danh từ động từ tính từ

Cũng tựa như những ngữ điệu không giống, giờ Anh với thật nhiều kể từ ngữ không giống nhau. Chính vì vậy người tớ nên group những kể từ này trở nên những kể từ loại không giống nhau. Mỗi kể từ loại nhập vai trò và tác dụng riêng lẻ. Cơ bạn dạng và cần thiết nhất nhập giờ Anh nói cách khác cho tới là kể từ loại : danh kể từ, động kể từ, tính kể từ. Có một thực sự là ko nên ai ai cũng rất có thể phân biệt, dùng 3 kể từ loại này một cơ hội đúng chuẩn nhất. Hãy nằm trong American Links tổ hợp lại kiến thức và kỹ năng, chỉ dẫn cơ hội dùng như tín hiệu nhận ra và địa điểm của bọn chúng.

1. Khái niệm, tín hiệu nhận ra, địa điểm của Danh từ:

Danh kể từ Động kể từ Tính từ
Khái niệm, tín hiệu nhận ra và địa điểm của Danh từ

Danh kể từ nhập giờ Anh là kể từ loại chỉ người, dụng cụ, vấn đề, xứ sở hoặc vị trí. Danh kể từ là Nouns, ghi chép tắt (n).

Bạn đang xem: danh từ động từ tính từ

E.g : Mr. Long, doctor, TOEIC, Paris…

Dấu hiệu nhằm nhận ra Danh từ

Danh kể từ thông thường với hậu tố là:

 • ce: difference, independence, peace………..
 • er/or : động kể từ + (er/or) nên danh kể từ chỉ người: driver, player, swimmer, runner, visitor, worker…
 • ment: environment, movement, pavement, …
 • ness: friendliness, kindless…
 • sion: impression, passion, question, television…
 • tion: education,instruction, nation…
 • y:  army, beauty, democracy (nền dân chủ)…

Vị trí của Danh từ

 • Đầu câu thực hiện mái ấm ngữ .
 • Sau To be: I am a doctor.
 • Sau tính kể từ : nice hair…
 • Sau: a/an, the, this, that, these, those…
 • Sau (adj) chiếm hữu : her, his, my, their, your…
 • Sau : a lot of/ lots of, many, plenty of…
 • + (Adj) N… of + (adj) N…

2. Khái niệm, tín hiệu nhận ra, địa điểm của Động từ:

Khái niệm, tín hiệu nhận ra và địa điểm của Động từ
Khái niệm, tín hiệu nhận ra và địa điểm của Động từ

Động kể từ nhập giờ Anh là kể từ loại biểu diễn miêu tả hành vi, một xúc cảm hay như là một hiện tượng. Động kể từ chung xác lập mái ấm ngữ đang khiến hoặc Chịu đựng điều gì.

Động kể từ là Verb, ghi chép tắt (v).

E.g : buy, listen, walk, read, lập cập, walk…

Dấu hiệu nhằm nhận ra Động từ

Tiền tố :

Xem thêm: giong ai giong ai mua 2 tap 8

 • – en : encourage, enlarge, enrich

Các hậu tố : 

 • Ate: considerate, locate, translate
 • En: broaden, enlarge, widen
 • Fy: beautify, classify, satisfy
 • Ize, ise: modernize, realize, socialize,

Vị trí của Động từ

 • Thường đứng sau Chủ ngữ: He plays football everyday.
 • Có thể đứng sau adverb (trạng từ) chỉ cường độ thông thường xuyên, liên tiếp : I usually play football on Monday

3. Khái niệm, tín hiệu nhận ra, địa điểm của Tính từ:

Khái niệm, tín hiệu nhận ra và địa điểm của Tính từ
Khái niệm, tín hiệu nhận ra và địa điểm của Tính từ

Tính kể từ nhập giờ Anh là kể từ loại chỉ đặc thù của sự việc vật, vấn đề và hiện tượng kỳ lạ. Tính kể từ là Adjective, ghi chép tắt là (adj).

Ví dụ: beautiful, small, strong, thin…

Dấu hiệu nhằm nhận ra Tính từ

Tính kể từ thông thường với hậu tố như sau :

Xem thêm: đại học mở điểm chuẩn

 • able: comfortable, miserable…
 • al: national, cultural…
 • cult: difficult…
 • ed: bored, interested, excited…
 • ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
 • ive: active, attractive ,impressive……..
 • ish: selfish, childish…
 • ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…
 • y: danh từ+ Y trở nên tính kể từ : daily, monthly, friendly, healthy…

Vị trí của Tính từ

 • Trước danh từ: pretty boy, lovely house… Exp : Son Tung MTP is a famous singer.
 • Sau TO BE: She is fat, He is intelligent, You are friendly…
 • Sau (V) chỉ cảm xúc : become, get, feel, hear, look, seem, sound, turn… (We feel tired)
 • Sau những từ : anyone, anything, someone, something… (He’ll tell you something new)
 • Sau make/keep + (o) + (adj)… : Let’s keep our class clean.

Trên đó là Khái niệm, tín hiệu nhận ra, địa điểm của Danh kể từ, Động kể từ, Tính kể từ đi kèm theo ví dụ. Mong rằng với nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta nắm rõ được 3 kể từ loại này. Chúc chúng ta học tập vui!

Đọc thêm:

Phrasal Verb là gì