đề thi giải tích 2

Preview text

Giải tích 2 – Đề số 12

Câu 1: Tính

' fx(1,1) của hàm

Bạn đang xem: đề thi giải tích 2

2 2 f x y( , ) 2 4   x hắn và màn trình diễn hình học tập của

đạo hàm riêng biệt này như thể thông số góc của tiếp tuyến

Bài giải:

fx(1,1) 2 2 

1 ' (1,1) 2

f x  

Mặt phẳng phiu y=1 tách f x y( , ) tạo nên trở nên đồ dùng thị C 1

Tiếp tuyến của C 1 bên trên điểm M(1,1,2 2 ) sở hữu thông số góc là:

1 ' (1,1) 2

f x  

Câu 2: Tìm gtln, gtnn của

3 3 f x hắn x hắn xy( , )   3 bên trên miền 0     x 2, 1 hắn 2

Bài giải:

2 f x hắn x y' ( , ) 3 3x   =

2 f x hắn y x' ( , ) 3 3y   =

 x=y=

khi x=0 =>

3 f hắn y y( ) , [ 1,2]    max 8,min 1  ;

khi x=2 =>

3 f hắn y hắn y( )      6 8, [ 1,2] max 13,min 4

khi y=-1 =>

3 f x x( )  1 3x;

2 f x x'( ) 3 3  vô nghiệm

khi y=2 =>

3 f x x( )   8 6 , (0,2)x x ;

2 f x x'( ) 3 6 

=>x  2 f 2,2 8 4 2 

Max f=13 đạt bên trên (2,-1), min f =-1 đạt bên trên (0,-1)

Câu 3: Khảo sát sự quy tụ của những chuỗi số:

1

( 1)

1

n

n n n

  

Bài giải:

lim | | 1 0n n

u 

  => chuỗi phân kỳ theo dõi ĐK cần thiết.

Câu 4: Tìm nửa đường kính quy tụ của chuỗi luỹ thừa

1 3 3

(2 1)( 3)

3 ln

n

n

n x

n n n

  

 

Bài giải:

limn n 3 n

u x 

 

Để chuỗi quy tụ => x 3 1 => 2  x 4

x=2 => 3 3 một nửa 3

( 1) (2 1) ( 1) 2

3 .ln 3 ln

n n

n

n u n n n n n

    

฀ quy tụ theo dõi chi phí chuẩn chỉnh Leibnitz

x=4 => 3 3 một nửa 3

(2 1) 2

3 .ln 3 ln

n

n u n n n n n

  

฀ phân kỳ theo dõi chi phí chuẩn chỉnh tích phân

vậy 2  x 4

Câu 5:Tính tích phân kép max , 

D

I x hắn dxdytrong cơ D là miền phẳng phiu giới hạn

bởi 0    x 4,0 hắn 4.

Bài giải:

Trên miền D 1 max(x,y)=y, bên trên miền D 2 max(x,y)=x

Do cơ max , 

D

I x hắn dxdy   

D 1 D 2

xdxdyydxdy

   

4

0 0

4

4

3

128

x

x

xdydxydydx

Giải tích 2 – Đề số 13

Câu 1:. Tính

' fy(0,1) của hàm

2 2 f x y( , ) 3 2  x y và màn trình diễn hình học tập của đạo

hàm riêng biệt này như thể thông số góc của tiếp tuyến.

Tương tự động câu 1 đề 12.

Câu 2: Tìm độ quý hiếm lớn số 1, độ quý hiếm nhỏ nhất ( )

xy z x hắn e  bên trên miền     2 x hắn 1.

Bài giải

Đặt

2 2 1

2

u v x u

u v v R y

               

2 2 2 2

4 4 4 .

u v u v

z ue ue e

 

 

Xét  

 

 

2 [-2,1] 4 1 4 [-2,1]

min f 2 2

ax f 1

u

f e

f u ue

m f e

       

   

Vậy max z =2e đạt bên trên (u,v)=(1,0) hoặc (x,y)=(1/2,1/2)

max z =-4e

4 đạt bên trên (u,v)=(-2,0) hoặc (x,y)=(-1,-1)

Câu 3: Khảo sát sự quy tụ của chuỗi số

1

( 1)

( 1)

n

n n n

   

Bài giải 1:

Có em giải như sau:

( 1) ( 1)

( 1)

n n

n n n

 

 

( 1)

n

un n

  quy tụ theo dõi chi phí chuẩn chỉnh Leibnitz

Các em đánh giá coi trúng hoặc sai?

