công thức câu điều kiện loại 1

Câu ĐK loại 1 và 2 là những dạng câu ĐK đơn giản và giản dị, được dùng không ít trong số trường hợp tiếp xúc tương đương bài xích tập luyện Tiếng Anh. Cấu trúc câu ĐK loại 1, 2 cũng chính là những điểm ngữ pháp cực kỳ cần thiết nhưng mà chúng ta tránh việc bỏ dở. Dưới đấy là công thức tương đương cơ hội dùng của từng loại câu nhằm chúng ta dễ dàng và đơn giản xem thêm. 

A. Câu ĐK loại 1 và cơ hội sử dụng

Nếu mình thích Dự kiến một hành vi hoặc vấn đề có thể xảy đến nhập sau này, nế như đó kèm theo với cùng một ĐK chắc chắn không giống thì nên dùng câu ĐK loại 1. Đây là dạng câu ĐK căn bạn dạng nhất nhưng mà những người dân chính thức học tập Tiếng Anh rất cần phải nắm rõ và dùng thành thục. 

Bạn đang xem: công thức câu điều kiện loại 1

null

1. Cấu trúc câu ĐK loại 1

Các loại câu ĐK trình bày công cộng đều đem 2 mệnh đề: mệnh đề “nếu” (mệnh đề ĐK, kèm theo “if”) và mệnh đề “thì” (mệnh đề chủ yếu, nhắc đến hành vi, vấn đề tiếp tục xẩy ra nhập ĐK cơ. 

If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

IF+ thì lúc này đơn, Will + Động kể từ vẹn toàn mẫu

null

- Trong một vài tình huống, cấu tạo của câu ĐK loại 1 rất có thể thay cho thế "will" vị "must/should/have to/ought to/can/may".

- Mệnh đề ĐK (mệnh đề “if”) rất có thể đứng ở vế đầu câu hoặc vế sau và thông thường được phân tách ở thì lúc này đơn. Mệnh đề chủ yếu thông thường được phân tách ở thì sau này đơn.

=> CẤU TRÚC REMEMBER - Ý NGHĨA, CÁCH DÙNG KÈM BÀI TẬP CHI TIẾT!

2. Cách người sử dụng câu ĐK loại 1

- Dùng nhằm chỉ vấn đề rất có thể xẩy ra ở lúc này hoặc tương lai:

Ví dụ về câu ĐK loại 1:  If I get up early, I will go lớn work on time. 

- Dùng nhằm ý kiến đề nghị hoặc khêu gợi ý:

Ví dụ câu ĐK loại 1:  If you need a glass of water, I can get you one.

- Dùng nhằm chú ý hoặc hàm ý đe dọa:

Ví dụ câu ĐK loại 1:  If you don't vì thế your homework, you will be penalized by the teacher.

3. Những vấn đề cần cảnh báo khi dùng câu ĐK loại 1

- Tại một vài tình huống, cấu tạo câu ĐK loại 1 đồng ý thì lúc này đơn ở cả hai mệnh đề.

Ví dụ: If I want lớn play soccer, please play with bầm. 

- Mệnh đề “if” rất có thể người sử dụng ở thì lúc này tiếp tục hoặc thì lúc này hoàn thiện.

Ví dụ: If I keep working, I will finish my homework in an hour. 

- Mệnh đề chủ yếu rất có thể người sử dụng ở thì sau này tiếp tục hoặc thì sau này hoàn thiện.

Ví dụ: If I go lớn the post office early, I will be sending a letter. 

4. Câu ĐK loại 1 phủ định

Công thức câu ĐK loại 1 phủ định: 

If + S1 + tobe not /don’t/doesn’t + V-inf + O, S2 + will/can/may… + V-inf + O.

Ví dụ cầu điều loại loại 1 dạng phủ định: If you don’t know her address, can tell you.

Có thể người sử dụng "Unless + Thì lúc này đơn" thay cho thế mang đến "If not + Thì lúc này đơn". 

Ví dụ: Unless we pass the driving test, we can not have driving license.

null

5. Đảo ngữ câu ĐK loại 1

Đảo ngữ nhập câu ĐK loại 1 sẽ hỗ trợ câu đem sắc thái lịch thiệp rộng lớn và thông thường người sử dụng nhập tình huống thể hiện tiếng đòi hỏi, nhờ vả.

Công thức hòn đảo ngữ với động kể từ lớn be nhập câu ĐK loại 1:

Should + S + (not) + be + … + S + will/may/can + V

Ví dụ hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1:

If you are regularly late lớn work, you won’t get a bonus this month.
= Should you be regularly late lớn work, you won’t get a bonus this month.

(Nếu chúng ta thông thường xuyên đi làm việc muộn, các bạn sẽ ko được thưởng mon này.)

If the children are fine, their parents will be happy.
= Should the children be fine, their parents will be happy.

(Nếu lũ trẻ con đều mạnh bạo thì phụ huynh của bọn chúng tiếp tục hạnh phúc.)

Đảo ngữ với động kể từ thông thường nhập câu ĐK loại 1:

Should + S + (not) + V + … + S + will/may/can + V

Ví dụ hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1:

If you go lớn work late regularly, you won’t get a bonus this month.
= Should you go lớn work late regularly, you won’t get a bonus this month.

(Nếu chúng ta thông thường xuyên đi làm việc muộn, các bạn sẽ ko được thưởng mon này.)

If the children feel happy, their parents will be satisfied.
= Should the children feel happy, their parents will be satisfied.

(Nếu lũ trẻ con thấy hạnh phúc thì phụ huynh bọn chúng tiếp tục lý tưởng.)

Lưu ý:

– “should” nhập hòn đảo ngữ câu ĐK loại 1 ko tức là “nên”, người sử dụng should ko thực hiện thay cho thay đổi nghĩa của mệnh đề IF.

