danh từ đếm được và không đếm được

Trong giờ đồng hồ Anh, danh kể từ được tạo thành nhì loại là danh từ đếm được và không đếm được. Mỗi loại sẽ sở hữu được cơ hội dùng không giống nhau. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak phân biệt danh từ đếm được và không đếm được nhé.

Danh kể từ điểm được vô giờ đồng hồ Anh

1. Khái niệm danh kể từ điểm được

Danh kể từ điểm được (Countable nouns) là những danh kể từ chỉ người, sự vật, hiện tượng kỳ lạ,… tồn bên trên song lập riêng biệt lẻ. Chúng rất có thể điểm được và thông thường đi kèm theo với số điểm nhằm chỉ con số rõ ràng.

Bạn đang xem: danh từ đếm được và không đếm được

Kiểm tra trị âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tát start recording!

Recording... Click to tát stop!

loading

Ví dụ: 

 • A mèo (một con cái mèo) → Three cats (3 con cái mèo)
 • A table (một loại bàn) → Two tables (2 loại bàn)

2. Phân loại

Danh kể từ điểm được đem nhì loại, là danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều.

Định nghĩa Ví dụ
Danh kể từ số không nhiều

(Singular Nouns) 

– Là danh kể từ dùng làm có một sự vật, hiện tượng kỳ lạ điểm được

→ Số điểm là MỘT.

– Thường đứng sau “one” hoặc mạo kể từ “a/an”.

– One shirt (1 loại áo)

– A picture (1 bức tranh)

An hãng apple (1 trái ngược táo)

Danh kể từ số nhiều

(Plural Nouns).

– Là danh kể từ chỉ sự vật, hiện tượng kỳ lạ điểm được

→ Số điểm kể từ 2 trở lên trên.

– Two shirts (2 loại áo)

– Six dogs (6 con cái chó)

3. Lưu ý cần thiết tóm về danh kể từ điểm được

Để gửi danh kể từ số không nhiều quý phái danh kể từ số nhiều → thêm thắt “s” hoặc “es” vô tận nằm trong của danh kể từ. 

Ví dụ: 

 • An orange (một trái ngược cam) → 2 oranges (2 trái ngược cam)
 • A book (một quyển sách) → Books (những quyển sách)

Những quy tắc gửi danh kể từ điểm được kể từ dạng số không nhiều quý phái dạng số nhiều với “s, es” bên dưới đây:

Quy tắcDanh kể từ số không nhiều

(Singular Nouns) 

Danh kể từ số nhiều

(Plural Nouns)

Danh kể từ tận nằm trong là “CH, SH, S, X, O”

→ Thêm “es”

– A watch (1 loại đồng hồ)

– Class (lớp học)

– 2 watches (2 cái đồng hồ)

– Classes (những lớp học)

Danh kể từ tận nằm trong là “F, FE, FF”

→ Đổi trở nên “ves”

– A knife (một con cái dao)

– A wolf (một con cái sói) 

– Knives (nhiều con cái dao)

– 2 wolves (2 con cái sói)

Danh kể từ kết cổ động vì chưng “y”

→ Đổi “y” trở nên “i” và thêm thắt “es”

– Party (bữa tiệc) 

– One family (một gia đình)

– Parties (những bữa tiệc)

– Two families (2 gia đình)

Danh kể từ điểm được vô giờ đồng hồ Anh

4. Những danh kể từ điểm được bất quy tắc

Một số danh kể từ điểm được Lúc gửi quý phái số nhiều sẽ không còn tuân theo đuổi bất kì một quy tắc này đang được trình diễn phía trên. Cụ thể như sau:

Danh kể từ số ít 

(Singular Nouns) 

Danh kể từ số nhiều 

(Plural Nouns)

Nghĩa giờ đồng hồ Việt
man 

/mæn/

men 

/men/

người đàn ông
woman 

/ˈwʊm.ən/

women 

/ˈwɪmɪn/

người phụ nữ
child

/tʃaɪld/

children

/ˈtʃɪl.drən/

đứa trẻ 
foot

/fʊt/

feet 

/fiːt/

bàn chân
tooth

/tuːθ/

teeth

/tiːθ/

răng
bacterium

/bækˈtɪə.ri.əm/

bacteria

/bækˈtɪə.ri.ə/

vi khuẩn
mouse

/maʊs/

mice 

/maɪs/

chuột 
person

/ˈpɜː.sən/

people

/ˈpiː.pəl/

người 
goose

/ɡuːs/

geese

/ɡiːs/

con ngỗng

Một số danh kể từ bất biến Lúc gửi kể từ số không nhiều quý phái số nhiều:

Danh kể từ số không nhiều = Danh kể từ số nhiều Nghĩa giờ đồng hồ Việt
sheep/ʃiːp/con cừu 
fish
/fɪʃ/
con cá
craft
/krɑːft/
tàu, thuyền
salmon
/ˈsæm.ən/
cá hồi 
grouse
/ɡraʊs/
gà rừng 
trout
/traʊt/
cá hồi chấm (cá hồi nước ngọt)

>> cũng có thể chúng ta quan lại tâm:

 • Từ loại
 • Tính từ
 • Trạng từ

Danh kể từ ko điểm được vô giờ đồng hồ Anh

1. Khái niệm danh kể từ ko điểm được

Danh kể từ ko điểm được (uncountable nouns) là những danh kể từ chỉ sự vật hiện tại tượng… ko thể người sử dụng với số điểm.

Danh kể từ ko cho tới được thường thì là những định nghĩa trừu tượng, hóa học lỏng, hóa học khí hoặc những sự vật được coi như một thể thống nhất ko tách rời. 

Ví dụ: Water (nước), tea (trà), air (không khí),…

2. Phân loại

Danh kể từ ko điểm được được tạo thành 5 group như sau:

Nhóm danh kể từ ko điểm được Ví dụ
Đồ ănFood (đồ ăn)

Meat (thịt)

Rice (gạo)

Sugar (đường)

Khái niệm trừu tượngAdvice (lời khuyên)

Love (tình yêu)

Patience (sự kiên nhẫn)

Information (thông tin)

Lĩnh vực, môn họcLiterature ( môn ngữ văn)

English ( môn giờ đồng hồ Anh)

Tennis (quần vợt)

Music (âm nhạc)

Hiện tượng tự động nhiênThunder (sấm)

Snow (tuyết)

Fog (sương mù)

Light (ánh sáng)

Danh kể từ chỉ hoạt độngSwimming (bơi)

Sleeping (ngủ)

Walking (đi bộ)

Reading (đọc)

Xem thêm: đặt chuông báo lúc 7 giờ sáng

Danh kể từ ko điểm được vô giờ đồng hồ Anh

3. Lưu ý cần thiết tóm về danh kể từ ko điểm được

Danh kể từ ko điểm được ko dùng mạo kể từ “a/an” và thông thường ở dạng số không nhiều.

Ví dụ:

 • I need some light to tát read this book. (Tôi cần thiết chút độ sáng nhằm xem sách.)
 • Most pottery is made of clay. (Hầu không còn trang bị gốm được tạo vì chưng khu đất sét.)

Một số vật hóa học nằm trong danh kể từ ko điểm được. Nhưng nếu như được chứa chấp trong số bình đựng, bao bì… thì tiếp tục phát triển thành một cụm danh từ điểm được.

Ví dụ

 • Tea → A cup of tea (một tách trà).
 • Sugar → Three bags of sugar (3 túi đường)

Danh kể từ ko điểm được rất có thể được sử dụng như danh kể từ số nhiều nhằm chỉ những dạng (loại) không giống nhau của vật tư như: Food, money, meat, water,…

Ví dụ: This is one of the meats that my younger brother likes very much (Đây là một trong những trong mỗi loại thịt nhưng mà em trai tôi đặc biệt quí.)

Meat là danh kể từ ko điểm được, tuy nhiên trong tình huống này, dùng làm chỉ 1 loại thịt riêng biệt → Meats

4. 30 danh kể từ ko điểm được vô giờ đồng hồ Anh thông thường gặp

Danh kể từ ko điểm được thông thường bắt gặp trong số bài bác đua và tiếp xúc. Dưới đó là tổ hợp 30 danh kể từ ko điểm được, thông thườn, được sử dụng tối đa vô giờ đồng hồ Anh.

