cách thức truy cập tệp văn bản là

hint-header

Bạn đang xem: cách thức truy cập tệp văn bản là

Cập nhật ngày: 12-09-2022


Chia sẻ bởi: Đỗ hướng dẫn Ngọc


Cách thức truy vấn tệp văn phiên bản là

D

Vừa truy vấn tuần tự động một vừa hai phải truy vấn thẳng.

Chủ đề liên quan

Số lượng thành phần vô tệp

A

Không được to hơn 128.

B

Không được to hơn 255.

C

Phải được khai báo trước.

D

Không bị số lượng giới hạn tuy nhiên chỉ tùy thuộc vào dung tích đĩa

Hãy lựa chọn trật tự hợp lý nhất lúc tiến hành những thao tác gọi tài liệu kể từ tệp :

A

Mở tệp => Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

B

Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Đóng tệp.

C

Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Mở tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Đóng tệp .

D

Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Đọc tài liệu kể từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác ghi bên trên tệp văn phiên bản chứa chấp tài liệu là :

A

Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp => Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp.

B

Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu vô tệp => Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

C

Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn những thao tác gọi bên trên tệp văn phiên bản chứa chấp tài liệu là :

A

Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

B

Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Thông báo há tệp nhằm gọi => Đọc tài liệu vô tệp => Đóng tệp.

C

Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Ghi tài liệu mới mẻ => Đóng tệp.

D

Thông báo há tệp tin nhằm ghi tài liệu mới mẻ => Ghi tài liệu mới mẻ => Gán biến đổi tệp với thương hiệu tệp => Đóng tệp.

Hãy lựa chọn trật tự những thao tác vô Pascal nhằm ghi tiếp tài liệu vào thời điểm cuối tệp sở hữu cấu hình tiếp tục tồn bên trên trên đĩa :

A

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

B

Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Mở tệp nhằm ghi => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

C

Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Mở tệp nhằm ghi => Ghi tài liệu vô tệp => Đóng tệp .

D

Mở tệp nhằm ghi => Gán thương hiệu tệp với biến đổi tệp => Ghi tài liệu vô tệp => Thao tác nhằm dịch chuyển con cái trỏ tệp cho tới cuối tệp => Đóng tệp .

Trong PASCAL nhằm khai báo biến đổi tệp văn phiên bản tớ nên dùng cú pháp

B

Var <tên biến đổi tệp> : Text;

C

Var <tên tệp> : String;

D

Var <tên biến đổi tệp> : String;

Trong PASCAL, nhằm khai báo nhì biến đổi tệp văn phiên bản f1, f2 tớ viết

Để thao tác với tệp

Xem thêm: bài học về việc đón nhận thành công

A

Ta rất có thể gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến đổi tệp, hoặc dùng thẳng thương hiệu tệp cũng rất được.

B

Ta nhất thiết nên gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến đổi tệp.

C

Ta nên dùng thẳng thương hiệu tệp vô công tác.

D

Ta nhất thiết nên dùng thẳng thương hiệu tệp vô công tác.

Để gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến đổi tệp tớ dùng câu mệnh lệnh

A

<tên biến đổi tệp> := <tên tệp>;

B

<tên tệp> := <tên biến đổi tệp>;

C

Assign(<tên biến đổi tệp>,<tên tệp>);

D

Assign(<tên tệp>,<tên biến đổi tệp>);

Để gắn tệp KQ.TXT cho tới biến đổi tệp f1 tớ dùng câu lệnh

Trong PASCAL há tệp nhằm gọi tài liệu tớ nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên biến đổi tệp>);

Trong PASCAL há tệp nhằm ghi sản phẩm tớ nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên biến đổi tệp>);

Vị trí của con cái trỏ tệp sau lời nói gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm nào là.

Để gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tớ rất có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên biến đổi tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên biến đổi tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi sản phẩm vô tệp văn phiên bản tớ rất có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên biến đổi tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên biến đổi tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên biến đổi tệp>) cho tới độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên biến đổi tệp>) cho tới độ quý hiếm vị true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tớ sử dụng thủ tục

Var <tên biến đổi tệp> : Text ; tăng thêm ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến đổi tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Assign(<tên biến đổi tệp>,<tên tệp) ; tăng thêm ý nghĩa gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu biến đổi tệp.

B

Thủ tục há thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Xem thêm: kim loại nào sau đây