– Câu chứa chấp mệnh đề IF” gốc không tồn tại “should” thì tao mượn trợ động kể từ “should”, tiến hành hòn đảo ngữ theo dõi cấu tạo bên trên.

Xem thêm: stop to v hay ving

– Nếu mệnh đề IF đem “should” thì chỉ việc hòn đảo “should” lên đầu câu.

Ví dụ:

If your students should need my help, I’ll be there in 10 minutes.
= Should your students should need my help, I’ll be there in 10 minutes.

(Nếu những học viên của công ty cần thiết tôi trợ giúp, tôi sẽ tới cơ nhập 10 phút.)

6. Viết lại câu ĐK loại 1

Các dạng nội dung bài viết lại câu ĐK loại 1:

1) Dạng bài xích phân tách động từ

Ở Lever cơ bạn dạng nhất, đề bài xích tiếp tục phân tách một vế cho chính bản thân rồi nên chúng ta chỉ việc để ý coi này là câu ĐK loại bao nhiêu nhưng mà vận dụng công thức mang đến chính.

2) Dạng ghi chép lại câu người sử dụng IF

Ở dạng bài xích tập luyện này, đề bài xích sẽ có được tao 2 câu riêng biệt biêt và trách nhiệm của tất cả chúng ta là nối 2 câu lại cùng nhau trở nên câu ghép, dùng IF hoặc những kể từ như ví = that’s why (vì thế), because (bởi vì)

Đối với dạng này nếu như những bạm thấy:

– Cả 2 câu đều phân tách thì sau này thì người sử dụng câu ĐK loại 1 (không phủ định)

– Một mặt mũi lúc này, một phía sau này / lúc này thì người sử dụng câu ĐK loại 2 (phủ định)

– Nếu đem quá khứ nhập cơ thì người sử dụng câu ĐK loại 3 (phủ định)

Ghi chú:

– Phủ ấn định là câu đem not thì tất cả chúng ta người sử dụng không tồn tại not và ngược lại

– Nếu đem because thì thay cho thế if ngay lập tức địa điểm because

– Nếu đem ví, that’s why thì nhằm if ngược với địa điểm của bọn chúng.

3) Dạng ghi chép lại câu thay đổi kể từ if thanh lịch người sử dụng unless

Unless = If.... not... => tiếp tục thế Unless nhập vị trí chữ if và quăng quật not, vế cơ không thay đổi.

4) Dạng ghi chép lại câu thay đổi kể từ without thanh lịch người sử dụng if

Thay Without = If…. not…., mặt mũi cơ không thay đổi (tùy theo dõi nghĩa nhưng mà đem câu cụ thể)

5) Dạng ghi chép lại câu thay đổi kể từ Or, otherwise thanh lịch người sử dụng if

Dạng này thông thường đem cấu tạo là câu khẩu lệnh +or, otherwise + S will…

Cách thực hiện như sau:

If you don’t (viết lại, quăng quật or hoặc otherwise)

6) Dạng ghi chép lại câu thay đổi kể từ But for thanh lịch người sử dụng if

Dùng : if it weren’t for thế mang đến but for,phần sót lại lưu giữ nguyên

Các dạng câu ĐK ám chỉ:

Provided (that), providing (that) (miễn là ) = if

In case = chống khi

Xem thêm:

=> CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WISH CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP

=> CẤU TRÚC HAVE TO + VERB : CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH CỤ THỂ

C. Bài tập luyện áp dụng

Các bài xích tập luyện bên dưới giúp cho bạn rèn luyện cơ hội dùng cấu tạo câu ĐK loại 1 và 2. Cùng xem thêm nhé. 

1. Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Chọn phương án đúng

1.1. If I (were/was/would be) ____ rich, I (will try/would try/tried) ____ lớn help the orphans.

1.2. What (would you do/will you do/did you do) ____ if you (see/would see/saw) ____ a snake in your garden?

1.3. If I (was/would be/were) ____ you, I (asked/would ask/will ask) ____ for her help.

1.4. If he (finded/would find/found) ____ a child in the street, he (would take/took/taked) ____ him lớn the police.

1.5. If she (were/was/would be) ____ a color, she (is/would be/were) ____ xanh lơ.

2. Bài tập luyện câu ĐK loại 1: Chọn phương án đúng

2.1.  If I (have/would have/had had/should have) __________ the same problem you had as a child, I might not have succeeded as well as you have.

2.2. I (would have visited/visited/had visited/visit) __________ my mom sooner had someone told bầm her were in the hospital.

2.3. (Needed/Should I need/I have needed/I should need) __________ more help, I would đường dây nóng my sister.

2.4. (Had I known/Did I know/If I know/If I would know) __________ then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.

Xem thêm: điểm chuẩn học viện quân y

2.5. Do you think there would be less misunderstanding in the world if all people (spoke/speak/had spoken/will speak) __________ the same language?

Tham khảo chi tiết: BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, 3, HỖN HỢP, ĐẢO NGỮ (CÓ ĐÁP ÁN)

Để nắm rõ và vận dụng chính cấu trúc câu ĐK loại 1 và 2, bạn phải thông thường xuyên thực hiện những bài xích tập luyện ở dạng lựa chọn đáp án trắc nghiệm, hoàn thiện câu… Thực hành thường ngày không chỉ có giúp cho bạn ghi lưu giữ đảm bảo chất lượng kỹ năng mà còn phải tạo hình hành động tự nhiên thời gian nhanh rộng lớn với những dạng bài xích tập luyện chắc chắn. Thường xuyên update những nội dung bài viết của Langmaster nhằm học tập tăng nhiều kỹ năng Tiếng Anh đúng mực và thú vị nhé!