influence đi với giới từ gì

Các chúng ta hẳn đang được quen thuộc với định nghĩa “influencer” hoặc “KOL”, những danh kể từ nhằm chỉ người dân có mức độ tác động. Vậy chúng ta đang được nghe biết danh kể từ không giống nằm trong bọn họ từ (family words) của bọn chúng là “influence” ko nhỉ? Hãy nằm trong IZONE mày mò kiến thức và kỹ năng xung xung quanh “influence” như Influence chuồn với giới kể từ gì và kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với “influence” nhé.

Theo tự điển Oxford, influence /ˈɪnfluəns/ một vừa hai phải là danh kể từ, một vừa hai phải là động kể từ, đem những đường nét nghĩa như sau:

Bạn đang xem: influence đi với giới từ gì

 Từ loạiNghĩaVí dụ
influence Danh từ

ảnh hưởng trọn, 

tác dụng

The truyền thông has a powerful influence on public opinion.

Các phương tiện đi lại truyền thông sở hữu tác động mạnh mẽ và tự tin cho tới dư luận

uy thế, thế lực

The politician used his influence to sway the vote in his favor.

Chính trị gia đang được dùng uy thế của tôi nhằm khiến cho cuộc bỏ thăm trở thành chất lượng cho bản thân mình.

influence Động từ

ảnh hưởng trọn, 

chi phối, tác động

The weather can greatly influence our mood and energy levels.

Thời tiết rất có thể tác động rộng lớn cho tới thể trạng và nấc tích điện của bọn chúng ta

Influence chuồn với giới kể từ gì?

Influence đi với những giới kể từ “on, upon, over, with”, tạo ra trở nên những cụm kể từ sau:

  • Influence on
  • Influence upon
  • Influence over
  • Influence with

influence chuồn với giới kể từ nào

STTCấu trúcNghĩaVí dụ
1Influence on

Ảnh hưởng trọn của người/ sự khiếu nại so với người/ sự khiếu nại khác 

(Influence upon mang tính chất hóa học sang trọng rộng lớn Influence on)

The king’s influence upon the court was undeniable.

Ảnh hưởng trọn của phòng vua so với triều đình là ko thể lắc đầu.

2Influence upon
3Influence overẢnh hưởng trọn của người/ sự khiếu nại so với việc điều khiển hoặc quản ngại lý người/ sự khiếu nại khác

The CEO’s influence over the company allowed her to lớn make important decisions quickly.

Ảnh hưởng trọn của CEO so với công ty lớn được cho phép cô ấy thể hiện ra quyết định cần thiết một cơ hội nhanh gọn.

4Influence withẢnh hưởng trọn của người/ sự khiếu nại so với việc thuyết phục hoặc tác động cho tới ý kiến người/ sự khiếu nại khác

The politician used his influence with the truyền thông to lớn sway public opinion.

Chính trị gia đang được dùng tác động của tôi với giới truyền thông nhằm tác dụng cho tới dư luận

Từ đồng nghĩa tương quan và trái khoáy nghĩa với influence

Trong quy trình tiếp xúc và viết lách luận, nếu như cứ sử dụng mãi “influence” nhằm chỉ sự tác động, tác dụng thì dễ làm cho nhàm ngán đúng không ạ nào? Hãy nằm trong IZONE dò xét hiểu tăng những kể từ vựng đồng nghĩa tương quan và trái khoáy nghĩa với “influence” nhằm không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ của tôi nhé.

Xem thêm: chỉ số iq là gì

Xem thêm: Impact chuồn với giới kể từ gì? – 6 cụm kể từ, ý nghĩa sâu sắc và ví dụ

Từ đồng nghĩa tương quan với influence

STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Power (n)Quyền lực, quyền thế

The president holds a great giảm giá khuyến mãi of power in making decisions for the country.

Tổng thống sở hữu nhiều quyền lực tối cao trong những công việc thể hiện ra quyết định mang đến khu đất nước

2Authority (n)

The principal has the authority to enforce the school’s rules and regulations.

Hiệu trưởng sở hữu thẩm quyền thực thi đua những nội quy và quy ấn định của trường

3Effect (n)Sự hình họa hưởng

The new medication had a positive effect on the patient’s health.

Liệu trình dung dịch mới nhất sở hữu tác dụng tích vô cùng cho tới sức mạnh của dịch nhân

4Leverage (n, v)Đòn bẩy, sự tác động

The politician’s leverage in the government allowed him to lớn push his agenda forward.

Tác động của chủ yếu trị gia vô cơ quan chỉ đạo của chính phủ được cho phép ông tao xúc tiến công tác nghị sự của mình

5Sway (n, v)Thống trị, thế lực

The politician’s speech had a strong sway on public opinion.

Bài tuyên bố của chủ yếu trị gia đang được sở hữu tác động mạnh mẽ và tự tin cho tới dư luận

6Impact (n, v)Tác động, hình họa hưởng

The hurricane had a devastating impact on the coastal town.

Cơn bão đang được sở hữu tác dụng tàn đập phá so với thị xã ven biển

7Affect (v) 

The outcome of the election will affect the country’s future.

Kết trái khoáy của cuộc bầu cử tiếp tục tác động cho tới sau này của khu đất nước

Xem thêm: Effect chuồn với giới kể từ gì? – Giải đáp cụ thể, không thiếu, đúng chuẩn nhất

Từ trái khoáy nghĩa với influence

STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Weakness (n)

Sự yếu ớt xoàng, không tồn tại quyền lực tối cao, không tồn tại mức độ hình họa hưởng

The company’s weakness in the industry meant that it had no influence over market trends.

Sự yếu ớt xoàng của công ty lớn vô ngành Có nghĩa là nó không tồn tại tác động cho tới Xu thế thị trường

2Powerlessness (n)

The employee’s powerlessness in the face of the company’s decision left her feeling frustrated.

Sự bất lực của nhân viên cấp dưới trước ra quyết định của công ty lớn khiến cho cô ấy cảm nhận thấy tuyệt vọng.

Xem thêm: đổi đơn vị độ dài

3Impotence (n)

The government’s impotence in addressing the economic crisis led to lớn widespread discontent among the population.

Sự yếu ớt xoàng của cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong những công việc giải quyết và xử lý cuộc rủi ro kinh tế tài chính đang được dẫn đến việc bất mãn lan rộng ra vô dân bọn chúng.

Bài tập

Bài 1: Điền giới kể từ “on, upon, over, with” phù hợp vô khu vực trống:

  1. The mentor’s guidance had a significant influence __________ my career choices.
  2. He tried to lớn exert his influence __________ the decision-making process.
  3. The weather can have a considerable influence __________ outdoor activities.
  4. The popular trends often influence the younger generation __________ new styles.
  5. The CEO’s decisions had a considerable influence __________ the company’s growth and success.