đổi cận

Cơ sở của cách thức thay đổi vươn lên là số là công thức sau: \int\limits_a^b {f\left[ {u\left( x \right)} \right]u'\left( x \right)dx} = \int\limits_{u\left( a \right)}^{u\left( b \right)} {f\left( u \right)du} (1)
trong ê u=u\left( x \right) là hàm số với đạo hàm liên tiếp bên trên K, hàm số y = f\left( u \right) liên tục và sao mang lại hàm số ăn ý f\left[ {u\left( x \right)} \right] xác lập trên Ka và b là nhì số thuộc K.
Từ công thức (1), tao với nhì cơ hội thay đổi vươn lên là số sau:
Cách 1 (Phương pháp thay đổi vươn lên là loại II)
Giả sử tao cần thiết tính \int\limits_a^b {g\left( x \right)dx} .
Nếu tao viết lách được g\left(x\right) dưới dạng f\left[u\left(x\right)\right]u'\left(x\right), thì theo gót (1) tao có

Bạn đang xem: đổi cận

\int\limits_a^b {f\left[ {u\left( x \right)} \right]u'\left( x \right)dx} = \int\limits_{u\left( a \right)}^{u\left( b \right)} {f\left( u \right)du}.
Vậy vấn đề qui về tính chất \int\limits_{u\left( a \right)}^{u\left( b \right)} {f\left( u \right)du}, tích phân này tiếp tục đơn giản và giản dị rộng lớn.
Cách 2 (Phương pháp thay đổi vươn lên là loại I)
Giả sử cần thiết tính \int\limits_{a}^{b}{f\left(x\right)dx}.
Đặt x=x\left(t\right), \left(t \in K \right) và a, b \in K thỏa mãn \alpha=x\left(a\right),\beta=x\left(b\right), thì (1) mang lại ta \int\limits_{\alpha} ^{\beta}{f\left(x\right)dx}=\int\limits_a^b{f\left[{x\left(t\right)}\right]x'\left(t\right)dt}

Bài toán qui về tính chất \int\limits_a^b {g\left( t \right)dt}, với g\left( t \right) = f\left[ {x\left( t \right)} \right]x'\left( t \right). Trong nhiều tình huống, việc tính tích phân này đơn giản và giản dị rộng lớn.
Một số ví dụ về cách thức thay đổi vươn lên là loại II
Ví dụ 1. Tính I_1=\int\limits_0^\frac{22}{3}{\sqrt[3]{3x+5}dx}.
Giải.
Đặt u=3x+5\Rightarrow du=3dx
Đổi cận x = 0 \Rightarrow u = 5;x = \frac{{22}}{3} \Rightarrow u = 27. Vậy {I_1}=\dfrac{1}{3}\int\limits_5^{27}{\sqrt[3]{u}du}=\left.{\dfrac{1}{3}\frac{{\sqrt[3]{{{u^4}}}}}{{\frac{4}{3}}}}\right|_5^{27}=\dfrac{1}{4}\left({27\sqrt[3]{{27}}-5\sqrt[3]{5}}\right)=\dfrac{1}{4}\left({81-5\sqrt[3]{5}}\right)

Ví dụ 2. Tính I_2=\int\limits_0^1 {{x^3}{{\left({1 + {x^4}}\right)}^3}dx}
Giải
Đặt u=1+x^4\Rightarrow du=4x^3dx.
Đổi cận x=0\Rightarrow u=1;x=1\Rightarrow u=2.
Vậy {I_2}=\dfrac{1}{4}\int\limits_1^2{{u^3}du}=\left.{\dfrac{1}{4}\dfrac{{{u^4}}}{4}}\right|_1^2=\dfrac{1}{{16}}\left({{2^4}-1}\right)=\dfrac{{15}}{{16}}.

