cách tính giá trị của biểu thức

Như thế này là phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức? Khi tính độ quý hiếm biểu thức, tớ cần được chú ý những điều gì? Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong bọn chúng bản thân lần làm rõ rộng lớn về phong thái tính độ quý hiếm biểu thức trong số tình huống ví dụ, bên cạnh đó thích nghi với một vài dạng bài bác tập luyện về biểu thức nhé!

Bạn đang xem: cách tính giá trị của biểu thức

Như tất cả chúng ta đang được biết, biểu thức đó là sự phối kết hợp trong những chữ, số vị những phép tắc toán như nằm trong – trừ – nhân – chia… Đối với những biểu thức bao hàm những phép tắc tính cơ phiên bản, thổi lên lũy quá không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải rất có thể tiến hành bên trên những vần âm (đại diện mang lại những số lượng bất kỳ) thì được gọi là biểu thức đại số. 

Như vậy, hiểu một cơ hội đơn giản và giản dị thì tính độ quý hiếm biểu thức đó là người học tập cần áp dụng hoạt bát, phối kết hợp trong những phép tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách cơ phiên bản nhằm đo lường và tính toán đi ra độ quý hiếm sau cùng của biểu thức được mang lại. Thông thông thường, học viên Tiểu học tập sẽ tiến hành thích nghi với dạng Toán này từ thời điểm năm lớp 4.

Tính độ quý hiếm biểu thức là gì?

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Trong phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, tớ phải ghi nhận áp dụng hoạt bát trong những phép tắc tính cơ phiên bản sao mang lại tìm kiếm được sản phẩm đúng mực nhất. Trong khi, khi giải những phép tắc toán, học viên cũng cần được ghi ghi nhớ một vài chú ý, quy tắc đề nghị nhằm vận dụng vô tiếng giải. 

Những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức nhưng mà tất cả chúng ta thông thường gặp gỡ ê là:

 • Trong một biểu thức, nếu như chỉ tồn bên trên phép tắc nằm trong và phép tắc trừ, hoặc phép tắc nhân và phép tắc phân tách, tớ tiếp tục tiến hành phép tắc tính kể từ trái ngược quý phái cần.
 • Nếu một biểu thức đem rất đầy đủ những phép tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 • Nếu vô một biểu thức đem vết ngoặc đơn, tớ cần tiến hành những phép tắc tính vô vết ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 • Khi tiến hành phép tắc tính nằm trong, học viên cần thiết chú ý một vài điều sau đây:
 • Nên group những số hạng đem vô biểu thức sao mang lại trở thành group đem tổng là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh nghìn… nhằm dễ dàng tính nhẩm.
 • Áp dụng đặc điểm giao phó hoán: Khi thay đổi địa điểm của những số hạng vô một tổng thì sản phẩm của tổng vẫn không bao giờ thay đổi.
 • Luôn ghi ghi nhớ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

Một số bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức minh họa đem đáp án

Bài tập luyện 1: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
 2. b) 150 – 56 x 2
 3. c) 24 x 5 : 3
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2

Đáp án:

 1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
 2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
 3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
 4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176

Bài tập luyện 2: Tính thời gian nhanh độ quý hiếm biểu thức sau: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Đáp án: 12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + (44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

Bài tập luyện 3: Tính độ quý hiếm những biểu thức bên dưới đây:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8

Đáp án:

 1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
 2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
 3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
 4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300

Bài tập luyện 4: Tìm hắn, biết:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247
 2. b) hắn : 3 = 190 – 90
 3. c) hắn – 8357 = 3829 x 2
 4. d) hắn x 8 = 182 x 4

Đáp án:

 1. a) hắn x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

 1. b) hắn : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

 1. c) hắn – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357 

y = 16015

 1. d) hắn x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài tập luyện 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu. Ngày loại nhị bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi cửa hàng thường ngày bán tốt từng nào lít dầu?

Đáp án:

Xem thêm: tính mật độ dân số

Mỗi ngày cửa hàng bán tốt số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

Số lít dầu bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy: ngày loại nhất bán tốt 2624 lít dầu, ngày loại nhị bán tốt 2500 lít dầu.

Bài tập luyện 6: Tú đem 76 viên bi. Số bi của An cấp 5 thứ tự số bi của Tú. An mang lại Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Đáp án:

Số bi của An là:

76 x 5 = 380 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là:

76 + 380 = 456 (viên bi)

Bài tập luyện 7: Cho sản phẩm số sau: 1, 5, 9, 13,… 65, 69

 1. a) Tính con số những số hạng đem vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Công thức tính con số những số hạng vô sản phẩm số: (Số hạng cuối – số hạng đầu) : khoảng cách thân mật 2 số hạng thường xuyên + 1

Áp dụng công thức bên trên, con số những số hạng vô sản phẩm số là:

(69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (số hạng)

 1. b) Công thức tính tổng của sản phẩm số: (Số hạng đầu + số hạng cuối) x con số số hạng : 2

Áp dụng công thức, tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630 

Bài tập luyện 8: Cho sản phẩm số sau: 1, 3, 5, 7… 97, 99

 1. a) Tính con số những số hạng đem vô sản phẩm số.
 2. b) Tính tổng của sản phẩm số.

Đáp án:

 1. a) Số lượng những số hạng vô sản phẩm số là:

(99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (số hạng)

 1. b) Tổng của sản phẩm số bên trên là:

(1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

Bài tập luyện 9: Phát biểu này bên dưới đó là sai?

 1. Biểu thức bao gồm những phép tắc tính cơ phiên bản không chỉ là bên trên những số lượng mà còn phải bên trên những vần âm (đại diện mang lại những số lượng bất kỳ) được gọi là biểu thức đại số.
 2. Nếu một biểu thức đem rất đầy đủ những phép tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ tiến hành phép tắc tính kể từ trái ngược quý phái cần.
 3. Nếu một biểu thức đem rất đầy đủ những phép tắc tính nằm trong – trừ – nhân – phân tách, tớ vận dụng quy tắc: Nhân – phân tách trước, nằm trong – trừ sau.
 4. Nếu vô biểu thức đem vết ngoặc đơn, tớ tiến hành những phép tắc tính vô vết ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án: B

Bài tập luyện 10: Giá trị của hắn vô biểu thức bên dưới đó là bao nhiêu?

y + 75 : 5 = 123 x 6

 1. 723
 2. 3615
 3. 725
 4. 3765

Đáp án: A

Xem thêm: 

 • Hỗn số là gì? Khái niệm, phương pháp tính láo lếu số và bài bác tập luyện ví dụ minh họa
 • Cách tính khoảng nằm trong và những câu hỏi khoảng nằm trong cơ phiên bản và nâng cao
 • Cách học tập bảng cửu chương hiệu suất cao, ghi nhớ thời gian nhanh, ghi nhớ lâu, đơn giản và giản dị nhất

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ chúng ta nắm vững rộng lớn những phương pháp tính độ quý hiếm biểu thức, giống như thích nghi với một vài dạng bài bác thói quen độ quý hiếm biểu thức. Chúc các bạn đạt được sản phẩm cao vô môn Toán.

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì