dấu hiệu nhận biết quá khứ đơn

Thì Quá khứ đơn và thì Quá khứ tiếp tục là nhì nhập số những thì khá thông dụng nhập Tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn tồn tại vô số chúng ta ko nắm rõ về những thì này tương đương sự khác lạ nhập cơ hội dùng Lúc những thì đều nằm trong nhắc đến những hành vi sở hữu tương quan cho tới thời gian nhập quá khứ.

Để giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội vận dụng những thì một cơ hội đúng mực tương đương xử lý lỗi sai ko xứng đáng sở hữu, nội dung bài viết sau đây tiếp tục giúp đỡ bạn nắm vững cụ thể tương đương đơn giản nhận ra nhì thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục qua chuyện công thức tương đương bài bác luyện ví dụ dễ dàng nắm bắt nhé.

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết quá khứ đơn

>>> Tìm hiểu thêm thắt cách đăng ký đua IELTS online bên trên IDP

Định nghĩa thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Thì Quá khứ đơn (Past simple hoặc simple past tense) dùng để làm thao diễn mô tả một hành vi tiếp tục xẩy ra và kết thúc giục trọn vẹn nhập quá khứ. Thì này còn thao diễn mô tả những vụ việc vừa phải kết thúc giục nhập quá khứ. 

Ví dụ:
She

went to tướng school yesterday. 
I finished my work yesterday.
Thì Quá khứ tiếp tục (Past continuous) được dùng để làm thao diễn mô tả một hành vi thao diễn mô tả hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian ví dụ nhập quá khứ, nhấn mạnh vấn đề quy trình của hành vi, vụ việc ra mắt mang ý nghĩa hóa học kéo dãn dài.

Ví dụ:
They

were just talking about it before I arrived.
At 9 am yesterday, I was calling my mom.

Phân biệt công thức thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Loại câuQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Thể khẳng địnhS + was/ were + adj/N.

Ví dụ: My father was sick last Sunday.

S + was/were + V-ing

Ví dụ: In 2010, we were working in a big town in America.

Thể phủ địnhS + was/were + NOT + adj/N.

Ví dụ: Those students were not active last semester. 

S + wasn’t/ weren’t + V-ing

Ví dụ: I was not joking.

Câu nghi vấn vấn(Yes/No Question)Was/ Were + S + adj/N?

Câu trả lời:
Yes, S + was/were
No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Was Helen the first to tướng sign up for this course?

Was/ Were + S + V-ing ?

Câu trả lời:
Yes, S + was/were
No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Was he playing badminton while I was doing homework?

Câu nghi vấn vấn (WH- question) When/Where/Why/What/How + were/ was + S + (not) + adj/N?

Ví dụ: Why was she sánh nervous yesterday?

When/Where/Why/What/How + was/ were + S + V-ing?

Ví dụ: Where was he learning at 8 pm yesterday?

Dấu hiệu nhận ra thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Loại câuQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Dấu hiệu nhận biết Khi nhập câu xuất hiện nay những kể từ như:

- yesterday
- in the past
- the day before
- ago
- last (week, year, month)
- những khoảng chừng thời hạn tiếp tục qua chuyện trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

Khi nhập câu xuất hiện:

- Trạng kể từ chỉ thời hạn như at, in, yesterday
- At that time, at this time, in the past, last (day, night, week, month, year)
- Các cấu tạo câu sở hữu kể từ “while” và một vài tình huống sở hữu “when”

2. Cách người sử dụng thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Đối với thì Quá khứ đơn

Khi nhắc đến một hành vi sở hữu tương quan cho tới quá khứ, thì Quá khứ đơn sở hữu cơ hội dùng ví dụ trong số tình huống như: 

Cách dùngVí dụ
Diễn mô tả những hành vi tiếp tục xẩy ra và kết thúc giục trọn vẹn nhập quá khứ.World War II was a world war that began in 1939 and ended in 1945.
Diễn mô tả một hành vi lặp cút tái diễn nhập quá khứ.When I was a little girl, I always read comics.
Diễn mô tả một hành vi xen vào một trong những hành vi đang được ra mắt nhập quá khứ.The children were playing football when their mother came back trang chính.
Diễn đạt một chuỗi bao hàm những hành vi xẩy ra tiếp tục nhập quá khứ.Last week, Marina saw u, then cried and yelled sánh loudly. 
Dùng nhập câu ước không tồn tại thiệt.I wished I owned a villa.
Dùng nhập câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện nay tại).If she had a new xế hộp, she would drive it everywhere. 

