dấu hiệu quá khứ tiếp diễn

Thì Quá khứ đơn và thì Quá khứ tiếp nối là nhì nhập số những thì khá thông dụng nhập Tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn tồn tại vô số chúng ta ko nắm rõ về những thì này tương tự sự khác lạ nhập cơ hội dùng Lúc những thì đều nằm trong nói đến những hành vi với tương quan cho tới thời khắc nhập vượt lên trước khứ.

Để giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội vận dụng những thì một cơ hội đúng chuẩn tương tự xử lý lỗi sai ko xứng đáng với, nội dung bài viết sau đây tiếp tục giúp đỡ bạn nắm vững cụ thể tương tự dễ dàng và đơn giản nhận thấy nhì thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối qua chuyện công thức tương tự bài xích luyện ví dụ dễ dàng nắm bắt nhé.

Bạn đang xem: dấu hiệu quá khứ tiếp diễn

>>> Tìm hiểu thêm thắt cách đăng ký ganh đua IELTS online bên trên IDP

Định nghĩa thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Thì Quá khứ đơn (Past simple hoặc simple past tense) dùng làm thao diễn miêu tả một hành vi vẫn xẩy ra và kết cổ động trọn vẹn nhập vượt lên trước khứ. Thì này còn thao diễn miêu tả những vấn đề một vừa hai phải kết cổ động nhập vượt lên trước khứ. 

Ví dụ:
She

went to tát school yesterday. 
I finished my work yesterday.
Thì Quá khứ tiếp nối (Past continuous) được dùng làm thao diễn miêu tả một hành vi thao diễn miêu tả hành vi đang được ra mắt bên trên thời khắc ví dụ nhập vượt lên trước khứ, nhấn mạnh vấn đề quy trình của hành vi, vấn đề ra mắt mang tính chất hóa học kéo dãn.

Ví dụ:
They

were just talking about it before I arrived.
At 9 am yesterday, I was calling my mom.

Phân biệt công thức thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Loại câuQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Thể khẳng địnhS + was/ were + adj/N.

Ví dụ: My father was sick last Sunday.

S + was/were + V-ing

Ví dụ: In 2010, we were working in a big town in America.

Thể phủ địnhS + was/were + NOT + adj/N.

Ví dụ: Those students were not active last semester. 

S + wasn’t/ weren’t + V-ing

Ví dụ: I was not joking.

Câu nghi ngại vấn(Yes/No Question)Was/ Were + S + adj/N?

Câu trả lời:
Yes, S + was/were
No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Was Helen the first to tát sign up for this course?

Was/ Were + S + V-ing ?

Câu trả lời:
Yes, S + was/were
No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Was he playing badminton while I was doing homework?

Câu nghi ngại vấn (WH- question) When/Where/Why/What/How + were/ was + S + (not) + adj/N?

Ví dụ: Why was she sánh nervous yesterday?

When/Where/Why/What/How + was/ were + S + V-ing?

Ví dụ: Where was he learning at 8 pm yesterday?

Dấu hiệu nhận thấy thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Loại câuQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Dấu hiệu nhận biết Khi nhập câu xuất hiện tại những kể từ như:

- yesterday
- in the past
- the day before
- ago
- last (week, year, month)
- những khoảng tầm thời hạn vẫn qua chuyện trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

Khi nhập câu xuất hiện:

- Trạng kể từ chỉ thời hạn như at, in, yesterday
- At that time, at this time, in the past, last (day, night, week, month, year)
- Các cấu hình câu với kể từ “while” và một vài tình huống với “when”

2. Cách người sử dụng thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Đối với thì Quá khứ đơn

Khi nói đến một hành vi với tương quan cho tới vượt lên trước khứ, thì Quá khứ đơn với cơ hội dùng ví dụ trong số tình huống như: 

Cách dùngVí dụ
Diễn miêu tả những hành vi vẫn xẩy ra và kết cổ động trọn vẹn nhập vượt lên trước khứ.World War II was a world war that began in 1939 and ended in 1945.
Diễn miêu tả một hành vi lặp chuồn tái diễn nhập vượt lên trước khứ.When I was a little girl, I always read comics.
Diễn miêu tả một hành vi xen vào một trong những hành vi đang được ra mắt nhập vượt lên trước khứ.The children were playing football when their mother came back trang chủ.
Diễn đạt một chuỗi bao hàm những hành vi xẩy ra liên tục nhập vượt lên trước khứ.Last week, Marina saw bầm, then cried and yelled sánh loudly. 
Dùng nhập câu ước không tồn tại thiệt.I wished I owned a villa.
Dùng nhập câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện tại tại).If she had a new siêu xe, she would drive it everywhere. 

