câu bị động đặc biệt

Khi học tập giờ đồng hồ Anh, bàn sinh hoạt có lẽ rằng tiếp tục quen thuộc gì với chủ thể câu thụ động. Đây là phần nền kiến thức và kỹ năng tảng ngữ pháp canh ty cho chính mình học tập hoàn toàn có thể học tập nâng cao hơn nữa. Ngoài những dạng thụ động thường thì, câu thụ động nhập giờ đồng hồ Anh có không ít dạng đặc biệt quan trọng với những mẫu mã không giống nhau. Với sự đa dạng mẫu mã tình huống câu thụ động hoàn toàn có thể khiến cho bàn sinh hoạt thấy trở ngại Khi mới nhất xúc tiếp. Để phần kiến thức và kỹ năng về câu bị động đặc biệt được đơn giản và dễ dàng rộng lớn, nằm trong học tập ngay lập tức với Langmaster ở nội dung bài viết này nhé!

1. Các dạng câu bị động đặc biệt

1.1. Câu thụ động đặc biệt quan trọng với 2 tân ngữ

Câu thụ động với 2 tân ngữ là tình huống thông thường xuất hiện tại của dạng câu bị động đặc biệt. Có 2 loại tân ngữ bao hàm tân ngữ thẳng và tân ngữ con gián tiếp. Trong số đó tân ngữ thẳng là việc vật, vụ việc bị thẳng hiệu quả hoặc với côn trùng contact nghiêm ngặt với động kể từ chủ yếu. Còn tân ngữ con gián tiếp ko cần Chịu đựng hiệu quả thẳng kể từ động kể từ chủ yếu và quan hệ chỉ ở tại mức kha khá. 

Bạn đang xem: câu bị động đặc biệt

 • Dạng căn nhà động: S + V + O1 (tân ngữ con gián tiếp) + O2 (tân ngữ trực tiếp)

Ví dụ: My mother gave má money. (Mẹ của tôi đang được mang đến tôi tiền) 

Trong ví dụ này “me” là tân ngữ con gián tiếp và “money” là tân ngữ trực tiếp 

Với câu thụ động dạng đặc biệt quan trọng này được phân thành 2 tình huống nhỏ bên dưới đây:

 • Công thức:
 • TH1:  Khi tân ngữ con gián tiếp thực hiện căn nhà ngữ chủ yếu nhập câu
 • S + be + VpII + O2

Ví dụ: I was given money by my mother. (Tôi được u mang đến tiền)

 • TH2: Khi tân ngữ thẳng thực hiện căn nhà ngữ chủ yếu nhập câu
 • S + be + VpII + giới kể từ + O1

Ví dụ: Money was given đồ sộ má by my mother. (Tiền được gửi cho tới tôi vì thế mẹ)

Xem thêm: 

=> SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

1.2. Câu thụ động đặc biệt quan trọng với Ving

Một số tình huống những động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh thông thường tất nhiên sau động kể từ dạng Ving như: love, enjoy, lượt thích, mind… Với những tình huống đặc biệt quan trọng này thì Khi đem thanh lịch câu thụ động cần thiết hành xử rời khỏi sao? Tìm hiểu ngay lập tức phần vấn đề về câu thụ động chứ Ving sau đây nhé:

 • Dạng căn nhà động: V + Sb + Ving
 • Dạng bị động: V + Sth/Sb + being + VpII

Ví dụ: 

 • Dạng căn nhà động: I love eating a lot of fruits. (Tôi đặc biệt mến ăn nhiều trái ngược cây)
 • Dạng bị động: I love a lot of fruits being eaten. 

null

Câu thụ động đặc biệt quan trọng với Ving

1.3. Câu thụ động đặc biệt quan trọng với động kể từ tri giác (verb of perception)

Trong giờ đồng hồ Anh với 1 loại động kể từ có tên động kể từ tri giác như: watch, see, look… Cấu trúc câu bị động đặc biệt được thể hiện tại bên dưới đây:

 • Dạng căn nhà động: S + V + Sb + Ving/to V-inf
 • Dạng bị động: S + đồ sộ be + VpII + Ving/to V-inf

Ví dụ:

 • I saw him leaving early in the morning. (Tôi đang được bắt gặp anh ấy tách chuồn kể từ sáng sủa sớm)

