cách đọc năm trong tiếng anh

Bài viết lách tại đây tiếp tục chỉ dẫn người học tập những quy tắc gọi viết lách năm nhập giờ đồng hồ Anh kèm cặp tháng ngày theo đuổi Anh - Anh và Anh - Mỹ một cơ hội giản dị và đơn giản và đúng đắn nhất.

Key takeaways

Bạn đang xem: cách đọc năm trong tiếng anh

Các quy tắc gọi năm nhập giờ đồng hồ Anh:

 • Các thời gian kể từ 14 cho tới 19 thì được gọi theo đuổi quy tắc tăng “teen” vào sau cùng những chữ số kể từ 4 cho tới 9.

 • Các thời gian tròn xoe chục trừ đôi mươi, 30, 40 và 50 sở hữu cơ hội viết lách riêng rẽ thì những số sót lại sẽ tiến hành viết lách theo đuổi công thức là: chữ số kiểm đếm hàng trăm + ty.

 • Các năm sở hữu nhì chữ số kể từ 21 cho tới 99 sẽ tiến hành gọi theo đuổi công thức: Số năm tròn xoe chục + số kiểm đếm (từ 1-9).

Cách gọi viết lách năm nhập giờ đồng hồ Anh kèm cặp ngày tháng:

 • Theo lối hành văn Anh-Anh, ngày viết lách trước mon và năm (dd/mm/yyyy), Công thức: the + ngày + (of)+tháng (,) năm.

 • Theo lối hành văn Anh-Mỹ, mon được viết lách trước thời điểm ngày và năm (mm/dd/yyyy), Công thức: mon + (the) + ngày (,) năm.

Cách gọi viết lách năm nhập giờ đồng hồ Anh kèm cặp loại tháng ngày cơ bản:

 • Theo lối hành văn Anh-Anh, loại tháng ngày được gọi theo đuổi quy tắc như sau: loại , ngày + mon, năm.

 • Theo lối hành văn Anh-Mỹ, loại tháng ngày được gọi theo đuổi quy tắc như sau: loại, mon +ngày, năm.

Các quy tắc gọi năm nhập giờ đồng hồ anh

Năm sở hữu một hoặc nhì chữ số

Đối với trong năm sở hữu một hoặc nhì chữ số thì cơ hội gọi trong năm này tương tự động như Lúc gọi những số nhập giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, những số kể từ 0 cho tới 13 và riêng rẽ số 15 sẽ không còn theo đuổi một quy luật nào là. Người học tập coi cơ hội viết lách và gọi trên bảng tiếp sau đây.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

zero

/ˈzɪərəʊ/

Audio icon

1

one

/wʌn/

Audio icon

2

two

/tuː/

Audio icon

3

three

/θriː/

Audio icon

4

four

/fɔ:/

Audio icon

5

five

/faɪv/

Audio icon

6

six

/sɪks/

Audio icon

7

seven

/ˈsɛvn/

Audio icon

8

eight

/eɪt/

Audio icon

9

nine

/naɪn/

Audio icon

10

ten

/tɛn/

Audio icon

11

eleven

/ɪˈlɛvn/

Audio icon

12

twelve

/twɛlv/

Audio icon

13

thirteen

/θɜːˈtiːn/

Audio icon

15

fifteen

/fɪfˈtiːn/

Audio icon

Trong Lúc cơ, trong năm kể từ 14 cho tới 19 thì được gọi theo đuổi quy tắc tăng “teen” vào sau cùng những chữ số kể từ 4 cho tới 9.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

14

fourteen

/fɔːˈtiːn/

Audio icon

16

sixteen

/sɪksˈtiːn/

Audio icon

17

seventeen

/sɛvnˈtiːn/

Audio icon

18

eighteen

/eɪˈtiːn/

Audio icon

19

nineteen

/naɪnˈtiːn/

Audio icon

Mặt không giống, trong năm kể từ đôi mươi trở chuồn cũng sẽ tiến hành gọi theo đuổi một quy luật riêng rẽ. Cụ thể, so với trong năm tròn xoe chục trừ đôi mươi, 30, 40 và 50 sở hữu cơ hội viết lách riêng rẽ thì những số sót lại sẽ tiến hành viết lách theo đuổi công thức là: chữ số kiểm đếm hàng trăm + ty.

