google đánh trọng âm tiếng anh

Để rất có thể phân phát âm giờ Anh chuẩn chỉnh chỉnh và hoặc ho như người bạn dạng ngữ thì trọng âm là một trong những trong mỗi góc nhìn cần thiết nhất ra quyết định coi chúng ta phân phát âm giờ Anh sở hữu chuẩn chỉnh hay là không. Hầu không còn người VN tất cả chúng ta khi phân phát âm thông thường xuyên gạt bỏ trọng âm, hoặc ko biết trọng âm của kể từ nằm tại vị trí địa điểm nào là. Vậy cho nên hãy nằm trong PREP theo dõi dõi tức thì 15+ quy tắc ghi lại trọng âm bất bại vô giờ Anh bạn nhé!

15+ quy tắc ghi lại trọng âm vô giờ Anh giản dị và dễ dàng lưu giữ nhất
15+ quy tắc ghi lại trọng âm vô giờ Anh giản dị và dễ dàng lưu giữ nhất

I. Trọng âm vô giờ Anh là gì?

Trọng âm đó là những âm tiết được nhấn mạnh vấn đề, phát âm vĩ đại và rõ ràng rộng lớn những âm không giống vô nằm trong kể từ cơ. Trọng âm sẽ hỗ trợ kể từ và câu khi chúng ta phân phát âm sẽ sở hữu ngữ điệu rõ rệt rộng lớn. Trong tự vị, khi nhưng mà trọng âm rớt vào âm tiết nào là thì trước âm tiết cơ sẽ tiến hành ghi lại vệt phẩy.

Bạn đang xem: google đánh trọng âm tiếng anh

Đây là một trong những phần kỹ năng cơ bạn dạng và cần thiết vô quy trình học tập phân phát âm giờ Anh. Vậy nên nếu như bạn thích phân phát âm chuẩn chỉnh, không chỉ có vậy là phân phát âm tựa như người bạn dạng xứ thì điều cần thiết tiên quyết này đó là chúng ta cần nhấn trọng âm một cơ hội đúng đắn, đương nhiên ở từng kể từ và câu.

Tài liệu tham lam khảo:

Bảng phiên âm IPA

II. 15+ quy tắc ghi lại trọng âm vô giờ Anh chúng ta nên biết

Dưới đó là 15 quy tắc ghi lại trọng âm vô giờ anh. Để cho tới dễ dàng lưu giữ nhất Prep đang được tạo thành những kể từ sở hữu 2, 3 âm tiết và kể từ ghép.

1. Từ sở hữu 2 âm tiết

 • Quy tắc 1: Đa số những động kể từ sở hữu 2 âm tiết thì trọng âm chủ yếu được nhấn vô âm tiết thứ hai.

Ví dụ: assist /əˈsɪst/, destroy /dɪˈstrɔɪ/, maintain /meɪnˈteɪn/

 • Quy tắc 2: Đa số những danh kể từ và tính kể từ sở hữu 2 âm tiết thì trọng âm chủ yếu được nhấn vô âm tiết loại nhất. 

Ví dụ: mountain /ˈmaʊn.tən/, handsome /ˈhæn.səm/, pretty /ˈprɪt.i/

 • Quy tắc 3: Một số kể từ vừa phải đem nghĩa danh kể từ hoặc động kể từ thì: Nếu là danh từ trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất. Nếu là động kể từ thì trọng âm nhấn vô âm tiết thứ hai. Ví dụ:
   • Record (v) /rɪˈkɔːrd/: ghi âm; (n) /ˈrek.ɚd/: bản ghi âm
   • Present (v) /prɪˈzent/:thuyết trình ; (n) /ˈprez.ənt/: món quà
   • Produce (v) /prəˈduːs/ sản xuất; (n) /ˈprɑː.duːs/: nông sản
   • Ngoại lệ: 
    • visit /ˈvɪz.ɪt/, travel /ˈtræv.əl/, promise /ˈprɑː.mɪs/: trọng âm luôn luôn nhấn vô âm tiết loại nhất
    • reply /rɪˈplaɪ/: trọng âm luôn luôn rớt vào âm thứ hai.
 • Quy tắc 4: Trọng âm ko ưu tiên rơi vào âm /ɪ/ và ko bao giờ rơi vào âm /ə/. Ví dụ:
   • Result /rɪˈzʌlt/, effect /ɪˈfekt/ (hiện text) dù là danh từ tuy nhiên trọng âm rơi 2 vì thế âm tiết 1 đều là /ɪ/
   • Offer /ˈɒf.ər/, happen /ˈhæp.ən/, answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, listen /ˈlɪs.ən/ dù là động từ 2 âm tiết tuy nhiên trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu tiên, vì thế âm tiết thứ 2 đều là /ə/
Bảng quy tắc ghi lại trọng âm vô giờ Anh dễ dàng lưu giữ nhất
Bảng quy tắc ghi lại trọng âm vô giờ Anh dễ dàng lưu giữ nhất