      ⟶ He was seen leaving early in the morning by má.

null

Các dạng câu bị động đặc biệt

1.4. Câu thụ động đặc biệt quan trọng “kép”

Câu thụ động kép thông thường được phân biệt với những động kể từ như: believe, think, except, know…

 • Dạng căn nhà động: S1 + V1 + that + S2 + V2

TH1: Khi V1 ở câu dữ thế chủ động phân tách ở thì thời điểm hiện tại tiếp nối, thời điểm hiện tại đơn, thời điểm hiện tại trả thành

 • Công thức: It is + V1-pII + that + S2 + V2 

Ví dụ:

 • People believed that their quấn is very wealthy. (Nhiều người nhận định rằng sếp của mình biết bao có)

→ It is believed that their quấn is very wealthy.

 • Công thức: S2 + is/am/are + V1-pII + đồ sộ + V2 (nguyên thể) 

Sử dụng Khi V2 ở câu dữ thế chủ động đang được phân tách thì thời điểm hiện tại đơn hoặc sau này đơn.

Ví dụ:

 • Many students say he is an excellent math teacher. (Nhiều học viên bảo rằng anh ấy là một trong những nghề giáo dạy dỗ toán xuất sắc)

⟶ It’s said that he’s an excellent math teacher.

⟶ He is said đồ sộ be an excellent teacher.

 • Công thức: S2 + is/am/are + V1-pII + đồ sộ have + V2-pII

Sử dụng Khi V2 ở câu dữ thế chủ động đang được phân tách ở thì quá khứ đơn hoặc thời điểm hiện tại hoàn thành xong.

Ví dụ:

 • Jean thinks that her mother bought a dress. (Jean suy nghĩ u cô ấy đang được mua sắm một cái váy)

→ Jean’s mother is thought đồ sộ have bought a dress.
TH2: Khi V1 ở câu dữ thế chủ động phân tách ở thì quá khứ tiếp nối, quá khứ đơn và quá khứ trả thành

 • Công thức: It was + V1-pII + that + S2 + V2

Ví dụ: 

 • People said that the new teacher was very strict. (Mọi người bảo rằng nghề giáo mới nhất đặc biệt nghiêm chỉnh tự khắc.)

→ It was said that the new teacher was very strict.

 • Công thức: S2 + was/were + V1-pII + đồ sộ + V2 (nguyên thể) 

Sử dụng Khi V2 ở câu dữ thế chủ động đang được phân tách thì quá khứ đơn.

Ví dụ:

 • People said that the new thành viên was very friendly. (Mọi người bảo rằng member mới nhất đặc biệt thân mật thiện.)

→ The new thành viên was said đồ sộ be very friendly. 

 • .Công thức: S2 + was/were + V1-pII + đồ sộ + V2 (nguyên thể)

Ví dụ:

 • People said that she had been very rude. (Mọi người bảo rằng cô ấy đang được bất nhã.)

→ She was said đồ sộ have been very rude. 

1.5. Câu thụ động đặc biệt quan trọng với câu mệnh lệnh

Đối với những câu khẩu lệnh chính thức vì thế “It's” sẽ sở hữu được công thức câu bị động đặc biệt như sau:

 • Dạng căn nhà động: It’s one’s duty đồ sộ + V-inf
 • Dạng bị động: S + đồ sộ be + supposed đồ sộ + V-inf

Ví dụ:

 • It’s your duty đồ sộ complete your household chore today. (Nhiệm vụ của khách hàng là hoàn thành xong không còn việc căn nhà trong thời gian ngày ngày hôm nay.)

⟶ You are supposed đồ sộ complete household today.

 • Dạng căn nhà động: It’s necessary đồ sộ + V-inf
 • Dạng bị động: S + must/should + be + V2/ed

Ví dụ:

 • It’s necessary đồ sộ solve your problems. (Việc giải quyết và xử lý yếu tố của khách hàng là đặc biệt quan trọng.)

→ Your problems should be solved.

 • Dạng căn nhà động: Câu khẩu lệnh thức→ Verb + Object
 • Dạng bị động: S + must/should + be + V2/ed

Ví dụ:

 • Open the door, please! (Làm ơn hãy Open ra!)

⟶ The door should be opened.

