i'm searching for websites offering career advice so that i can a plan

I'm searching for websites offering career advice so sánh that I

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: i'm searching for websites offering career advice so that i can a plan

I'm searching for websites offering career advice so sánh that I can ____ a plan.


come up against

come up with         

draw up with  

come across with

Xem thêm: trường tiểu học nguyễn huệ

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

A. come up against: đương đầu, phản đối

B. come up with: chịu đựng đựng   

C. draw up with: trị thảo (kế hoạch/ list,…)

D. come across with: cung cấp

Tạm dịch: Tôi đang được dò la kiếm những trang web tương hỗ tư vấn nghề nghiệp và công việc nhằm tôi hoàn toàn có thể trị thảo plan.

Chọn C

Xem thêm: giong ai giong ai mua 2 tap 8

App xem sách tóm lược miễn phí