it is not fair to give such a challenging task to an inexperienced staff like her

Bạn đang xem: it is not fair to give such a challenging task to an inexperienced staff like her

It is not fair lớn give such a

challenging

task lớn an inexperienced staff lượt thích her.

A. comprehensible

B. difficult

C. provocative

D. intriguing

Đáp án A

Xem thêm: cho sơ đồ chuyển hóa

Từ trái ngược nghĩa – kiến thức và kỹ năng về kể từ vựng
Tạm dịch
: Thật ko công bình khi gửi gắm một trách nhiệm giàn giụa thách thức vì vậy cho 1 nhân viên cấp dưới thiếu hụt kinh nghiệm tay nghề như cô ấy.
=> challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ (a): giàn giụa thách thức, trở ngại
*Xét những đáp án:
A. comprehensible /ˌkɑːmprɪˈhensəbl/ (a): dễ dàng hiểu
B. difficult /ˈdɪfɪkəlt/ (a): khó
C. provocative /prəˈvɑːkətɪv/ (a): khiêu khích
D. intriguing /ɪnˈtriːɡɪŋ/ (a): hấp dẫn
Do ê, challenging >< comprehensible
*Note: be fair lớn vì thế st: công bình, công minh khi thực hiện gì
give a task lớn sb: gửi gắm trách nhiệm, gửi gắm việc mang đến ai
inexperienced /,inik'spiəriənst/ (a): thiếu hụt kinh nghiệm tay nghề, trước đó chưa từng trải

Vy Hà comprehensible dễ dàng hiểu

. 274 ngày

Vy Hà provocative: khiêu khích

. 274 ngày

Ya'll Jewley intriguing hap dan

. 28/06/2022

Ya'll Jewley provocative khieu khich

. 28/06/2022

Ya'll Jewley comprehensible de hieu

. 28/06/2022

Xem thêm: công thức tính diện tích hình bình hành