các công thức tích phân

Bài ghi chép Công thức tích phân với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Công thức tích phân.

Bạn đang xem: các công thức tích phân

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Bài giảng: Ứng dụng của tích phân tính diện tích S, tính thể tích - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

I. Định nghĩa, công thức tích phân

Quảng cáo

1. Khái niệm tích phân

* Định nghĩa:

Cho hàm số f liên tiếp bên trên K và a, b là nhị số bất kì nằm trong K. Nếu F là 1 trong nguyên vẹn hàm của f bên trên K thì hiệu số:

F(b) - F(a)

Được gọi là tích phân của f kể từ a cho tới b và kí hiệu:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Nhận xét: Tích phân của hàm số f kể từ a cho tới b rất có thể kí hiệu vị Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Tích phân ê chỉ tùy thuộc vào f và những cận a; b tuy nhiên ko tùy thuộc vào cơ hội ghi trở nên số.

* Định lí: Cho hàm số hắn = f(x) liên tục; ko âm bên trên đoạn [a;b]. Khi ê, diện tích S S của hình thang cong số lượng giới hạn vị đồ gia dụng thị hàm số hắn = f(x); trục hoành và hai tuyến phố trực tiếp x = a; x = b là:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Quảng cáo

2. Tính hóa học của tích phân

Giả sử cho tới nhị hàm số f(x) và g(x) liên tiếp bên trên K và a, b, c là phụ thân số ngẫu nhiên nằm trong K. Khi ê tao sở hữu :

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

II. Một số cách thức tính tích phân

1. Phương pháp thay đổi trở nên số

1.1. Phương pháp thay đổi trở nên số dạng 1

Định lí

Nếu:

1) Hàm x = u(t) sở hữu đạo hàm liên tiếp bên trên [α;β].

2) Hàm thích hợp f [u(t)] được xác lập bên trên [α;β].

3) u(α) = a; u(β) = b.

Khi đó: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Quảng cáo

Phương pháp chung

Bước 1: Đặt x = u(t).

Bước 2: Tính vi phân nhị vế: x = u(t) ⇒ dx = u'(t)dt.

Đổi cận: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Bước 3: Chuyển tích phân tiếp tục cho tới sang trọng tích phân theo dõi trở nên t.

Vậy:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

1.2. Phương pháp thay đổi biến tấu 2

Định lí

Nếu hàm số u = u(x) đơn điệu và sở hữu đạo hàm liên tiếp bên trên đoạn [a;b] sao cho tới f(x)dx = g(u(x))u'(x)dx = g(u)du thì:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Phương pháp chung

Bước 1: Đặt u = u(x) ⇒ du = u’(x)dx

Bước 2: Đổi cận: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Bước 3: Chuyển tích phân tiếp tục cho tới sang trọng tích phân theo dõi u.

Vậy:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

2. Phương pháp tích phân từng phần

a. Định lí

Nếu u(x) và v(x) là những hàm số sở hữu đạo hàm liên tiếp bên trên [a;b] thì:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

b. Phương pháp chung

Bước 1: Viết f(x)dx bên dưới dạng udv = u.v’dx bằng phương pháp lựa chọn một phần tương thích của f(x) thực hiện u(x) và phần sót lại dv = v'(x)dx

Bước 2: Tính du = u'dx và v = ∫dv = ∫v'(x)dx

Bước 3: Tính Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Cách bịa đặt u và dv vô cách thức tích phân từng phần.

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Quảng cáo

III. Tích phân những hàm số sơ cung cấp cơ bản

3.1. Tích phân hàm hữu tỉ

Dạng 1

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

(với a ≠ 0)

Chú ý: Nếu

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Dạng 2

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

(ax2 + bx + c ≠ 0 với từng x ∈ [α;β])

Xét Δ = b2 - 4ac.

• Nếu Δ > 0 thì Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

thì:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

• Nếu Δ = 0 thì:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

thì:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

• Nếu Δ < 0 thì:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Dạng 3

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

(trong ê Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất liên tiếp bên trên đoạn [α;β])

• phẳng cách thức như nhau thông số, tao mò mẫm A và B sao cho:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

• Ta có:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Tích phân:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Tích phân: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất nằm trong dạng 2.