Đối với thì Quá khứ tiếp diễn

Để nắm vững cách thức vận dụng đúng chuẩn mang lại thì Quá khứ tiếp nối, bạn cũng có thể người sử dụng trong mỗi tình huống sau:

Cách dùngVí dụ
Dùng nhằm thao diễn miêu tả vấn đề, hành vi ra mắt ở 1 thời điểm ví dụ nhập vượt lên trước khứ.At 9 am yesterday, Jane was teaching in her class. 
Diễn miêu tả 2 hành vi đang được xẩy ra bên trên nằm trong 1 thời điểm nhập vượt lên trước khứ.She was cooking while her daughter was watching TV. 
Diễn miêu tả một hành vi nhập vượt lên trước khứ tuy nhiên bị con gián đoạn hoặc chen ngang vì thế một hành vi không giống.Alicia bursted into tears while she was scrolling through the newspaper. 
Dùng nhằm nói tới một hành vi, hoặc vấn đề tái diễn nhiều nhập vượt lên trước khứ với ý xấu đi.Hana was always making noise when I was reading.

>>>Xen thêm: Thì vượt lên trước khứ tiếp nối với when và while

3. Bài luyện thích nghi với thì Quá khứ đơn

Exercise 1: Viết lại câu vượt lên trước khứ đơn với những kể từ mang lại trước 

1. It/ be/ rainy/ last night.

…………………………………………………………………………………..……

2. In 1999/ they/ move/ to tát another đô thị.

…………………………………………………………………………………..……

3. My mother/ not/ go/ to tát the pagoda/ a month ago.

…………………………………………………………………………………..……

4. How/ your father/ get there?

…………………………………………………………………………………..……

5. My/ grandmother/ make/ three/ cake/ a/ day/ ago.

…………………………………………………………………………………..……

Exercise 2: Điền dạng trúng của động kể từ phù hợp nhập câu mang lại trước

1. My elder sister …………… (get) married last year.

2. Dan …………… (come) to tát his grandfather’s house 3 days ago.

3. My PC …………… (be) broken last night.

4. My boyfriend …………… (buy) bầm a big teddy bear on my birthday last month.

5. We …………… (not be) interested in the film yesterday.

Exercise 3: Viết lại câu vượt lên trước khứ đơn lịch sự dạng nghi ngại vấn

1. Hoa went to tát the cinema with her boyfriend last night.

…………………………………………………………………………………..……

2. My grandmother went to tát the market last week.

…………………………………………………………………………………..……

3. Ten sent his quấn a letter apologizing for being late for his appointment yesterday.

…………………………………………………………………………………..……

4. Sammy bought a new computer last month.

…………………………………………………………………………………..……

5. She walked to tát school.

…………………………………………………………………………………..……

6. My boyfriend  gave bầm a bouquet of roses.

Xem thêm: thư viện đề thi lớp 5

…………………………………………………………………………………..……

Đáp án

Exercise 1: Viết lại câu vượt lên trước khứ đơn với những kể từ mang lại trước

1. It was rainy last night.
2. In 1990, they moved to tát another đô thị.
3. My mother did not go to tát the pagoda a month ago./ She didn’t go to tát the church five days ago.
4. How did your father get there?
5. My grandmother made three cakes a day ago.

Exercise 2: Điền dạng trúng của động kể từ phù hợp nhập câu mang lại trước

1. got
2. came
3. was
4. bought
5. weren’t

Exercise 3: Viết lại câu vượt lên trước khứ đơn lịch sự dạng nghi ngại vấn

1. Did Hoa go to tát the cinemas with her boyfriend last night?
2. Did your grandmother go to tát the market last week?
3. Did Ten send his quấn a letter apologizing for being late to tát his appointment yesterday?
4. Did Sammy buy a new computer last month?
5. Did she walk to tát school?
6. Did your boyfriend give you a bouquet of roses?

4. Bài luyện thích nghi với thì Quá khứ tiếp diễn

Exercise 1: Chia động kể từ theo phương thức trúng nhằm hoàn thiện câu.

