đổi từ sin sang cos

18 Tháng năm 2018
1,533
2,865
411
Quảng Trị
THPT Đông Hà

các bn mang đến mk chất vấn tại vì sao gửi kể từ sin quý phái cos lại nên trừ pi/2 tuy nhiên gửi kể từ cos quý phái sin lại nằm trong pi/2 ạ

Bạn đang xem: đổi từ sin sang cos

Bạn vẽ lối tròn trặn lượng giác rời khỏi tiếp tục rõ ràng. Chuyển kể từ sin quý phái cos VD sinx=1, nếu như muốn cosy=1 thì y=x-pi/2 và ngược lại cosx=1, ham muốn siny=1 thì y=x+pi/2

Xem thêm: phú quốc ở tỉnh nào

17 Tháng chín 2018
198
117
46
20
Hải Phòng
Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

các bn mang đến mk chất vấn tại vì sao gửi kể từ sin quý phái cos lại nên trừ pi/2 tuy nhiên gửi kể từ cos quý phái sin lại nằm trong pi/2 ạ

Đây nhé
[tex]sin\alpha =cos(\frac{pi}{2}-\alpha )=cos(\alpha -\frac{pi}{2})[/tex]
[tex]cos\alpha =sin(\frac{pi}{2}-\alpha )=sin(pi-\frac{pi}{2}+\alpha )=sin(\alpha +\frac{pi}{2})[/tex]