Năm

Cách viết

Phiên âm

Số năm

Cách viết

Phiên âm

20

twenty

/ˈtwɛnti/ Audio icon

60

sixty

/ˈsɪksti/ Audio icon

30

thirty

/ˈθɜːti/ Audio icon

70

seventy

/ˈsɛvnti/ Audio icon

40

forty

/ˈfɔːti/ Audio icon

80

eighty

/ˈeɪti/ Audio icon

50

fifty

/ˈfɪfti/ Audio icon

90

ninety

/ˈnaɪnti/ Audio icon

Cuối nằm trong, trong năm sở hữu nhì chữ số kể từ 21 cho tới 99 sẽ tiến hành gọi theo đuổi công thức: Số năm tròn xoe chục + số kiểm đếm (từ 1-9).

Ví dụ: năm 22 (twenty-two), năm 45 (forty-five) hoặc năm 98 (ninety-eight).

Năm sở hữu thân phụ chữ số

Đối với trong năm sở hữu thân phụ chữ số, người học tập hoàn toàn có thể xem thêm một trong những nhì cơ hội gọi như sau:

 • Cách 1: số năm được gọi Theo phong cách gọi số sở hữu 3 chữ số thông thường.

Ví dụ: năm 245 được gọi là two hundred and forty-five.

 • Cách 2: số năm được gọi bằng phương pháp gọi một chữ số trước tiên, tiếp sau đó gọi tiếp một trong những sở hữu nhì chữ số.

Ví dụ: năm 245 được gọi là two forty-five.

Năm sở hữu tư chữ số

Đối với trong năm sở hữu tư chữ số, người học tập phân chia năm cơ đi ra trở thành nhì số vẹn toàn ( từng số vẹn toàn sở hữu nhì chữ số) và gọi thứu tự nhì số vẹn toàn ấy.

Ví dụ: năm 1952 sẽ tiến hành gọi là nineteen fifty-two; năm 1890 được gọi là eighteen ninety.

Lưu ý:

Với trong năm sở hữu 4 chữ số nhưng mà thân phụ chữ số cuối là số 0 thì sẽ tiến hành gọi theo đuổi quy tắc: số trước tiên + thousand.

Ví dụ: năm 1000 được gọi trở thành one thousand, năm 2000 là two thousand.

Với trong năm sở hữu 4 chữ số nhưng mà 2 chữ số ở thân thích là số 0 thì tiếp tục gọi theo đuổi quy tắc: số vẹn toàn sở hữu nhì chữ số trước tiên + oh+ số cuối hoặc số trước tiên + thousand+ (and) + chữ số cuối.

Ví dụ: năm 2006 gọi trở thành twenty oh six hoặc two thousand (and) six.

Năm trước và sau công nguyên

Đối với những năm trước đó và sau công vẹn toàn, người học tập gọi Theo phong cách gọi năm thường thì. Tuy nhiên nếu như năm cần thiết gọi là năm trước đó công vẹn toàn thì người học tập tăng BC vào sau cùng thời gian (ví dụ năm 918 trước công vẹn toàn tiếp tục gọi là nine eighteen BC), nếu như năm cần thiết gọi là năm tiếp theo công vẹn toàn thì người học tập tăng AD vào sau cùng thời gian (ví dụ năm 469 sau công vẹn toàn thì được gọi là four sixty-nine AD).

Cách gọi năm từ thời điểm năm 2000 trở đi

Với trong năm kể từ 2000 trở chuồn, sở hữu nhì cơ hội gọi bao gồm:

 • Cách 1: two thousand + (and) + số nguyên

Ví dụ năm 2018 được gọi trở thành two thousand and eighteen.

 • Cách 2: twenty + (and) + số vẹn toàn.

Ví dụ năm 2008 được gọi trở thành twenty and eight, năm 2020 gọi trở thành twenty twenty.

Xem thêm:

 • Cách gọi giờ nhập giờ đồng hồ Anh và ví dụ minh hoạ

 • Cách gọi mon nhập năm vị giờ đồng hồ Anh

 • Cách gọi số chi phí nhập giờ đồng hồ Anh và kể từ vựng chủ thể chi phí tệ

 • Cách gọi phân số nhập giờ đồng hồ Anh chi tiết

Một số ví dụ về cách đọc năm trong tiếng anh

Dưới đó là một trong những ví dụ về kiểu cách gọi năm nhập giờ đồng hồ Anh nhưng mà người học tập hoàn toàn có thể tham lam khảo

