câu điều kiện hỗn hợp

Tiếp theo đòi chuỗi bài học kinh nghiệm về câu điều kiện, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong lần hiểu về câu điều kiện hỗn hợp quan trọng rộng lớn một chút ít đối với những loại sót lại. Loại câu này sử dụng phối kết hợp trong số những loại câu ĐK và được chia thành 2 tình huống sau.

Ví dụ câu điều kiện hỗn hợp

Bạn đang xem: câu điều kiện hỗn hợp

1. Câu ĐK lếu láo phù hợp loại 1

Giả thiết về một hành vi, vụ việc tiếp tục xẩy ra ở thời điểm hiện tại nếu như ĐK thưa cho tới vô vượt lên khứ sở hữu thiệt.

*Lưu ý: Câu ĐK lếu láo phù hợp loại 1 có mệnh đề if sử dụng vế đầu câu ĐK loại 3, vế sau là câu ĐK loại 2.

Ví dụ: If I had worked harder, then I would be rich now. (Nếu tôi thao tác chịu khó rộng lớn, thì giờ đây tôi tiếp tục phú quý.)

=> Ta thấy được vụ việc "giàu có" ở thời điểm hiện tại không tồn tại thiệt vì chưng hành vi "làm việc siêng chỉ" dường như không xẩy ra vô vượt lên khứ.

2. Câu ĐK lếu láo phù hợp loại 2

Giả thiết về một hành vi, sự việc sẽ xảy đi ra vô vượt lên khứ nếu như ĐK thưa cho tới sở hữu thiệt.

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V-ed

S  + would/could/might + have + Vpp/V-ed

If + câu ĐK loại 2

câu ĐK loại 3

*Lưu ý: Câu ĐK lếu láo phù hợp loại 2 có mệnh đề if sử dụng vế đầu câu ĐK loại 2, vế sau là câu ĐK loại 3.

Ví dụ: If I were you, I would have bought it. (Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục mua sắm nó.)

=> Ta thấy được hành vi "mua" dường như không xẩy ra, vì chưng ĐK "tôi là bạn" không tồn tại thiệt.

3. Bài tập

Bài 1:

1. We (have) ____ enough time if we wanted to tát see the castle.

2. In case you (buy) ____ a xế hộp, will you teach má to tát drive?

3. She (get) ____ angry if you had told her.

4. If they (support) ____ our product when we asked them, they would get a discount now.

5. Even if I (ask) ____ him, he won't come.

6. It will be a disaster unless Joyce (help) ____ us.

7. If you (have) ____ something to tát eat in the morning, you wouldn't feel sick now.

8. I wouldn't risk it if I (be) ____ you.

9. The chicken isn't very good. It (taste) ____ better if you had put some spices on it.

10. I won't go to tát the dance unless you (join) ____ má.

11. If the khách sạn in Paris had been full, we somewhere else. (stay)

12. If I got the job, I grateful to tát you. (be)

13. Unless she  (fail) ____ the test she will get her driving licence next week.

Bài 2:

1. How would you explain the meaning of this word if you (not know) ____ it?

2. We (not be) ____ angry if you had refused the dinner.

3. If I were you, I (not take) ____ it.

4. If Ken (not mend) ____ the xế hộp, who will tự it?

5. If I (not be) ____ in a hurry when I got up, I wouldn't catch the train.

6. She won't finish it on time if she (not start) ____ right now.

7. Had I driven slowly, I (not crash) ____.

8. She would get fat if she (not stop) ____ eating.

9. Had he not let má know, I (not collect) ____ him at the airport tomorrow morning. (not collect)

Bài 3:

1. If you take my advice, you (be) ____ happy.

2. What would you tự if you (be) ____ me?

3. If you (lend) ____ má some books I will give them back in two weeks.

4. I (send) ____ her a letter if I had found her address.

Xem thêm: gấu con bị sâu răng

5. She the bread if she hadn't been hungry.

6. If she (come) ____ here I will tell her about the film.

7. I will be unhappy if you (leave) ____ má.

8. If you hadn't been ví crazy you (not/buy) ____ this expensive house.

9. If the sun (shine) ____ I will go to tát the beach.

10. If I (win) ____ the lottery I would leave my country.

Đáp án:

Bài 1:

1. would have

2. buy

3. would have got

4. had supported

5. ask

6. helps

7. had had

8. were

9. would taste

10. join

11. would have stayed

12. would be

13. fails

Bài 2:

1. did not know

2. would not have been

3. would not take

4. does not mend

5. had not been

6. does not start

7. would not have crashed

8. did not stop

9. would not collect

Bài 3:

1. will be

2. were

3. lend

4. would have sent

5. wouldn't have stolen

6. comes

7. leave

8. wouldn't have bought

9. shines

10. won

Xem thêm: những từ viết tắt trong tiếng anh

Vậy là tiếp tục kết cổ động bài học kinh nghiệm về câu điều kiện hỗn hợp rồi. Nếu chúng ta sở hữu chủ ý góp phần về bài xích giảng này thì nên comment xuống phía dưới nhé. Chúc bạn làm việc giờ đồng hồ Anh hiệu quả!

Link ĐK tư vấn ngay:

Đăng ký học tập IELTS