thân thuộc này,

Trải trăm ngàn kiếp lời nói Thầy chẳng sai.

Dẫu thân thuộc này bị cưa, bị chặt,

Phân chia nhỏ ra muôn đoạn rời rã,

Đến trăm ngàn kiếp như vọc,

Chúng con cái cũng chẳng ngược lời nói Thầy khuyên răn.

Đức A-nan kiền thiền đảnh lễ,

Cầu Thế Tôn bịa nhằm hiệu Kinh,

Ngày sau quảng bá bọn chúng sinh,

Dễ bề phúng tụng, trì chuyên nghiệp tu hành.

Phật mới nhất bảo: A-nan nên biết!

Quyển Kinh này ngược thiệt cao xa xôi,

Đặt thương hiệu “BÁO HIẾU MẸ CHA”,

Cùng là “ÂN TRỌNG” thiệt là chơn Kinh.

Các ngươi cần lưu giữ gìn chu đáo,

Đặng đời sau nó giáo phụng hành,

Sau Lúc Phật dạy dỗ đành rành,

Bốn ban Phật tử vô cùng mừng, vô cùng phấn chấn,

Thảy một lòng vâng bám theo lời nói Phật,

Và kính trở nên tin cậy chắc chắn vẹn truyền,

Đồng nhau tựu bên trên Phật chi phí,

Nhất tâm đảnh lễ rồi ngay tắp lự lùi ra

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới nhất banh mang!

Chân như 1 áng linh quang đãng,

Chiếu soi năm uẩn đều không tồn tại gì.

Bát-nhã huệ soi lên đường từng vùng,

Dứt từng đàng đau đớn khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ ngờ nan,

Sắc tê liệt này không giống dòng sản phẩm ko đâu mà!

Cái ko nọ này xa xôi dòng sản phẩm sắc,

Sắc là ko, ko sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức không giống đâu,

Chân ko xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi suy nghĩ coi đem phải?

Những pháp ko xét lại thực là:

Chẳng sinh, chẳng dứt này mà,

Sạch dơ, tăng hạn chế cũng chính là chân không

Ấy vậy cần xét thông từng lẽ,

Như hư vô sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức tinh khiết làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như vậy,

Lục trần tê liệt cũng kể là ko.

Đã ko nhãn giới trong cả thông

Đến ý thức giới cũng ko thấy gì.

Vô vô minh nương chi nhưng mà có?

Bổn tánh ko soi nó cần tiêu!

Đã ko lão tử hiểm túng thiếu,

Còn đâu già nua bị tiêu diệt, hòng bám theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo ko thay!

Trí còn không tồn tại, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đàng tu.

Chân ko bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thiệt hư hỏng soi làu!

Không ngăn lo ngại còn đâu băn khoăn sợ!

Mộng tưởng ko tâm chẳng hòn đảo điên

Chân như bổn tánh vạn vật thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, hội chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao hội chứng ngược,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này vô cùng thiêng liêng liêng!

Ấy đại thần chú canh ty nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng sủa chói!

Chú vô thượng vòi vĩnh vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy nhưng mà,

Gồm đầy đủ thần lực thiệt là tối linh!

Những đau đớn óc thênh thênh trừ không còn,

Lời rằng này chân thực chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua quýt,

Này câu thần chú niệm rời khỏi như vầy:

Yết đế, yết đế, thân phụ la yết đế, thân phụ la tăng yết đế, người tình đề tao bà ha. (3 lần)

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam tế bào A-di-đà bà dạ. Đa thả dà nhiều dạ. Đa khử dạ thả. A di rị đô bà tỳ. A di rị nhiều, vớ đam bà tỳ. A di rị nhiều, tỳ ca lan đế. A di rị nhiều, tỳ ca lan nhiều. Dà di ni, dà dà mãng cầu. Chỉ nhiều ca lệ, tao bà ha. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân thuộc Phật sắc vàng tươi tỉnh,

Tướng đảm bảo chất lượng quang đãng minh vẹn đầy đủ mươi.

Ánh sáng sủa toả hình năm núi rộng lớn,

Mắt nhập tợ nước tư mối cung cấp khơi.

Hào quang đãng hoá Phật từng nào ức,

Bồ-tát hiện tại thân thuộc cấp bao nhiêu mươi.

Bốn tám lời nói nguyện ước phỏng bọn chúng,

Hoa sen chín phẩm rước đăng quang.

Nam tế bào Tây Phương Cực Lạc toàn cầu Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật. (Nhiều, không nhiều tuỳ thời gian)

Nam tế bào Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Đại Thế Chí Bồ-tát.      (3 lần)

Nam tế bào Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Mam tế bào Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát. (3 lần)

Nam tế bào Thanh Tịnh Đại Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)

SÁM VU LAN

Đệ tử bọn chúng con cái,

Vâng lời nói Phật dạy dỗ.