Xem thêm: tìm tập nghiệm của bất phương trình

Ví dụ 3. Tính I_3=\int\limits_{0}^{1}x^2e^{3x^3}dx

Giải
Đặt u=3x^3\Rightarrow du=9x^2dx
Đổi cận x=0\Rightarrow u=0;x=1\Rightarrow u=3
Vậy I_3=\dfrac{1}{9}\int\limits_{0}^{3}e^udu=\dfrac{1}{9}e^u\Big|_{0}^{3}=\dfrac{1}{9}(e^3-1)
Ví dụ 4. Tính I_4=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+\cos x}dx
Giải.
Đặt u=1+\cos x\Rightarrow du=-\sin xdx
Đổi cận x=0\Rightarrow u=2;x=\dfrac{\pi}{2}\Rightarrow u=1
Vậy I_4=-\int\limits_{2}^{1}\dfrac{du}{u}=\int\limits_{1}^{2}\dfrac{du}{u}=\ln|u|\Big|_{1}^{2}=\ln 2-\ln 1=\ln 2.
Nhận xét: Các tích phân tính được vì như thế cách thức thay đổi vươn lên là loại II được coi giống như các tích phân tiếp tục biết d(u(x)) là gì, ví dụ điển hình nhập Ví dụ 1, d(u(x))=dx; nhập Ví dụ 2, d(u(x))=x^3dx; nhập Ví dụ 4, d(u(x))=\sin xdx. Nói cách thứ hai, nhập biểu thức bên dưới dấu vết phân nếu như tao lấy vi phân của một quá số thì được quá số còn sót lại (sai không giống một hằng số), ví dụ điển hình nhập Ví dụ 4, d(1+\cos{x})=-\sin{x}dx.
Một số ví dụ về cách thức thay đổi vươn lên là loại I
Ví dụ 5. Tính I_5=\int\limits_{0}^{\frac{a}{2}}\dfrac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}dx, (a>0).
Giải.
Đặt x=a\sin t, t\in \left[-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right]
\Rightarrow dx=a\cos tdt
Đổi cận x=0\Rightarrow t=0;x=\dfrac{a}{2}\Rightarrow t=\dfrac{\pi}{6}
Vậy I_5=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{6}}\dfrac{a\cos tdt}{\sqrt{a^2\cos^2t}}=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{6}}\dfrac{a\cos tdt}{a|\cos t|}
=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{6}}dt=\dfrac{\pi}{6}.
Ví dụ 6. Tính I_6=\int\limits_{0}^{a}\dfrac{dx}{a^2+x^2}, (a>0)
Giải.
Đặt x=a\tan t, t\in \left(-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right)
\Rightarrow dx=\dfrac{a}{\cos^2t}dt
Đổi cận x=0\Rightarrow t=0;x=a\Rightarrow t=\dfrac{\pi}{4}
Vậy I_6=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\dfrac{a}{\cos^2t}dt}{a^2+a^2\tan^2t}=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\dfrac{a}{\cos^2t}dt}{a^2(1+\tan^2t)}=\dfrac{1}{a}\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{4}}dt=\dfrac{\pi}{4a}
Bài tập dượt đề nghị
Bài 1. Tính I=\int\limits_{1}^{2}x(1-x)^5dx
ĐS: I=\dfrac{-13}{42}
Bài 2. Tính I=\int\limits_{0}^{\frac{1}{3}}\dfrac{x+1}{\sqrt[3]{3x+1}}dx
ĐS: I=\dfrac{7\sqrt[3]{4}}{15}-\dfrac{2}{5}
Bài 3. Tính I=\int\limits_{0}^{\sqrt{3}}x^5\sqrt{1+x^2}dx
ĐS: I=\dfrac{848}{105}
Bài 4. Tính I=\int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin 2xdx}{4-\cos^2x}
ĐS: I=\ln\dfrac{4}{3}
Bài 5. Tính I=\int\limits_{0}^{1}\dfrac{dx}{x^2+x+1}
ĐS: I=\dfrac{\pi\sqrt{3}}{9}.
Nguồn: mathblog.org

Xem thêm: 1/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Tác giả

Bình luận