Đối với thì Quá khứ tiếp diễn

Để nắm vững cách thức vận dụng đúng mực cho tới thì Quá khứ tiếp tục, bạn cũng có thể người sử dụng trong mỗi tình huống sau:

Cách dùngVí dụ
Dùng nhằm thao diễn mô tả vụ việc, hành vi ra mắt ở 1 thời điểm ví dụ nhập quá khứ.At 9 am yesterday, Jane was teaching in her class. 
Diễn mô tả 2 hành vi đang được xẩy ra bên trên nằm trong 1 thời điểm nhập quá khứ.She was cooking while her daughter was watching TV. 
Diễn mô tả một hành vi nhập quá khứ tuy nhiên bị con gián đoạn hoặc chen ngang bởi vì một hành vi không giống.Alicia bursted into tears while she was scrolling through the newspaper. 
Dùng nhằm nói tới một hành vi, hoặc vụ việc tái diễn nhiều nhập quá khứ với ý xấu đi.Hana was always making noise when I was reading.

>>>Xen thêm: Thì quá khứ tiếp tục với when và while

3. Bài luyện thích nghi với thì Quá khứ đơn

Exercise 1: Viết lại câu quá khứ đơn với những kể từ cho tới trước 

1. It/ be/ rainy/ last night.

…………………………………………………………………………………..……

2. In 1999/ they/ move/ to tướng another đô thị.

…………………………………………………………………………………..……

3. My mother/ not/ go/ to tướng the pagoda/ a month ago.

…………………………………………………………………………………..……

4. How/ your father/ get there?

…………………………………………………………………………………..……

5. My/ grandmother/ make/ three/ cake/ a/ day/ ago.

…………………………………………………………………………………..……

Exercise 2: Điền dạng chính của động kể từ tương thích nhập câu cho tới trước

1. My elder sister …………… (get) married last year.

2. Dan …………… (come) to tướng his grandfather’s house 3 days ago.

3. My PC …………… (be) broken last night.

4. My boyfriend …………… (buy) u a big teddy bear on my birthday last month.

5. We …………… (not be) interested in the film yesterday.

Exercise 3: Viết lại câu quá khứ đơn quý phái dạng nghi vấn vấn

1. Hoa went to tướng the cinema with her boyfriend last night.

…………………………………………………………………………………..……

2. My grandmother went to tướng the market last week.

…………………………………………………………………………………..……

3. Ten sent his quấn a letter apologizing for being late for his appointment yesterday.

…………………………………………………………………………………..……

4. Sammy bought a new computer last month.

…………………………………………………………………………………..……

5. She walked to tướng school.

…………………………………………………………………………………..……

6. My boyfriend  gave u a bouquet of roses.

Xem thêm: 7 nu cuoi xuan mua 2 tap 2

…………………………………………………………………………………..……

Đáp án

Exercise 1: Viết lại câu quá khứ đơn với những kể từ cho tới trước

1. It was rainy last night.
2. In 1990, they moved to tướng another đô thị.
3. My mother did not go to tướng the pagoda a month ago./ She didn’t go to tướng the church five days ago.
4. How did your father get there?
5. My grandmother made three cakes a day ago.

Exercise 2: Điền dạng chính của động kể từ tương thích nhập câu cho tới trước

1. got
2. came
3. was
4. bought
5. weren’t

Exercise 3: Viết lại câu quá khứ đơn quý phái dạng nghi vấn vấn

1. Did Hoa go to tướng the cinemas with her boyfriend last night?
2. Did your grandmother go to tướng the market last week?
3. Did Ten send his quấn a letter apologizing for being late to tướng his appointment yesterday?
4. Did Sammy buy a new computer last month?
5. Did she walk to tướng school?
6. Did your boyfriend give you a bouquet of roses?

4. Bài luyện thích nghi với thì Quá khứ tiếp diễn

Exercise 1: Chia động kể từ theo hình thức chính nhằm hoàn thành xong câu.