Bảng quy tắc ghi lại trọng âm vô giờ Anh dễ dàng lưu giữ nhất

2. Từ sở hữu 3 âm tiết trở lên

 • Quy tắc 1: Hầu hết các kể từ tận nằm trong là đuôi; IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó. Ví dụ: statistics /stəˈtɪs·tɪks/, precision /prɪˈsɪʒ.ən/, republic /rɪˈpʌb.lɪk/, scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/
 • Quy tắc 2: Hầu hết các kể từ tận nằm trong là những đuôi: ADE, EE, ESE, EER, EETE, OO, OON, AIRE, IQUE thì trọng âm nhấn vô chủ yếu những âm này. Ví dụ: Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/, refugee /ˌref.juˈdʒiː/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/, cigarette /ˌsɪ.ɡəˈret/, questionnaire /ˌkwes.tʃəˈneər/.
 • Quy tắc 3: Hầu hết các kể từ tận nằm trong là: AL, FUL, Y thì trọng âm nhấn vô âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Ví dụ: natural /ˈnætʃ.ər.əl, beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, ability /əˈbɪl.ə.ti/
 • Quy tắc 4: Các chi phí tố ko lúc nào sở hữu trọng âm nhưng mà thông thường nhấn trọng âm vô âm thứ hai. Ví dụ: unable /ʌnˈeɪ.bəl/, illegal /ɪˈliː.ɡəl/, unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/
 • Quy tắc 5: Các kể từ kết thúc đẩy là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chủ yếu vô âm cơ. Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, whatever /wɒtˈev.ər/, whenever /wenˈev.ər/

Bảng quy tắc ghi lại trọng âm vô giờ Anh dễ dàng lưu giữ nhất

Xem thêm: tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3. trả lời:tổng các số đó là

3. Quy tắc ghi lại trọng âm của từ ghép (Stress in compound words)

 • Quy tắc 1: Danh kể từ ghép sở hữu trọng âm nhấn vô âm tiết thứ nhất. Ví dụ: raincoat /ˈreɪŋ.kəʊt/, sunrise /ˈsʌn.raɪz/, film-maker /ˈfɪlmˌmeɪ.kər/.
 • Quy tắc 2: Tính kể từ ghép sở hữu trọng âm nhấn vô âm tiết loại nhất. Ví dụ: home-sick /ˈhəʊm.sɪk/, trust-worthy /ˈtrʌstˌwɜː.ði/, water-proof /ˈwɔː.tə.pruːf/. Nếu tính kể từ ghép nhưng mà kể từ thứ nhất là tính từ/ trạng kể từ hoặc kết thúc đẩy là đuôi ED thì trọng âm nhấn vô âm thứ hai. Ví dụ: bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/, well-done /ˌwel ˈdʌn/, short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/.
 • Quy tắc 3: Động kể từ ghép sở hữu trọng âm nhấn vô âm ghép thứ 2. Ví dụ: overcome /ˌəʊ.vəˈkʌm/, undertake /ˌʌn.dəˈteɪk/.

Tham khảo về về bài bác tập luyện trọng âm

50 BÀI TẬP TRỌNG ÂM TIẾNG ANH GIÚP BẠN CHINH PHỤC ĐIỂM 9+ TRONG KỲ THI trung học phổ thông QUỐC GIA!

III. Lý vì thế khiến cho việc ghi lại trọng âm vô nằm trong quan liêu trọng

1. Đánh vệt trọng âm trúng hùn phân phát âm chuẩn chỉnh và sở hữu ngữ điệu tự động nhiên

Trong khi thủ thỉ hoặc tiếp xúc, những người dân bạn dạng xứ thông thường nhấn trọng âm một cơ hội đặc biệt đương nhiên. Chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận thấy yêu thích rộng lớn lúc nghe đến một câu, một kể từ sở hữu ngữ điệu tăng lên và giảm xuống rộng lớn là ngữ điệu túc tắc cần ko nào? Vì vậy, khi thưa sở hữu trọng âm tiếp tục giúp cho bạn thưa giờ Anh chuẩn chỉnh chỉnh và đương nhiên ko không giống gì người bạn dạng xứ rồi.