Ngày Rằm mon Bảy,

Gặp hội Vu Lan,

Phạm vũ huy hoàng,

Đốt hương thơm đảnh lễ,

Mười phương Tam thế,

Phật Pháp Thánh Hiền.

Noi gương đức Mục Kiền Liên,

Nguyện thực hiện con cái thảo,

Lòng càng áo óc,

Nhớ nghĩa thân thuộc sinh,

Con cho tới trưởng thành và cứng cáp,

Mẹ dày gian truân,

Ba năm nhũ cỗ,

Chín mon nuôi nấng,

Không ngớt toan lo,

Quên ăn quăng quật ngủ,

Ấm no vừa đủ,

Cậy đem công phụ vương,

Chẳng quản ngại yếu ớt già nua,

Sanh nhai lam lũ.

Quyết nằm trong trả vũ,

Phấn đấu nuôi con cái,

Giáo dục vuông tròn trặn,

Đem đàng học tập đạo.

Đệ tử ơn thâm thúy ko báo,

Hổ phận thông thường thông thường.

Giờ này quỳ trước đài sen,

Chí trở nên kính cẩn,

Đạo tràng thanh tịnh,

Tăng hướng dẫn nghiêm túc,

Hoặc quá Tự tứ,

Hoặc hiện tại tham ô thiền,

Đầy đầy đủ thiện duyên,

Rủ lòng lân mẫn,

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp phụ vương u bọn chúng con cái,

Đượm nhuần mưa pháp.

Còn bên trên thế,

Thân tâm yên lặng ổn định,

Phát nguyện tu trì.

Đã khuất,

Ác đạo xa xôi ly biệt,

Chóng trở nên Phật ngược.

Ngưỡng nom những Đức Như Lai

Khắp cõi hư vô,

Từ bi gia hộ.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

SÁM MỤC LIÊN

Con quỳ vái Phật Thích-ca,

Chứng minh môn đệ thương hiệu là Mục Liên,

Lòng con cái sùng đạo tu hiền đức,

Xuất gia bám theo Phật cầu nguyền hôm mai.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,

Minh tâm loài kiến tánh Như Lai trọn vẹn lành lặn,

Lục thông vừa đủ thành danh,

Muốn tìm hiểu phụ vương u lòng trở nên gắng sức,

Đền ơn mang lại bú, ẵm bồng,

Liền sử dụng đạo nhãn coi vòng trần thế.

Thấy vong u đau đớn muôn nghìn,

Ốm gầy đét, đói khát nhập đàng quỷ quái.

Mục Liên kêu u khóc la,

Đau lòng thương u đoạ rơi Diêm đình.

Thanh Đề phát hiện ra con cái bản thân,

Mục Liên cứu vớt u không còn tình gắng công

Con ơi! Mẹ đói trong tâm địa,

Mục Liên nghe rằng khóc ròng rã thở kêu ca,

Vội vàng quay về trần thế,

Bới cơm trắng một chén đem thanh lịch u mừng,

Và cơm trắng vô mồm nửa chừng,

Chén cơm trắng hoá lửa phừng phừng trở nên kêu ca.

Mục Liên coi thấy tháng hoàng,

Trong lòng nhức nhối, than khóc buồn tình.

Mẹ ơi! Niệm Phật phỏng bản thân,

Trở về vái Phật cầu van nài u già nua.

Thích-ca Đức Phật phân qua quýt,

Mẹ ngươi tội nặng trĩu đoạ rơi nghiệp hành.

Ta truyền cứu vớt tế pháp lành lặn,

Cần cầu Tăng bọn chúng tịnh thanh chú nguyền.

Cầu mang lại phụ kiểu hiện tại chi phí,

Lục thân thuộc, quyến nằm trong bình yên lặng điều hoà.

Bảy đời phụ kiểu vẫn qua quýt,

Về trời tận hưởng phước sáng sủa loà hào quang

Vui đùa từ tốn thư nhàn,

Ngày Rằm mon Bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm sinh trăm số món ăn,

Trái cây ngũ ngược, hương thơm đăng rõ rệt,

Chiếu, chóng, bồn tắm, mùng mùng.

Dầu, đàng, trà lá, chén vàng đựng cơm trắng,

Những dụng cụ quý bông thơm ngát,

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn rành mạch.

Cúng nhường nhịn Tam hướng dẫn cầu Kinh,

Chư Tăng tịch giới lưu giữ gìn cay nghiệt trang

Cầu mang lại thí công ty trai đàn,

Tâm hành thiền tấp tểnh, vái cầu xin chúc nguyền.

Thanh Đề đau đớn ách không còn ngay tắp lự,

Ngày Rằm mon Bảy trở nên Tiên về Trời.