Bài giải 2:

Có:

 

 

     

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

n n n n n n

n n u n n n n

             

Vì  

2

1 1

n

n

n

n



 

 quy tụ theo dõi chi phí chuẩn chỉnh leinitz và 2

1

n n 1



 

 phân kỳ bởi vậy chuỗi phân kỳ.

Câu 4: Tìm chuỗi Taylor của 2

2 3 ( ) 5 6

x f x x x

   

, bên trên x 0  1 và dò la miền quy tụ của chuỗi

này.

Bài giải 2

2 3 9 7 ( ) 5 6 3 2

x f x x x x x

       

Đăt u=x-

 

 

0 0 0 0

1 0

9 7 9 7 9 7 ( ) 2 1 1 1 2( 1) 2( 1) 2 2

9 9 1 7 7 1 2 2 2 2

9 7 1 2

n n n n

n n n n

n n n

f x u u u u u u

u x u x

x

   

   



 

              

                   

        

   

Câu 5: Tính tích phân kép

D

I xy dxdy , nhập cơ D là miền phẳng phiu số lượng giới hạn bởi

2 2 1   x hắn 4.

Bài giải

Vì hàm nhập dấu vết phân là hàm chẵn theo dõi x,hắn và miền D đối xứng qua quýt 2 trục

ox,oy nên tao chỉ việc tính tích phân bên trên góc phần 4 loại I rồi bộp chộp 4 phiên lên.

 

1 3 2 1

1 1 3

V t dt 

  

Đặt: tsinu

2 4

2

1 os 3 8

V c udu

  

Câu 7: Tính tích phân mặt mũi loại một 2

S

I xds với S là phần mặt mũi phẳng phiu x hắn z   2

nằm nhập hình cầu

2 2 2 x hắn z   4.

Bài giải

Vì sở hữu tính đối xứng nên

2 2 2

S S S

I xds yds zds    =

2 ( ) 3 S

x hắn z ds  

2 2 3 S

 ds  =

4

3

S

Hình cầu sở hữu tâm I(0,0,0)

( , )

0 0 0 2 2

3 3

dI

    

2 2 2 8 (2 ( ) ) 3 3

S   

Vậy

32

9

I 

Giải tích 2 – Đề số 11

Câu 1: Vẽ khối  số lượng giới hạn bởi

2 2 2 x hắn z   2 hắn,

2 2 y x z .

Câu 2: Trên mặt mũi phẳng phiu x hắn z  2 0 dò la điểm sao mang đến tổng khoảng cách kể từ đó

điểm nhị mặt mũi phẳng phiu x z  3 6 0 và hắn z  3 2 0 là nhỏ nhất.

Xét hệ:

 

 







023

063

02

zy

zx

yx

(x,y,z)=(3,-1,1)

Điểm (3,-1,1) nằm trong 3 mặt mũi phẳng phiu nên tổng khoảng cách kể từ điểm cơ cho tới nhị mặt mũi x z  3 6 0 và

y z  3 2 0 vì như thế 0 và là khoảng cách nhỏ nhất.

Câu 3: : Khảo sát sự quy tụ của chuỗi số 3 3 3 2 1

(3 1)!

n 1 2 5

n

n

    

Bài giải:

27 )1(

)23)(13( 3

1  

  

n

nnn

a

a

n

n Lúc n, chuỗi phân kỳ

Câu 4: Tìm miền quy tụ của chuỗi lũy thừa

2

1

( 5) ( 2)

3 (2 1) 2

n n

n n

x

n n

 

 

Bài giải:

Tìm miền quy tụ của chuỗi lũy thừa

2

1

( 5) ( 2)

3 (2 1) 2

n n

n n

x

n n

 

 

 = 1

n n

2 2 5( 2) 5( 2) lim | | lim 3 3

n n n n

x x   

   

2 2 D x y:   4

Đổi thanh lịch toạ phỏng trụ:

2 2

cos 0 2

sin 0 2

2

x r

y r V r

z z r z r

  

                    2

2

2 2 2

0 0

( sin ) 24

r

r

I d dr r r z dz

  

   

  

Câu 7:

Tính tích phân mặt mũi loại nhị (2 )

S

I x hắn dydz , với S là phần mặt

2 2 z x y  bị cắt

bởi mặt mũi z 4 , phía bên trên theo phía trục Oz

Bài giải:

Cách 1:

 2

4

2

2 2

:

4

z

Oyz z y

y

D

y z

  

 

Chia S thực hiện 2 phần:

S 1 : phần bên trước mp(0yz)

2 x z y  và pháp vecto tạo nên với ox góc tù

S 2 : phần bên trước mp(0yz)

2 x  z hắn và pháp vecto tạo nên với ox góc nhọn.