Dạng 4

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất với P(x) và Q(x) là nhiều thức của x.

• Nếu bậc của P(x) to hơn hoặc vị bậc của Q(x) thì người sử dụng luật lệ phân chia nhiều thức.

• Nếu bậc của P(x) nhỏ rộng lớn bậc của Q(x) thì rất có thể xét những ngôi trường hợp:

• Khi Q(x) chỉ mất nghiệm đơn α1, α2, α3 ... thì đặt

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

• Khi Q(x) sở hữu nghiệm đơn và vô nghiệm:

Q(x) = (x - α)(x2 + px + q), Δ = p2 - 4q < 0 thì đặt:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

• Khi Q(x) sở hữu nghiệm bội:

Q(x) = (x - α)(x - β)2 với α ≠ β thì đặt:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Q(x) = (x - α)2(x - β)3 với α ≠ β thì đặt:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

3.2. Tích phân hàm vô tỉ

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất - vô ê R(x; f(x)) sở hữu dạng:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Dạng 1

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Khi ê tao có:

• Nếu Δ < 0, a > 0 ⇒ f(x) = a(u2 + k2)

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

• Nếu: Δ = 0

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

• Nếu: Δ > 0

    Với a > 0: f(x) = a(x - x1)(x - x2)

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

    Với a < 0: f(x) = -a(x1 - x)(x2 - x)

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Căn cứ vô phân tách bên trên, tao sở hữu một số trong những cơ hội giải sau:

Phương pháp:

* Trường hợp: Δ < 0, a > 0 ⇒ f(x) = a(u2 + k2)

Xem thêm: đề thi văn thpt quốc gia 2022

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Khi ê đặt:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Trường hợp: Δ = 0

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Khi đó:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Trường hợp: Δ > 0, a > 0. Đặt:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Trường hợp: Δ > 0, a < 0. Đặt:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Dạng 2

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Phương pháp:

Bước 1:

Phân tích:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Bước 2:

Quy đồng hình mẫu số, tiếp sau đó như nhau thông số nhị tử số nhằm suy rời khỏi hệ nhị ẩn số A, B

Bước 3:

Giải hệ mò mẫm A, B thay cho vô (1)

Bước 4:

Tính:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Trong ê Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất đã hiểu phương pháp tính phía trên.

Dạng 3

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Phương pháp:

Bước 1:

Phân tích:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Bước 2:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Bước 3:

Thay toàn bộ vô (1) thì I sở hữu dạng:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Tích phân này tất cả chúng ta đã hiểu phương pháp tính.

Dạng 4

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

(Trong đó: R(x,y) là hàm số hữu tỷ so với nhị trở nên số x, hắn và α, β, γ, δ là những hằng số tiếp tục biết)

Phương pháp:

Bước 1:

Đặt: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Bước 2:

Tính x theo dõi t: phẳng cơ hội nâng lũy quá bậc m nhị vế của (1) tao sở hữu dạng x = φ(t).

Bước 3:

Tính vi phân nhị vế: dx = φ'(t)dt và thay đổi cận.

Bước 4:

Tính: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

3.3. Tích phân dung lượng giác

3.3.1. Một số công thức lượng giác

* Công thức cộng

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Công thức nhân đôi

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Công thức hạ bậc

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Công thức tính theo dõi t

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Công thức đổi khác tích trở nên tổng

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Công thức đổi khác tổng trở nên tích

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

* Công thức thông thường dùng:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Hệ quả:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

3.3.2. Một số dạng tích phân lượng giác

• Nếu bắt gặp dạng Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất tao bịa đặt t = sinx.

• Nếu bắt gặp dạng Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất tao bịa đặt t = cosx.

• Nếu bắt gặp dạng Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất tao bịa đặt t = tanx.

• Nếu bắt gặp dạng Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất tao bịa đặt t = cotx.

Dạng 1

I1 = ∫(sinx)n dx; I2 = ∫(cosx)n dx

* Phương pháp

• Nếu n chẵn thì dùng công thức hạ bậc.

• Nếu n = 3 thì dùng công thức hạ bậc hoặc đổi khác.