Từ vựng Phiên âm Nghĩa giờ đồng hồ Việt
advertising/ˈæd.və.taɪ.zɪŋ/quảng cáo
advice/ədˈvaɪs/lời khuyên
air/er/không khí
chemistry/ˈkem.ɪ.stri/hoá học
clothing/ˈkləʊ.ðɪŋ/quần áo
confidence/ˈkɒn.fɪ.dəns/sự tự động tin
correspondence/ˌkɒr.ɪˈspɒn.dəns/thư tín
economics/ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/kinh tế học
education/ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/sự giáo dục
employment/ɪmˈplɔɪ.mənt/việc làm
environment/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/môi trường
equipment/ɪˈkwɪp.mənt/trang thiết bị
evidence/ˈev.ɪ.dəns/bằng triệu chứng, triệu chứng cớ
food/fuːd/thức ăn
furniture/ˈfɜː.nɪ.tʃər/đồ đạc 
history/ˈhɪs.tər.i/lịch sử
homework/ˈhəʊm.wɜːk/bài luyện về nhà
information/ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/thông tin
justice/ˈdʒʌs.tɪs/công lý
knowledge/ˈnɒl.ɪdʒ/kiến thức 
literature/ˈlɪt.rə.tʃər/văn học
luggage/baggage/ˈlʌɡ.ɪdʒ//ˈbæɡ.ɪdʒ/hành lý
machinery/məˈʃiː.nər.i/máy móc
maths/mæθs/toán
meat/miːt/thịt 
merchandise/goods/ˈmɜː.tʃən.daɪs//ɡʊdz/hàng hoá 
money/ˈmʌn.i/tiền tệ 
news/njuːz/tin tức 
physics/ˈfɪz.ɪks/vật lý 
politics/ˈpɒl.ə.tɪks/chính trị

Quy tắc dùng danh từ đếm được và không đếm được vô giờ đồng hồ Anh

1. Cách người sử dụng danh từ đếm được và không đếm được với mạo kể từ và lượng từ

Mạo từ/lượng từ Ví dụ
Từ chỉ người sử dụng với danh kể từ điểm đượcA, an, many, few, a few– A student (một học tập sinh)

– Many books (nhiều cuốn sách)

– A few friends (một vài ba người bạn)

Từ chỉ người sử dụng với danh kể từ ko điểm đượcMuch, little, a little bit of– Much money (nhiều tiền)

– Little milk (một không nhiều sữa)

– A little bit of salt (một chút muối)

Từ người sử dụng với danh từ đếm được và không đếm đượcSome, any, no, a lot of, lots of, plenty of– Some tables (vài loại bàn)
→ N điểm được

– Some milk (một không nhiều sữa)
→ N ko điểm được

– A lot of bags (rất nhiều túi)
→ N điểm được

– A lot of tea (rất nhiều trà)
→ N ko điểm được

Quy tắc dùng danh từ đếm được và không đếm được

2. Trường phù hợp đặc trưng khi sử dụng danh từ đếm được và không đếm được

Trong giờ đồng hồ Anh, đem những danh kể từ vừa vặn điểm được vừa vặn ko điểm được. 

Ví dụ: 

Danh kể từ điểm được Danh kể từ ko điểm được
TimeI read this book many times

→ Tôi tiếp tục hiểu cuốn sách này rất nhiều lần rồi

What time is it? 

→ Mấy giờ rồi

CoffeeI want a coffee

–> Tôi ham muốn một ly cafe

Would you lượt thích some coffee?

–> Bạn ham muốn tu cafe không?

Một số kể từ không giống đem nằm trong cơ hội dùng tương tự động như: truth (sự thật), cheese (phô mai), currency (tiền tệ), danger (sự nguy khốn hiểm), education (sự giáo dục), entertainment (sự giải trí), failure (sự thất bại), food (đồ ăn), friendship (tình bạn), lack (sự thiếu thốn thốn),… 

3. Tổng phù hợp danh kể từ luôn luôn ở dạng số nhiều

Một số danh kể từ mặc dù tình huống nào thì cũng chỉ được dùng bên dưới dạng số nhiều. Quý khách hàng rất có thể xem thêm một vài ba kể từ thông dụng sau:

Danh từ Phiên âm Nghĩa giờ đồng hồ Việt
Pyjamas/pɪˈdʒɑː.məz/Đồ pijama (đồ ngủ)
Trousers /ˈtraʊ.zəz/Quần dài
Scissors/ˈsɪz.əz/Cái kéo
Glasses/ˈɡlæs·əz/Kính
Arms/ɑːmz/Vũ khí
Earnings/ˈɜː.nɪŋz/Thu nhập
Goods/ɡʊdz/Hàng hoá
Jeans /dʒiːnz/Quần Jean
Ethics/ˈeθ·ɪks/Môn đạo đức
Scales/skeɪl/Cái cân
Manners/ˈmæn·ərz/Cách đối xử, luật lệ tắc
Braces /ˈbreɪ·sɪz/Niềng răng
Clothes /kləʊðz/Quần áo

Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Danh kể từ điểm được (Countable Nouns) Danh kể từ ko điểm được (Uncountable Nouns)

Hình thái
– Có 2 dạng: Số không nhiều và số nhiều. 

– Tận nằm trong là “s” hoặc “es” khi ở dạng số nhiều.

Chỉ đem 1 dạng, thông thường ở dạng số không nhiều.