Do cơ tao có:

2   2  

2 2

2 2 4 4 2 2

2 2

(2 )dyd ( 2 )dyd

2 2 16

D D

y y

I z hắn y z z hắn y z

dy z hắn y dz dy z hắn y dz 

 

       

         

 

   

Các em rất có thể thực hiện giản dị và đơn giản câu hỏi tức thì từ trên đầu vì như thế cách:

Nhận xét S đối xứng qua quýt oyz và hàm x(y,z)=y chẵn theo dõi x và x(y,z)=2x lẻ theo dõi x

nên tao có:

1

2 2 2

S

S S

ydydz

xdydz xdydz



 

với S một là nửa mặt mũi S phần bên trước.

Khi đó:

2 2 2 dyd 16

D

I  z hắn z   



Cách 2: Dùng pháp véc tơ đơn vị chức năng trả về tích phân lối loại 1

Cách 3: Thêm nhập phần mặt mũi z=4 rồi người sử dụng công thức O-G

Giải tích 2 – Đề số 20

Câu 1: Tìm vi phân cấp cho nhị của hàm z z x y ( , ) là hàm ẩn xác lập kể từ phương trình

z x hắn z e  .

Bài giải

Cách 1:

'

'

1 1

1 1

1

1

z z

x z z

y z

x hắn z e x hắn z e

z e e

z e

       

        

   

#######    

#######  

#######  

#######  

 

' ' 2 3

Xem thêm: lớp trưởng tiếng anh là gì

'' 2 2 3 3

' 3

.

1 1

1 1

1

z z x xx z z

z z

yy z z

z

y z

e z e z

e e

e e z d z dx dy

e e

e z

e

                  

          

Cách 2:

#######  

 

2 2 2 2 2 2 2 3

1

( ) ( )

1 1 1 1

z z

z

z z z z z z z z z

dx dy dx dy dz e dz dz e

d dx dy dz d e dz

e dz e dx dy e d z e dz e d z d z dx dy e e e e

      

  

                   

Các em cần thiết làm rõ vi phân, Chú ý thân thuộc hàm và phát triển thành mới mẻ thực hiện được cơ hội 2.

Câu 2:. Tìm đặc biệt trị của hàm f x hắn z x hắn z( , , )  2 3 với nhị ĐK x hắn z   1

2 2 x y  1.

Bài giải

Xét:      

2 2 L x hắn z x hắn z, ,    2 3  x hắn z   x y

Câu 5: Tính tích phân kép ( )

D

I x hắn dxdy , nhập cơ D là miền phẳng phiu số lượng giới hạn bởi

đường astroid

3 3 x a cos ,t hắn a t t sin ,0 / 2, và những trục tọa độ

Bài giải

Đổi biến:

332

3 3 2

2 2 2 2 2

cos cos 3 cos sin

sin sin 3 sin cos

3 3 sin cos sin 2 4

x ar a a J y ar a a

a a

   

   

  

       

 

 

 

2 1 2 2 3 3

0 0

2 3 2 3 3

3 sin 2 cos sin 4

1 sin 2 cos sin 0 2

I d rời khỏi ar ar dr

a d

   

   

  

   

Câu 6: Tính tích phân lối loại một ( )

C

I x hắn dl , C là cung ở bên phải của đường

Lemniscate sở hữu phương trình nhập tọa phỏng cực

2 2 r a cos2 , a 0.

Bài giải

r(t)=2sqrt(cos(2t))

-0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2.

-0.

-0.

-0.

-0.

x

y

 

4 2 '

4

I r cos sin r r d

  

   

Câu 7: Tính tích phân mặt mũi loại hai

S

I yzdydz zxdxdz xydxdy   , với S là biên của vật

thể số lượng giới hạn vì như thế x hắn z x hắn z  1, 0, 0, 0   , kim chỉ nan phía nhập.

