câu điều kiện loại 2

Câu ĐK loại 2 ở trong chuỗi bài học kinh nghiệm về câu điều kiện tuy nhiên bạn phải tóm Chắn chắn nhằm không biến thành lầm lẫn với những loại sót lại. Để giúp cho bạn học tập vững vàng kỹ năng và kiến thức, IELTS Fighter tiếp tục share cho mình kỹ năng và kiến thức tổng quát mắng về câu điều kiện loại 2 và cơ hội dùng nó đi ra sao nhé!

Định nghĩa

Ví dụ câu điều kiện loại 2

Bạn đang xem: câu điều kiện loại 2

Câu ĐK loại 2 được dùng để diễn mô tả một hành vi, vụ việc ko thể xẩy ra vô lúc này hoặc sau này phụ thuộc vào một ĐK không tồn tại thiệt ở lúc này.

Câu ĐK loại 2 hoặc câu ĐK trình bày công cộng luôn luôn bao gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề chủ yếu (mệnh đề kết quả) và Mệnh đề if (mệnh đề điều kiện) và 2 mệnh đề này hoàn toàn có thể thay đổi vị trí lẫn nhau vô câu.

Công thức

Mệnh đề if

Mệnh đề chính

If + S + V (past simple)

S + would/ could + V-inf

Lưu ý:

- Động kể từ “to be” ở mệnh đề if luôn luôn được phân tách là were ở toàn bộ những ngôi.

- Trong mệnh đề chủ yếu, would/wouldn’t được dùng để làm giả thiết tóm lại một thành quả ngược ngược với hiện tại tại còn could/ couldn’t được dùng để làm nhấn mạnh vấn đề fake thiết về kĩ năng (có thể hay là không thể thực hiện gì) ngược ngược với lúc này.

- Ngoài wouldcould, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng những trợ động kể từ khác ví như might, should, had lớn, ought lớn trong mệnh đề chủ yếu của câu điều kiện loại 2.

Ví dụ: Pete could buy this máy vi tính if he had more money. (Pete hoàn toàn có thể tiếp tục mua sắm cái máy vi tính này nếu như anh ấy có tương đối nhiều chi phí rộng lớn.)

If I were you, I wouldn’t worry too much about it. (Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục không thực sự phiền lòng về điều này.)

Cách dùng

Cách dùng

Ví dụ

Dùng nhằm biểu diễn mô tả một hành vi, vụ việc hoàn toàn có thể sẽ không còn xẩy ra vô tương lai

If I were rich, I would buy that siêu xe. (Nếu tôi phú quý, tôi tiếp tục mua sắm con xe bại liệt.)

Dùng nhằm khuyên nhủ, kiến nghị hoặc yêu thương cầu

I wouldn’t buy it if I were you. (Tôi sẽ không còn mua sắm nó nếu như tôi là các bạn.)

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

If + S + V (past simple), S + would/ could + V-inf

→ Were + S + N/ Adj/ lớn V, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were you, I wouldn’t drink that smoothie. (Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ không còn nốc ly sinh tố bại liệt đâu.)

→ Were I you, I wouldn’t drink that smoothie.

If this purse weren’t sánh expensive, I would buy it. (Nếu cái ví này không thực sự vướng, tôi tiếp tục mua sắm nó.)

→ Weren’t this purse sánh expensive, I would buy it.

If you took that music class, you could play the piano. (Nếu các bạn nhập cuộc lớp học tập nhạc bại liệt, chúng ta có thể đùa piano.)

→ Were you lớn take that music class, you could play the piano.

Biến thể của câu điều kiện loại 2

Biến thể mệnh đề if

If + S + were + V-ing, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I were listening lớn music, I wouldn’t hear what you said. (Nếu tôi đang được nghe nhạc, tôi sẽ không còn nghe thấy những gì các bạn trình bày.)

If + S + had + PII, S + would/ could + V-inf

Ví dụ: If I had had a map, I wouldn’t get lost. (Nếu tôi sở hữu bạn dạng loại, tôi tiếp tục không biến thành lạc.)

Biến thể mệnh đề chính

If + S + V (past simple), S + would/ could + be + V-ing

Ví dụ: If it were Monday, I would be working at the company. (Nếu thời điểm ngày hôm nay là loại Hai, tôi tiếp tục đang được thao tác làm việc ở doanh nghiệp lớn.)

If + S + V (past simple), S + V (past simple)

Ví dụ: If I finished my work yesterday, I was không tính tiền today. (Nếu trong ngày hôm qua tôi vẫn hoàn thiện việc làm của tớ thì thời điểm ngày hôm nay tôi vẫn rảnh rỗi.)

Bài luyện sở hữu đáp án

Bài 1. Chọn đáp án trúng.

1. If I (were/was/would be) ....................... rich, I (will try/would try/tried) ....................... lớn help the poor.

2. What (would you do/will you do/did you do) ....................... if you (see/would see/saw) ....................... a huge spider in your shoe?

3. If I (was/would be/were) ....................... you, I (asked/would ask/will ask) ....................... for their help.

4. If he (finded/would find/found) ....................... a wallet in the street, he (would take/took/taked) ....................... it lớn the police.