Số năm

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

29 BC

twenty-nine BC

/ˈtwɛnti naɪn biːsiː/

Audio icon

105

one hundred and five

/wʌn ˈhʌndrəd ænd faɪv/

Audio icon

2015

cách 1: twenty and fifteen
cách 2: two thousand and fifteen

/ˈtwɛnti ænd ˈfɪfˈtiːn/
/tuː ˈθaʊzənd ænd ˈfɪfˈtiːn/

Audio icon

Audio icon

1987

nineteen eighty-seven

/ˈnaɪnˈtiːn ˈeɪtiˈsɛvn/

Audio icon

1589

fifteen eighty-nine

/ˈfɪfˈtiːn ˈeɪti naɪn/

2005

cách 1: two thousand and five
cách 2: twenty oh five

/tuː ˈθaʊzənd ænd faɪv/
/ˈtwɛnti əʊ faɪv/

Audio icon

Audio icon

2010

Xem thêm: giong ai giong ai mua 2 tap 8

cách 1: two thousand and ten
cách 2: twenty ten

/tuː ˈθaʊzənd ænd tɛn/
/ˈtwɛnti tɛn/

Audio icon

Audio icon

967 AD

cách 1: nine sixty-seven AD
cách 2: nine hundred and sixty-seven AD

/naɪn ˈsɪkstiˈsɛvn eɪ diː/
/naɪn ˈhʌndrəd ænd ˈsɪkstiˈsɛvn eɪ diː/

Audio icon

Audio icon

Cách gọi viết lách năm nhập giờ đồng hồ anh kèm cặp ngày tháng

Trong giờ đồng hồ Anh, cơ hội gọi viết lách năm kèm cặp tháng ngày sẽ có được sự khác lạ thân thích lối hành văn Anh-Mỹ và Anh-Anh về trật tự xuất hiện tại của ngày và mon. Tuy nhiên, so với cơ hội gọi ngày và mon thì như là nhau. Cụ thể, người học tập tiếp tục sử dụng số trật tự Lúc nói đến ngày chứ không hề sử dụng số kiểm đếm.

Cách gọi viết lách ngày nhập giờ đồng hồ Anh

Ngày

Cách viết

Phiên âm

1

first

/fɜːst/ Audio icon

2

second

/ˈsɛkənd/ Audio icon

3

third

/θɜːd/ Audio icon

4

fourth

/fɔːθ/ Audio icon

5

fifth

/fɪfθ/ Audio icon

6

sixth

/sɪksθ/ Audio icon

7

seventh

/ˈsɛvnθ/ Audio icon

8

eighth

/eɪtθ/ Audio icon

9

ninth

/naɪnθ/ Audio icon

10

tenth

/tɛnθ/ Audio icon

11

eleventh

/ɪˈlɛvnθ/ Audio icon

12

twelfth

/twɛlfθ/ Audio icon

13

thirteenth

/ˈθɜːˈtiːnθ/ Audio icon

14

fourteenth

/ˈfɔːˈtiːnθ/ Audio icon

15

fifteenth

/ˈfˈɪftiːnθ/ Audio icon

16

sixteenth

/ˈsɪksˈtiːnθ/ Audio icon

17

seventeenth

/ˈsɛvnˈtiːnθ/ Audio icon

18

eighteenth

/eɪˈtiːnθ/ Audio icon

19

nineteenth

/ˈnaɪnˈtiːŋθ/ Audio icon

20

twenty

/ˈtwɛnti/ Audio icon

21

twenty-first

/ˈtwɛnti-fɜːst/ Audio icon

22

twenty-second

/ˈtwɛnti-ˈsɛkənd/ Audio icon

23

twenty-third

/ˈtwɛnti-θɜːd/ Audio icon

24

twenty-fourth

/ˈtwɛnti-fɔːθ/ Audio icon

25

twenty-fifth

/ˈtwɛnti-fɪfθ/ Audio icon

26

twenty-sixth

/ˈtwɛnti-sɪksθ/ Audio icon

27

twenty-seventh

/ˈtwɛnti-ˈsɛvnθ/ Audio icon

28

twenty-eighth

/ˈtwɛnti-eɪtθ/ Audio icon

29

twenty-ninth

/ˈtwɛnti-naɪnθ/ Audio icon

30

thirtieth

/ˈθɜːtɪəθ/ Audio icon

Cách gọi viết lách mon nhập giờ đồng hồ Anh

Tháng

Cách viết

Phiên âm

Phát âm

1

January

/ˈdʒænjuəri/

Audio icon

2

February

/ˈfebruəri/

Audio icon

3

March

/mɑːtʃ/

Audio icon

4

April

/ˈeɪprəl/

Audio icon

5

May

/meɪ/

Audio icon

6

June

/dʒuːn/

Audio icon

7

July

/dʒuˈlaɪ/

Audio icon

8

August

/ɔːˈɡʌst/

Audio icon

9

September

/sepˈtembə(r)/

Audio icon

10

October

/ɒkˈtəʊbə(r)/

Audio icon

11

November

/nəʊˈvembə(r)/

Audio icon

12

December

/dɪˈsembə(r)/

Audio icon

Cách gọi viết lách năm nhập giờ đồng hồ anh kèm cặp tháng ngày theo đuổi Anh – Anh

Theo lối hành văn Anh-Anh, ngày được viết lách trước mon và năm (dd/mm/yyyy).

