cách cân bằng phản ứng oxi hóa khửBài viết lách Phương pháp, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Phương pháp, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

Bạn đang xem: cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Phương pháp, cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Quảng cáo

Theo trình tự động 3 bước với vẹn toàn tắc:

Tổng electron nhường nhịn = tổng electron nhận

Bước 1. Xác tấp tểnh sự thay cho thay đổi số lão hóa.

Bước 2. Lập thăng bởi vì electron.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm được nhập phản xạ và tính những thông số còn sót lại.

Lưu ý:

- Ngoài cách thức thăng bởi vì electron, còn hoàn toàn có thể thăng bằng phản xạ lão hóa – khử theo đòi cách thức tăng – rời số lão hóa với vẹn toàn tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số lão hóa rời.

- Phản ứng lão hóa – khử còn hoàn toàn có thể được thăng bằng theo đòi cách thức thăng bởi vì ion – electron: khi này vẫn đáp ứng phép tắc thăng bởi vì electron tuy nhiên những yếu tố nên được viết lách ở dạng ion chính, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- Nếu nhập phản xạ lão hóa – khử có không ít yếu tố sở hữu số lão hóa nằm trong tăng (hoặc nằm trong giảm) mà:

+ Chúng nằm trong một hóa học thì nên đáp ứng tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử của những yếu tố nhập phân tử.

+ Chúng với mọi hóa học không giống nhau thì nên đáp ứng tỉ lệ thành phần số mol của những hóa học cơ theo đòi đề mang đến.

* Với hợp ý hóa học hữu cơ:

- Nếu hợp ý hóa học cơ học trước và sau phản xạ sở hữu một group vẹn toàn tử thay cho thay đổi và một trong những group ko thay đổi thì nên xác lập số lão hóa của C vào cụ thể từng group rồi thăng bằng.

- Nếu hợp ý hóa học cơ học thay cho thay đổi toàn phân tử, nên thăng bằng theo đòi số lão hóa tầm của C.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cân bởi vì phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác tấp tểnh sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng bởi vì electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm được nhập phản xạ và tính những thông số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2. Cân bởi vì phản xạ nhập hỗn hợp bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản xạ phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân bởi vì phản xạ nhập hỗn hợp sở hữu H2O tham lam gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản xạ phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. Cân bởi vì phản xạ lão hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ thông số của hóa học khử và hóa học lão hóa sau khoản thời gian thăng bằng là:

A. 4:3        B. 3:2        C. 3:4        D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra nhì vế: tăng 2KOH nhập vế nên, tăng H2O nhập vế ngược.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Quảng cáo

Xem thêm: công thức máy biến áp

Câu 2. Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số thăng bằng của FeSO4 và K2Cr2O7 theo thứ tự là:

A. 6 ; 2        B. 5; 2        C. 6; 1        D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhì vế: tăng K2SO4 nhập về phải; tăng 7H2SO4 nhập vế ngược → tăng 7H2O nhập vế nên.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhì vế: tăng 2HNO3 nhập vế ngược trở thành 4HNO3, tăng 2H2O nhập vế nên.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân bởi vì phản xạ sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra nhì vế: tăng 28 nhập HNO3 ở vế ngược, tăng 14H2O ở vế nên.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân bởi vì phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng thông số thăng bằng nhập phản xạ sau:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

A. 15        B. 14        C. 18        D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng thông số thăng bằng là 15

Câu 6. Cân bởi vì phản xạ lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. Xác tấp tểnh thông số thăng bằng của KMnO4 nhập phản xạ sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2        B. 5        C. 7        D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

Câu 8. Cân bởi vì phản xạ lão hóa – khử sau bởi vì cách thức thăng bởi vì e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập dượt Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Hóa học tập lớp 10 sở hữu nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Xác tấp tểnh loại phản xạ hóa học

 • Dạng 2: Xác tấp tểnh hóa học khử, hóa học lão hóa nhập phản xạ hóa học

 • Dạng 3: Cách xác lập số lão hóa của những vẹn toàn tố

 • Dạng 5: Các dạng bài xích tập dượt về lão hóa - khử

 • Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron

 • Dạng 7: Kim loại ứng dụng với axit

Đã sở hữu câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang đến teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


phan-ung-hoa-hoc-phan-ung-oxi-hoa-khu.jspGiải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: trên thực tế ranh giới múi giờ thường được quy định theo