Bài giải

Mặt S kín nên tao người sử dụng O-G suy rời khỏi tích phân vì như thế ko.

Giải tích 2 – Đề số 12

Câu 1: Tính

' fx(1,1) của hàm

2 2 f x y( , ) 2 4   x hắn và màn trình diễn hình học tập của

đạo hàm riêng biệt này như thể thông số góc của tiếp tuyến

Bài giải:

fx(1,1) 2 2 

1 ' (1,1) 2

f x  

Mặt phẳng phiu y=1 tách f x y( , ) tạo nên trở nên đồ dùng thị C 1

Tiếp tuyến của C 1 bên trên điểm M(1,1,2 2 ) sở hữu thông số góc là:

1 ' (1,1) 2

f x  

Câu 2: Tìm gtln, gtnn của

3 3 f x hắn x hắn xy( , )   3 bên trên miền 0     x 2, 1 hắn 2

Bài giải:

2 f x hắn x y' ( , ) 3 3x   =

2 f x hắn y x' ( , ) 3 3y   =

 x=y=

khi x=0 =>

3 f hắn y y( ) , [ 1,2]    max 8,min 1  ;

khi x=2 =>

3 f hắn y hắn y( )      6 8, [ 1,2] max 13,min 4

khi y=-1 =>

3 f x x( )  1 3x;

2 f x x'( ) 3 3  vô nghiệm

khi y=2 =>

3 f x x( )   8 6 , (0,2)x x ;

2 f x x'( ) 3 6 

=>x  2 f 2,2 8 4 2 

Max f=13 đạt bên trên (2,-1), min f =-1 đạt bên trên (0,-1)

Câu 3: Khảo sát sự quy tụ của những chuỗi số:

1

( 1)

1

n

n n n

  

Câu 6: Tính tích phân bội ba

V

Ixdxdydz, nhập cơ V là vật thể được giới hạn

bởi

2 2 2 2 2 x hắn z  0,x hắn z   2.

Bài giải:

Đổi thanh lịch toạ phỏng trụ

2 2

cos 0 2

sin 0 1

2

y r

z r V r

x x r z r

  

                      2

2

2 1

002

7

12

r

r

I d dr rxdx

  

 

     

Câu 7: Tính tích phân mặt mũi loại hai

3 3 3

S

I x dydz hắn dxdz z dxdy   với S là mặt mũi phía

ngoài của vật thể số lượng giới hạn bởi

2 2 2 x z y  ,0 y 1.

Bài giải:

Áp dụng công thức O-G:

3 3 3 2 2 2 3 ( )

S V

I x dydz hắn dxdz z dxdy   x hắn z dxdydz   

Đổi thanh lịch toạ phỏng trụ:

cos 0 2

sin 0 1

1

z r

x r V r

y hắn r y

  

                   

2 1 1 2 1 2 2 2 3

0 0 0 0

4 1 9 3 ( ) 3 ( )

3 3 10 r

d rdr r hắn dy d r r rdr

 

        

    

Giải tích 2 – Đề số 18

Câu 1: Cho

2 2

2 2

, ( , ) (0,0) ( , )

0, ( , ) (0,0)

x y xy x y f x hắn x y

x y

     

  

. Tìm

2 2 2 2

2 2

(0,0), (0,0), (0,0), (0,0)

f f f f

x hắn y x x y

   

     

.

Bài giải

 

2 2 2 3 ' 2 2 2 2 2 0

( ) 4 ( ,0) (0,0) ' , 0,0 lim 0 ( )

x x x

y x hắn x hắn f x f f f x hắn x hắn  x

      

2

2 0

2

' ( ,0) ' ( ,0) (0,0) lim 0

' (0, ) ' (0,0) (0,0) lim 1

x x

x

x x

y

f f x f x

x x

f f hắn f

y x y

              

 

2 2 2 3 ' 2 2 2 2 2 0

( ) 4 (0, ) (0,0) ' , 0,0 lim 0 ( )

y y y

x x hắn y x f hắn f f f x hắn x hắn  y

       

  2 '

2 0

2

' (0, ) 0, (0,0) lim 0

' ( ,0) ' (0,0) (0,0) lim 1

y y

y

y y

x

f f hắn f

y y

f f x f

x hắn x

             

Câu 2:. Tìm đặc biệt trị của hàm f x hắn x y( , ) 4 6  với điều kiện

2 2 x y  13.