• Nếu n lẻ (n = 2p + 1) thì triển khai trở nên đổi:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Dạng 2

I = ∫sinmx.cosnx dx (m, n ∈ N)

* Phương pháp

• Trường thích hợp 1: m, n là những số nguyên

a. Nếu m chẵn, n chẵn thì dùng công thức hạ bậc, đổi khác tích trở nên tổng.

b. Nếu m chẵn, n lẻ (n = 2p + 1) thì trở nên đổi:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

c. Nếu m lẻ (m = 2p + 1), n chẵn thì trở nên đổi:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Dạng 3

I1 = ∫(tanx)n dx; I2 = ∫(cotx)n dx (n ∈ N)

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

IV. Ứng dụng tích phân

1. Diện tích hình phẳng

a. Diện tích hình phẳng lặng số lượng giới hạn vị 1 đàng cong và trục hoành

Diện tích hình phẳng lặng số lượng giới hạn vị đồ gia dụng thị hàm số hắn = f(x) liên tiếp bên trên đoạn [a;b], trục hoành và hai tuyến phố trực tiếp x = a; x = b được xác định: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

b. Diện tích hình phẳng lặng số lượng giới hạn vị 2 đàng cong

Diện tích hình phẳng lặng số lượng giới hạn vị đồ gia dụng thị hàm số hắn = f(x); hắn = g(x) liên tiếp bên trên đoạn [a;b] và hai tuyến phố trực tiếp x = a; x = b được xác định: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

- Nếu bên trên đoạn [a;b], hàm số f(x) ko thay đổi lốt thì: Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

- Nắm vững vàng phương pháp tính tích phân của hàm số sở hữu chứa chấp độ quý hiếm vô cùng.

- Diện tích của hình phẳng lặng số lượng giới hạn vị những đàng x = g(y),x = h(y) và hai tuyến phố trực tiếp hắn = c; hắn = d được xác định:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

2. Thể tích vật thể và thể tích khối tròn xoe xoay

a. Thể tích vật thể

Gọi B là phần vật thể số lượng giới hạn vị nhị mặt mũi phẳng lặng vuông góc với trục Ox bên trên những điểm a và b; S(x) là diện tích S tiết diện của vật thể bị hạn chế vị mặt mũi phẳng lặng vuông góc với trục Ox bên trên điểm a (a ≤ x ≤ b). Giả sử S(x) là hàm số liên tiếp bên trên đoạn [a;b]. Thể tích của B là:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

b. Thể tích khối tròn xoe xoay

Cho hàm số hắn = f(x) liên tục; ko âm bên trên [a;b]. Hình phẳng lặng số lượng giới hạn vị đồ gia dụng thị hàm số hắn = f(x); trục hoành và hai tuyến phố trực tiếp x = a; x = b xoay quanh trục Ox tạo ra một khối tròn xoe xoay. Thể tích của chính nó là:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

- Thể tích khối tròn xoe xoay được sinh rời khỏi khi xoay hình phẳng lặng số lượng giới hạn vị những đàng x = g(y), trục tung và hai tuyến phố trực tiếp hắn = c; hắn = d xoay quanh trục Oy là:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

- Thể tích khối tròn xoe xoay được sinh rời khỏi khi xoay hình phẳng lặng số lượng giới hạn vị những đàng hắn = f(x); hắn = g(x) và hai tuyến phố trực tiếp x = a; x = b xoay quanh trục Ox:

Công thức tích phân khá đầy đủ, cụ thể nhất

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 12 sở hữu vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Bài tập luyện về đặc điểm của tích phân
 • Bài thói quen tích phân cơ bản
 • Tính tích phân hàm nhiều thức, phân thức vị cách thức thay đổi trở nên số
 • Tính tích phân dung lượng giác vị cách thức thay đổi trở nên số
 • Tính tích phân hàm số nón, logarit vị cách thức thay đổi trở nên số
 • Tính tích phân hàm chứa chấp căn thức vị cách thức thay đổi trở nên số
 • Cách tính tích phân vị cách thức thay đổi trở nên số loại 2

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp

Xem thêm: đồ thị hàm số bậc 2