Công thức: the + ngày + (of)+ mon (,) năm

Trong cơ, mạo kể từ “the” cần được đứng trước thời điểm ngày và giới kể từ ”of” hoàn toàn có thể được lược quăng quật. Chẳng hạn với ngày 12 mon một năm 2022, theo đuổi Anh-Anh sẽ tiến hành viết lách thành: the twelfth (of) January (,) 2022 (hay 12th January, 2022).

Ví dụ:

 • The tenth of May 1999 hoặc 10th May,1999 (ngày 10 mon 5 năm 1999)

 • The ninth of November 2005 hoặc 9th November, 2005 (ngày 09 mon 11 năm 2005)

Cách gọi viết lách năm nhập giờ đồng hồ anh kèm cặp tháng ngày theo đuổi Anh – Mỹ

Theo lối hành văn Anh-Mỹ, mon luôn luôn được viết lách trước thời điểm ngày và năm (mm/dd/yyyy).

Công thức: mon + (the) + ngày (,) năm

Trong cơ, mạo kể từ “the” hoàn toàn có thể sở hữu hoặc ko và lốt phẩy thông thường được bịa đặt trước năm. Chẳng hạn với ngày 25 tháng tư năm 2019, theo đuổi phong thái Anh-Mỹ sẽ tiến hành viết lách thành: April (the) twenty-fifth, 2019 (hay April 25th, 2019).

Ví dụ:

 • October (the) eleventh, 1963 hoặc October 11th, 1963 (ngày 11 mon 10 năm 1963).

 • July (the) second, 1898 hoặc July 2nd, 1898 (ngày 02 mon 7 năm 1898).

image-alt

Cách gọi viết lách năm nhập giờ đồng hồ anh kèm cặp loại tháng ngày cơ bản

Đối với cơ hội gọi viết lách năm tất nhiên loại tháng ngày thì sở hữu nhì cơ hội viết lách cơ phiên bản tùy từng lối hành văn nhưng mà người viết lách lựa lựa chọn. Cụ thể:

Theo lối hành văn Anh-Anh, loại tháng ngày được gọi theo đuổi quy tắc như sau: loại , ngày + mon, năm

Ví dụ:

 • Friday, the twenty-third (of) September, 1955 hoặc viết lách gọn gàng là Friday, 23rd September, 1955

(Thứ Sáu ngày 23 mon 9 năm 1955)

 • Monday, the tenth (of) March, 1999 hoặc viết lách gọn gàng là Monday, 10th March, 1999

(Thứ Hai ngày 10 mon 03 năm 1999)

Theo lối hành văn Anh-Mỹ, loại tháng ngày được gọi theo đuổi quy tắc như sau: loại, mon +ngày, năm

Ví dụ:

 • Tuesday, April (the) fourteenth, 2007 hoặc Tuesday, April 14th, 2007

(thứ Ba ngày 14 tháng tư năm 2007)

 • Saturday, October (the) second, 2020 hoặc Sartuday, October 2nd, 2020

(thứ Bảy, ngày 02 mon 10 năm 2020)

image-alt

Xem thêm:

 • Lỗi sử dụng kể từ phổ cập Lúc tiếp xúc vị giờ đồng hồ Anh

 • 4 Lỗi trừng trị âm giờ đồng hồ Anh của những người Việt và cơ hội xung khắc phục

  Xem thêm: trung tâm chiếu phim quốc gia

Tổng kết

Như vậy, người học tập cần thiết cảnh báo với phong thái Anh-Anh thì ngày sẽ tiến hành đứng trước mon còn theo đuổi Anh-Mỹ thì mon đứng trước thời điểm ngày.

Trên đó là tổ hợp những kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản tương quan cho tới cách gọi năm nhập giờ đồng hồ Anh, kỳ vọng người học tập hoàn toàn có thể áp dụng bọn chúng và lựa chọn lựa cách viết lách phù phù hợp với lối hành văn cần thiết hướng về.


Tham khảo tăng khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc cho tất cả những người chuồn làm hùn học tập viên thạo tài năng truyền đạt vấn đề trong những trường hợp bên trên điểm thao tác làm việc như xử lý yếu tố, họp group, tiếp xúc với đối tác chiến lược, viết lách tin nhắn hoặc thuyết trình vị giờ đồng hồ Anh.