1.6. Câu thụ động đặc biệt quan trọng với cấu trúc: Nhờ ai thực hiện gì

Đối với cấu tạo “nhờ ai thực hiện gì” nhập giờ đồng hồ Anh thông thường chuồn tầm thường với 2 động kể từ “get” và “have”. Công thức câu thụ động với cấu tạo như sau:

 • Dạng căn nhà động: S + have + sb + V
 • Dạng bị động: S + have + sth + V2/ed

Ví dụ:

 • I have my mother prepare my breakfast. (Tôi nhờ u sẵn sàng canh ty bữa sáng sủa.)

→ I have my mother prepared by my mother.

 • Dạng căn nhà động: S + get + sb + đồ sộ + V
 • Dạng bị động: S + get + sth + Vp

Ví dụ:

 • I got my younger clean the house. (Tôi nhờ em gái vệ sinh dọn căn nhà.)

→ I got the house cleaned by my younger sister.

null

Các dạng câu bị động đặc biệt

1.7. Câu thụ động đặc biệt quan trọng với Make và Let

Công thức bám theo sau 2 kể từ “make” và “let” luôn luôn ở dạng vẹn toàn thể ko phân tách. Vì thế Khi đem thanh lịch câu thụ động cần thiết tách 2 động kể từ này thánh những tình huống riêng rẽ bên dưới đây:

 • Dạng căn nhà động: S + make + sb + V-inf
 • Dạng bị động: S + đồ sộ be + made + đồ sộ + V-inf

Ví dụ:

 • They make má finish tasks alone. (Họ bắt tôi hoàn thành xong nhiều trách nhiệm 1 mình.)

⟶ I am made đồ sộ finish tasks  alone.

 • Dạng căn nhà động: S + let + sb + V-inf
 • Dạng bị động: Let + sb/sth + be V2/ed = be allowed đồ sộ V-inf

Ví dụ:

 • My parents let my younger sister cook lunch. (Bố u nhằm em gái tôi nấu nướng bữa trưa.)

⟶ My parents let the lunch be cooked by my younger sister.

⟶ My younger sister is allowed đồ sộ cook lunch.

1.8. Câu thụ động nằm trong 7 động kể từ quánh biệt

Trong giờ đồng hồ Anh với 7 động kể từ đặc biệt quan trọng như: suggest, request, require, order, insist, demand, recommend… Những câu xuất hiện tại động kể từ này được phân tách dạng thụ động như sau:

 • Dạng căn nhà động: S + suggest/require/request/… + that + S + (should) + V-inf + O
 • Dạng bị động: It + be + VpII (of 7 verbs) + that + something + be + VpII

Ví dụ: 

 • People suggested that students should take part in extracurricular activities. (Mọi người khuyến cáo rằng học viên nên nhập cuộc nhiều hoạt động và sinh hoạt nước ngoài khóa.)

⟶ It was suggested that extracurricular activities should be taken part in by student.

⟶ It was suggested that the extracurricular activities đồ sộ be taken part in by student.

1.9. Câu thụ động với căn nhà ngữ fake It

Với những câu dữ thế chủ động dùng căn nhà ngữ fake “It” tao với dạng thụ động của chính nó như sau:

 • Dạng căn nhà động: It + đồ sộ be + adj + for somebody + đồ sộ V + đồ sộ bởi something
 • Dạng bị động: It + đồ sộ be + adj + for something + đồ sộ be done

Ví dụ: 

 • It is impossible for us đồ sộ complete the new project by next Monday. (Việc hoàn thành xong dự án công trình mới nhất nhập loại nhị tuần cho tới là một trong những điều ko thể với công ty chúng tôi.)

⟶ It is impossible for the new project đồ sộ be completed by next Monday.

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1

=> Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM

null

Các dạng câu bị động đặc biệt

2. Bài tập luyện dạng câu bị động đặc biệt

Bài 1: Sử dụng cấu tạo câu bị động đặc biệt nhằm viết lách lại câu

1. We don't speak English in that store.

→ …………………………………………………………..

2. Nam asked his teacher a question.

Xem thêm: 1 năm có bao nhiêu tuần

→ …………………………………………………………..

3. Someone built the apartment last year.

→ …………………………………………………………..

4. I give him a huge present.

→ …………………………………………………………..

5. I will take care of him.

→ …………………………………………………………..

