công thức mệnh đề quan hệ

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ - RELATIVE CLAUSE là một trong cấu trúc hay gặp trong ngữ pháp giờ Anh công cộng và cũng thông thường xuất hiện nay nhập kỳ ganh đua IELTS. Người học tập cần thiết nắm rõ nhằm biết phương pháp phần mềm mang lại bài xích ganh đua nhất là kĩ năng Writing.

Bài học tập ngày hôm nay, IELTS Fighter tiếp tục ra mắt với chúng ta những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về mệnh đề mối liên hệ nằm trong bài xích tập dượt sở hữu đáp án bên dưới giúp đỡ bạn thực hành thực tế và lưu giữ lâu rộng lớn.

Bạn đang xem: công thức mệnh đề quan hệ

Tham khảo bài học kinh nghiệm ngữ pháp khác:

  • PASSIVE VOICE (Câu bị động) 
  • Động kể từ (verbs), trợ động kể từ, động kể từ nối
  • Noun - Danh kể từ là gì?

Định nghĩa mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề mối liên hệ là một trong mệnh đề đứng sau đó 1 danh kể từ, sở hữu tính năng té nghĩa mang lại danh kể từ.

Các chúng ta có thể hiểu đơn giản và giản dị mệnh đề (Clause) là một trong phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao hàm nhiều kể từ hoặc sở hữu cấu hình của tất cả một câu. Mệnh đề mối liên hệ dùng để làm lý giải rõ rệt rộng lớn về danh kể từ đứng trước nó.

Ví dụ:

- She is the woman that i talked to tát yesterday. (Cô ấy là kẻ phụ nữ giới nhưng mà tôi vẫn thủ thỉ hôm qua)

Cụm kể từ "that I talked to tát yesterday" là mệnh đề mối liên hệ, té ngữ mang lại danh kể từ "the woman" 

Xem bài xích giảng về mệnh đề quan lại hệ:

Các dạng đại kể từ mối liên hệ cần thiết biết

các dạng mệnh đề quan lại hệ

Để tạo thành câu mệnh đề mối liên hệ thì luôn luôn phải có những đại kể từ mối liên hệ và trạng kể từ mối liên hệ. Dưới đó là những đại kể từ được sử dụng nhập câu:

Đại kể từ quan lại hệ

Cách người sử dụng – Ví dụ

WHO

Làm ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người.

….. N (person) + WHO + V + O

 Ví dụ: The person I love the most in this world is my mom who is a dedicated teacher.

WHOM:

Làm tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ người.

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: Do you know the man whowhom my dad is talking to?

WHICH:

Làm ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ vật.

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

Ví dụ: I really want to tát travel to tát Korea which has a lot of delicious street food.

THAT:

Làm ngôi nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay cho cho tất cả danh kể từ chỉ người và danh kể từ chỉ vật.

Ví dụ: Sarah keeps talking about the film which / that she saw yesterday.

* Các tình huống thông thường người sử dụng “that”:

- Lúc cút sau những mẫu mã đối chiếu nhất

- Lúc cút sau những từ: only, the first, the last

- Lúc danh kể từ cút trước bao gôm khắp cơ thể và vật

- Lúc cút sau những đại kể từ biến động, đại kể từ phủ toan, đại kể từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

* Các tình huống ko người sử dụng that:

 - nhập mệnh đề mối liên hệ ko xác định

 - sau giới từ

WHOSE:

Chỉ sự chiếm hữu của khắp cơ thể và vật.

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

Ví dụ: Mr. Holland whose son has received a scholarship is very proud.

Trạng kể từ quan lại hệ

Cách người sử dụng – ví dụ

WHEN 

 (+ on / at / in which): Thay mang lại danh kể từ chỉ thời gian

….N (time) + WHEN + S + V

… (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ví dụ: Tell bủ the time when (= at which) we can depart.

WHERE 

 (= at/ in/ from/ on which): Thay mang lại danh kể từ chỉ điểm chốn

 Ví dụ: Next month I will come back to tát the place where my mom was born.

WHY 

 (= for which): Dùng nhằm chỉ nguyên do, thay cho cho the reason, for that reason.

Ví dụ: That is the reason why (= for which) the flight was delayed.

Các loại mệnh đề quan lại hệ

1. Mệnh đề mối liên hệ xác định

Đây là mệnh đề hỗ trợ những vấn đề cần thiết quan trọng nhằm xác lập danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng trước và nếu như quăng quật mệnh đề này cút thì câu tiếp tục tối nghĩa.

Mệnh đề mối liên hệ xác lập được dùng Lúc danh kể từ là danh kể từ ko xác lập và ko người sử dụng vết phẩy ngăn cơ hội nó với mệnh đề chủ yếu.

Ví dụ:

- Do you remember the time when we first met each other? (Bạn sở hữu lưu giữ chuyến trước tiên tất cả chúng ta gặp gỡ nhau không?)

- The boy who is wearing a xanh lơ T shirt is my little brother. ( Cậu nhỏ nhắn khoác áo phông thun màu xanh da trời là em trai tôi.)

2. Mệnh đề mối liên hệ ko xác định

Đây là mệnh đề hỗ trợ thêm thắt vấn đề mang lại ngôi nhà ngữ và nếu như quăng quật mệnh đề này cút thì câu vẫn đang còn nghĩa. Mệnh đề mối liên hệ ko xác lập sở hữu tín hiệu nhận ra là vết phảy “,”.