5. If she (were/was/would be) ....................... a colour, she (is/would be/were) ....................... red.

6. They (were/would be/will be) ....................... terrified if they (saw/see/would see) ....................... aliens in their garden.

Bài 2. Cho dạng trúng của động kể từ vô ngoặc, dùng câu điều kiện loại 2.

1. If I (have) ....................... a lot of money, I (buy) ....................... a yacht.

2. If I (be) ....................... a baby, I (cry) ....................... all of the time.

3. If she (eat) ....................... lots of chocolate, she (have) ....................... bad teeth.

4. If I (not have) ....................... a pencil, I (borrow) ....................... one.

5. If he (not have to) ....................... go lớn school, he (watch) ....................... television all day.

6. If she (have) ....................... good grades, she (be) ....................... happy.

7. My quấn (be) ....................... very pleased if I (finish) ....................... the job.

8. I (not go) ....................... lớn school if I (have) ....................... a bad cold.

9. If she (earn) ....................... some money, she (buy) ....................... a new dress.

10. If I (invite) ....................... fifty friends lớn my birthday tiệc nhỏ, my parents (be) ....................... mad.

Bài 3. Cho dạng trúng của động kể từ vô ngoặc, dùng câu điều kiện loại 2.

1. If he (start) ....................... at once, he (arrive) ....................... there by midday.

2. Tom (be) ....................... sick if he (eat) ....................... all those chocolates.

3. If I (lose) ....................... my glasses, I (not be) ....................... able lớn read.

4. You (become) ....................... ill if you (forget) ....................... your jacket.

5. If the weather (get) ....................... colder, I (buy) .......................a new coat.

Bài 4. Chọn đáp án trúng.

1. If I (win/won/had won) ....................... the lottery, I (am/will be/would be/would have been) ....................... a millionaire.

2. If I (am/were/will be/had been) ....................... rich, I (will quit/would quit/quit) ....................... my job.

3. I (travel/would travel/will travel) ....................... around the world if I (quit/will quit/would quit) ....................... my job.

Xem thêm: toán nâng cao lớp 7

4. I (buy/will buy/would buy) ....................... anything I want if I (get/got/will get/would get) ....................... that jackpot.

5. I (buy/will buy/would buy/would have bought) ....................... the most expensive siêu xe if I (want/wanted/will want/would want) ........................

6. If I (travel/traveled/would travel) ....................... somewhere, I (stay/will stay/would stay/would have stayed) ....................... in the most luxurious hotels.

7. But I (am not/will not be/would not be) ....................... too materialistic if I (have/had/will have/would have) ....................... millions of dollars.

8. I (help/will help/would help) ....................... the poor if I (become/became/had become) ....................... a millionaire.

9. I (give/will give/would give) ....................... some money lớn charities, if I (am/will be/would be/were) ....................... rich.

10. If I (have/had/will have/would have) ....................... millions of dollars, I (am not/will not be/would not be) ....................... mean.

Bài 5. Cho dạng trúng của động kể từ vô ngoặc, dùng câu điều kiện loại 2.

- If we (have) ....................... a yacht, we (sail) ....................... the seven seas.

- If he (have) ....................... more time, he (learn) ....................... karate.

- If they (tell) ....................... their father, he (be) ....................... very angry.

- She (spend) ....................... a year in the USA if it (be) ....................... easier lớn get a green thẻ.

- If their son (be) ....................... taller, he (be) ....................... a model.

- We (help) ....................... you if we (know) ....................... how.

- My brother (buy) ....................... a sport siêu xe if he (have) ....................... enough money.

- If I (feel) ....................... better, I (go) ....................... lớn the cinema with you.

- If you (go) ....................... by xe đạp more often, you (not be) ....................... sánh flabby.

- She (not talk) ....................... lớn you if she (be) ....................... mad at you.

Đáp án

Bài 1.

1. were; would try

2. would you do; saw

3. were; would ask

4. found; would take

5. were; would be

6. would be; saw

Bài 2.

1. had; would buy

2. were; would cry

3. ate; would have

4. didn’t have; would borrow

5. didn’t have to; would watch

6. had; would be

7. would be; finished

8. wouldn’t go; had

9. earned; would buy

10. invited; would be

Bài 3.

1. started; would arrive

2. would be; ate

3. lost; wouldn't be

4. would become; forgot

5. got; would buy

Bài 4.

1. won; would be

2. were; would quit

3. would travel; quit

4. would buy; got

5. would buy; wanted

6. traveled; would stay

7. would not be; had

8. would help; became

9. would give; were

10. had; would not be

Bài 5.

- had; would sail

- had; would learn

- told; would be

- would spend; were

- were; could be

- would help; knew

- would buy; had

- felt; would go

Xem thêm: cách xác định hướng nhà

- went; would not be

- would not talk; were

Vậy là vẫn kết giục bài học kinh nghiệm về câu điều kiện loại 2 rồi. Các các bạn vẫn nắm rõ được kỹ năng và kiến thức hoặc chưa? Nếu ko thì nên comment xuống vùng dưới bên dưới nhằm IELTS Fighter giúp cho bạn nhé. Chúc bạn làm việc giờ Anh hiệu quả!