Noi gương hiếu hạnh đời đời kiếp kiếp,

Xót thương phụ kiểu hiện tại trở nên nuôi con cái.

Nhai cơm trắng mang lại bú hao sút,

Ơn thâm thúy nghĩa nặng trĩu thương con cái tận tình.

Trời cao khu đất rộng lớn mênh mông,

Biển hồ nước lai láng sánh đồng Thái Sơn

Tu hành báo tứ trọng ân,

Độ đời thân phụ cõi tinh khiết láng trọn vẹn lành

Mục Liên đại hiếu tu hành,

Báo ơn phụ kiểu thành danh phỏng đời.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ-TÁT. (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi phía từng miền sát xa

Chúng sinh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu xài thân phụ chướng óc phiền

Nguyện khai trí tuệ vô hạn sáng sủa ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành bám theo Bồ-tát đời đời kiếp kiếp vị thả.

Nguyện sinh Tịnh phỏng Di-đà

Hoa sen chín phẩm là phụ vương u mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát chúng ta lành lặn với tao.

Nguyện đem công đức tạo nên ra

Hướng về từng cả xa gần tận hưởng nhờ

Con nằm trong muôn loại thân thuộc sơ

Đều trở nên Phật đạo, cho tới bờ an phấn chấn.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Thập phương thông thường trụ Tam hướng dẫn.

Nam tế bào Ta Bà Giáo công ty Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam tế bào Tây phương Cực Lạc toàn cầu Đại kể từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại minh chứng.

Giờ này môn đệ, cùng theo với đại bọn chúng, kính cẩn trước Phật, thành ý gọi tụng, kinh... Và xưng thương hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng sủa tăng, xe pháo Pháp thông thường đem, dông tố hoà mưa thuận, tổ quốc phồn thịnh, toàn cầu hoà bình, quần chúng an nhàn.

Thứ nguyện: Cầu an môn đệ ..... nằm trong chư thiện phái mạnh tín nữ giới, nghiệp chướng tiêu xài trừ, tai qua quýt dịch ngoài, thân thuộc tâm an nhàn, thông thường được kiết tường, vạn sự như yêu cầu, phân phát tâm Bồ-đề, trở lại chánh đạo, ngấm nhuần mưa pháp, phước huệ tuy vậy tu, gia quyến an khang - thịnh vượng, tin tưởng Tam hướng dẫn càng thâm thúy, tâm kể từ đối bọn chúng sinh phát triển.

Lại nguyện: Cầu siêu hương thơm linh ..... nằm trong chư hương thơm linh, cửu huyền thất tổ, những gia những tộc, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nàn, nương nhờ mức độ Phật, cho tới được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm bay đàng mải, sinh về Tịnh phỏng.

Khắp nguyện: Kẻ tổn thất siêu thoát, người còn phúc lạc, âm khí và dương khí lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng trở nên Phật đạo.

Nam tế bào A-di-đà Phật!

TAM TỰ QUY

Tự quy nó Phật, van nài nguyện bọn chúng sinh, thể bám theo Đạo cả, phân phát lòng Vô thượng. (1 lạy)

Tự quy nó Pháp, van nài nguyện bọn chúng sinh, thấu rõ ràng Kinh tạng, trí huệ như đại dương. (1 lạy)

Tự quy nó Tăng, van nài nguyện bọn chúng sinh, thống lý Đại bọn chúng, toàn bộ ko ngại. (1 lạy)

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam tế bào Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại bọn chúng, đang đi đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính chào đại bọn chúng lẹo tay nghiêm túc, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ.

“Đến giờ niệm Phật ngồi yên lặng,

Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tại chi phí,

Tin thâm thúy lời nói Phật hằng niệm Phật,

Chí tâm nhắm tới cảnh Tây thiên.”

“Biển ái sóng mênh mông,

Nhận chìm cả tao bà,

Muốn bay luân hồi đau đớn,

Phải cấp niệm Di-đà.”

Ngưỡng ước đại bọn chúng nhất tâm đồng niệm Phật.

Nam tế bào A-di-đà Phật! (3 lần)

HỒI HƯỚNG

Nam tế bào A-di-đà Phật!

Đã không còn giờ tịnh toạ, kính chào đại bọn chúng lẹo tay đồng hồi phía.

“Nguyện đem công đức này,

Hướng về từng toàn bộ,

Đệ tử và bọn chúng sinh,

Đồng sinh về Tịnh phỏng.”

Kính chúc quý Phật tử mang trong mình 1 tối mạnh khỏe nhập chánh niệm.

Xem thêm: học viện hành chính quốc gia tphcm

Nam tế bào A-di-đà Phật!

([1]) Đầu, nhì tay, nhì chân

([1]) Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thuộc, ý