Ví dụ:

- Taylor Swift, who is famous all round the world, is a singer. ( Taylor Swift, người phổ biến từng trái đất, là một trong ca sĩ) 

Xem thêm: cấu trúc câu bị động

- Hanoi, which is the capital of Vietnam, has been developing rapidly in recent years. (Hà Nội, thủ đô của VN, vẫn trở nên tân tiến nhanh gọn trong mỗi năm thời gian gần đây.)

3. Cách rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ rút gọn 

a. Dạng ngôi nhà động

Nếu mệnh đề mối liên hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút trở nên cụm thời điểm hiện tại phân kể từ (V-ing).

Ví dụ: 

- The man who stands at the door is my uncle. => The man standing at the door is my uncle.

- The woman who teaches English at his school is Ms.Smith => The woman teaching English at his school is Ms. Smith 

b. Dạng bị động

Ta hoàn toàn có thể người sử dụng past participle (V3) để thay thế thế mang lại mệnh đề đề mối liên hệ  khi nó đem nghĩa tiêu cực.

Ví dụ:

- The woman who is / was injured was my neighbor => The woman injured was my neighbor. ( Người phụ nữ giới bị thương là láng giềng của tôi) 

- The instructions that are given on the front page are very important. => The instructions given on the front page are very important. ( Hướng dẫn được fake ở trang đầu đặc biệt quan lại trọng)

c. Rút trở nên cụm động kể từ nguyên vẹn kiểu

Mệnh đề mối liên hệ được rút trở nên cụm động kể từ nguyên vẹn kiểu (To-infinitive) Lúc trước đại kể từ mối liên hệ sở hữu những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặc mẫu mã đối chiếu số 1.

Ví dụ:

  • Chủ động:

- The first student who comes to tát class has to tát clean the board.

- The first student to come to tát class has to tát clean the board. ( Học sinh trước tiên tới trường nên vệ sinh bảng) 

  • Bị động:

- The only room which was painted yesterday was Mary’s.

The only room to be painted yesterday was Mary’s. ( Căn chống có một không hai ngày ngày hôm qua được vẽ là Mary)

Xem thêm thắt về: Mệnh đề mối liên hệ rút gọn gàng và bài xích tập

Dành tặng chúng ta học tập IELTS mối cung cấp 15 ebooks kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, bởi IELTS Fighter biên soạn, sở hữu đầy đủ kể từ ngữ pháp, kể từ vựng cho tới 4 kĩ năng nhằm ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn click qua quýt trên đây ĐK nhận nhé: https://quatang.mamnonuocmoxanh.edu.vn/15sach 

tang-15-ebook-ielts-fighter

Luyện tập dượt sở hữu đáp án

Exercise 1: Chọn đáp án đích thị nhất nhằm điền vào cụ thể từng câu sau.

1. She is talking about the author ________book is one of the best-sellers this year.
A. which B. whose C. that D. who

2. He bought all the books __________are needed for the next exam.
A. which B. what C. those D. who

3. The children, __________parents are famous teachers, are taught well.
A. that B. whom C. whose D. their

4. Do you know the boy ________we met at the buổi tiệc nhỏ last week?
A. which B. whose C. who is D. whom

5. The exercises which we are doing ________very easy.
A. is B. has been C. are D. was

6. The man _______next to tát bủ kept talking during the film, _______really annoyed bủ.
A. having sat / that B. sitting / which
C. to tát sit / what D. sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person ________foot on the moon?
A. phối B. setting C. to tát phối D. who was set

8. This is the village in ________my family and I have lived for over trăng tròn years.

A. which B. that C. whom D. where

9. My mother, ________everyone admires, is a famous teacher.
A. where B. whom C. which D. whose

10. The old building __________is in front of my house fell down.
A. of which B. which C. whose D. whom

Exercise 2: Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm và sửa bọn chúng.

1. She is the most beautiful girl whose I have ever met.

2. She can’t speak English, whom is a disadvantage.

3. The policeman must try to tát catch those people whom drive dangerously.

4. The person about who I told you yesterday is coming here tomorrow.

5. Mother's Day is the day where children show their love to tát their mother.

6. Do you know the reason when we should learn English?

7. The woman who she told bủ the news was not a native citizen here.

8. New Year Day is the day where my family members gather and enjoy it together.

Exercise 3: Viết lại những câu sau sở hữu dùng mệnh đề mối liên hệ.

1. The house has been built in the forest. It doesn’t have electricity.

-> ....

2. Do you know the man? He is coming towards us.

-> ....

3. I sent my parents some postcards. They were not sánh expensive.

-> ....

4. I come from a thành phố. The thành phố is located by the sea.

-> ....

5. The soup was sánh delicious. I had it for lunch.

Đáp án

Exercise 1

1B 2A 3C 4 chiều 5C 6B 7C 8A 9B 10B

Exercise 2

1. whose => who/ whom/ that
2. whom => which
3. whom => who
4. about who => about whom
5. where => when
6. when => why
7. who she => who
8. where => when

Exercise 3

1. The house which has been built in the forest doesn’t have electricity.

2. Do you know the man who is coming towards us?

3. I sent my parents some postcards which were not sánh expensive.

4. I come from a thành phố which is located by the sea.

Xem thêm: mấy giờ thì mặt trời mọc

5. The soup that/ which I had for lunch was sánh delicious.

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về mệnh đề mối liên hệ, chúng ta ôn luyện và thực hành thực tế nhằm lưu giữ kỹ nhé. Trong quy trình học giờ Anh IELTS, các bạn sẽ gặp gỡ nhiều về mệnh đề này và để ý theo đúng mệnh đề nhé. Nếu còn vướng mắc gì thì chúng ta cmt nhằm IF trả lời nhé!

Bài viết lách được triển khai vày IELTS Fighter, phấn khởi lòng ghi mối cung cấp nếu như share lại.