1. She ………………. (call) Mr Lam at 8 last night, but he (not be) ………………. at trang chính. He (study) ………………. at the library.

2. Linh ………………. (not hear) the thunder during the storm last night because she ………………. (sleep)

3. It was beautiful last Monday when I went for a walk in the park. The sun ………………. (shine). The birds ………………. (sing)

4. They ………………. (talk) about something when I………………. (walk) into the bedroom.

5. Linda went to tướng her friends ‘house, but her friend ………………. (not be) there. He (play) ………………. soccer in the vacant lot down the street.

6. The boy ………………. (fall) asleep while his mom ………………. (read) him a story.

7. She really enjoyed my holiday last year. While it ………………. (snow) in Malay, the sun ………………. (shine) in Florida.

8. While Mya ………………. (shovel) snow from her driveway yesterday, her boyfriend ………………. (bring) her a cup of hot chocolate.

9. She ………………. (have) a xế hộp accident last month. She ………………. (drive) down the street when suddenly a lorry ………………. (hit) her xế hộp from behind.

10. 5 years ago, the government ………………. (decide) to tướng begin a food programme. At that time, many people in the rural areas ………………. (starve) due to tướng several years of drought.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

1. He was play badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he vì thế while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go to tướng the beach on the bus.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ theo hình thức chính nhằm hoàn thành xong câu.

1. was calling - wasn't - was studying

<br/>2. didn't hear - was sleeping

<br/>3. was shining - were singing

<br/>4. were talking - walked

<br/>5. weren't - were playing

<br/>6. fell - was reading

<br/>7. was snowing - was shining

<br/>8. was shoveling - was bringing

<br/>9. had - was driving – hit

<br/>10. decided - were starving

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong số câu bên dưới đây

CâuSửa lỗi
1. He was play badminton when I called him.He was playing badminton when I called him.
2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?Was she studying English at 8 p.m. yesterday?
3. What was he vì thế while his mother was making lunch? What was he doing while his mother was making lunch? 
4. Where did you went last Monday? Where did you going last Monday? 
5. He turn on the TV, but nothing happened.He was turning on the TV, but nothing happened. 
6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. She was getting up early and having breakfast with her family yesterday morning. 
7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. Hoa didn't breaking the flower vase. I did. 
8. Last weekend, my friend and I go to tướng the beach on the bus.Last weekend, my friend and I were going to tướng the beach on the bus.

Bài viết lách bên trên tiếp tục cung ứng cụ thể những kỹ năng xoay xung quanh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục với mọi bài bác luyện thực hành thực tế cơ phiên bản. Hy vọng nội dung bài viết bên trên tiếp tục giúp đỡ bạn phân biệt nhanh gọn và dùng thuần thục cấu tạo nhì thì này, nhớ rằng tóm thiệt dĩ nhiên những kỹ năng cơ phiên bản về phong thái dùng, công thức tương đương ghi ghi nhớ những tín hiệu nhận ra căn phiên bản nhé!

Xem thêm:

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ trả thànhexternal icon

  • Phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn và quá khứ đơn

  • Phân biệt thì Tương lai đơn và Tương lai gần

  • Phân biệt thì Hiện bên trên hoàn thành xong và Quá khứ đơn

    Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán năm 2018

Tự tin cẩn ghi điểm Lúc rèn luyện với IDP!

Bài viết lách bên trên tiếp tục đã cho thấy những kỹ năng tổng quan lại và bài bác luyện hình mẫu sẽ giúp đỡ chúng ta hiểu thêm thắt về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp tục nhập phần tranh tài IELTS.. Hy vọng đó là được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm hữu ích cho mình nhập quy trình luyện đua IELTS. 

Nếu mình thích lần hiểu thêm thắt về dạng bài bác này, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kho tư liệu luyện đua IELTS sẵn sở hữu của IDP bao hàm những Hội thảo IELTS, Khóa học tập luyện đua và những mẹo kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế. Như vậy tiếp tục giúp đỡ bạn thích nghi với cấu tạo bài bác đua, học tập cơ hội phân chia thời hạn hợp lí giúp đỡ bạn sẵn sàng nhất hoàn toàn có thể cho những bài bác đánh giá.

Và khi chúng ta tiếp tục sẵn sàng, hãy ĐK đua IELTS với IDP ngay lập tức hôm nay!