10000m bằng bao nhiêu km

Đổi đơn vi phỏng lâu năm | meter ➟ kilometer

Máy tính thay đổi kể từ Mét sang trọng Kilômét (m → km). Nhập số đơn vị chức năng nhập dù bên dưới các bạn sẽ sở hữu ngay lập tức sản phẩm.

Bạn đang xem: 10000m bằng bao nhiêu km

Đổi Mét (m) sang trọng Kilômét (km)

Kilômét sang trọng Mét (Hoán thay đổi đơn vị)

Mét

1 m tương tự với cùng 1,0936 thước, hoặc 39,370 inch.

Từ năm 1983, mét đã và đang được đầu tiên xác lập là chiều lâu năm đàng độ sáng lên đường được nhập chân ko trong vòng thời hạn 1/299.792.458 giây.

Xem thêm: vòng luân hồi khốn kiếp

Cách quy thay đổi m → km

1 Mét vì như thế 0.001 Kilômét:

1 m = 0.001 km

Xem thêm: công thức tính chu vi diện tích các hình

1 km = 1000 m

Kilômét

Kilômet là đơn vị chức năng đo chiều lâu năm của hệ mét tương tự với 1 nghìn mét

1Km tương tự với 0,6214 dặm.

Bảng Mét sang trọng Kilômét

1m vì như thế từng nào km
0.01 Mét = 1.0E-5 Kilômét10 Mét = 0.01 Kilômét
0.1 Mét = 0.0001 Kilômét11 Mét = 0.011 Kilômét
1 Mét = 0.001 Kilômét12 Mét = 0.012 Kilômét
2 Mét = 0.002 Kilômét13 Mét = 0.013 Kilômét
3 Mét = 0.003 Kilômét14 Mét = 0.014 Kilômét
4 Mét = 0.004 Kilômét15 Mét = 0.015 Kilômét
5 Mét = 0.005 Kilômét16 Mét = 0.016 Kilômét
6 Mét = 0.006 Kilômét17 Mét = 0.017 Kilômét
7 Mét = 0.007 Kilômét18 Mét = 0.018 Kilômét
8 Mét = 0.008 Kilômét19 Mét = 0.019 Kilômét
9 Mét = 0.009 Kilômét20 Mét = 0.02 Kilômét