6. The waiter brought má a big bowl of salmon salad.

→ …………………………………………………………..

7. Someone broke into our garden last Monday.

→ …………………………………………………………..

8. Her classmate told the class a joke.

→ …………………………………………………………..

9. We will meet Mickey at the bus station.

→ …………………………………………………………..

10. Mai has not sent má the gifts.

→ …………………………………………………………..

Bài 2: Sử dụng câu thụ động nhằm viết lách lại câu sao mang đến nghĩa ko đổi

1. People know that my brother is an excellent soccer player.

→ ………………………………………………………………….

2. They say that Lam is in hospital.

→ ………………………………………………………………….

3. We think that the children go đồ sộ bed early.

→ ………………………………………………………………….

4. People believe that the thieves have worked in the store for a long time.

→ ………………………………………………………………….

5. His colleagues thought that he went abroad.

→ ………………………………………………………………….

6. People know that vehicles pollute the environment.

→ ………………………………………………………………….

7. The consumers suppose that the old product will sell out soon.

→ ………………………………………………………………….

null

Bài tập luyện dạng câu bị động đặc biệt

Bài 3. Sử dụng cấu tạo câu thụ động dạng đặc biệt quan trọng với "get" nhằm hoàn thành xong những câu bên dưới đây

1. My mother doesn't understand why my room is always so sánh dirty. It …………….. (clean) every day.

2. They usually ………………… (the living room/ redecorate) every two years.

3. My sister isn't making her own wedding dress, she …………….. (it / make) by a designer in Paris.

4. When novels are translated into Viet Nam, a lot of the real meaning usually ………………. (lose) in the translation.

5. He didn't fix his motorbike himself, he ………………….. (it / fix) at the garage.

6. If my father motorbike ………………. (damage) by him, he will have đồ sộ pay for the repairs.

7. My sister is going đồ sộ buy food online and she ……………… (the food / deliver) đồ sộ my apartment.

8. If she can't see clearly, she should ………………… (her eyes / test)

9. Are we going đồ sộ paint the wall themselves, or …………………….. (it / paint)?

10. ……………….. (pay) for a job he enjoy doing must be the happiest thing in his life!

null

Bài tập luyện dạng câu bị động đặc biệt

Đáp án bài bác 1:

1. English is not spoken in that store.

2. The teacher was asked a question by Nam.

3. The apartment was built last year.

4. He is given a huge present.

5. He will be taken care of by má.

6. A big bowl of salmon salad was brought đồ sộ má.

7. Our garden was broken into last Monday.

8. The class were told a joke by her classmate.

9. Mickey will be met at the bus station.

10.  have not been sent the gifts by Mai.

Đáp án bài bác 2:

1. My brother is known đồ sộ be an excellent soccer player.

2. Lam is said đồ sộ be in hospital.

3. The children are thought đồ sộ go đồ sộ bed early.

4. The thieves are believed đồ sộ have worked in the store for a long time.

5. He was thought đồ sộ go abroad.

6. Vehicles are known đồ sộ pollute the environment.

7. The old product is supposed đồ sộ sell out soon.

Đáp án bài bác 3:

1. gets cleaned

2. get the living room redecorated

3. is getting it made

4. gets lost

5. got it fixed

6. gets damaged

7. is going đồ sộ get the food delivered

8. get her eyes tested

Xem thêm: thứ ngày tháng tiếng anh

9. are we going đồ sộ get it painted

10. getting paid

Bài viết lách đang được hỗ trợ khá đầy đủ cụ thể cho chính mình phát âm về kiến thức và kỹ năng câu bị động đặc biệt. cũng có thể rằng đó là chủ thể khá phức tạp và đa dạng mẫu mã tình huống kéo đến khó khăn ghi nhớ và hoặc lầm lẫn. Tuy nhiên nếu như kiên trì rèn luyện thì bài học kinh nghiệm tiếp tục trở thành đơn giản và dễ dàng rộng lớn khi nào không còn kể từ cơ hoàn toàn có thể nâng lên được trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh. Để phân biệt được tài năng giờ đồng hồ Anh thời điểm hiện tại, mời mọc các bạn nhập cuộc bài bác test miễn phí tại đây. Đăng ký học tập ngay lập tức với Langmaster sẽ được học tập nhiều bài học kinh nghiệm mê hoặc.