1. She ………………. (call) Mr Lam at 8 last night, but he (not be) ………………. at trang chủ. He (study) ………………. at the library.

2. Linh ………………. (not hear) the thunder during the storm last night because she ………………. (sleep)

3. It was beautiful last Monday when I went for a walk in the park. The sun ………………. (shine). The birds ………………. (sing)

4. They ………………. (talk) about something when I………………. (walk) into the bedroom.

5. Linda went to tát her friends ‘house, but her friend ………………. (not be) there. He (play) ………………. soccer in the vacant lot down the street.

6. The boy ………………. (fall) asleep while his mom ………………. (read) him a story.

7. She really enjoyed my holiday last year. While it ………………. (snow) in Malay, the sun ………………. (shine) in Florida.

8. While Mya ………………. (shovel) snow from her driveway yesterday, her boyfriend ………………. (bring) her a cup of hot chocolate.

9. She ………………. (have) a siêu xe accident last month. She ………………. (drive) down the street when suddenly a lorry ………………. (hit) her siêu xe from behind.

10. 5 years ago, the government ………………. (decide) to tát begin a food programme. At that time, many people in the rural areas ………………. (starve) due to tát several years of drought.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

1. He was play badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he vì thế while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go to tát the beach on the bus.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ theo phương thức trúng nhằm hoàn thiện câu.

1. was calling - wasn't - was studying

<br/>2. didn't hear - was sleeping

<br/>3. was shining - were singing

<br/>4. were talking - walked

<br/>5. weren't - were playing

<br/>6. fell - was reading

<br/>7. was snowing - was shining

<br/>8. was shoveling - was bringing

<br/>9. had - was driving – hit

<br/>10. decided - were starving

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

CâuSửa lỗi
1. He was play badminton when I called him.He was playing badminton when I called him.
2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?Was she studying English at 8 p.m. yesterday?
3. What was he vì thế while his mother was making lunch? What was he doing while his mother was making lunch? 
4. Where did you went last Monday? Where did you going last Monday? 
5. He turn on the TV, but nothing happened.He was turning on the TV, but nothing happened. 
6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. She was getting up early and having breakfast with her family yesterday morning. 
7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. Hoa didn't breaking the flower vase. I did. 
8. Last weekend, my friend and I go to tát the beach on the bus.Last weekend, my friend and I were going to tát the beach on the bus.

Bài ghi chép bên trên vẫn hỗ trợ cụ thể những kỹ năng và kiến thức xoay xung quanh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối với những bài xích luyện thực hành thực tế cơ bạn dạng. Hy vọng nội dung bài viết bên trên vẫn giúp đỡ bạn phân biệt nhanh gọn và dùng thạo cấu hình nhì thì này, hãy nhờ rằng tóm thiệt chắc chắn những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về phong thái dùng, công thức tương tự ghi ghi nhớ những tín hiệu nhận thấy căn bạn dạng nhé!

Xem thêm:

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ trả thànhexternal icon

  • Phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn và vượt lên trước khứ đơn

  • Phân biệt thì Tương lai đơn và Tương lai gần

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thiện và Quá khứ đơn

    Xem thêm: nguyên nhân gây tai nạn giao thông

Tự tin yêu ghi điểm Lúc rèn luyện với IDP!

Bài ghi chép bên trên vẫn chỉ ra rằng những kỹ năng và kiến thức tổng quan liêu và bài xích luyện khuôn sẽ giúp chúng ta hiểu thêm thắt về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối nhập phần tranh tài IELTS.. Hy vọng đấy là được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm hữu ích cho chính mình nhập quy trình luyện ganh đua IELTS. 

Nếu mình muốn dò xét hiểu thêm thắt về dạng bài xích này, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kho tư liệu luyện ganh đua IELTS sẵn với của IDP bao hàm những Hội thảo IELTS, Khóa học tập luyện ganh đua và những mẹo kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế. Như vậy tiếp tục giúp đỡ bạn thích nghi với cấu hình bài xích ganh đua, học tập cơ hội phân chia thời hạn phù hợp giúp đỡ bạn sẵn sàng nhất hoàn toàn có thể cho những bài xích đánh giá.

Và khi chúng ta vẫn sẵn sàng, hãy ĐK ganh đua IELTS với IDP ngay lập tức hôm nay!