Mạo từ

Không đứng độc lập, thông thường đi kèm theo với mạo kể từ “a/an” hoặc kể từ chỉ số đếm

– “A/an” + N điểm được số ít

Có thể đứng một mình, đi kèm theo với “the” hoặc đứng cạnh danh kể từ khác

– Không đi kèm theo với “a/an”

Số từ 

Đứng sau số điểm.

One bowl (1 loại bát), three apples (3 trái ngược táo)

Không người sử dụng thẳng với số đếm, nên kèm cặp với cùng 1 danh kể từ điểm được chỉ đơn vị chức năng đo lường và tính toán khác

→ One bowl of rice (1 chén bát cơm), a cup of coffee (1 tách cà phê)

Lượng từ Many, few, a few… + N điểm được số nhiềuMuch,little, a little of… + N ko điểm được

Động từ

N điểm được + V số ít/số nhiều

→ The girl is beautiful. (Cô gái thiệt xinh đẹp)

→ The girls are beautiful. (Những cô nàng thiệt xinh đẹp)

N ko điểm được + V số không nhiều.

Sugar is sweet. (Đường đem vị ngọt)

Coffee is my favorite drink. (Cà phê là đồ uống yêu thương quí của tôi)

Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được

Xem thêm:

 • Tính kể từ sở hữu
 • Trợ động kể từ
 • Đuôi danh từ

Bài luyện về danh từ đếm được và không đếm được vô giờ đồng hồ Anh

Bài luyện 1: Điền (a/an/some/any/much/many) vô vị trí trống 

1. There is ___ money in the pocket.

2. There isn’t milk ___ milk left in the fridge.

3. There are ___ pictures on the wall.

4. There is ___ egg in the frying pan.

5. There are ___ cards in the box.

6. There aren’t ___ pears in the tree.

7. There is ___ potato in the garden.

8. There is ___ fish in the tank.

Bài luyện 2: Hoàn trở nên câu dùng những kể từ đã có sẵn trước tiếp sau đây (thêm a/an nếu như cần thiết thiết)

sugar       coat        decision         electricity        key          letter          music          letter

1. We can’t delay much longer. We have to tát make ……………..soon.

2. Listen! Can you hear………..?

3. Couldn’t get into the house because I didn’t have ………..

4. Do you take ……………..in your coffee?

5. It’s very warm today. Why are you wearing………..?

6. Our lives would be very difficult without…………….

7. I didn’t phone them. I wrote………….instead.

8. I’m not ready yet. Can you wait………….., please?

Bài luyện 3: Chọn đáp án đúng

Câu hỏi Đáp án
1. Phuong wants to tát eat an…………..A. Apple

B. Apples

C. A apple

2. I and my girlfriend often drink ………….. tea every morning.A. The

B. A cup of

C. A

3. People eat ……………. rice every because it is very good for healthA. A

B. The

C. Any

4. ……………. wine was drunk at my birthday buổi tiệc ngọt last night.A. A lot of

B. A

C. An

5. There isn’t.………fresh water on earth.A. A

B. Much

C. A great giảm giá khuyến mãi of

Đáp án chi tiết

Bài luyện 1

12345678
SomeAnySomeMuchManyAnyMuchA

Bài luyện 2

1A decision5A coat
2Music6Electricity
3A key7A letter
4Sugar8A moment

Bài luyện 4

Xem thêm: nhận định về xuân diệu

1. A2. B3. B4. A5. B

Ngoài những bài bác luyện bên trên, các bạn hãy rèn luyện thêm thắt nằm trong App ELSA Speak nhằm nâng lên chuyên môn giờ đồng hồ Anh một cơ hội trọn vẹn. Đây là phần mềm luyện trình bày giờ đồng hồ Anh tiên phong hàng đầu trái đất, rất có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi trị âm tức thì tức thì.

Thông qua quýt 5.000+ bài học kinh nghiệm, 25.000+ bài bác rèn luyện, 290+ chủ thể phong phú, các bạn sẽ thu hấp thụ được vốn liếng kể từ vựng đa dạng, mặt khác trị âm chuẩn chỉnh nhằm tiếp xúc chất lượng tốt rộng lớn. 

Học giờ đồng hồ Anh nằm trong phần mềm ELSA Speak

Sau lúc học nằm trong ELSA Speak, 90% người tiêu dùng tiếp tục trị âm rõ rệt rộng lớn, 68% người tiêu dùng thủ thỉ trôi chảy rộng lớn. Cùng ĐK ELSA Pro nhằm đoạt được nước ngoài ngữ tức thì ngày hôm nay này.