2. Đánh vệt trọng âm trúng hùn phân biệt được những kể từ dễ làm cho khuyết điểm lẫn

Trong giờ Anh, một vài kể từ sở hữu cơ hội viết lách và phân phát âm tương tự động nhau tuy nhiên này lại đem chân thành và ý nghĩa không giống nhau vào cụ thể từng tình huống. Lý do chủ yếu ở trên đây đó là ở âm tiết được nhấn trọng âm. Vậy nên, cầm cứng cáp những quy tắc ghi lại trọng âm tiếp tục giúp cho bạn phân biệt đúng đắn được những kể từ dễ dàng lầm lẫn. Vấn đề này được xem như là vô nằm trong cần thiết vô bài bác thi đua IELTS Listening cơ.

3. Tránh hiểu khuyết điểm vô phó tiếp

Bởi vì như thế sở hữu thật nhiều kể từ phân phát âm tương đương nhau tuy nhiên quy tắc ghi lại trọng âm lại không giống nhau. Vậy cho nên việc biết và ghi lại trọng âm một cơ hội đúng đắn tiếp tục giúp cho bạn truyền đạt trúng nội dung tiếp xúc. Có thật nhiều trường hợp “dở khóc dở cười” xẩy ra khi chúng ta nhấn sai trọng âm cơ. Và chắc chắn rằng, chúng ta không thích rớt vào tình cảnh “xấu hổ” cơ đúng không ạ nào?

IV. Lời Kết

Hy vọng rằng trải qua những kỹ năng về quy tắc ghi lại trọng âm ở nội dung bài viết bên trên, chúng ta đang được cầm được phần nào là những quy tắc trọng âm đúng đắn cơ bạn dạng vô giờ Anh. Nếu chúng ta đang được quan hoài cho tới Ielts hoặc giờ anh trung học phổ thông vương quốc thì nên xem thêm trong suốt lộ trình học tập của Prep nhé

 • Lộ trình: luyện thi đua Ielts 4 kĩ năng toàn vẹn bên trên Prep
 • Lộ trình: luyện thi đua giờ anh thptqg đoạt được điểm 9+ dễ dàng và đơn giản bên trên Prep

Tú Phạm

Xem thêm: đổi đơn vị độ dài

Founder/ CEO at Prep.vn

Thạc sĩ Tú Phạm – Nhà gây dựng Nền tảng luyện thi đua lanh lợi Prep.vn. Với rộng lớn 10 năm kinh nghiệm tay nghề vô giảng dạy dỗ và luyện thi đua, Thầy Tú đã hỗ trợ hàng trăm học tập viên đạt điểm trên cao vô kỳ thi đua IELTS. Thầy cũng chính là Chuyên Viên tư vấn trong số công tác của Hội Đồng Anh và là Speeker trên rất nhiều sự khiếu nại, công tác và hội thảo chiến lược tiên phong hàng đầu về ngôn từ.
Prep.vn - nền tảng học tập luyện lanh lợi, phối hợp dạy dỗ và technology với thiên chức hùn từng học viên cho dù ở bất kể đâu đều có được quality dạy dỗ chất lượng nhất; mang về thưởng thức học tập và luyện thi đua trực tuyến như thể sở hữu nhà giáo xuất sắc kèm cặp riêng biệt. Bên cạnh lực lượng giáo viên Chuyên Viên TOP đầu, Prep.vn còn dùng trí tuệ tự tạo với kỹ năng phân tách thưởng thức người học tập, tạo nên nội dung học tập tương tác cao và không khí luyện thi đua ảo nhằm mục đích xử lý biểu hiện thiếu thốn thực hành thực tế, tương tác ở những lớp học tập truyền thống cuội nguồn.

Theo dõi Thạc Sĩ Tú Phạm