Bài giải

Xét:

2 2 h x hắn x y( , ) 4 6  (x y 13)

1 2

2 2

' 4 2 0 1 1

' 6 2 0 2 2

3 3 13

x

y

h x

h hắn Phường x Phường x

y y x y

  

                                 

h'' 2 , '' 2 , '' 0x h y h xy

 

 

2 2 2 1

2 2 2 2

2 2 0

2 2 0

d h Phường dx dy

d h Phường dx dy

  

   

Vậy f đạt cực to Phường 2 và đặc biệt đái bên trên Phường 1.

(Để dò la cận bên dưới của, tao mang đến x=y suy rời khỏi tan= 3. r nhập toạ phỏng đặc biệt mở

rộng của Elip luôn luôn chuồn kể từ 0 cho tới 1).

1

0 3

D 3 3 3

r S dxdy d dr

       

####### Câu 6: Tính tích phân    

3 xy 2 xy

C

I x ye dx hắn xe cộ dy   , nhập cơ C là phần elip

2 2

1 16 9

x y   từ

Bài giải

Ta có:  1 

P Q xy xy e y x

      

do cơ tích phân ko tùy thuộc vào lối đi:

0 3 3 2

4 0

64 9 73 C AO OB

I x dx hắn dy

           

Câu 7: Tính tích phân mặt mũi loại hai

3 ( 1) 3 5 S

I x dydz ydzdx zdxdy   , với S là mặt

ngoài của nửa bên dưới mặt mũi cầu

2 2 2 , 0

2 x hắn z   x z.

Bài giải

Gọi S’ là mặt mũi bên trên của hình tròn

2 x y  2 x

2 nhập mp Oxy

S S S' S'

I

     

Trên S’(z=0): dz=

'

S

 

Áp Dụng O-G bên trên khối V gh vì như thế S và S’:

 

2

'

3 1 8

S S S V

I x dxdydz

          

2 [3( 1) 3 5)] V

I x   dxdydz với V là nữa bên dưới mặt mũi cầu

2 2 2 , 0

2 x hắn z   x z

#######  

2 1 2 2 2 2

0 0 2

2 3 2

0 2

sin 3 sin os 8

8 3 86 sin sin os 3 5 15

d d c d

d c d

 

 

       

     

   

        

Giải tích 2 – Đề số 19

Câu 1: Vẽ khối  số lượng giới hạn bởi

2 2 2 z 4 ,x x y 2 ,hắn x hắn z   2.

Các em tự động vẽ.

Câu 2: Tìm đặc biệt trị của hàm f x hắn z x hắn z( , , ) 2 6 10   với điều kiện

2 2 2 x hắn z   35.

Bài giải

Xét    

2 2 2 L x hắn z, , 2 6 10   x hắn z  x hắn z 

'

'

' 12

2 2 2

2 2 011

6 2 011

10 2 0 3 3

5 5 35

x

y

z

L x

L hắn x x Phường P L z hắn y

z z x hắn z

  

                                              

 

2 2 2 2 d L 2  dx dy dz 

 

 

2 1

2 2

d L P

d L P

Vậy hàm f đạt cực to bên trên Phường 2 (1,3,5) và đặc biệt đái bên trên Phường 1 (-1,-3,-5).

Câu 3: Khảo sát sự quy tụ của chuỗi

2

1

( 1)

n n n n

  

Bài giải

Ta có:

1 1

( 1)

n n  n n

Suy rời khỏi chuỗi phân kỳ.

Câu 4:Tìm chuỗi Maclaurint của

ln(1 3 ) ( )

x t f x dt t

  và dò la nửa đường kính quy tụ của chuỗi

này.

Bài giải

Ta có:

1 1 0 0 1 1 2

(3 ) ( 1) ln(1 3 ) 1 3 ( 1) 1

3 ( ) ( 1) ( 1)

n n n n n n

n n n n

n

t

t n x t t n

f x x n

 

  

  

Xem thêm: số nguyên tố là số gì

       

  

R=1/3 theo dõi chi phí chuẩn chỉnh Cauchy